Bergen

De Heerlijkheid Well omvatte: Well met het gehucht Wellerlooi (tot aan de Roode Beek) - Aijen - Bergen (tot aan Heukelom) en aan de overkant van de Maas een deel van Wanssum (de z.n. driehoek) tot aan de Molenbeek. De Heerlijkheid Well ontstond in de elfde eeuw. De Heerlijkheidsrechten van Well staan schriftelijk al vermeld in het jaar 1320.

Well was een vrije Heerlijkheid of bannerheerlijkheid, met grotere eigen bevoegdheden dan een gewone heerlijkheid. Zo moesten ook de inwoners van Aijen b.v. verplicht hun graan laten malen bij de molen die eigendom was van de kasteelheer van Well. Hij bezat ook onder andere het tol- vis- jacht- kooiker- vee- markt- munt- veerrecht in de Maas en nog andere rechten.


 

Bergen in feeststemming ca. 1910.


 

Begin 1900.  Voor het café van Piet Kessels en zijn vrouw Maria Carolina Kessels -  van Dijck. Op het bord boven de deur staat: P. Kessels winkelier - Verlof. Nu is Kunsthuis "de Bakkerij" hier gevestigd.


 

Ook uit het album van Piet Kessels is dit portret van de in 1898 opgerichte Bergense fanfare in ca. 1908.

Zittend v.l.n.r. Gert van Dijk - Stoffels (bestuurslid) - Martines Vervoort - Arnold Beckers - Meester Rouschop - Piet Kessels en Sjang Rijniers.

Midden: NN - Wim van Treek (koster) - Jozef Stoffels - Gerard Stoffels - NN - Johannes Sweijen.

Boven: drie onbekenden - Jan van Treeck.

Piet Kessels en zijn gezin verhuisde in 1918 naar Well, waar hij de woning (hoek Kasteellaan / Hoenderstraat) kocht van zijn vriend burgemeester Gerard Peters.


 

Mobilisatie 1914 aan de Rijksweg bij café Hendriks, tegenwoordig café - restaurant "D'n Engel" aan de Siebengewalseweg 1.


 

Mannen van de Grenswacht bij café Hendriks in 1914.


 

Piet Kessels die inmiddels naar de Hoenderstraat in Well was verhuisd, maakte deze panoramafoto in 1932 vanaf de kerktoren van de gloednieuwe St. Petruskerk  in Bergen. Rechts ligt de huidige Oude Kerkstraat. De kerk op de achtergrond uit 1827 werd gesloopt, op de oude Romaanse toren na.

12 Jaar later lag vanaf 21 oktober 1944 tot op de dag van de bevrijding de kerk en haar omgeving aanhoudend onder granaatvuur. Toren en dak van de kerk werden zo zwaar beschadigd, dat men de muren tot ongeveer een meter boven de fundamenten moest afbreken om de kerk te kunnen herbouwen.
 


Emeritus-pastoor Munnecom overleden

ECHT, 6 Maart. (Limb. pers.) — Op 82-jarige leeftijd overleed in het St. Antonius gasthuis te Echt emerituspastoor J. A. R. Munnecom. De overledene werd in 1872 geboren te Weert. Na gestudeerd te hebben aan het bisschoppelijk college te Rolduc en aan het groot-seminarie te Roermond, werd hij in 1898 priester gewijd. Achtereenvolgens was hij kapelaan te Tegelen, Haelen, Belfeld en Lottum. Daarna volgde de benoeming tot pastoor te Broekhuizenvorst en vervolgens tot pastoor te Bergen. Hier bouwde hij een prachtige nieuwe kerk. Tengevolge van oorlogshandelingen werd zij totaal verwoest. Deze slag is pastoor Munnecom nooit te boven gekomen. In 1947 trok hij zich dan ook terug uit de zielzorg.

07-03-1955 Limburgsch Dagblad


Het veer Bergen - Vierlingsbeek in 1933, vanaf het winterbed in Bergen.


 

De oude Sint Petruskerk vanuit het zuid-westen .

In 1932 werd deze parochiekerk vervangen door een nieuw kerkgebouw. Een paar jaren later is dit gebouw met uitzondering van de waardevolle en eeuwenoude Romaanse toren gesloopt.


 

1928  De preekstoel in de St. Petruskerk.


 

Biechtstoel  in 1928


 

De Vrijwillige Burgerwacht van Bergen in 1933, destijds allemaal woonachtig in Bergen. Het was geen militaire organisatie in tegenstelling tot de "Vrijwillige Landstorm".  De Burgerwacht uitgerust met (oude) legergeweren, waarmee 's avonds op de Bergense Hei geoefend werd. De groep had de taak tot handhaving van orde en gezag binnen de gemeente, maar heeft nooit hoeven aantreden voor plaatselijke oproer of rellen. Ook de andere kerkdorpen in de gemeente Bergen hadden plaatselijk een Burgerwacht.

Bovenste rij v.l.n.r. Hai Wijenberg (Aijen) - Piet Wolters (Aijen) - Wim Linders (oud burgemeester van Arcen) - Sraar Ploem - Tinus Hesen (Aijen). 

2e rij: Piet Smits (kapper) - Harry Huijbers - Bèr Niessen - Tontje Verhoeven - Bèr Rouschop ( onderwijzer) - Rein Geurts - Jac Zeegers - Hannes Hendriks - Piet Wijnen - Pèt Derkx - Gert Reijntjes.

3e rij: Sjef Stoffels - Jeu Hesen - Gert Boetselaars (Smal) - Piet Honig - Lei Ponjee - Pierre Niessen - Hub Braun - Len Hendrikze (Len van de Maon) - Piet Tissen - Joos van Mil - commendant G. Ploem (veldwachter).

Knielend: Chris Suijkerbuijk - Karel Willems - Gert van Doren - Harry Schelbergen - Gradus Teluy - Dries van Bon - Thei Kuypers (Aijen)


Bergen.

Burgerwacht. — Zondag had de vergadering plaats van de heropgerichte Burgerwacht. Na opening op de gebruikelijke wijze door den waarnemend commandant wordt onmiddellijk overgegaan tot bestuursverkiezing. Met meerderheid van stemmen wordt gekozen tot voorzitter P. Niesten, secretaris-penningmeester Am. Geurts, bestuursleden G. Reijntjes en Jos. Stoffels. Besloten werd een aanvang te maken met de schietoefeningen op Donderdag 6 Mei a.s. tusschen 1 en 8 uur nam. nabij het gemeentehuis. Verder werd besloten tenminste 5 maal in elk kwartaal om de 14 dagen te oefenen. Voorloopig zal als waarnemend commandant optreden dhr. G. Ploem. De definitieve benoeming zal plaats hebben door den Edelachtb. Heer Burgemeester. Op een vraag waar de schietoefeningen zullen worden gehouden deelt de voorzitter mede, dat voorloopig om beurten zal geschoten worden aan den Rijksweg te Bergen en Ayen. Later zal voorzien worden in een vaste schietbaan. Na bespreking deelneming 12½-jarig bestaansfeest der Burgerwacht te Afferden sluit de voorzitter de vergadering. 

04-05-1932 Limburger Koerier


 

Oude toren na de restauratie naar het noord-oosten en naar het westen 1943.

Rijksmonumentenzorg restaureerde de toren in 1942 grondig maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de toren flink beschadigd.


 

Oude toren na de restauratie naar het noord-oosten en naar het westen 1943


 

Na de restauratie van 1942 werd de toren weer beschoten en tot op vandaag is het een ruïne. 

Tegenwoordig is de toren in het bezit van gemeente Bergen, die de toren beschermt tegen verder verval.


 

Het oude gemeentehuis.

Nadat Philomena van Ophoven in 1912 ƒ80.000,- voor woeste grond betaald had en zo het "Wellsmeer" kocht van de gemeente Bergen, is met het geld in 1917 dit pand gebouwd door de Gebr. Oudenhoven uit Venray.


 

Een fraaie ansichtkaart met het gemeentehuis en links in de Oude Kerkstraat het Postkantoor van de fam. Reiniers en kinderen die bij de winkel van de fam. Niesten staan.


 

Bij zijn terugkeer van de evacuatie uit Groningen, maakte de Wellse Pater Canutis (Jan Peters van de Grote Waaij ) een foto reportage door de hele gemeente Bergen. Dit is het gebombardeerde gemeentehuis gezien vanaf de Maasstraat. Het pand werd weer opgeknapt en in 1970 gesloopt.


 

Bergense Advertenties in Well

De Rijksweg, met er nog weinig verkeer en van Nieuw Bergen was nog geen sprake.


 

Pand Maasstraat 2 "Vorsthof" genaamd, in 1965.

Het monumentale pand werd vroeger bewoond door de postmeestersfamilie Swertz. Ida Wilhelmina Johanna ( Daatje) Stoffels 1846-1924 een telg van een vooraanstaande Bergense familie heeft nog jarenlang alleen in het huis gewoond, daarna kwam vanuit Ottersum een nichtje van haar, het gezin Reinier van Lin - Peeters er in 1925 wonen.


 

Uit de krant van 28-07-1958


 

Uit het jubileumboekje van Harmonie de Vriendenkring in 1958


 

De kantine van de Vasco Darmfabriek in de jaren '50. Een van de meisjes is de Wellse Riet Dura, die deze foto had.


 

1968: Het MAVO gebouw in Nieuw Bergen 


 

Het Raadhuisplein Nieuw Bergen, begin jaren '80