St. Vituskerk Hoenderstraat

Na veel geld verzamelen via donaties en akties, waaronder de Vituskermis, werd in juni 1956 gestart met de bouw van de Vituskerk in de Hoenderstraat. Het heeft enkele jaren geduurd voordat beslist werd waar de nieuwe kerk zou komen. Opties waren ook nog het terrein van de oude kazerne in de Grotestraat en pastoor Reiné heeft ook nog het plan gehad om ze op de kasteelgaarde te bouwen. Tegenstanders van al deze plannen en van het plan om ze in de Hoenderstraat te bouwen vonden dat de oude kerk aan de Maas herbouwd moest worden, zij het wat groter van omvang. Onder hen was burgemeester Douven, maar hij stierf plotseling op 12 november 1950.

Het werd een kerk in Romaanse stijl, ontworpen door architect  Jan Ramaekers. Hij ontwierp de  Hubertuskerk Blerick en de St. Oda in Weert-Boshoven. Tenslotte bouwde hij nog onze Sint Vituskerk, die overigens een uitgewerkte copie is van de kerk in Blerick. Hij gebruikte het boek Sanctuaires Chrétiens de Syrie, van Jean Lassus en de afbeeldingen van deze vroegchristelijke kerken als inspiratiebron. Mede hierdoor lijken zijn kerken sterk op elkaar.


 

Een maquette van de te bouwen kerk werd gedragen door het Sint Vitusbeeld in de nis op Grotestraat 34.


 

Vituskermis:

In 1951 was het 25 jaar geleden dat het grote schuttersfeest van het St. Antoniusgilde was gehouden i.v.m. het 500 jarig bestaan in 1926. Minister Leo Peters, geboren en getogen in Well, opende ook die dag in juni de eerste Vituskermis sinds lange tijd.

Minister Leo Peters doet een poging maar de Kop van Jut weerstond Kerk en Staat.


 

1951. Kraam op de Vituskermis van de Kajotters met Roel Hendrix.


 

Vituskermis op 15-06-1952


 

Veel verenigingen werkten mee en verzonnen van alles aan activiteiten of koopwaar in hun kraampje om aan geld te komen voor de nieuwe kerk.


 

Uit de krant van 10-07-1956


 

Vondsten: In 1956 werden bij de bouw van de nieuwe kerk aan de Hoenderstraat vondsten van een Merovingisch grafveld ontdekt. Het was o.a. een nalatenschap van ee deftige Fran uit Well: drie lanspunten en twee umbo's werden gevonden. Ze werden overgebracht naar het Freulekeshuus, nu Venrays Museum.

 

UMBO : een ijzeren schildknop.

URN uit de Merovingische periode.

De Merovingische periode (450-751) is de periode in de West-Europese geschiedenis na de val van Rome waarin Franken, een Germaans volk, geleidelijk de macht naar zich toe weten te trekken. Hun hoogtepunt bereikten ze in de daarop volgende Karolingische periode (751-987), waarin ze quasi heel West-Europa zouden domineren.

 

URN uit de Merovingische periode.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Winter 1956.

Bij het graven van de fundamenten stuitte men op een voormalig Frankisch grafveld. Bij archeologische onderzoek zijn diverse grafgeschenken aan het licht gekomen. Pastoor Reiné heeft de voorwerpen lang in huis gehad en alles is later naar het museum in Venray gebracht.


 

 Op 25-12-1956 was de eerste steenlegging. In de toren van de nieuwe kerk werd de steen ingemetseld. Misdienaars waren Pierre van den Hoef - Theo Hebben en Kees Aarts.


 

Rechts Pater Piet Verdijk en kapelaan Lebens.  Links op de achtergrond  de aannemer en verder enkele leden van de kerkmeesters en kerkbestuur: van den Homberg - van Bommel - Verstappen en Göbbels.


 

Een dokument werd ondertekend, in een huls gedaan en ook ingemetseld.


 

De ingemetselde oorkonde achter deze hoeksteen heeft de volgende tekst:

Op de eerste Kerstdag van het jaar des Heeren 1956, toen Z.H. Pius XII Paus was te Rome, Mgr. Dr. Alfrink Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Dr. Lemmen Bisschop van Roermond, Mgr. Dr. A. Hansen coadjutor van Roermond, Hoogeerwaarde Heer H. Janssen Deken van Gennep, Zeereerw. Heer M. Reiné Pastoor te Well, Weleerw. Heer A. Lebens Kapelaan te Well.

Toen Zijne Excellentie P. J. Houben Commissaris van de Koningin in Limburg was, Edelachtbare Heer A. v. Mackelenbergh Burgemeester van de gemeente Bergen, Edelachtbare Heren Th. Janssen en J. Weijs wethouders van de gemeente Bergen, Weledele Heer P. J. van Eeckeren secretaris van de gemeente Bergen.

Toen de Weled. Heer Jan Ramaekers architekt, Gebr. Linders en Verstraelen aannemers en de Weledele Heer C. v.d. Stoot opzichter was, werd in tegenwoordigheid van een groot aantal parochianen deze eerste steen gelegd.


 

1957


 

Zomer 1957


 

Well vanaf Wanssumse zijde met de nieuwe kerk in aanbouw. Net te zien is dat de toren in de steigers staat. Op 14 juli 1957 werd het hoogste punt van de kerktoren bereikt.

Winter 1957


 

Winter 1957. De pastorie en kapelanie vanaf de kerktoren.


 

De bouw nadert zijn voltooiing in 1957.


 

Twee mannen zonder vrees plaatsen  het kruis en de vergulde weerhaan op de toren.


 

Enkele maanden voordat de kerk in gebruik werd genomen stond het water van de Maas nog erg hoog aan de Hoenderstraat en Kasteellaan. Kapelaan Lebens, die destijds in onze parochie werkte, nam deze foto in januari 1958.


 

De bruidjes brachten 'Jezus naar zijn nieuwe huis', zo werd het door de Zusters op school uitgelegd aan de meisjes die in mei 1957 de eerste Communie hadden gedaan.


 

Het H.Sacrament in de monstrans werd in een grote stoet, van de noodkerk in de Tiendschuur op het kasteel, overgebracht naar de nieuwe kerk in de Hoenderstraat.


 

Enkele harmonieleden op Palmzondag 30 - 03 - 1958


 

Elf dagen na de inzegening trouwden Jan Boom uit Blitterswijck en Gien Holla uit de Grotestraat als eerste bruidspaar in de spiksplinternieuwe kerk. Dat was op 10-04-1958

Zomer 1958. In de toren was een klokkenstoel gebouwd voor vier klokken. De kleinste luidklok werd direct aangebracht.

 

 Het orgel werd in 1958 gebouwd door Verschueren Orgelbouw Heythuysen B.V. 


 

De kerk werd ingezegend door Deken W.H.M. Janssen en op Palmzondag, 30-3-1958 in gebruik genomen. Er was een half orgel (12 registers) geplaatst door de firma Verschueren.


 

Brokstukken van het verwoeste altaar in Maastricht.


 

De restauratie van het altaar in Maastrichtwaar onder leiding van prof. dr. Tummers de leerlingen van de Van Eyck Academie het geheel weer in de oorspronkelijke toestand zouden herstellen.


 

Het altaar werd in juli 1958 geplaatst, eerder was men nog met de restauratie bezig. De overgebleven heiligenbeelden werden ook geplaatst.

Op de vloer van de kerk liggen Opdalkwartsiet tegels. Op het priesterkoor ligt marmer, dat bovendien in ruitvorm is gelegd met donkere banen als afscheiding tussen de ruiten.

De muren zijn gestuct. De aannemer gebruikte daartoe rood ijzerzand dat gevonden is in de bossen bij Geijsteren, waardoor het stucwerk een geelrode kleur kreeg.

Het plafond in het schip en boven het koor bestaat uit dennenhouten moer- en kinderbalken, die afgetimmerd zijn met paranapine.

 


 

De kerk telt 716 zitplaatsen.


 

De bouwpastoor, M.J.A. Reiné, die in 1943 pastoor van Well geworden was, stierf op 05-08-1961.

Later werd er in Well een straat naar hem vernoemd: De Pastoor Reinéstraat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

De hoofdingang van de kerk met het kerkplein.


 

De klok Joseph werd op 29 oktober 1961 door Deken Janssen uit Gennep plechtig gewijd. De familie Wijenberg, Pastoor Driessen en kapelaan Schreurs waren hierbij aanwezig. 

Deze klok werd geschonken door Peter Wijenberg, een Wellse emigrant die in Los Angeles U.S.A. woonde.

Luidklokken zijn gewijde objecten en vernoemd naar heiligen. Ze worden ook daadwerkelijk voor ‘personen’ aangezien. De bijzondere waarde die vroeger aan deze personen werd gegeven was dat ze de duivel op afstand moesten houden, buiten de kerkdiensten en andere kerkelijke evenementen. Elke klok draagt een ingegoten tekst, die iets vertelt over zijn of haar eigenschappen.


 

Twee andere klokken werden aangebracht op 02-04-1963. Sjang Göbbels, lid van het kerkbestuur test de klank van klok Salvador. Links Ger van Rensch en Hans Schrauwers uit Wellerlooi.

De kleinste van deze twee klokken werd "Vitus" genoemd en werd geschonken door de Wellse parochianen als geschenk aan Pastoor Driessen bij zijn zilveren priesterfeest, op het hoogfeest van Pasen 1963.

De grootste, "Salvador", werd door het kerkbestuur geschonken, dus door de kerk.


 

Op 05-04 werd proefgeluid en zongen de klokken voor het eerst samen hun Salve Regina. Officieel werd voor de eerste keer geluid op de eerste Paasdag, 13 -04-1963.


 

De kerk gezien vanaf de Molenbeek.