Zoek

Burgemeesters van de Gemeente Bergen.

Met helemaal beneden aan de pagina de Wellse wethouders.


 

De Franse tijd (1794-1814) had voor onze streek grote gevolgen. Het gebied tussen Rijn en Maas werd eind 1794 door de Fransen bezet. Het bezette gebied werd ingedeeld in departementen, arrondissementen en kantons. Het gebied van de huidige gemeente Bergen werd toen ingedeeld bij het kanton Goch, het arrondissement Kleef en het departement van de Roer, waarvan het bestuur was gevestigd te Aken. Tot het kanton Goch behoorden ook de mairies Goch, Asperden, Kervenheim, Pfalzdorf en ook Weeze. In 1798 werden de heerlijke rechten aan de baronnen en de vrijheren in de bezette gebieden ontnomen. De oude heerlijkheden werden voortaan communes genoemd. Aan het hoofd hiervan werd een agent municipal benoemd, die kon worden bijgestaan door een adjoint. De agent municipal werd o.a. belast met het houden van de registers van de burgerlijke stand. Die registratie van geboorte, huwelijk en overlijden is in 1798 begonnen. Voor gegevens van oudere datum is men voornamelijk aangewezen op de doop-, trouw- en begrafenis (sterf)registers van de parochies. De regeling van 1798 m.b.t. het plaatselijk bestuur is door de Franse wet van 17 februari 1800 vervangen. Krachtens deze wet zijn kleinere communes tot één mairie samengevoegd. Elke mairie (gemeente) kreeg een conseil municipal (gemeenteraad) met een mairie (burgemeester). Deze wet is op 9 oktober 1800 van kracht geworden en op 23 oktober d.o.v. daadwerkelijk ingevoerd. De gemeente Bergen bestond nu uit de voormalige heerlijkheden (later communes) Heijen, Afferden en Well, waaraan Siebengewald in 1818 werd toegevoegd.

Ook werd hier dienstplicht voor het Franse leger ingevoerd want we vielen onder de Franse wetgeving. Uit die tijd stammen ook de vele Franse woorden, die onze taal rijk is. De Maas heette la Meuse en de nieuwe gemeente, die o.a. uit de vroegere Heerlijckheid Well gevormd werd, heette "mairie", de burgemeester "maire" en de gemeenteraad "conseil municipal". De beroepen van onze streekbewoners in de bevolkingslijst uit 1810 werden eveneens in het Frans geschreven: charpentier, journalier, cultivateur en ga zo maar door.  

Onze mairie telde in 1800 2750 inwoners en Bergen werd de hoofdplaats, omdat het centraal gelegen was. Chauvinistisch als we waren en zijn, vonden wij dat Well middelpunt van de nieuwe mairie had moeten worden. Well was immers historisch in alle opzichten veel belangrijker, maar het gebeurde niet! In ieder geval werden de gehuchten van Well wel extra vermeld: Loey (Wellerlooi), Elsteren en Kamp. Aijen behoorde bij Bergen en Heukelom bij Afferden.

Ook hier zien we dus weer dat zeker Elsteren en de Kamp als oude, belangrijke gehuchten van Well aan te merken zijn. Evenals Papenbeek staan zij steeds op oude kaarten apart vemeld.

BURGEMEESTERS.

Onze eerste burgemeester van de nieuwe gemeente (mairie) Bergen gedurende de Franse overheersing was Hermanus Leonard Gilta *Well 08-09-1756 †Bergen 11-03-1839. Hij was voordien secretaris van de Heerlijckheid Well en van de Schepenbank. Gilta was op 08-10-1799 getrouwd met de Bergense Ludovica Maria Francisca Swerts (Swertz). Antoon Joseph Gilta, een zoon van dit echtpaar, werd in 1836 burgemeester van de gemeente Gennep.

Herman Gilta werd opgevolgd door Pieter Willem baron de Liedel de Well, die burgemeester was tot 1836. (foto boven) In Nieuw Bergen is een straat naar Baron de Liedel vernoemd.

Als we kijken wie hem in de voorbije twee eeuwen opvolgden, zien we een hele rij burgervaders, waarvan sommigen Bergen als woonplaats hadden, omdat deze plaats ongeveer het middelpunt vormde van onze langgerekte gemeente, die daarom ook de naam Bergen kreeg.

Enkele burgemeesters verkozen het om in Well te wonen. Wie zeker trots was op zijn geboortedorp Well, was burgemeester Gerard Peters, die woonde in het pand op de hoek Hoenderstraat / Kasteellaan. Het in 1899 als rentmeesterswoning gebouwde pand was een statige burgemeesterswoning.


 

Het hoge huis rechts (met boven vier ramen) was de ambstwoning van burgemeester Karel Elders. Later werd de woning gekocht door de bakkersfamilie van Bommel.


 

Gedenksteen van burgemeester Karel Elders en familie op het oude kerkhof aan de Maas in Well.

Carolus Karel Elders onderwijzer *Well 28-03-1803 Sint Truiden 09-01-1882.

Zoon van schoolmeester - wethouder Gerardus Elders *Well (1778-1871)  Gehuwd op 07-02-1803 met Elsabeth Coppis (1775-1850).

Karel huwde te Bergen op 05-10-1829 met Johanna Hoeken *Well 00-00-1804 †Well 13-11-1873 dochter van Michiel Hoeken en Wilhelmina Clabbers (Herbergierster).

Na 43 jaar burgemeester te zijn geweest in de gemeente Bergen kreeg Wellenaar Karel Elders eind 1878 eervol ontslag. Hij vertrok in 1880 naar Sint Truiden in België waar zijn dochter Mathilde Wilhelmine Elders woonde, gehuwd met Gerard Jansen (beeldhouwatelier voor kerkmeubilair Hoeken & Jansen)  

In Bergen en Nieuw Bergen zijn meerdere straten naar burgemeesters vernoemd. Een ervan naar deze Wellenaar Karel Elders. Helaas wordt de straat fout geschreven als: Eldenstraat.


 

Uit de krant van 08-02-1879


Theodorus Wilhelmus Otten. Zoon van Johannes Laurentius Otten en Maria Anna Berns.

Op kasteel Heijen heeft lang de familie Otten gewoond, deze familie was nauw verbonden met het bestuur van de gemeente Bergen.


 

Uit de krant van 14-10-1871


30-01-1904 Venloosch nieuwsblad:

Heijen - Dinsdag 2 Februari a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat Z. E. A. de heer Th. W. Otten door Z. M. Willem III tot burgemeester der gemeente Bergen benoemd werd. Wat door Z. E. A. gedurende deze 25 jaren in 't belang der gemeente en gemeentenaren werd tot stand gebracht, is te veel om hier te laten volgen. Dat zijn werken en streven echter naar waarde wordt geschat en gewaardeerd, blijkt duidelijk uit de toebereidselen, welke allerwege in de gemeente Bergen en vooral in de afdeeling Heijen voor eene feestelijke herdenking van des Burgemeesters zilveren jubileum worden gemaakt. De voor eenigen tijd gekozen feestcommissie is met hare werkzaamheden reeds zoover gevorderd, dat zij, dank de milde bijdragen der inwoners van ons dorp, in staat gesteld is, Z. E. A. een prachtvol cadeau te kunnen aanbieden. Bovendien is besloten op dien dag een optocht te houden, waaraan, behalve de verschillende gezelschappen, uit de afd. Bergen, Siebengewald en Well, de schoolkinderen, de Zangvereniging E. M. M., de fietsclub en een escorte paardrijders zullen deelnemen. Door het planten van eerebogen en het aanbrengen van verdere versieringen, waaraan door de verschillende buurten als naar gewoonte hunne beste krachten zullen worden besteed, zal ons dorp dien dag, den jubilaris ter eere, in feestgewaad verschijnen. Wij twijfelen er niet aan, of dit feest zal een prachtig verloop hebben en wordt een hernieuwd bewijs gegeven van achting en eerbied voor onzen burgervader, aan wien wij nog vele jaren na deze de waarneming van het burgemeesterschap toewenschen. Heden is men begonnen met mastboogen neer te zagen en alles te zoeken wat voor 't feest en versiering noodig is.  De op Dinsdag 2 Febr. 's middags om 1 uur van uit 't schoollokaal vertrekkende optocht zal uit 17 groepen bestaan. 1. Voorrijder. 2. Schoolkinderen. 3. Onderwijzend personeel der gemeente. 4. Feestcommissie. 5. Geschenk van Heijen. 6. Harmonie van Well. 7. Zangvereeniging Heijen. 8. Schutterij Siebengewald. 9. Ruiters. 10. Jubilaris. 11. Ruiters. 12. Schutterij Bergen. 13. Fietsclub. 14. Zangvereeniging Bergen. 15. Schutterij Aijen. 16. Fanfare Siebengewald. 17. Schutterij Well.

18-02-1904 Dagblad "De Tijd"

Tot onze diepe droefheid overleed plotseling, voorzien van de HH. Sacramenten, in den ouderdom van bijna 70 jaar, onze inniggelietde Echtgenoot, Vader en Behuwdvader, de GrootEdelAchtbare Heer Th. W. OTTEN, Lid der Provinciale Staten van Limburg, Burgemeester der gemeente Bergen. Wed. Th. W. Otten-Vogt en Familie. Huis-Heijen, 16 Febr. '04.

Wellenaar Gérard (Sraar) Peters werd op 02-05-1904 burgemeester.

14-01-1914 Dagblad "De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad".

SPLITSING DER GEMEENTE BERGEN.
De gemeente Bergen in Noord-Limburg, een der grootste, zoo niet de grootste Limburgsche gemeente, bevat verschillende gehuchten en parochies. Reeds voor 18 jaren is in den gemeenteraad ter sprake gebracht het splitsen der gemeente in afdeelingen, doch de regeering weigerde aan den wensen van den gemeenteraad gevolg te geven. Thans heeft het raadslid Heyligers in de jongste raadsvergadering weer het voorstel gedaan de gemeente te splitsen. Burgemeester Peters vond dat splitsing der gemeente niet direct belang voor de afdeelingen zou vormen; intensievere cultuur der heidegronden zou wellicht een indirect voordeel kunnen zijn. Vóór den Franschen tijd waren Heyen, Afferden, Siebengewald en Well-Bergen elk afzonderlijke Heerlijkheden. In en na den Franschen tijd werd van deze drie Heerlijkheden ééne gemeente gemaakt. Door den heer Heyligers werd voorgesteld splitsing der gemeente in twee afdeelingen, door den heer Otten in drie afdeelingen. Het voorstel om de gemeente te splitsen werd aangenomen met 7 tegen 4 stemmen, en het voorstel om de gemeente in drie afdeelingen te splitsen vond een meerderheid van 9 stemmen. B.en W. zullen bij Gedeputeerde Staten op splitsing aandringen.

11-07-1940 Limburger Koerier

OUD-BURGEMEESTERS VAN BERGEN OVERLEDEN
BERGEN. — Te 's-Gravenhage overleed dhr. G. Peters, die van 1904 tot 1918 burgemeester was van Bergen. De begrafenis zal a.s. Zaterdag te Well plaats vinden.

HEYEN. — Dinsdag j.l. overleed zijn opvolger dhr. E. Otten, eveneens oud-burgemeester van Bergen in den ouderdom van bijna 63 jaar. Deze was van 1918 tot 1936 burgemeester van Bergen. De begrafenis vindt plaats a.s. Zaterdag te Heyen.

 

Op 08-07-1940 stierf Gerard Peters aan leverkanker in Den Haag. Graag was hij teruggekeerd naar zijn geliefde dorpje Well om er te sterven, helaas lukte dat niet meer. Dicht bij de adellijke familie Von Schloissnigg werd hij op het kerkhof aan de Maas begraven. Ergens na de oorlog bleek zijn graf tot groot verdriet van zijn kleindochter Rosemarie geruimd te zijn.


 

In ambstkostuum staat hier Egbert Otten. Hij was burgemeester van 1918 tot 1937 en een zoon van oud burgemeester Theodor Wilhelm Otten.  Vanaf 1896 was hij gemeenteambtenaar.

12-05-1920  Limburger Koerier

DE BURGEMEESTER DER GEMEENTE BERGEN maakt bekend, dat de stukken bedoeld bij art. G en ter voldoening aan art. 7 der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad No 125) betreffende de voorgenomen onteigening ten behoeve van den bouw eener stuw met bijbehoorende schutsluis en andere werken voor de kanalisatie van de rivier de Maas in Limburg te Belfeld en te Afferden, voor zooveel de werken in de gemeente Bergen zullen zijn gelegen, ter Secretarie dier gemeente ter inzage van een ieder zullen worden nedergelegd van VRIJDAG, 14 MEI 1920, tot en met DINSDAG, 15 JUNI 1920, en dat belanghebbenden binnen dien termijn hunne bezwaren mondeling of schriftelijk moeten opgeven aan het College van Burgemeester en Wethouders. BERGEN, den 7 Mei 1920.

De Burgemeester voornoemd, E. OTTEN.


 

Op deze foto staat burgemeester Egbert Otten rechts naast de schutterskoning en temidden van schutterij "St. Petrus"  uit Bergen.  De schutterij vierde hier (i.p.v. in 1927) het zilveren verenigings jubileum in 1932.

Uit de krant van 03-07-1937.

BURGEMEESTER E.TH.L.M. OTTEN VRAAGT ONTSLAG

HEIJEN. — Burgemeester E. Th. L. M. Otten, die vanaf 1918 aan het hoofd heeft gestaan van de uitgestrekte gemeente Bergen, heeft zich genoodzaakt gezien wegens gezondheidsredenen ontslag als zoodanig te vragen.

Burgemeester Otten, die het mooie kasteel Heijen bewoont, is een geboren Noord-Limburger. Hij volgde in 1918 den oud-burgemeester Peters — thans woonachtig in Den Haag — op. Onder zijn burgemeesterschap heeft zijn gemeente, waaronder de dorpen Heijen, Afferden, Siebengewald, Bergen, Well en Wellerlooi, benevens enkele gehuchten behooren, een groote metamorphose ondergaan. Vooral op het gebied van boschbouw staat de gemeente in heel het land bekend; ze heeft een oppervlakte van 12.465 H.A., waarvan 4500 H.A. eigendom is van de gemeente. Deze gemeentegronden, benevens vele H.A. grond van particulieren, zijn zoo goed als geheel beboscht: in totaal bezit Bergen 7228 H.A. bosch. Het bebosschingsplan is geheel uitgevoerd door de Nederlandsche Heide-Maatschappij. Omstreeks 1900 werd, kort voor de komst van oud-burgemeester Peters, daarmee begonnen. Vooral in de crisisjaren werd dit plan gestimuleerd, omdat het werk in werkverschaffing kon uitgevoerd worden. De gezamenlijke gemeentebosschen zijn voor een bedrag van ƒ 300.000 bij de Onderlinge verzekerd.

Naast bosschen zijn in de gemeente onder het burgemeesterschap van E. Otten vele wegen aangelegd en verbeterd. Per rijwiel kan men 25 K.M. langs de grens rijden over fietsenpaden, die in den loop van de laatste jaren alle aangelegd zijn. Minister Deckers bracht het vorig jaar nog een bezoek aan de Bergensche bosschen, waarbij hij èn voor het prachtige werk, dat hier tot stand gebracht is èn voor het vele oorspronkelijke natuurschoon zijn bewondering uitsprak.

Behoudens enkele, zijn alle scholen in Bijzondere scholen omgezet. Verder is burgemeester E. Otten nog rentmeester van het landgoed Dries berg onder Kessel (D.). Hij werd geboren te Heijen, 18 Juli 1877.


 

 


 

Limburgsch Dagblad van vrijdag 05-11-1937  

BURGEMEESTER DOUVEN GEINSTALLEERD
BERGEN. — Onder groote belangstelling had Woensdag de plechtige installatie plaats van den nieuwen burgemeester, dhr. Douven. Pastoor Munnecom heette hem namens de geestelijkheid van de zes dorpen welkom. Op het raadhuis werd het woord gevoerd door den loco-burgemeester H. Koppers, die de installatie verrichtte. Verschillende autoriteiten voerden het woord, waarna een druk bezochte receptie plaats had.

OP HET RAADHUIS.

In de raadzaal werd de nieuwe burgemeester verwelkomd door den loco-burgemeester, dhr. H. Koppers. Spreker zegt dat hij het volle vertrouwen heeft in den nieuwen burgervader en wijst op den nood en de behoeften, die ook Bergen niet voorbij gegaan zijn. Vervolgens hangt dhr. Koppers hem de ambtsketen om en overhandigt hij hem den voorzittershamer

Een hartelijk welkomstwoord sprak vervolgens de gemeente-secretaris, dhr. van Eekeren, die van de gelegenheid gebruik maakt om hulde te brengen aan den locoburgemeester H. Koppers, met wien hij steeds vruchtbaar heeft mogen samenwerken. Ook namens de overige ambtenaren, biedt hij de volle samenwerking aan en vraagt anderzijds den gewaardeerden steun. Verder wijdt spreker een dankbare herinnering aan oud-burgemeester E. Otten.

Het oudste raadslid vroeg in het bijzonder den steun voor de werkloozen en hoopte, dat onder het bestuur van den nieuwen burgervader de Landbouwschool tot stand moge komen, dat er wegen zullen aangelegd worden en dat de werkloosheid zal verminderen.

Wethouder Claassen van Melick-Herkenbosch dankte burgemeester Douven voor alles wat hij voor Melick-Herkenbosch had gedaan en betrekt ook mevrouw Douven in dit dankwoord. Voor de minder bedeelden was zij een grage hulp.

Tenslotte sprak burgemeester Douven ook namens zijn echtgenoote. een dankwoord tot allen, die hem op eenigerlei wijze hadden verwelkomd. Wat betreft de moeilijkheden, waaronder Bergen zucht, merkt hij op, dat deze in heel het land zijn. Zijn sympathie zal vooral uit gaan naar degenen, die er het hardst voorstaan. Samenwerking is een allereerste vereischte. De moeilijkheden, die er bestaan, zullen alle worden opgelost. Aan de gemeente Bergen brengt spreker dank voor de spontane ontvangst en spreekt de hoop uit, dat er een prettige samenwerking moge plaats hebben en dat Gods beste zegen op zijn werk moge rusten. Aan den ingang van het raadhuis kwamen daarna de legioenen, die den nieuwen burgervader hadden afgehaald, in beweging en defileerden onder volle muziek voorbij. Niet minder dan vijf muziekgezelschappen bonden den strijd aan tegen de mechanische muziek en maakten een eererondje door de dorpsstraat. In de burgemeesterskamer had daarna een druk bezochte receptie plaats. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om den burgemeester de hand te drukken. Onder de gasten merkten we o.m. op oud-burgemeester E. Otten, den burgemeester van Arcen en Velden, dhr. Gubbels, de gemeente-secretaris van Ottersurn, dhr. Janssen, dr. van Bracht te Well, dr. Seegers te Gennep, de pastoors of hunne vertegenwoordigers van Bergen Well, Wellerlooi, Siebengewald. Heijen en Afferden.


 

(Sebastianus Dionysius Theodorus) Thei Douven en echtgenote (Maria Mechtild) Sophie Backbier, met rechts loco burgemeester / wethouder Herman Koppers uit Well en wethouder J. M.Terpstra uit Heijen. Links staan gemeente-ontvanger P. Franssen en gemeentesecretaris: L.M.B.van Eekeren. 

Het echtpaar Douven woonde ook in Well, eerst aan de Kasteellaan E156, nu  huisnummer 27.

Burgemeester S. D. Thei Douven was onze burgervader uit de oorlogsjaren 1940 - '45. 

Hij zat in1944 vier maanden lang ondergedoken bij de familie Schreurs (hoofdonderwijzer) aan de Grotestraat 36. Zijn vrouw was toen naar Schinnen geëvacueerd, daar kwam Douven vandaan. Zelf was ze in Zundert geboren.

Douven was een voorstander om de gebombardeerde kerk op dezelfde plek aan de Maas weer op te bouwen. Pastoor Reiné wilde de kerk ergens anders en wel tegenover de pastorie in de Hoenderstraat. Daar kwam de kerk dan ook in 1958. 

 

Na de oorlog woonde hij korte tijd op het kasteel. In 1947 lieten Thei en Sophie Douven op het voormalige kazerneterrein van de Marechaussee een woning in de stijl van de Bossche School bouwen. Nu Grotestraat 41. Helaas hebben zij hier slechts enkele jaren gewoond want de burgemeester overleed plotseling op 12-11-1950. Hij werd 51 jaar oud.

Sebastianus Dionysius Theodorus Thei Douven *Schinnen (Hoeve Terborg) 19-04-1899 †Well 12-11-1950. Gehuwd te Oirsbeek op 15-02-1924 met Maria Mechtild Sophie Backbier *Zundert  18-06-1894 

Zoon van Johannes Hendrikus Douven Gehuwd te Broeksittard 04-01-1896  met Hubertina Sophia Heijnen


 

De begrafenis van burgemeester Thei Douven was op 16-11-1950. De plechtige requiemmis was in de noodkerk op kasteel Well.

Hij was burgemeester in Nieuwstad, Melick-Herkenbosch en Bergen. In Bergen is een straat naar hem vernoemd met de postcode 5854 AD.


 

BERGEN INSTALLEERDE NIEUWE BURGEMEESTER
VENLO, 2 Maart 1951 (Limb. Pers). — Met grote feestelijkheid is in Bergen (N.-Limburg) gisteren burgemeester A. van Mackelenbergh geïnstalleerd. In zijn installatierede verklaarde de nieuwe burgemeester, dat vooral de werkgelegenheid in Bergen tot bezorgdheid stemde. Een lange rij van sprekers begroette de burgemeester en velen maakten van de receptie gebruik.

Eerder met ingang van 01-03-1934 werd van Mackelenbergh benoemd tot burgemeester van Posterholt, voor die tijd was hij adjunct commies ter gemeentesecretarie van Eindhoven. Hij was gehuwd met Wilhelmina Cornelia Hendrika van Hoeckel * 's Hertogenbosch 06-10-1907 †Venlo 19-06-1954. Zij werd in Bergen begraven.

Ter ere van het 25 jarig ambstjubileum van burgemeester van Mackelenbergh op zondag 1 maart 1959 werd deze foto gemaakt met de wethouders en raadsleden. Tijdens een buitengewone raadsvergadering werd de burgemeester gehuldigd.

Rechts naast de burgemeester zitten de Wellenaren Dr. Gerard Smals en Piet Cornelissen. Links: Huber Geenen en Hannes Weijs. Staande v.l.n.r. F. Knoops, J. Seelen, M. Piron, G. Willems, secretaris L. van Eekeren, G. Keiren, F. Urselmann, W. Peters, L. Verbeek en L. van Douveren.


 

 


 

Burgemeester van Mackelenbergh houdt hier een feestrede bij de ingebruikname van de nieuwe Kamperweg op 16-06-1960. Rechts de wethouders Smals en Weijs. Links gemeentesecretaris Donker.


04-06-1953 Dagblad "De Tijd" Geen bruggen, geen gas en water

De problemen en grieven zijn vele.

Dwars door Noord-Limburg loopt een van de belangrijkste rijkswegen, die van Arnhem—Nijmegen naar het mijngebied. Dat is de enige ontsluiting die Noord- Limburg kent, maar het gebied is economisch aangewezen op het aan de overzijde van de Maas gelegen Brabant. De bruggen zijn er niet; wel vele malen beloofd en nog altijd moeten de Noord- Limburgse boeren hun bieten en andere producten met dure pontveren de Maas overbrengen. Met een luxe wagen zestig cent per overvaart; een vrachtwagen het dubbele. Nu zijn er weer plannen voor een verkeersbrug bij Gennep, maar, zo zegt burgemeester van Mackelenbergh uit Bergen, we geloven niets meer voor we het met eigen ogen kunnen zien.

De gemeente Bergen (Heijen, Atferden, Siebengewalt, Bergen, Well en Wellerlooi kampt welhaast met de grootste problemen en met bitterheid vertolkt de burgemeester de gevoelens van zyn ambtgenoten en de bevolking in de andere gemeenten: „Wij voelen ons hier als een zieke. Wij krijgen wel eens een bemoedigend klopje op de schouder maar van positieve hulp Is geen sprake " Sinds de dertiger jaren vecht men hier tegen een steeds monsterachtiger wordend werkloosheidsprobleem. De versnipperde en minimale agrarische bedrijfjes en de weinige kleine fabrieken kunnen het toenemend arbeidsoverschot onmogelijk opvangen.

Het kleine-boeren probleem wordt steeds nijpender. In de gemeente Bergen is 51% van de boerenbedrijven kleiner dan 5 ha en 23% zelfs kleiner dan 2 ha..... Vele bedrijfjes zijn al jarenlang noodlijdend. De slechte ontwatering maakt een betere waterbeheersing noodzakelijk. Ruilverkavelingen zijn dringend noodzakelijk om de versnippering en de verwaarloosde ontsluiting van het cultuurland op te heffen. De ruilverkaveling voor een gebied van 12.000 ha. rondom Bergen is aangevraagd, maar tot nu toe nogniet beantwoord. Als we dan economisch noodgebied zijn. iaat ze ons dan tenminste die ruilverkaveling geven", zo zegt men verbitterd, „het zou een zegen voor honderden boerengezinnen betekenen."

Burgemeester van Mackelenbergh schat dat er in zijn gemeente zeker nog 150 ha land valt te ontginnen, maar als enig antwoord krijgt hij: „Het is niet economisch verantwoord". Dat is het begin en het einde van de immer sneller draaiende vicieuze cirkel. „Waarom is men niet bereid om desnoods abnormale kosten in deze ontginning te steken?", zo vraagt de burgemeester wanhopig, „dit is immers ook een abnormaal gebied. Maar het is evengoed een stuk van Nederland, van belastingbetalend Nederland ook en de mensen hier hebben even veel rechten in de zon te lopen. Het laten staan van deze toestanden is evenmin economisch. ledere werkloze kost het rijk ook jaarlijks f 2000".

Het woord „economisch" spreekt men in Noord-Limburg met een wrang accent uit. Men zou moeten en ook wel willen industrialiseren. Maar hoe? Onder dezelfde grond waarop de bevolking zich nu nog tevreden stelt met een maal van aardappelen en magere jus, in die zelfde grond lopen de buizen waarin het aardgas naar Nijmegen suist. Heerlen voorziet bijkans driekwart van ons land van gas, maar voor Noord- Limburg kan er geen aansluiting af: „Niet economisch" . De drinkwatervoorziening. Behalve in Gennep en de kern van Mook. die vanuit Nijmegen worden voorzien is er in de gemeenten Mook, Ottersum en Bergen geen behoorlijk drinkwater. Het water dat de bevolking drinkt is uitermate slecht en vooraanstaande doktoren schrijven verschillende ziektegevallen toe aan het gebruik van dit water. (Wanneer men in het scheikundelokaal van de tuinbouwschool proeven wil nemen met zilver, dient men eerst elders goed water te gaan halen, want het chloorgehalte van het eigen streekwater maakt de proeven onmogelijk!).

Welke industrie kan zonder gas en water? En wat de electricitelt betreft, ook die voorziening is maar pover. Er „was" een lichtpuntje. De gemeente Bergen beschikt over een gebied van 1000 ha. om te ontzanden. Prima zand voor de bouw. Het ligt in de bedoeling dat Bergen de gehele Nederlandse bouwwereld van zand zal gaan voorzien. Eindelijk een kans acht Bergen. Maar al weer mis! De Rijkswaterstaat Is van plan het gebied te onteigenen... Wat zullen de gevolgen zijn van een grootscheepse zandafgraverij buiten eigen beheer voor de bodemgesteldheid? Wat blijft er van de agrarische bedrijven over wanneer het grondwater onttrokken wordt en zich verzamelen gaat in de uitgegraven putten?

Men is het wachten in Noord Limburg moe, men wenst niet langer als een stiefkind behandeld te worden en vooral: men wil niet verder lijdzaam afwachten tot er iets gebeurd, want ieder langer wachten betekent automatisch een verslechtering van de toestand. Nu ondanks alle toezeggingen van rijk en provincie de beloften niet worden gehonoreerd, wil men het zelf gaan proberen. Uit de werkgemeenschap Limburg is de Welvaartscommissie Noord Limburg geboren, waarin vrijwel alle kopstukken uit Noord Limburg plaats hebben genomen. Het opgestelde plan van actie Is verdeeld in vier sectoren, namelijk industrialisatie, verbetering van de agrarische positie, bevordering van het touristenwezen en bestudering van de mogelijkheden voor emigratie. Het deel van de commissie dat zich met de industrieële sector bezig houdt wil trachten de sterk agrarische en veelal nog zeer feodale bevolking over te schakelen van „agrarisch denken" tot „industreel denken". Men heeft hierby vooral het oog op de jonge generatie. Een goed uitgebouwde nijverheidsschool is daarvoor echter een eerste vereiste. Voorts zal een streekplan worden opgesteld en een onderzoek worden ingesteld naar de mogelijkheden van aantrekking van nieuwe industrieën die passen in het kader van deze streek en sanering en eventuele uitbreiding van bestaande bedrijven.

Tenslotte streeft deze commissie naar het doorbreken van het isolement. Zonder bruggen is Noord Limburg ten dode opgeschreven, zo is het oordeel van de Welvaartscommissie. Het verbeteren van de agrarische situatie is een nog veel omvangrijker probleem. Feitelijk zou ieder bedrijf moeten worden bezien en de mogelijkheden worden aangewezen tot een betere bedrijfsvoering. Aan voorlichting heeft het tot nu toe schromelijk ontbroken. Over de noodzakelijkheid van ruilverkaveling en ontginning werd reeds eerder in dit artikel gesproken Men hoopt voorts door een deskundige voorlichting de boeren te bewegen meer arbeidsintensieve gewassen te gaan kweken, waarby men speciaal het oog heeft op de teelt van asperges, veredelde bosbessen, zwarte bessen, aardbeien en kruiden. Reeds nu pakken er wolken samen, daar men door het weigeren van teeltvergunningen deze omschakeling van landbouw op tuinbouw onmogelijk maakt. Maar de commissie houdt koppig vol en zegt recht te hebben op minstens honderd teeltvergunningen.

Daarnaast streeft de Welvaartscommissie tot intensivering van de landbouw, tuinbouw en veeteelt, het ontginnen en herontginnen van gronden en het tegengaan van zg. interprovinciaal grondgebruik. Reeds vele eeuwen is het Noord Limburgse gebied arm geweest, waardoor de beter boerende Gelderlanders en Brabanders de vruchtbare Maasuiterwaarden konden pachten van de rijke Limburgse landheren. Deze toestand bestaat ook vandaag nog. Men ziet het: er zijn problemen genoeg. „Maar", zo zegt burgemeester van Mackelenbergh, „we worden wel eens moe, erg kwaad en verbitterd, maar de moed opgeven, dat nooit". En van die onbuigzame geeft ook de jonge en serieus werkende Welvaartscommissie blijk.


 

Installatie van burgemeester van Kempen in oktober 1961. v.l.n.r.: Huber Geenen uit Bergen - Wethouder / Loco burgemeester Hannes Weijs uit Siebengewald  - burgemeester van Kempen en zijn vrouw - Jozef Donker, Gemeentesecretaris.​


De Tijd de Maasbode 22-08-1961

DEN HAAG. 23 aug. — Bij  Koninklijk Besluit van 19 augustus Is met ingang van 1 september benoemd tot burgemeester van de gemeente Bergen (L.) de heer J. W. van Kempen. Hij is 5 februari 1917 te Gennep geboren. De heer van Kempen is gehuwd en lid van de K.V.P. Sedert 18 september 1956 was hij burgemeester van de gemeente Grubbenvorst. Voordien Is hij gemeentesecretaris van Beesel geweest.

Juli 1962. Links burgemeester van Kempen die in de Grote Waaij een glas bier geeft aan Wellenaar Leo Peters, oud minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen.


 

 Jan Willem van Kempen .

In Nieuw Bergen is een straat naar hem vernoemd met de postcode 5854CA.

 

Limburgsch Dagblad 31-01-1964

Burgemeester van Bergen overleden

BERGEN, 30 jan. — Na een langdurige ziekte is donderdagmorgen te zijnen huize in Bergen overleden, burgemeester J. W. van Kempen. Begin vorig jaar moest hij een ernstige operatie aan het hoofd ondergaan, die aanvankelijk het verhoopte resultaat beloofde. Later kwam helaas een terugval, die geen hoop meer overliet. De begrafenis zal morgen plaatsvinden na een h. uitvaartdienst dieom 11 u. in de parochiekerk van Bergen begint. In verband met dit tragische voorval zijn voor zaterdag en zondag alle openbare vermakelijkheden in de gemeente Bergen afgelast.


 

Uit de krant van 15-05-1964.

Leon Huyben was geboren in Meersen en trouwde op 16-11-1939 in Borgharen met Irène Marie Hubertine Scherzinger *Borgharen 05-07-1913 †Maastricht 19-01-1949. Op 08-02-1949 stierf ook nog hun dochtertje Ingrid Marie Irène Leonie Huijben, 24 dagen oud. Zijn tweede huwelijk was te Maastricht in februari 1951 met Jeanne Theunissen *Limmel 19-09-1928 †Maastricht 18-07-2014.


 

In 1966 nam wethouder Hannes Weijs afscheid en burgemeester Huyben reikt hem een herdenkingsbord uit. Rechts Mr. Jozef Donker de gemeentesecretaris.


 

In 1969  werd door iedereen die er werkte afscheid genomen van het oud gemeentehuis in Bergen. Links naast burgemeester Huyben staat Wellenaar Rein van Pinxteren, hij was destijds wethouder. Inmiddels was in Nieuw Bergen het nieuwe gemeentehuis gebouwd.


 

De burgemeester die de symbolische sleutel van de gemeente Bergen om heeft tijdens een sleuteluitreiking op Carnavals zaterdag in het gemeentehuis.


 

De installatie door burgemeester Huyben van mevrouw P. Cramers-Boumans uit Afferden als eerste vrouwelijke raadslid van de gemeente Bergen op 08-01-1974.


 

Burgemeester Huyben tijdens de sleuteluitreiking op het gemeentehuis met carnaval 1978.


 

 


 

21-10-1978 Limburgsch Dagblad

Mr. Meijer in Bergen geïnstalleerd
BERGEN - Tijdens een buitengewoon raadsvergadering is mr. E.W.M. Meijer als burgemeester van de gemeente Bergen geïnstalleerd. Tevoren was de nieuwe eerste burger vijfjaar burgemeester in Nieuwenhagen. De heer Meijer deed zijn intrede op unieke wijze. Toen hij door de loco-burgemeester J.W. Kersten met de ambtsketen was omhangen en hij een toespraak wilde houden kwam hij tot de ontdekking, dat hij de tekst niet bij zich had. Gelukkig was zijn moeder, mevrouw mr. Meijer uit Elsloo, bij de installatie aanwezig en zij bleek in het bezit van een afschrift zodat de nieuwe burgemeester toch kon zeggen, wat hij zich had voorgenomen. Bij de installatie waren veel inwoners uit Nieuwenhagen, waaronder de wethouders aanwezig. De installatie werd besloten met een druk bezochte receptie en een serenade van de fanfare "Les Montagnards".

Burgemeester Ed Meijer aan het woord bij de heropening van de Rabobank in Well op 30-04-1985.


 

Burgemeester Meijer heft het glas tijdens de Vrije Gildedag in 1985 te Well.

13-09-1979 Limburgsch Dagblad

Om geluidsoverlast In Bergen wordt niet meer gebouwd
BERGEN - De gemeente Bergen zal voorlopig geen bouwvergunningen meer afgeven. Deze mededeling deed gisteravond burgemeester mr. Meijer vóór de aanvang van de raadsvergadering ter behandeling van de structuurschets van de gemeente. Deze behandeling ging dan ook verder niet door. Burgemeester Meijer motiveerde het besluit van het gemeentebestuur met te zeggen, dat de geluidsoverlast in Bergen door de nabijheid van de vliegbasis Laarbruch thans zo ernstig is geworden, dat het niet meer verantwoord is in de gemeente tot woningbouw over te gaan.


 

Uit de krant van 11-12-1987


 

Burgemeester Dick Klaverdijk. Eerder was hij wethouder in Arnhem. Hij ging na bijna 24 jaar burgemeester te zijn geweest per 1 oktober 2011 met pensioen.

Vier maanden na zijn installatie in 1988 kreeg hij tijdens de kermis te maken met de IRA aanslag in Nieuw Bergen op Britse militairen van Laarbruch. Tijdens de twee watersnoodrampen, in 1993 en in 1995 moest Klaverdijk optreden als crisismanager. De Brandweer van Bergen heeft in september 2011 de brandweerkazerne naar hem vernoemd en heet voortaan de Burgemeester Klaverdijk kazerne. In 2011 wierp Klaverdijk zich op als tegenstander van de fusie van de gemeente Bergen met Mook & Middelaar en Gennep.

05-05-1988 Limburgsch Dagblad

Slachtoffers van aanslag herdacht

NIEUW BERGEN - Tijdens een herdenkingsdienst aangeboden door het gemeentebestuur van Bergen zijn gisteravond in de katholieke kerk van Nieuw Bergen de slachtoffers herdacht van de gruwelijke IRA-aanslag van zaterdag op zondag te Nieuw Bergen, te weten de 21-jarige John- Dunn Baxter en de 22-jarige John Miller Reid van de vliegbasis Laarbruch.

Bij de herdenkingsdienst die geleid werd door pastoor A.Th. Berghs van Bergen geassisteerd door de aalmoezeniers Williams en Mertinar en father Brian Kinrade waren naast het gemeentebestuur van Bergen vertegenwoordigd de commandant van de vliegbasis Laarbruch en de commandant van het squadron onder wiens leiding de slachtoffers hadden gediend, alsmede twee vertegenwoordigers van de Engelse ambassade. De dienst werd geopend door burgemeester Klaverdijk:

„Woorden schieten tekort om de verslagenheid die er heerst in onze gemeente tot uitdrukking te brengen. Er worden ook vragen gesteld, vragen die vooral uiting geven aan gevoelens van onmacht en ongeloof. Waarom hier, waarom zij, waarom John Miller Reid en John-Dunn Baxter? Vragen die onbeantwoord zullen blijven. In deze dienst willen wij de slachtoffers herdenken en onze gevoelens van diep medeleven gaan uit naar de ouders en familie van John Miller Reid en John-Dunn Baxter. Mogen zij de kracht vinden om verder te gaan in dit leven. De namen van uw zonen zullen onlosmakelijk verbonden blijven met de gemeente Bergen. Wij zullen hen blijven gedenken".

Ook werden de slachtoffers herdacht door pastoor Berghs. De dienst werd besloten met het gezang: „Heer, God van Vrede".

Op 26-07-2020 stierf oud burgemeester Dick Klaverdijk in Boxmeer aan de ziekte Creuzfeld-Jacob. Hij was Ridder in de orde van Oranje Nassau. Onderscheiden met het Poolse Cavalierskruis van Verdiensten. En hij was Ereburger van Miloslaw in Polen.

Bloementeler Piet Huibers uit de Nicolaasstraat krijgt op 28 januari 1995 bezoek van minister-president Wim Kok, gouveneur Van Voorst tot Voorst en burgemeester Klaverdijk.


 

 


 

De huidige burgemeester van de Gemeente Bergen:  Mevr. M. H. E. (Manon) Pelzer

Galerie van alle Bergense Burgemeesters.

1800-1818:

Herman Gilta   *Well 08-09-1756 †Bergen11-03-1839


1818-1836:

Pieter Willem Baron de Liedel de Well   *Well 09-05-1774  †Well 02-12-1852


1836-1879:

Carolus - Karel Elders   *Well 28-03-1803  †St.Truiden, België 09-01-1882.


1879-1904:

Theodor Wilhelm Otten  *Gennep 01-09-1834  †Heijen 16-02-1904


1904-1918:

Gerardus Johannes Hubertus - Gérard Peters  *Well 25-11-1871 †Den Haag 07-07-1940


1918-1937:

Egbertus Theodor Laurentius Maria Otten * Heijen18-07-1877 † Heijen 09-07-1940


1937-1950:

Sebastiaan Dionysius Douven  *Schinnen 10-04-1899  †Well 12-11-1950


1951-1961:

Adriaan Antonius Maria van Mackelenbergh  * Den Bosch 30-05-1903  †Heijen 08-01-1980


1961-1964:

Jan Willem van Kempen  *Gennep 08-02-1917 †Bergen 30-01-1964


1964-1978:

Leonardus Henricus Hubertus - Leon Huyben  *Meersen 18-08-1913 †Bunde 17-11-1998


1978-1988:

Egidius Wilhelmus Maria - Ed Meijer  *Heerlen 31-12-1942


1988- 2011:

Cornelis Wilhelmus Hubertus Maria - Dick Klaverdijk  *Breda 22-10-1946 †Boxmeer 26-07-2020


Van 01-10-2011 tot 29-03-2012 was C.J.J.S. Majoor waarnemend burgemeester.

De huidige burgemeester M.H.E. Manon Pelzer *25-07-1962 werd op 29-03-2012 geïnstalleerd.


De Wellse wethouders vanaf 1851 tot heden:

1879-1904 Antoon Peters *Well 03-12-1836 †Well 20-02-1909

1919-1939 Herman Koppers *Well 16-05-1877 †Well 10-05-1944

1958-1960 Gerard Smals *Vierlingsbeek 22-05-1915 †Venlo 13-09-1960

1966-1975 Rein van Pinxteren *Well 12-01-1921 †Well 10-08-1994

1984-1994 Wim Holtackers *12-07-1944 †23-12-2002

2016 - heden Antoon Splinter *Rotterdam 03-03-1963