Zoek

Bergen en Nieuw Bergen

De oudste benaming moet Bergon zijn geweest, zo wordt  deze plaats in het jaar 887 genoemd toen twee vrije mannen 'de Bergon' zich wastijnsplichtig maakten aan de abdij van Werden aan de Ruhr. Latere benamingen zijn Barcha, Barghen, Barchen en Berchen.

Het dorp ontstond op een verhoging, de akker- en weilanden lagen zo dicht mogelijk aan de Maas vanwege de vruchtbare grond. De landerijen staan in 1424 vermeld: "Barghen ( yn der herlicheit van Well). Van een hoeve in Berghen 8 lichte solidi en een maat koren, nu Aleidis van Barghen en haar zoon Johannes.

De Heerlijkheid Well omvatte: Bergen (tot aan Heukelom) - Aijen - Well met het gehucht Wellerlooi (tot aan de Roode Beek) - en in Well aan de overkant van de Maas een deel van Wanssum (de driehoek genaamd) tot aan de Molenbeek. De Heerlijkheid Well ontstond in de elfde eeuw. De Heerlijkheidsrechten van Well staan schriftelijk al vermeld in het jaar 1320. Well was een vrije Heerlijkheid of bannerheerlijkheid, met grotere eigen bevoegdheden dan een gewone heerlijkheid. Zo moesten ook de inwoners van Aijen b.v. verplicht hun graan laten malen bij de molen die eigendom was van de kasteelheer van Well. Hij bezat ook onder andere het tol- vis- jacht- kooiker- vee- markt- munt- veerrecht in de Maas en nog andere rechten.

Uit het blad Markt- en Aankondigingsberichten Venloo 02-12-1843.


 

Venloosch Weekblad 24-10-1868


 

Uit het album van fam. van Lin-Peeters, ca.1884-'85. Drie kinderen uit het gezin Chr. Peeters-Stoffels op de foto met de leerlingen en de meesters van de Openbare lagere school in Bergen. De school was destijds tot in 1898 ondergebracht in het Raadhuis. Nu adres: Oude Kerkstraat.

Boven 2e van rechts is Leo *1873. Derde rij nr. 3 van links is Elbert *1875 en het meisje met wit schortje is Phine *1879.  Boven: meester Bèr Rouschop en met baard hoofdmeester Georgius ten Berge *Oude Pekela 30-10-1817. Ten Berge kreeg in september 1891 eervol ontslag en werd opgevolgd door Bernardus Berendsen, die destijds hoofdmeester was in Siebengewald.


 

Eind 1800. De huidige Kerkstraat - destijds Koestraat genoemd. De foto is gemaakt door fotograaf Lambertus Petrus Perolles *Afferden (Gening) 21-11-1850.

Links hoeve de Spijcker met ervoor de bewoner Christiaan Antoon Peeters, landbouwer en wethouder.


 

Eind 1800. Een klein gezelschap poseert voor het café - logement - bakkerij van Douveren in de huidige Oude Kerkstraat.

De man links is Louis Peeters. Opvallend is de dame rechts met schort en de dame geheel rechts. Zij poseren ook op de bovenstaande foto van Perolles. De man met de pet lijkt verdacht veel op de fotograaf  Lambert Perolles zelf.


 

Limburger koerier 31-12-1897.

De raming bij de aanbesteding van de nieuwe school was ƒ8684,88. De minste inschrijver was Johannes Rutgerus Ponjee voor ƒ8638,00 aan wie het werk gegund werd.


 

Limburger koerier 10-09-1898.


 

Dat dit gezelschap zich, trots zijn kortstondig bestaan, in de algemeene gunst en belangstelling mag verheugen, bewees de trouwe opkomst van het publiek dat aangelokt door het rijke programma zelfs van de naburige dorpen goed vertegenwoordigd was. De uitvoering der zich afwisselende tooneel- en zangstukken vielen zeer in den smaak der toehoorders, getuige de schier ademlooze stilte gedurende het optreden en het krachtige, dikwijls stormachtige applaus op het einde der nummers. Over de verschillende stukken in bizonderheden te treden gaat niet, slechts dit: Het spel der voornaamste leden kenmerkte zich in 't algemeen door losse, ongedwongen houding, eigen aan het bewustzijn van het zekere hunner taak, verkregen na een voldoend aantal repetities. Bij hen geen spoor van dat stijve, gemaakte, hetwelk dergelijke eerste voorstellingen ten platte lande wel eens kenmerkt; ja, men kan moeielijk aannemen, dat hun spel door acteurs van beroep zoude te verbeteren zijn geweest. Ook de verschillende komische voordrachten en zangnummers kwamen goed tot hun recht. Een woord van lof komt zeker den heer directeur van het gezelschap toe voor zijn ijver en toewijding, het bestuur voor het smaakvol ingerichte tooneel, goede bediening en puike dranken. Laat „Les Montagnards" zoo voortgaan en het kan zich m. i. verzekerd houden van de gunst van het publiek, dat getoond heeft, dergelijke, in onze gemeente zoo scbaarsche, gelegenheid tot ontspanning op prijs te stellen. Laat de jeugdige vereeniging steeds toenemen in ledental en innerlijke kracht, wars van alle oneenigheid, en ons spoedig weer een genoegelijken avond bezorgen als gisteren.

Een toehoorder


Venloosch nieuwsblad 01-07-1899

In ons verslag over het festival te Well zijn eenige onnauwkeurigheden geslopen, die, hopen wij, ons niemand ten kwade zal duiden. Uit Sevenum waren twee gezelschappen aanwezig n.l. de fanfare „de Vriendenkring" en de zangvereeniging „Unie." Eveneens uit Walbeek luisterden twee zanggezelschappen 't feest op, n.l. „St. Cecilia" en „Linnerverein." Dan vergaten wij nog de zangvereeniging „Les Montagnards" uit Bergen, directeur de heer B. Berendsen. Deze jeugdige zangvereeniging heeft getoond, wat door ijver en volharding is tot stand te brengen. Wij bewonderden haar prachtig vaandel, waaraan de eerste medaille prijkte.


 

Op 16-02-1903 was het huwelijk van Wellenaar Peter Arnoldus Hubertus Kessels en Maria Carolina van Dijck uit Bergen.

Zoon van Jacobus Martinus Kessels (schipper / veerman) *Well 19-03-1844 †Well 20-07-1915  Gehuwd in Bergen op 08-01-1877 met Johanna Theuws *Blitterswijck 04-09-1852 †Well 25-09-1940.

Dochter van Henricus van Dijck (wever) *Merselo 27-01-1836 †Bergen 03-12-1897  Gehuwd in Bergen op 05-05-1862 met Johanna van den Biesen *Afferden 06-10-1837 †Bergen 07-01-1909.


 

Venloosch nieuwsblad 27-02-1904.


 

Venloosch nieuwsblad 24-12-1904.


 

Venloosch nieuwsblad 10-01-1905. De eerste dirigent in 1905 van fanfare 'Les Montagnards' was Godfried van Rensch. 

Hij was in 1904 naar Bergen gekomen en volgde als koster / organist  Wellenaar Elbert Franssen op, die benoemd was tot rector-cantus van het kathedrale koor te Roermond.

Godfried van Rensch *Sevenum 11-05-1880 †Horst 31-08-1946. Gehuwd in Bergen op 19-01-1909 Jacoba Josephina Ida Stoffels *Vierlingsbeek 02-01-1877 †Horst 11-06-1960.


 

 Venloosch Nieuwsblad 26-05-1905.


 

Venloosch Nieuwsblad 17-06-1905.


 

Venloosch nieuwsblad 11-12-1906.


 

Venloosch nieuwsblad 09-03-1907. Michiel Franciscus van Douveren (koopman) tevens raadslid *Bergen 16-04-1858 †Bergen 02-03-1907. Zoon van Mechtildis van Aerssen en Peter Johannes van Douveren (logementhouder, winkelier, bakker en gemeentesecretaris).


 

Venloosch nieuwsblad 20-04-1907. In 1906 was Michiel van Douveren failliet verklaard, het pand met inboedel kwam te koop. Pas een jaar later na zijn dood werd het verkocht aan Piet Kessels-van Dijk. Zij woonden toen nog op het huidige adres Maasstraat 4.


 

Uit het album van Piet Kessels (2e rechts zittend) is dit portret van de Bergense fanfare 'Les Montagnards', enkele jaren na de oprichting in ca.1908. De foto is gemaakt bij de dorpspomp. Rechts naast Piet Kessels zit Sjang Rijniers en links naast Piet is meester Bèr Rouschop. Hannes Sweijen staat in de middelste rij geheel rechts.


 

Nieuwe Venlosche courant 29-09-1908.


Sjang Roeffen *Broekhuizen 12-03-1868 †Well 02-05-1959 was een vooruitstrevende man voor de boerenstand. Hij woonde destijds in Aijen op de Sintelenberg, was vrijgezel en zou pas in 1916 met de 26 jaar jongere Wellse Coba Cornelissen *Well 09-10-1893 †Well 24-06-1963 trouwen. Ondanks tegenwerking van pastoor Janssen richtte hij de L.L.T.B. afdeling Bergen op. Vanaf de oprichting op 08-03-1908 werd hij voorzitter en hoofdmeester Gerard van den Berg zijn secretaris. Kapelaan Terstappen werkte wel mee en werd geestelijk adviseur. Maar liefst 119 leden sloten zich het eerste jaar aan. Sjang en zijn Boerenbond bestuur werkten door en op zondagmorgen 21 maart na de hoogmis werd er een vergadering gehouden om een Boerenleenbank in Bergen op te richten. 

Nieuwe Venlosche courant donderdag 25-03-1909

Bergen. Zondagnamiddag vergaderde de boerenbond alhier om te komen tot de oprichting eener boerenleenbank. De heer Verbeeten, inspecteur der centrale bank te Eindhoven wist zyn gehoor op overtuigende wyze het groote voordeel eener coöperatieve boerenleenbank aan te toonen. Staande de vergadering traden reeds 38 leden toe. Eerstdaags zal dus hier ook deze nuttige instelling in werking kunnen treden. De statuten zyn reeds ter goedkeuring aan de Koningin opgezonden, de boeken met handleiding voor den aanstaanden kassier reeds ontvangen. Wanneer de koninklijke goedkeuring is verkregen zullen de leden vergaderen tot vaststelling van het huishoudelijk reglement, en om een definitief Bestuur en Raad van Toezicht met kassier te kiezen. Moge deze instelling hier steeds gunstig werken tot heil van den landbouwenden stand.

Limburger koerier 06-07-1909. Zie ook pagina Sjang Roeffen-Cornelissen.


 

Bergen in feeststemming ca.1910, bij het dorpsplein. Links staat: 1 Jan van Treeck - 2 moeder Kessels-Theuws - 4 Carolina Kessels van Dijck met dochtertje An en zoontje Karel op de arm. Iets hoger naast de linkse paal staat de vader van Piet Kessels: Jacobus Martinus Kessels. De man in het midden zit op de dorpspomp. De bakker van winkel Kessels zit bovenaan links. Waarschijnlijk is er een gouden bruiloft in de buurt, gezien de twee ringen.


 

Nieuwe Venlosche courant 12-11-1910.


 

Mei 1911.Schoolkinderen in Bergen uit het album van Piet Kessels-van Dijck, met zoon Sjaak en dochter Anna Kessels.


 

Nieuwe Venlosche courant 15-10-1912.


 

Nieuwe Venlosche courant 28-01-1913


 

Uit de Katholieke Illustratie van 08-02-1913.  Beneden rechts is boerderij / veerhuis de Staaij in Vierlingsbeek.


 

"MYN JEZU BARMHARTIGHEID", uitsnede uit bovenstaand artikel van de Katholieke Illustratie.

In een rapport voor de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, schreef architect J.H.A. Mialaret over de wegkruisen in Bergen: Aan den Rijksweg, aan den weg van Aaien naar de Duitsche grens, aan den weg naar het Veer: eenvoudige houten wegkruisen met rustieke Kruisbeelden naar 17de- en 18de-eeuwsche voorbeelden.

Jarenlang kwamen hier, bij het kruis aan de Veerweg, de Brabanders samen van over de Maas die te voet naar het Mariaoord Kevelaer liepen. Zon, weer en wind en vele overstromingen heeft dit houten veldkruis aan de Maasstraat kunnen doorstaan. In 1932 werd het vervangen door een zandstenen wegkruis dat tevens dienst deed als rustaltaar bij de sacramentsprocessie. Het kruis uit 1932, dat opgericht werd door de Aartsbroederschap van de Heilige Familie afd. Bergen, is een replica van de 'Zwarte Christus van Wyck' in de Martinuskerk te Wijck-Maastricht. In verband met de dijkophoging in 2018 werd dit verplaatst en is tevens 2 meter hoger komen te staan. 


 

Grenswacht militairen in de Mobilisatie 1914 aan de Rijksweg - op de viersprong - bij slagerij / café Gerardus Hendriks. Aan de achterkant was de slagerij.

Later café - restaurant "Quatre Bras" daarna "De drie Reeën en "D'n Engel" aan de Siebengewalseweg 1.


 

Foto 'Dorpsplein Bergen' ca.1913-1914 uit een boekje met het reisverslag van een rit met Maas-Buurtspoorweg van Heumen naar Venlo. De tramlijn was net aangelegd, aldus de schrijver. Recht vooruit ligt Bierbrouwerij - Hotel - Café 'de Keijzer' van herbergier Egidius Leopoldus van Aerssen *Bergen 09-01-1832 †Bergen 19-05-1912. Leopold bleef ongehuwd.


 

 Het dorpsplein met de pomp en bakkerij-winkel P. Kessels. Rechts is nog het hekwerk van hotel - café - brouwerij 'de Keijzer' van Leopold van Aerssen te zien. De gemeente kocht in oktober 1912 het 'Hotel van Aerssen' met bijgebouwen en tuin voor ƒ 3325,- van de erven van Aerssen en liet het pand slopen. Het duurde nog tot 1917 voordat hier een nieuw Raadhuis werd gebouwd.


 

Mobilisatie 1914 - 1918. Voor café / winkel van Piet Kessels en zijn vrouw Maria Carolina Kessels-van Dijck. Een broer van haar, de bakker op deze foto, Peter Anthonius van Dijck *1869, was op 26-05-1902 getrouwd met de Wellse bakkersdochter Maria Francisca Achten *1871 (met witte schort). Dit echtpaar woonde later tegenover de lagere school in de huidige Kerkstraat en runden daar tot 1930 een winkel met levenmiddelen en koloniale waren. (later Geenen). 

Op het bord boven de deur staat: P. Kessels winkelier - Verlof. Het was een bakkerij - men verkocht er dus brood, koekjes, gebak en levensmiddelen. Ook werden er manufacturen verkocht. En er was ook een café in het grote pand. 


 

Mannen van de Grenswacht bij café Hendriks in 1914. Het pand lag aan de Rijksweg op de viersprong.


 

ca. 1915. Bergenaren bij de winkel - café van Piet Kessels. Geheel rechts staat de eigenaar met zijn vrouw Carolina van Dijck met hun jongste zoon Herman *24-07-1911. Dochter An *08-12-1905 staat links van moeder met haar poppenwagen. Naast An staat (met witte schort) haar oma Kessels-Theuws. Jack *21-10-1904 en zijn gehandicapt boertje Karel Kessels *08-07-1907 staan links met wandelstok van het groepje kinderen. In het midden (met witte hoed) meester Bèr Rouschop met naast zich zijn jonge echtgenote Maria Habets.


 

En ook deze mobilisatiefoto is afkomstig van de fam. Piet Kessels. Gemaakt op de hoek van de tegenwoordige Oude Kerkstraat / Kerkstraat. Het witte hekwerk is van Hoeve de Spijcker.

Afgebeeld zijn o.a. Piet Kessels , zijn kinderen An (rechts met fiets) - Karel (helemaal rechts) en Herman in matrozenpakje. De heren met lichte hoed zijn de onderwijzers Rouschop en van de Berg.


 

De Tijd 01-03-1916


 

Pastoor Petrus Johannes Janssen. *Ottersum (de IJsheuvel) 11-04-1854 †Vierlingsbeek 28-02-1916

Priester gewijd te Roermond 06-04-1878 en werd kapelaan te Pey-Echt. In 1883 kapelaan te Afferden. In 1887 tot rector benoemd in Leunen.
Op 15-09-1900 werd hij pastoor in Broekhuizenvorst, waar men hem niet graag zag vertrekken. Op 10 mei 1908 werd pastoor Janssen in Bergen feestelijk geïnstalleerd. Hier volgde hij pastoor Petrus Joannes Hubertus Seelen op die op 16-03-1908 op 48 jarige leeftijd was overleden. Pastoor Janssen was op 28-02-1916 te voet naar Vierlingsbeek gegaan waar hij door een hartaanval werd getroffen en voo de pastorie in elkaar zakte. 


 

Nieuwe Venlosche courant 11-03-1916.


 

Piet Kessels en zijn gezin verhuisden in november 1918 naar Well, waar hij op de hoek Kasteellaan / Hoenderstraat de woning kocht van zijn vriend burgemeester Gerard Peters, die naar Den Haag ging. Beiden waren Wellenaar van geboorte. Het pand aan de huidige Oude Kerkstraat 2 in Bergen werd verkocht aan Elbert en Johanna Niesten-Bongers. Daarna was het pand van Geurts, Martens en Kunsthuis "de Bakkerij".


 

Nieuwe Venlosche courant 01-02-1919


 

Uit: 'Naamlijst voor den telefoondienst' 1920.


 

De oude Sint Petruskerk vanuit het zuid-westen gezien. Links ligt de 'Nijenboershof'.

De Wellenaar Elbert Franssen werd hier in 1894 koster - organist. In 1932 werd deze parochiekerk vervangen door een nieuw kerkgebouw. Een paar jaren later is dit gebouw met uitzondering van de waardevolle en eeuwenoude Romaanse toren gesloopt.


 

ca. 1918. Links het ouderlijk huis van de familie Christiaan Peeters-Stoffels, hoeve 'de Spijcker' (ôp de Spieker in dialect). Christiaan Peeters was jarenlang wethouder in de gemeente Bergen.

Deze pachthoeve was tot in de 19e eeuw eigendom van de familie Portmans en de hoeve ging daarna over naar de Zuid Nederlandse adelijke familie Overschie de Neerijsche die ook eigenaar was van 'Macken' in Vierlingsbeek. In het begin van de 19e eeuw werd de hoeve gepacht door de familie Stoffels, die ook in Bergen grond in eigendom had. Een dochter van deze familie trouwde te Vierlingsbeek op de watermolen met Christiaan Peeters. Omdat de andere kinderen uit deze familie niet waren getrouwd en er geen opvolgers waren voor de Spijcker, kwam de fam. Peters -Stoffels uit Vierlingsbeek naar Bergen. De Spijcker werd toen de 'Heerenhof' genoemd en lag aan de tegenwoordige Kerkstraat. 

Eind 1944 werd de tegenoverliggende kerk beschoten en ernstig beschadigd. Ook de 'Heerenhof' ging ten onder aan dit zware granaatvuur. In 1958 is deze monumentale boerderij afgebroken en kwam er een kerkplein en woningen voor in de plaats.

Rechts is de voormalige kapelanie die tot 1852 de pastorie was.


 

Twee dames maken een praatje in de tuin van de fam. Stoffels-Carleij.

Dit pand uit 1774 was het postmeestershuis met een postkoetshalte van de familie Jan Hendrik Swerts-Ludovica Johanna Steurs, de schoonouders van de 1e Bergense burgemeester Herman Gilta.

Daarna fam. Jan Carleij-Steurs, fam. Stoffels-Carleij - Daatje Stoffels, Reinier en Ida van Lin-Peeters, fam. Sjef Joosten-Huijbers. . Het huis is in 1775 gebouwd door Jan Hendrik Swertz, postmeester / koopman en tevens ontvanger der licenten van Z. M. den Koning van Pruisen. *Well 23-07-1736 †Bergen 26-08-1822. Gehuwd te Well 09-01-1762 met Louise Johanna Cristine Stuers *1739 †Bergen 14-01-1829. Zie ook Swerz familieDaatje Stoffels 1846-1924 heeft nog jarenlang alleen in dit monumentale huis gewoond.

Ida Wilhelmina Johanna Stoffels *Bergen 10-12-1846 †Bergen 17-06-1924. Daatje Stoffels was een telg uit een vooraanstaande Bergense familie. Deze familie woonde op de hoek Maasstraat / Oude Kerkstraat.

Dochter van Leonardus Stoffels (akkerman) *Bergen 02-03-1806 †Bergen 22-08-1848 Gehuwd te Bergen op 27-01-1834 met Maria Gertrudis Antoinette Carleij *Blerick 12-09-1813 †Bergen 09-04-1898. 

Kleindochter van Elbert Stoffels (koopman) *Vierlingsbeek 03-06-1774 †Bergen 07-07-1840 & Hermina Janssen * Hommersum (Dld) 1774 †Bergen 07-10-1844

Kleindochter van Jan Mathijs Carleij  (burgemeester van Maasbree) *Schin op Geul 10-09-1774 †Bergen 11-07-1863 Gehuwd te Maasbree 17-08-1812 met Ida Linssen *Blerick 1796 †Blerick 06-07-1815

Daatje was een tante van Phine Peeters, de echtgenote van de bekende kerkmusicus Elbert Franssen

Zie ook PDF Stamboom Stoffels 


 

 Nieuwe Venlosche courant 16-08-1924. 


Familie Stoffels-Carleij in Bergen.


Familie Peeters - Stoffels.

 De zij- en achtergevel van het 'Postmeestershuis' in 1925. De voordeur ligt nu aan de achterkant. Huidig adres Oude Kerkstraat 1, eerder adres D 75 en Maasstraat 2. 

In mei 1925 kwam vanuit Ottersum een nichtje van Daatje, het gezin Reinier en Leida van Lin-Peeters, hier wonen. Dit echtpaar had twee dochters. Tonny trouwde met de gemeente huisarts Gerard van Bracht en Chris met Ben Timmermans. Beide mannen kwamen uit Wanssum.


Peter Antoon van Lin landbouwer (hoeve de Vlammert) *Bergen 20-06-1843 †Bergen 02-11-1923 Gehuwd (1) in Bergen op 09-05-1867 met Anna Gertrudis Frederix *Bergen 26-05-1843 †Bergen 15-05-1874. Zij kregen 4 kinderen Jan *1868 †1942 - Reinier *1869 †1936 - Drikske *1871 †1889 - Willem *1873 †1874

Gertrud Look *Hau (ambt Materhorn Dld.) 28-12-1839 †Bergen 25-07-1926. Gehuwd in Bergen13-01-1879 met weduwnaar Peter Antoon van Lin.

Album familie Antoon van Lin - Frederix / Look. 

Met dank aan de nabestaanden van Chris Timmermans-van Lin voor het laten scannen van de fotoverzameling.


 

Nieuwe Venlosche courant 23-06-1923.

In 1921 was al aangekondigd dat de school dringend uitbreiding nodig had. Het leerlingenaantal was van 93 in 1902 gestegen naar 198 in 1921. Na 25 jaar werd er een klaslokaal aangebouwd en de toiletgroep uitgebreid.


 

Nieuwe Venlosche courant 08-11-1924


 

Overstroming in november 1924. Rechts staat de eerste telefoonpaal uit 1919.


 

1924. Koos - Jeanette en Louis Peeters. Zij bleven ongehuwd en op boerderij "de Spijcker" wonen. De kinderen Peeters woonden destijds in de Schoolstraat, nu Kerkstraat genoemd.

Koos stierf op 75 jarige leeftijd in 1937.

Louis was een zeer bekend en vooraanstaand persoon in de Bergense samenleving. Hij stierf kort voor de ondergang van zijn mooie boerderij op 15-06-1944.

Jeanette heeft een tijd in Bergen het postkantoor verzorgd. Zij stond in het bevolkingsregister vermeld als "brievengaarster". Zij stierf in de fronttijd op 29-11-1944 in de boerderij van de kinderen Zeegers in de Holshaag tussen Bergen en Aijen.


 

Na hun dood werd de boerderij gekocht door Jacobus Johannes (Koos) Heurkens *Nederasselt 05-01-1909 †Venray18-07-1981.


 

In 1925 vertrok Otto Nikkessen als leerkracht uit Well, hij werd in juli tot hoofd der school in Bergen benoemd.

Otto Nikkessen *Deventer 14-08-1895 †Bergen 08-04-1961 Gehuwd te Bergen 18-12-1924 met Maria Antonia Keijsers *Well 06-05-1897 †Well 27-12-1988.


Nieuwe Venlosche courant 23-01-1926. 

Wat een ramp, die watersnood! In enkele dagen vele velden verwoest, vele voorraden bedorven, woningen en stallen beschadigd en vochtig en kil gemaakt. En wat is er angst en kou geleden! Een zware beproeving, waar toch al zoveel lasten drukken. En toch geldt het; moed houden en redden, wat nog te redden is. Bergen heeft meer van het water te lijden gehad, dan men aanvankelijk dacht. Vooral de huizen zijn hier en daar zeer beschadigd, terwijl men voor meerdere huizen instortingen vreest. Zeer veel schade is aan de landerijen aangericht, terwijl de wintervoorraad, voor zoover deze voor het water niet in veiligheid was gebracht, grootendeels is bevroren. Plaatselijk wordt er in de gemeente Bergen een comité opgericht om noodlijdende dorpelingen te helpen.

 


 

Nieuwe Venlosche courant 30-01-1926.


 

1927. Hector de hond van hoeve de Spijcker met de melkkar en de koemeisjes Koos en Marie die naar de wei gaan om te melken.


 

1927. Vanuit het zolderraam van het oude Postmeestershuis maakte Chris van Lin deze foto van de achtertuin met uitzicht op de oude St. Petruskerk.


 

De dorpspomp werd in oktober 1927 vervangen door een nis met een beeld van het H. Hart van Jezus. Op de foto: Loesje - haar moeder Phine en vader Elbert Franssen. Rechts Louis Peeters, de broer van Phine. 

BERGEN - Plechtige Intronisatie van het H. Hart van Jezus vond plaats op 30-10-1927.

De Intronisatie werd voorafgegaan door een plechtig lof. Precies half vier trok men in processie, vooraf gegaan door het Fanfarecorps 'Les Montagnarts' door het mooi versierde dorp naar het H. Hartbeeld. Bijna alle dorpelingen namen aan de processie deel. Daar aangekomen opende kapelaan Stoot de plechtigheid waarna Pastoor Billekens tot de onthulling van het beeld overging. Vervolgens werden nog enige liederen gezongen waarna de plechtigheid afgelopen was. Het beeld is gemaakt door de bekenden Limburgsche beeldhouwer Thissen uit Roermond.


 

Dit is een zware gietijzeren haardplaat uit de bijkeuken van familie van Lin-Peeters. Eeuwen geleden stond ze in de open haard en was de 'radiator' van het huis. Ze is in 1928 meegenomen door Monumentenzorg.


 

Bergen in 1927. Tegenwoordig Kerkstraat genoemd.


 

Nieuwe Venlosche courant  woensdag 16-05-1928.


 

Nieuwe Venlosche courant  21-08-1928.


 

Echtpaar Rouschop-Habets met twee van hun drie zonen.

Egidius Hubertus (Bèr) Rouschop *Cadier en Keer 15-02-1863 †Maastricht 11-06-1935 Gehuwd te Heer en Keer op 06-09-1905 met Maria Catharina Hubertina Habets *Heer 24-11-1880 †Maastricht 02-10-1961. Dit echtpaar kreeg in Bergen drie kinderen Wilhelmus Hubertus Marie *1906 †1979 -  Albert Gerard Celine *1909 †1997 - Joseph Hubert Marie *1914-†1935.

Bescheiden in den omgang, maar uitstekend leeraar heeft de heer Rouschop in deze reeks van jaren steeds zijn leerlingen bewondering doen afdwingen, eensdeels om zijn goede hoedanigheden, anderdeels om zijn altijd blijmoedige manier van lesgeven. Als leeraar wist hij de liefde en hoogachting van zijn collega's te verwerven en heeft hij zich doen kennen als een hoogbegaafd leider, als een opvoeder der jeugd bij uitnemendheid, als een man van bijzondere gaven, die zich steeds met hart en ziel aan zijn werk gaf, tot heil van school en kind, tot heil van Kerk en Maatschappij. Hij deed meer dan waartoe zijn ambt hem verplichtte. De heer Rouschop had voor sociale zaken een open oog en het Vereenigingsleven kon op zijn volle belangstelling rekenen. Hij was begaafd met een goed inzicht en daarom wenschte men hem gaarne in vereenigingen te zien zitting nemen. In de organisaties onderscheidde hij zich als een buitengewoon hard werker die steeds recht op het doel afging. Zoo was hij gedurende 18 jaren de onvermoeide tactvolle voorzitter der fanfare „Les Montagnards", die door zijn bezielende leiding tot hooger bloei is gebracht. Hij was de oprichter der bloeiende Pluimveevereeniging „St. Antonius" te Ayen-Bergen, waaraan de heer Rouschop verschillende jaren als president verbonden was en uit erkentelijkheid voor bewezen diensten later tot eerevoorzitter werd benoemd. Nu bij zijn vertrek naar elders — op 1 December e.k. zal de heer Rouschop den dienst met pensioen verlaten — mogen we dit alles wel even memoreeren en waar jegens den persoon van den heer Rouschop,, zooveel erkentelijkheid verschuldigd is, treft 't allen, dat een verdienstelijk man, als onderwijzer Rouschop, de gemeente gaat verlaten. Moge het den heer Rouschop en zijn familie in zijn nieuwe woonplaats — zijn we goed ingelicht dan zal hij zich gaan vestigen te Wijk Maastricht — wel gaan. Nieuwe Venlosche courant 21-11-1928. 


 

Limburger koerier 13-06-1935.


 

Nieuwe Venlosche courant 27-11-1928.


 

Nieuwe Venlosche courant 05-12-1928.


 

1928. De preekstoel in de St. Petruskerk.


 

De biechtstoel in 1928


04-05-1932 Limburger Koerier. Bergen.

Burgerwacht. — Zondag had de vergadering plaats van de heropgerichte Burgerwacht. Na opening op de gebruikelijke wijze door den waarnemend commandant wordt onmiddellijk overgegaan tot bestuursverkiezing. Met meerderheid van stemmen wordt gekozen tot voorzitter P. Niesten, secretaris-penningmeester Am. Geurts, bestuursleden G. Reijntjes en Jos. Stoffels. Besloten werd een aanvang te maken met de schietoefeningen op Donderdag 6 Mei a.s. tusschen 1 en 8 uur nam. nabij het gemeentehuis. Verder werd besloten tenminste 5 maal in elk kwartaal om de 14 dagen te oefenen. Voorloopig zal als waarnemend commandant optreden dhr. G. Ploem. De definitieve benoeming zal plaats hebben door den Edelachtb. Heer Burgemeester. Op een vraag waar de schietoefeningen zullen worden gehouden deelt de voorzitter mede, dat voorloopig om beurten zal geschoten worden aan den Rijksweg te Bergen en Ayen. Later zal voorzien worden in een vaste schietbaan. Na bespreking deelneming 12½-jarig bestaansfeest der Burgerwacht te Afferden sluit de voorzitter de vergadering. 


De Vrijwillige Burgerwacht van Bergen in 1933, destijds allemaal woonachtig in Bergen. Het was geen militaire organisatie in tegenstelling tot de "Vrijwillige Landstorm".  De Burgerwacht uitgerust met (oude) legergeweren, waarmee 's avonds op de Bergense Hei geoefend werd. De groep had de taak tot handhaving van orde en gezag binnen de gemeente, maar heeft nooit hoeven aantreden voor plaatselijke oproer of rellen. Ook de andere kerkdorpen in de gemeente Bergen hadden plaatselijk een Burgerwacht.

Bovenste rij v.l.n.r. Hai Wijenberg (Aijen) - Piet Wolters (Aijen) - Wim Linders (oud burgemeester van Arcen) - Sraar Ploem - Tinus Hesen (Aijen). 

2e rij: Piet Smits (kapper) - Harry Huijbers - Bèr Niessen - Tontje Verhoeven - Bèr Rouschop ( onderwijzer) - Rein Geurts - Jac Zeegers - Hannes Hendriks - Piet Wijnen - Pèt Derkx - Gert Reijntjes.

3e rij: Sjef Stoffels - Jeu Hesen - Gert Boetselaars (Smal) - Piet Honig - Lei Ponjee - Pierre Niessen - Hub Braun - Len Hendrikze (Len van de Halve Maon) - Piet Tissen - Joos van Mil - commandant Gerard Ploem (veldwachter).

Knielend: Chris Suijkerbuijk - Karel Willems - Gert van Doren - Harry Schelbergen - Gradus Teluy - Dries van Bon - Thei Kuypers (Aijen).


Nieuwe Venlosche courant  26-05-1933:

Met raad en daad, vooral ook op technisch gebied heeft de heer Ploem deze vereenigingen bijgestaan en we mogen gerust zeggen opgevoerd tot haar huidige positie. Verleden jaar werd door hem weder opgericht de Burgerwacht Bergen en hiervan nam hij zelfs het commandant schap op zich. Wij twijfelen niet of ook deze jonge vereeniging zal onder zijn kundige leiding hare zusterverenigingen in Heijen en Afferden spoedig, evenaren.Dat deze verdiensten door den Bond zeer hoogen prijs gesteld zijn, kunnen wij nog meer opmaken uit het feit, dat pas 2 jaar geleden aan veldwachter Ploem de medaille van bijzondere vermelding is toegekend en hij dus in zeer korten tijd de hoogste onderscheiding heeft behaald.
Wij wenschen veldwachter Ploem van harte „proficiat" en hopen, dat hij nog vele jaren de steun en vooral het voorbeeld moge zijn van de Burgerwachten In de gemeente Bergen.

Gerardus Hubertus Frederikus Ploem *Maasbree 30-08-1888  †Venlo 02-04-1970 Gehuwd te Tegelen op 21-05-1917 met Aldegonda Francisca Hubertina Maria Engels *Venlo 25-09-1883 †Zeddam 10-01-1945 tijdens de evacuatie.


 

Chris van Lin schrijft in haar fotoalbum: Uit mijn raam boven, moeders ouderlijk huis (de Spijcker) en de kapelanie.


 

Bedevaart naar Kevelaer

Sinds 1642 liepen vele Bergenaren via de Bedevaartsdijk en de Wellsche Hut naar het Maria Genadeoord Kevelaer. In 1932 was dat onder leiding van kapelaan Gerard A. J. Cremers. Men ging niet meer te voet, maar per fiets of reisde mee met de bussen van de Maasbuurt. Na de plechtige Hoogmis in een der mooie kerken werd deelgenomen aan de Kruisprocessie. Meestal was er ook nog een H. Lof waar de rozenkrans werd gebeden en Maria liederen werden gezongen. Altijd was het erg druk in de straten van Kevelaer. Voordat de bedevaartgangers weer de grens over gingen, liet men vaak een portretfoto maken bij een van de vele fotografen in de stad. Immers, hier moest men daarvoor naar b.v. Gennep of naar Venlo. Ook werden er natuurlijk winkels bezocht om een aandenken te kopen. Men moest echter wel rekening houden met strenge grenscontroles door de Duitse en Nederlandse ambtenaren.

Nieuwe Venlosche courant 05-07-1932.


1932 in Kevelaer.


 

 Nieuwe Venlosche courant 21-09-1932.


 

Piet Kessels die inmiddels naar de Hoenderstraat in Well was verhuisd, maakte deze panoramafoto in 1932 vanaf de kerktoren van de gloednieuwe St. Petruskerk in Bergen. In het midden ligt de vroegere Heerbaan, die nu Oude Kerkstraat wordt genoemd. De kerk op de achtergrond uit 1827 werd gesloopt, op de oude Romaanse toren na.

12 Jaar later lag vanaf 21 oktober 1944 tot op de dag van de bevrijding de kerk en haar omgeving aanhoudend onder granaatvuur. Toren en dak van de kerk werden zo zwaar beschadigd, dat men de muren tot ongeveer een meter boven de fundamenten moest afbreken om de kerk te kunnen herbouwen.


 

Het veer Bergen - Vierlingsbeek in 1933,  gezien vanaf het winterbed in Bergen.

Al in de eerste helft van de 19e eeuw lag het veer hier in de Maas. Het veerhuis staat van oudsher op de Beker Staaij in Vierlingsbeek. Op 23 september 1944 bombardeerden de geallieerden de pont. Ze was meteen middendoor en is gezonken.  Lees HIER meer over deze pontveer.


 

Oma's 67ste verjaardag in 1934. Reinier en Leida van Lin-Peeters met hun 4 jarige kleindochter Wilmy van Bracht uit Well. Haar vader dokter Gérard van Bracht hield wekelijks spreekuur in Bergen bij zijn schoonouders aan huis.

Reinier van Lin *Afferden 08-10-1869 †Bergen 09-07-1936 Gehuwd te Bergen 03-05-1903 met Leonarda Ida Johanna Peeters *Vierlingsbeek 05-05-1867 †Well 02-09-1940


 

Het dorpsplein, gezien vanaf de huidige Maasstraat, met rechts het gemeentehuis rond 1930. De jaarlijkse kermis in oktober werd op dit plein gehouden. Niet veel later in 1936 werd de voormalige dorpspomp afgebroken. De pomp op zich was in oktober 1927 vervangen door een nis met een beeld van het H. Hart van Jezus. 


 

Congregatie der H. Familie Bergen, 126 leden in december 1934 bij het afscheid van kapelaan Cremers naar Ottersum. Hij was de geestelijk leider van de Bergense H. Familie afdeling. 

Het bestuur v.l.n.r. Louis Peeters - Frans van Douveren - Kapelaan Cremers - Gerardus van Dijck en Gerardus Joosten.

Deze congregatie ‘Aartsbroederschap der Heilige Familie’ was een Rooms Katholieke mannenclub waarbinnen de heren (met name de jonge heren), als hoofd van het gezin opgewekt werden tot een waardig godsdienstig leven. De verering van de Heilige Familie was een tendens in het katholicisme van die dagen. De orde organiseerde vooral werklieden en hield wekelijkse bidstonden en regelmatig andere vieringen. Als bewijs van lidmaatschap droegen zij de goudkleurige medaille met blauw lint. Veel gedachtenisprentjes in de verzameling van Archief Well verwijzen naar het feit dat de overledene lid was van de Heilige Familie.


 

Nieuwe Venlosche courant 30-07-1936


 

21-08-1937.


 

Nieuwe Venlosche courant 04-11-1939. Elly Schreurs *1920 is benoemd aan de school in Bergen. Ze was in juli 1939 geslaagd als onderwijzers L.O. aan de R.K. Kweekschool Maria Regina in Venlo.


 

Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1940.


 

Oude toren na de restauratie naar het noord-oosten en naar het westen 1943.

Rijksmonumentenzorg restaureerde de toren in 1942 grondig maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de toren flink beschadigd.


 

Oude toren na de restauratie naar het noord-oosten en naar het westen 1943


 

Na de restauratie van 1942 werd de toren weer beschoten en tot op vandaag is het een ruïne. 

Tegenwoordig is de toren in het bezit van gemeente Bergen, die de toren beschermt tegen verder verval.


 

Een ansichtkaart met op de achtergrond het gemeentehuis, waar eerder Bierbrouwerij "de Keijzer" had gestaan, dit was tevens hotel-café-restaurant.

Links in de Oude Kerkstraat het Postkantoor van de fam. Rijniers-Sweijen en kinderen die bij de bakkerswinkel annex café 'de Zwaan' van de fam. Niesten staan. Van 1947 tot 1977 kwamen Louis en Mien Geurts-van Enckevort in dit pand met de bakkerij en de Vivo-winkel. In 1977  werd het  antiekwinkel 'de Gilft' van het echtpaar de Gooijer. Het pand werd gerenoveerd en opgedeeld in drie eenheden.


 

Bij zijn terugkeer van de evacuatie uit Groningen, maakte de Wellse Pater Canutis (Jan Peters van de Grote Waaij ) een foto reportage door de hele gemeente Bergen. Dit is het gebombardeerde gemeentehuis gezien vanaf de Maasstraat. Het pand werd weer opgeknapt en in gebruik genomen. In 1970 is het gesloopt.


 

De Wellse juf Mien Arts stond na de oorlog aan de Mariaschool in Bergen. In december 1951 werd ze aan de meisjesschool in Well benoemd.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 09-04-1949

Dit is de inscriptie van de gedenksteen die met Beloken Pasen zal worden ingemetseld en ingezegend in de in aanbouw zijnde kerkte Bergen. Een zinrijke spreuk, die nog veelzeggender wordt, als deze straks ingemetseld zal zijn vlak boven de gedenksteen van dein de fronttijd verwoeste kerk. Deze laatste steen heeft de tekst: „Onder vreugde van geestelijkheid en parochianen, heeft vol blijdschap mij gelegd H. Kregelmans, deken J. Munnecom, pastoor M. van Beek, architect Inderdaad was de vreugde groot in Bergen toen daar in Februari 1932 deze eerste steen gelegd werd voor het nieuwe godshuis. En groter nog was deze vreugde toen het kerkgebouw gereed was, en bleek hoe schoon van vorm en lijn het was, en hoe er een wijdingsvolle devote sfeer hing in deze kerk, die algemeen voor het mooiste moderne kerkje uit de streek werd gehouden. Ruim twaalf jaar later veranderde deze vreugde in droefteid. Duizenden granaten regenden van de overzijde van de Maas neer op dit Godshuis. Het werd met het grootste gedeelte van de inventaris grotendeels verwoest: slechts de kinderkapel en een klein gedeelte van de toren bleef overeind. Maar, zoals in de gedenksteen gegrift staat: het geloof bleef ongeschokt, en terstond na de bevrijding werden plannen beraamd om de parochianen van Bergen weer eenzelfde kerkte schenken. De architect van het verwoeste Godshuis, de heer M. van Beek uit Eindhoven werd opgedragen de kerk nog eens te bouwen, op dezelfde plek, op de fundamenten van het oorspronkelijke gebouw. Behoudens enkele kleine niet-ingrijpende wijzigingen waardoor het aantal zitplaatsen met een vijftigtal kan worden uitgebreid zal in Bergen dus straks het oude vertrouwde Godshuis weer prijken. In September j.l. is met de bouw begonnen. Het zal in elk geval vóór het a.s. Kerstfeest in gebruik genomen kunnen worden, aldus de aannemers de gebroeders Verstraelen uit Venray.
Zo zal deze kerk een fraai symbool zijn van ongeschokt geloof en van volledig „herstel van wat door het geweld van een wrede oorlog jammerlijk verloren ging.”
De oude monumentale toren op het kerkhof te Bergen, die reeds enige eeuwen getrotseerd heeft, heeft inde oorlog een veer moeten laten n.l. de veer op de hoed. Onder .toezicht van monumentenzorg werd deze toren inde jaren 1341- 1942 nog gerestaureerd. En thans zal Monumentenzorg deze reus andermaal onderhanden nemen. Nu echter wordt de toren niet meer in oude luister hersteld de kosten hiervan zouden te hoog zijn doch gedeeltelijk gesloopt worden, n.l. dat gedeelte dat nu als mu-irrest inde lucht steekt. Als dit deel van de toren afgebroken is, zal op het resterende gedeelte een kap worden gebouwd, waarna het als kerkhofkapel wordt ingericht.
„Een geloof dat ongeschokt bleef, heeft hersteld wat door het geweld van een wrede oorlog jammerlijk verloren ging. J. Janssen, deken - F. Peeters, pastoor - M. v. Beek, architect.
Op de fundamenten van het verwoeste kerkgebouw te Bergen wordt thans druk gebouwd aan het nieuwe Godshuis, dat een natuurgetrouwe kopie zal zijn van de kerk die hier in 1932 gebouwd werd.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 06-12-1949


 

Naamlijst voor de interlocalen telefoondienst 1950


 

Adverteerders uit Bergen in Wellse programmaboekjes


 

1950 schoolreis naar Schiphol. Links naast meester Otto Nikkessen staat juf Lucy Thissen uit de Grotestraat en rechts naast meester Piet van Mil staat juf Mien Arts uit de Kasteellaan.


 

Woonhuis met winkel van de familie Tissen-Valckx aan de Rijksweg. Hier was eerder ook de tramhalte van de Maasbuurt Spoorweg (MBS)


 

De Maasstraat met uitzicht op het raadhuis.


Werkgelegenheid op het nieuwe Industrieterrein.

Na de Tweede Wereldoorlog was er te weinig werkgelegenheid in de gemeente Bergen. Daarom werd door het bestuur en raadsleden uitgezien naar een geschikte plek voor industrie. De terreinen aan de oostkant van de Rijksweg tussen Bergen en Heukelom bleken het meest geschikt. Ze lagen in het centrum van de gemeente en vlakbij de verkeersweg. Bovendien was de woeste grond geschikt en hoefde er geen cultuurgrond gebruikt worden. In 1949 werd grond verkocht aan de firma Melzen & Donné uit Venlo. Deze firma MELDON plasticks startte dat jaar als eerste op het terrein met een fabriek en 15 werknemers. Er volgden meer ondernemers en zo ontstond langzaam maar zeker het Bedrijventerrein'De Flammert'.

Dagblad voor Noord - Limburg 02-12-1950


 

Dagblad voor Noord-Limburg 09-12-1952. De vader van Magda Schreurs was van 1922 tot 1951 hoofd der school in Well.


 

Zicht op Bergen vanaf de veerstoep in Vierlingsbeek in de jaren '50. De Maas is hier de grens tussen Limburg en Brabant.


 

De kerk uit 1932 werd aan het einde van de oorlog eveneens zwaar beschadigd. Architect Van Beek en aannemer Van Hezewijk kwamen in juli 1945 onafhankelijk van elkaar tot het oordeel dat de kerk tot op het fundament gesloopt diende te worden. Als noodkerk werd eerst de kapel in Aijen benut, vanaf 1947 werd zaal  Kamphuis hiervoor gebruikt. In januari 1948 kwam de zaak in een stroomversnelling. De plannen van Van Beek werden op 5 januari in principe goedgekeurd en hij kreeg de opdracht de plannen op schaal 1: 100 uit te werken. De nieuwe kerk werd weliswaar geen kopie van de oude, maar leek er qua stijl wel veel op.  De eerste steenlegging vond plaats in april 1949. In 1950 werd de kerk in gebruik genomen, maar de toren was nog niet af. Dit is nog steeds te zien aan het feit, dat de toren vanaf circa 13 meter hoogte in een lichtere kleur baksteen is gebouwd. Naar verluidt, heeft de toren een plat dak gehad met daarop een klokkenstoel. Architect Van Beek leverde in december 1954 plannen in voor de nieuwe toren. In 1955 werd de toren voltooid, zonder het spits toelopende gedeelte, dat op het ontwerp van 1948 nog te zien was.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 21-03-1953. Pastoor Frans Peeters.

Jacobus Franciscus Peeters *Velden 02-05-1901 Overlijdensdatum onbekend. Zoon van Lodewijk Peeters en Maria Elisabeth Brueren.


Emeritus-pastoor Munnecom overleden

ECHT, 6 Maart. Op 82-jarige leeftijd overleed in het St. Antonius gasthuis te Echt emerituspastoor J. A. R. Munnecom. De overledene werd in 1872 geboren te Weert. Na gestudeerd te hebben aan het bisschoppelijk college te Rolduc en aan het groot-seminarie te Roermond, werd hij in 1898 priester gewijd. Achtereenvolgens was hij kapelaan te Tegelen, Haelen, Belfeld en Lottum. Daarna volgde de benoeming tot pastoor te Broekhuizenvorst en vervolgens tot pastoor te Bergen. Hier bouwde hij een prachtige nieuwe kerk. Tengevolge van oorlogshandelingen werd zij totaal verwoest. Deze slag is pastoor Munnecom nooit te boven gekomen. In 1947 trok hij zich dan ook terug uit de zielzorg.

07-03-1955 Limburgsch Dagblad


 

De viersprong bij de Rijksweg, in de tijd dat er nog weinig verkeer was en van het dorp 'Nieuw Bergen' was nog geen sprake.


Een nieuwe woonkern in de gemeente Bergen

30 ha groot industrieterrein ‘De Flammert’, waar zich ongeveer 45 bedrijven gevestigd hebben. De Flammert, gelegen aan de weg Venlo-Nijmegen,

In 1955 heeft de gemeenteraad besloten om aan de oostkant van de Rijksweg een nieuwe woonkern te stichten. De opzet was dat dit dorp een centrale functie moest krijgen in de uitgestrekte gemeente. Dit dorp kreeg na het vaststellen van de uitbreidingsplannen pas op 09-07-1963 de plaatsnaam Nieuw Bergen en was vanaf toen een zelfstandig dorp.  

Er werden in de jaren die volgden veel woningen en winkels gebouwd. In 1975 kwam er een hulpkerk die in 2000 de naam Edith Stein kreeg. Ook het nieuwe gemeentehuis kwam in Nieuw Bergen te liggen omdat het met de overstroming van de Maas slecht bereikbaar was. Veel voorzieningen in de andere dorpen uit de gemeente verdwenen in de loop der jaren en werden ook naar Nieuw Bergen gehaald zoals Groene Kruis gebouwen en in Well verdwenen later ook o.a. het bejaardenhuis Eldershome en de Openbare Bibliotheek. In 2014 werd het winkelcentrum van Nieuw Bergen uitgebreid, het kreeg de naam Mosaique 

Dagblad voor Noord-Limburg 26-07-1956


 

1958. Zilveren bruiloft op de Bergse Hei met familie en gasten van Ben Gooren en Sophia Loboda. Ben werkte op het Landgoed van Ophoven in het Wellsmeer.

Links boven staat het echtpaar Bertus en Maria Lucassen-Dubiel. Bertus was een collega van Ben. In het midden nr. 8 en 9 Wiegta Gooren en haar man Gert Groenen uit Well. Geheel rechts vooraan Jan en Mien Groenen Hebben, de schoonouders van Wiegta.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 28-07-1958


 

Uit het jubileumboekje van Harmonie de Vriendenkring in 1958


 

De kantine van de Vasco Darmfabriek in de jaren '50. Een van de meisjes is de Wellse Riet Dura, die deze foto had.


Verzameling uit Wellse familiealbums. 'Binding van Wellenaren & Bergenaren'. 


 

Dagblad voor Noord-Limburg 22-05-1959

BERGEN, 21 mei. Enkele weken geleden overleed op 91-jarige leeftijd in het klooster te Well een man, die bijzondere betekenis heeft gehad voor de agrarische ontwikkeling van Bergen: Sjang Roeffen. Hij was de eerste in de streek, die tot de toepassing van het nieuwe maar door velen nog zwaar gewantrouwde wondermiddel kunstmest overging en daarmee de ogen opende van hen, die „zwoeren" bij de inderdaad ook deugdelijk gebleken maar nooit in voldoende hoeveelheid te verkrijgen natuurlijke mest. 
Maar Sjang Roeffen was meer dan alleen maar een baanbreker voor de „kunst-ungel"; hij pionierde ook met voor de streek tot dusverre onbekende gewassen, die een verbetering van het teeltplan inhielden en.... hij was een voorvechter van de coöperatie. Zowel 'de oprichting van de Boerenbond als de vestiging van de Boerenleenbank staan op zijn naam.
 
VROEGER VIEL ER WEINIG TE BELEGGEN
 "Sjang  Roef" heeft een gezegende ouderdom bereikt, maar toch is het jammer, dat hij van de viering, der gouden bestaansfeesten geen getuige meer kan zijn. Meer nog dan de stichting van een Boerenbond was de oprichting van een Boerenleenbank destijds. een „gedurfd" iets. De naam „bank" maakte op de gewone bevolking evenveel indruk als wij tegenwoordig door een atoomcentrale geïmponeerd worden. Bankzaken toen was iets voor stadse- heren, meende men. En daar er nog al eens een bank failliet ging stonden dergelijke instellingen bij menigeen in een heel wat minder gunstige reputatie dan de oude sok, die men altijd onder zijn controle kon houden. Overigens hadden de meesten .geen beleggingszorgen om de eenvoudige reden dat ze niets hadden. Er was weinig welvaart in Bergen, en van de iets meer gefortuneerden waren er genoeg. die liever eerst de kat uit de boom keken dan onmiddellijk vertrouwen in Sjang Roeffen z'n bank te stellen. Gelukkig behoefde deze laatste niet alleen te pionieren. Zijn voornaamste medestanders waren J. Joosten en J. v, Lin, en dat men in kapelaan Verstappen zelfs een geestelijk adviseur had betekende natuurlijk een goede noot en versterkte het krediet, zij het vooralsnog niet met klinkende guldens. De wereldoorlog 1914-1918 bracht veel beroering, ongewone winstjes aan allerlei kanten, contacten met allerlei vreemdelingen en een andere kijk op vele dingen bij de Bergenaren. Zij begonnen iets in de Boerenleenbank te zien, en wat meer zegt, zij hadden nu ook veelal iets te beleggen. De omzet steeg van ƒ156.000 in 1914 tot ƒ398.000 in 1924. Zelfs de economische crisisjaren, die later volgden, konden de gestadige groei van het geldverkeer niet stuiten, blijkens het cijfer van 1934: omzet ƒ 435 600.

IN DE MILJOENEN
Voor onze hedendaagse begrippen overigens nog geen getallen om van om te vallen. In 1949 kwam de Bergense BLB met haar omzet al boven de f 5 miljoen uit, en in 1958 was dat het riante cijfer van f 18.013.300. Hoewel in deze cijfers natuurlijk de waardevermindering van het geld van invloed is, moet de opvallende stijging anderzijds evenzeer worden toegeschreven aan de zeer grote economische vooruitgang in de landbouw, die een veel krachtiger structuur gekregen heeft mede door de uitbreiding van het aantal produktierichtingen, waaronder de aspergeteelt wel zeer belangrijk is. Bovendien zijn het niet meer enkele plaatselijke „richards", die bankzaken doen, vrijwel alle inwoners van Bergen hebben de weg naar de Boerenleenbank gevonden voor allerlei vormen van het moderne geldverkeer. 
Door de uitbreiding van zaken is ook de 'huisvesting van de BLB te primitief geworden. Men zoekt naar een geschikt bouwterrein langs de Rijksweg, goed bereikbaar voor „oud" en „nieuw" Bergen, voor de stichting van een modern bankgebouw. Deze hele ontwikkeling is te danken aan vele personen, die in de loop der jaren de bank tot een onmisbaar instituut in de dorpsgemeenschap hebben gemaakt. Het gouden bestaansfeest vindt plaats onder omstandigheden die een opgewekte viering rechtvaardigen. Daarom is er voor woensdag 27 mei een programma opgesteld, dat voorziet in een H, Mis voor de leden om half negen daarna in de tent bij Kamphuis koffietafel met ledenvergadering tezamen met de feestelingen van de Boerenbond (voor zover niet in dezelfde personen verenigd) De voorzitter van de Centrale Bank te Eindhoven, de heer Fleskens zal de feestrede uitspreken. Van 12 tot 13.30 uur houdt het bestuur (G. van Dijck, voorzitter, L van Douveren en Jos Joosten leden. En G. Maas, L. Weijs en E. Jaspers, Raad van Toezicht) receptie. Met de Boerenbond samen wordt 's avonds een feestavond gehouden.

Zie ook pagina Sjang Roeffen


 

Streekzwembad.

Dagblad voor Noord-Limburg 09-05-1959. De gemeente Mook, Ottersum, Gennep en het dorp Heijen kunnen voor de zwemsport terecht in de zwembaden Plasmolen en Gennep, maar voor de gehele over 27 kilometer lengte uitgestrekte gemeente Bergen is alleen het zeer gebrekkig geaccommodeerde Maasbad Well beschikbaar. Verbetering van dit bad is zeer gewenst, alsmede de aanleg van een zwembad te Bergen ten behoeve van de dorpen Bergen, Afferden en Siebengewald. 


 

Dagblad voor Noord-Limburg 15-12-1960


 

De Oude Kerkstraat in de jaren '60. Niet veel later werd het nieuwe gemeentehuis in Nieuw Bergen geopend en verdween dit straatbeeld met raadhuis en geparkeerde auto's van het gemeentepersoneel.


 

Zomer 1970. v.l.n.r. Anneke Daemen - Mien Valckx - Dien Koppes - Rina Luijpers - Koos Valckx - Maria Broekmans - An Jenneskens uit Well met hun kinderen bij het zwembad in Nieuw Bergen. 


Openlucht zwembad Nieuw Bergen.

Aan het einde van de vijftiger jaren werd een plan gemaakt voor een zweminrichting met zonneweide op terreinen nabij de Siebengewaldse weg, grenzend aan het sportpark. In 1961 werd hiervoor 3,5 ha. grond aangekocht van de parochie Bergen.
Door ingenieursbureau van Kleef uit Vught werd het plan ontworpen. In 1963 volgde de aanbesteding en het bouwwerk werd gegund aan de laagste inschrijver: Bouwbedrijf Gebroeders Peters uit Boxmeer voor de som van ƒ 225.689,-
De technische installatie werd geleverd en aangebracht door Fa. van Wijk & Boerma Waterzuivering uit Ravenstein.
De exploitatie van het zwembad werd toevertrouwd aan een stichting waarin ook de gemeente zitting had, dit was een raadsbesluit van 11-12-1962.
Het  Adviesorgaan voor bad- en zweminrichtingen van de Vereniging van Nederlandse gemeenten van 4 juli 1960 is het gemiddeld aantal bezoekers geschat op 50.000 per jaar.
Het bad was voor bewoners van Bergen - Afferden en Siebengewald (Well en Wellerlooi hadden nog een zwembad in de Maas). Ook rekende men op kampeerders, scoutinggroepen, bewoners van zomerbungalows en vakantiegangers. Klassikaal zouden er lessen gegeven worden aan leerlingen van het voortgezet onderwijs uit Bergen.

In de zomer van 1964 is het zwembad in gebruik genomen. Ondanks dat het bad een verwarmingsinstallatie had is het gebruik van het zwembad beneden verwachting gebleven, op pieken na in de zomerse dagen. In het begin van de jaren '70 was het bezoekers aantal ca. 60.000. Maar vanaf 1972 liep dit aantal aanzienlijk omlaag. Er was n.l. in Nieuw Bergen een sporthal met een overdekt zwembad gebouwd. De kosten voor de sporthal waren geraamd op ƒ 2.305.000,-  Maar door onenigheid met de aannemer werd een ander bouwbedrijf ingezet en de kosten vielen 25 % hoger uit. Sporhal Den Asseldonk werd 25-03-1972 geopend door Gouverneur van Rooy. In datzelfde jaar werd de Stichting Zwembad opgegeven. De exploitatie kwam toen in handen van N.V. Sportfondsenbad Bergen, die ook het beheer kreeg over het overdekte zwembad. Eind jaren in 1988 en 1989 was het bezoekers aantal van het buitenbad gedaald tot 8.000 á 9.000 per seizoen. De kosten voor de verwarming waren hoog zodat het bad niet meer verwamd werd. De kosten voor groot onderhoud in 1990 waren hoog en het buitenbad werd na 25 jaar gesloten.

Buitenbad en Wellse bezoekers.


 

Groeten uit (Bergen en) Nieuw Bergen.


 

1968: Het MAVO gebouw in Nieuw Bergen 


 

1978. Receptie van de 80 jarige fanfare Les Montagnards., rechts bestuursleden vamn harmoie de Vriendenkring uit Well.


 

Het Raadhuisplein Nieuw Bergen, begin jaren '80


 

Gemeentesecretaris mr. Jozef Donker schreef in 1988 een boekje met de titel 25 jaar Nieuw Bergen

Zie ook: Foto's Maria Goretti Huishoudschool.

Zie ook: Gemeente Bergen

Meer info en foto's staan sinds 15-10-2013 op: Bergen Toen en Nu