Zoek

Juliana (op doorreis) in Well 18-09-1952

Uit de landelijke pers:

Er heerste ongedwongenheid bij eenieder die tussen Posterholt en Gennep door Hare Majesteit werd bezocht: een ongedwongenheid, die een speciale charme verkreeg door de nervositeit welke zich nu eenmaal van een ieder meester maakt die met de Landsvrouwe in aanraking komt. Dat is ook door Hare Majesteit zeer op prijs gesteld. Zij verklaarde later tegenover mr. dr. Frans Houben, Commissaris van de Koningin in Limburg, enthousiast te zijn over dit bezoek en volkomen tevreden gesteld te zijn met hetgeen haar tijdens de verschillende besprekingen is voorgehouden.

Op 18 september bracht H.M. Juliana een bezoek aan Noord- en Midden-Limburg om kennis te maken met het werk op verschillende terrein van de de agragische organisatie, zoals b.v. het werk ten behoeve van de vrouwelijke agrarische jeugd en de emigratie-voorbereiding. H.M. de koningin werd op de daags daarvoor geopende huishoudschool Marianum in Venray ontvangen door de voorzitter van de Emigratiecommissie de heer M. Niesten, de provinciale voedselcommissaris.

In Roermond, in de Harmoniezaal. hebben de boerinnen van Limburg, die daar haar Boerinnendag hielden, de gelegenheid gekregen Hare Majesteit voor te lichten over hetgeen in haar organisatie gebeurt. Daarbij waren aanwezig mgr. dr. Lemmens, bisschop van Roermond. B. en W. van de stad en het voltallig hoofdbestuur van de Boerinnenbond. Met het voorlezen van het jaarverslag gaf mej. B. Kleuters, consulente van de Bond, Hare Majesteit een overzicht van de verrichtingen der organisatie in het voorbije jaar. En die verrichtingen waren vele, zowel op cultureel, sociaal als godsdienstig gebied. Rector J. Joosten beklemtoonde het godsdienstig program, waarbij hij sterk de nadruk legde op het behoud van het katholieke gezin, dwars tegen alle tegenstromen van deze moderne tijd in. Ria Dings declameerde het „Boerinnengebed" van mgr. Cruysberghs en mevr. Gijbels las het smakelijk geschreven jaarverslag van de afdeling Stamproy voor, dit om Hare Majesteit een indruk te geven dat ook de plaatselijke afdelingen serieus werken.

Dagblad voor Noord-Limburg 19-09-1952.


 

In de Harmoniezaal te Roermond zit rechts Beth Nijsen-Weijs van de Halve Maan. Zij was voorzitter van onze Wellse L.V.B. afdeling en voorzitter van het kringbestuur Noord Limburg. 


WELL

Vanuit Venray ging het via Oostrum naar Wanssum waar een reusachtige vlag op de silo van Landbouwbelang de betekenis van deze dag voor Noord-Limburg en L.L.T.B. nog eens accentueerde, en bij ’t veer vond de begroeting door het gemeentebestuur van Wanssum plaats, ’t Plaatselijk dameskoor bracht er een aubade. Op de Maas hielden de Wellse Bakendienst en de Rivierpolitie de scheepvaart op een afstand. De R.P. 8, grijs als alle Harer Majesteits bodems, lag dreigend midden op de rivier de afkomende schepen te blokkeren. Voor de Wellse veerman was een groot veer uit Wessem gecharterd, maar zijn vlag liet hij op z’n eigen aan de oever liggende boot wapperden om deze eerst op het laatste moment naar de vreemde schuit over te brengen. Het zijn goede kapiteins, die het meest van hun eigen schepen houden.

Kleurig schouwspel
Op de Wellse oever deed zich een kleurig schouwspel voor. De schutters van het Heijense St. Dionysius met hun rood gebiesde witte pantalons, hun rood bedasde groene shirts en groene baretten, zwaaiden er de vendels voor het stram gelid der Wellse St. Antoniusbroeders, welke laatsten hun vendelzwaaiers en hun zwaar met zilver behangen vicekoning Frits Koppes in hun midden hadden, terzijde gestaan door de commandant. Met getrokken degen. Daarachter weer de in het rood gestoken ruiters van Bayard op hun glanzend opgepoetste paarden. Dit echt Limburgse tafereel kon de Koningin genieten, terwijl zij de overtocht met ’t veer maakte en zich met burgemeester J. M. H. F. J. Baron de Weichs de Wenne onderhield.
De Wellse Harmonie Vriendenkring speelde het welkom toe, en daarna deed burgemeester Adriaan van Mackelenbergh ’t met het woord, terwijl zijn dochtertje vervolgens rose anjers aanbood. De Ambonezen van het kamp Well gaven op het pleintje aan de Dorpsstraat op hun wijze uitdrukking aan hun gevoelens. In prachtig nationale kledij en getooid met kleurige papieren kronen van kunstig model, werd op een platform een Oosterse dans uitgevoerd onder de muziek van tokkelinstrumenten. Voor kapitein Noya was het een groot moment, toen hij aan de vorstin werd voorgesteld. Zijn dochtertje bood haar witte anjers aan. Tot aan de Rijksweg reed de stoet toen langs hagen van kinderen van alle scholen uit de gemeente Bergen en de diverse muziekgezelschappen gaven een muzikale ondersteuning aan het gejubel.