Zoek

Jonge Boeren Vereniging Well / Lagere Landbouwschool

01-12-1928 Limburger Koerier


 

04-03-1933 Limburger Koerier


 

28-12-1934 Limburger Koerier


 

 

03-07-1935

Well.

Landbouwbelangen. — Op de gehouden vergadering van den Boerenbond werd op voorstel van het bestuur besloten het oude pakhuis bij inschrijving te verkoopen. Het nieuwe gebouw is Zondag door den Zeer Eerw. Heer Pastoor ingezegend en is sinds Dinsdag in gebruik . Het voorstel om een bijdrage te geven voor de tot standkoming eener landbouwschool in de gemeente, werd na enkele besprekingen aangenomen met de toezegging aan de gemeente om een vaste jaarlijksche bijdrage van 30 a 40 gld. Het juiste bedrag zal bepaald worden als de kosten bekend zijn.  De voorzitter deelde mede, dat van Landbouwbelang een bedrag van 175 gld. was ontvangen, in verband met de afname. Dit bedrag is door het bestuur verdeeld, onder de daarvoor in aanmerking komende boeren en zal in natura worden uitgekeerd.


 

07-07-1935

UIT DEN RAAD VAN BERGEN.

Aankoop grond voor bouw Lagere Landbouwschool.

Alle leden waren tegenwoordig. Het onderzoek der geloofsbrieven geeft geen aanleiding tot bemerkingen, zoodat tot toelating t.z.t wordt geadviseerd.

Besproken wordt de aankoop van grond voor den bouw eener lagere landbouwschool te Afferden. Daartoe zijn enkele aanbiedingen van grond ingekomen, terwijl ter vergadering nog eenige mededeelingen volgen. De aankoop van villa „Angelbeek" zou eventueel f 12.000.— kosten. Van dit plan wordt afgezien. Over de grootte van het aan te koopen perceel ontspint zich eenige discussie, daar eenige leden van meening zijn, dat er voldoende gelegenheid moet zijn voor den aanleg van proefvelden, zooals ook de onderwijzer in zijn eerste aanvrage mededeelt.

Besloten wordt Zaterdag een kijkje op de te koop aangeboden perceelen te nemen en zoo mogelijk tot een koopbesluit te komen.


 

14-09-1935 Limburger Koerier


 

16-11-1935 Limburger Koerier


 

14-12-1935

DE LANDBOUWSCHOOL TE AFFERDEN

In ons verslag der gehouden raadsvergadering meldden we destrijds, dat de bouw van een landbouwschool moest worden uitgesteld, omdat aan de gemeente geen toestemming werd verleend tot den aankoop van grond voor de betreffende school. Thans is een vergadering gehouden met B. en W.  dezer gemeente en de betreffende Boerenbonden en leenbanken in den kring Gennep om te komen tot een vast bedrag teneinde de rentekosten en eventueele aflossing te kunnen betalen. Besloten werd dat vrijwel alle organisaties f 50 per jaar zullen afdragen, enkelen iets minder. Nu deze subsidies toegezegd zijn, zal de gemeente zich nogmaals tot Ged. Staten wenden. De begrooting voor school en onderwijzerswoning bedraagt f 13.000


 

05-02-1936 Limburger Koerier


 

28-04-1936

Bergen. RAADSVERGADERING

De raad is op lid Clevers na voltallig. De voorzitter memoreert het overlijden van Zijne Exc. Mr. Ruijs de Beerenbrouck, hetgeen door de vergadering staande wordt aangehoord. De stichting van een Lagere Landbouwschool, die al zooveel voeten in aarde heeft gehad werd in handen gegeven van de Boerenbonden, daar Ged. Staten weigeren het besluit goed te keuren van aankoop van een perceel grond van het kerkbestuur te Afferden benoodigd voor den  schoolbouw. Uit den Haag is echter bericht, dat er nog ééne weg open is, en wel aan te toonen. dat het landbouwonderwijs hier een noodzakelijkheid is. In dat geval kan de raad verlof krijgen eene subsidie ad f 4000 toe te staan. Meerdere leden toonen het nut van zoon landbouwschool aan, en de raad besluit dan ook deze aangelegenheid te laten afwerken door de Boerenbonden.


 

05-05-1936 Limburger Koerier


 

09-05-1936  Landbouwschool.

Als bewijs van de noodzakelijkheid eener landbouwschool in onze gemeente, geldt wel het feit. dat voor dit jaar meer leerlingen waren aangemeld, dan er plaats is. Dat zou een voldoende motief zijn om aan te toonen, dat men subsidie aan zoon school geen overbodige uitgave wordt gedaan.


 

19-08-1936 Limburger Koerier


 

13-04-1937

LAATSTE NIEUWS Afferden. Lagere Landbouwschool.

Voor het eindexamen aan de lagere landbouwschool alhier slaagden alle 15 leerlingen t.w.: P. Boskamp, J. Fransman. J. Kamps, J. Kleintjes en Bern. Linders, Afferden; Chr. Hopmans, te Oottersum; Th. Jacobs, M. Theunissen te Siebengewald; J. Janssen, L. Jenneskens en J. Zegers Well; J. van Riswijck, ac. Koppers, Bergen. J. Swemers, Wellerlooi en Jac. Willems te Heijen. De eindles werd bijgewoond door Ir. Dewez. Ir. Bemelmans, de Commissie van Toezicht en vele ouders. De oudste der leerlingen dankte het hoofd der school en Kapelaan Gerrits voor alles wat ze beiden in hun belang hadden gedaan .en bood een herinnering aan. De Heer J. Kamps dankte beide leeraren namens de ouders, terwijl het slotwoord werd gesproken door J. Frederix die wees op het groote nut der school, die in een groote behoefte voorziet, terwijl spreker hoopte, dat spoedig het nieuwe schoolgebouw gereed zal zijn.


 

04-07-1941

Bergen RAADSVERGADERING

Afwezig was weth. Terpstra. Het nieuwe lid J. Hermans uit Wellerlooi legt in handen van den voorzitter de vereisen te eeden af, en wordt daarna als raadslid opgenomen. Allereerst wil de voorzitter, naar aanleiding van het dezer dagen ontvangen bericht, herdenken, dat de matroos Rijnièrs uit Afferden is gesneuveld. Spreker stelt voor ook zijn beeltenis een plaatsje in de raadszaal te geven., terwijl het feit zelve in de notulen van den raad zal worden opgenomen. Diverse wijzigingen der begrooting moeten plaats vinden. De eerste in verband met het besluit tot het bouwen van een Lagere Landbouwschool te Afferden, waarvoor de gemeente een complex grond ter grootte van 20 Are zal afstaan. Voor verhooging van het perceel zal f 1000 worden geraamd. Het Rijk zal in de kosten subsidieeren. terwijl de gemeente f 4.000.— mag bijdragen en landbouwbelang te Roermond een bedrag van f 2000 verstrekt.


 

31-08-1946 Limburgsch Dagblad.  Hierop werd Wim Koppers hoofd in Well.