Boomplantdag in de kweekerij van het Staatsboschbedrijf

Met het doel, bij de jeugd liefde aan te kweeken voor Gods schoone natuur met haar heerlijk bosch- en struikgewas en lieflijke zangers, werd door het Staatsboschbeheer verleden Dinsdag 19 April 1927 alhier te Well een z.g. 'Boompjes-plantdag gehouden. Tot medewerking waren aangezocht het onderwijzend personeel met de schoolkinderen en de Harmonie.

In Wellerlooi had deze dag al eerder plaats gevonden in december 1926. Te voet trok men naar het Burgemeester Peters Park. Zo vernoemd naar de oud-Burgemeester Gerard Peters, die vroeger de bebossing van de heidevelden in deze gemeente krachtdadig aanpakte.

Besturen van gemeenten, die zich verheugen kunnen in het bezit van bosschen en woeste gronden, toonen zich ontvankelijk voor de goede wenken, die zij van het provinciaal bestuur, hetzij de directie van het Staatsboschbeheer hun geeft. Andere beseffen dat zij door aanplant van bosschen en boomen hun gemeente verfraaien kunnen. Hier en daar wordt een zoogenaamde boomplantdag gehouden, waarbij de schooljeugd in de gelegenheid wordt gesteld, mede te werken aan de versiering van het landschap. De commissie kent aan zulke boomplantdagen een groote opvoedkundige waarde toe, evenals aan uitstapjes van schoolkinderen in de vrije natuur, onder leiding van onderwijzers en leeraren. Ook vereenigingen kunnen veel voor het natuurschoon doen.

Bovenstaande artikelen werden in 1927 in de landelijke pers gepubliceerd t.b.v. het bewaren en berschermen van ons natuurschoon.


 

17-11-1926 Limburger Koerier.


 

Uit de krant van 09-04-1927


 

De Wellse jongens van de lagere school gaven massaal gehoor aan de oproep om te planten. De kinderen werden door de gemeente getrakteerd.


 

An Kessels - Jo & Mien Arts delen chocomelk en krentenbroodjes uit.


 

Boomplantdag 19-04-1927. Foto gemaakt door Piet Kessels uit de Hoenderstraat. Op de achtergrond zijn duidelijk en letterlijk de zanderige Maasduinen zichtbaar.​

Het is niet bekend waar het kweekterrein van Staatsbosbeheer exact lag. Waarschijnlijk in het Knikkerdorp. In ieder geval aan de oostkant van de Rijksweg, waar rond de jaren '30 ook massaal naaldbomen werden aangeplant, bestemd als mijnhout voor de mijnen in Zuid Limburg. 


 

 (Detail bovenstaande foto)

Bij de Harmonie rechtsachter: Tinus Stevens (16jr.) - Richard Klabbers - Thei ("den Bril") Koppers - Piet Stevens - Lei Vink (met vaandel) en Jan Drissen.
 
Verder o.a.:  Sraar Koppers - Frans Coppers - Wiel Holla - Leo Koppers - voormalig burgemeester Gerard Peters - Gert ("de lange Kreb") Krebbers - Piet Krebbers - "Moet" Klabbers - Stien Kessels-van Dijk - Mevr. Schreurs en pastoor Esser
 

 
 
(Detail foto)
 
De drie dames zittend op de voorgrond: Mien Arts, An Kessels en Jo Arts.
 
Verder o.a. Raadsleden van de gemeente Bergen - burgemeester Egbert Otten - kasteelheer Richard Wolters - veldwachter Piet Verdijk - wethouder Herman Koppers (brouwer) - timmerman Handrie Derks.
 

 
 

Er was dus nog een fotograaf aanwezig.... Hij zette de maker van bovenstaande kiekjes Piet Kessels op de foto.