Zoek

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Geopend 6 september 1950

Er werd plaatselijk vanaf 10 mei 1922, meestal in de wintermaanden, een Landbouwhuishoudcursus gegeven, In Well startte men in 1923. Dit was dus al jaren voordat de permanente Huishoudschool in Bergen gebouwd werd. Er was weliswaar een Boerinnenschool in Posterholt. Deze had meer het karakter van een kaderopleiding. Menig leerling daar stroomde door naar de leraressenopleiding. Voor de massa van de Limburgse boerendochters was zo'n kostbare opleiding in een internaat niet weggelegd. Bovendien konden ze in het gezinsbedrijf moeilijk worden gemist.

Voor de jonge boerinnen bestond gelegenheid zich voor haar taak in de huishouding op de boerderij te bekwamen.  Zij kregen huishoud- en kookonderwijs, handwerken, land- en tuinbouw, godsdienst en maatschappijleer. De cursus werd in de gemeente Bergen georganiseerd door de plaatselijk Boeren- en Boerinnenbond. Aan het einde van de cursus kregen de jonge boerendochters een diploma uitgereikt in aanwezigheid van hun ouders, de geestelijk adviseur en het bestuur. Ook werd er een groepsfoto gemaakt. Deze Wintercursussen voor de boerendochters werden in de muziekzaal in de Oude Kerkstraat van Bergen gegeven. In de Tweede Wereldoorlog was in dit gebouw het distributiekantoor gevestigd. De zaal is later afgebroken.

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Meisjes uit de gemeente Bergen die aan een huishoudcursus deelnemen in 1933.

Voor zover bekend: 3 Nel van Vegchel (Vossenheuvel) - 11 Stieneke van Vegchel (Vossenheuvel) - 14 Nelly Heuren (Grotestraat) - 15 Agnes Mercus (Wezerweg) - 16 Cursusleidster Juffrouw Geurts - 17 Drika Zegers (Wolfsven)

Weet jij meer of herken je iemand? Geef het dan door.


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

1941 - '42. Foto is gemaakt in de Grotestraat met geslaagden van de huishoudcursus (koken), georganiseerd door de L.L.T.B. Well.

Staand v.l.n.r. Lies Peters - Hanna Koks - Nelly Verstappen - Toke van Aerssen - Paula Jenneskens - Anneke Daemen - Tonny Kessels - Stiena Martens - Annie Leenen - Hanna Janssen - Truus Martens.

Zittend: Consulente L.L.T.B. Roermond M. Dings-Hendrickx - M. Dings adjunct secretaris L.L.T.B. Roermond - Sjang Göbbels uit Well (voorzitter L.L.T.B. Kring Gennep) - Pastoor Eggelen - NN lerares koken - meester Wim Koppers - Beth Nijsen-Weijs (voorzitster Boerinnenbond Well)


Huishoudschool voor de meisjes uit Well en de regio.

Onder hetzelfde Landbouwonderwijs als de Landbouwschool voor jongens, viel de door veel meisjes bezochte R.K. Landbouw Huishoudschool aan de Kleefstraat in Bergen. Zeker de jonge meisjes moesten na de lagere school geschoold worden en iets leren om straks in het huishouden niet met twee linkse handen te staan. En ook hier gold de regel: praktisch onderwijs naast algemene ontwikkeling, de z.g AVO vakken.
Al vóór de oorlog was hier vraag naar, maar pas na de oorlog kwam deze tak van onderwijs van de grond.
In 1946 werd er o.a. aan de gemeenten Gennep en Bergen met succes gevraagd medewerking aan deze plannen te geven.
In Gennep werd toen in het jaar 1947 de Industrieschool omgezet in een Landbouwhuishoudschool, die in september startte.

Toen Koningin Wilhelmina in 1946 een werkbezoek bracht aan het door de oorlog zwaar getroffen Noord-Limburg bezocht zij ook de gemeente Bergen, waar de noodzaak van een Huishoudschool voor de regio besproken werd. Zij beloofde goedkeuring voor de bouw te zullen bevorderen en zie daar: de eerste cursus startte in 1947 (gèèn dagcursus) gegeven door Mej. Frederix, aanvankelijk in café van Rhee, daarna bij fam. van Bon en nog later in de kinderkapel van de kerk. Na het herstel van de kerk werd verhuisd naar zaal Thissen aan de Rijksweg. Maar op 1 oktober 1948 ging dit niet meer met wat betreft de onmogelijke huisvestingen en stopte de school tijdelijk. 

Nieuwe school.
Op de Bergse Hei,  aan de huidige Kleefstraat werd voor ƒ 1950,- 65 are woeste grond aangekocht door de gemeente. In 1948 was de tekening klaar en in december 1948 werd de school aanbesteed en gebouwd door aannemer Roelofs uit Siebengewald. De officiële opening en inzegening van de school was op 06-09-1950 en kwamen de leerlingen. Er waren 3 klaslokalen en in dit eerste schooljaar 1950 -'51 bleek al dat het gebouw te klein was. In het begin kwamen alleen de iets oudere meisjes, maar al snel veranderde dat en kwamen de leerlingen direct na de Lagere School. Tenminste 2 jaar en dan kon men verder met cursussen van 1 of 2 dagen per week. Er was veel belangstelling en er ontstond zelfs een personeelstekort in de naaldvakken en de A.V.O.

In 1956 werd de uitbreiding opgeleverd door aannemer Rutten uit Bergen. Ook werd er toen een gymzaal gebouwd. In schooljaar 1966-'67 kwamen er nog eens 3 noodlokalen bij. Na 40 jaar werd de huishoudschool opgeheven in 1991. Later werd het gebouw gesloopt ten behoeve van woningbouw in de Kleefstraat. 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Dagblad voor Noord-Limburg 23-02-1949.


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)
Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Vervolg van de tekst:

Deze huishoudschool staat open voor alle meisjes, zowel van de boerenstand, arbeidersstand als middenstand. Het is een school met primaire opleiding. Alle meisjes, die de 6e klas van de lagere school hebben doorlopen, kunnen zich als leerling voor deze school aanmelden. Naast ’t godsdienstonderwijs en het algemeen vormend onderwijs wordt vooral aandacht besteed aan de huishouding, het koken e.d. terwijl ook de naailessen een voorname plaats op het lesrooster innemen. De lessen worden gegeven door speciaal opgeleide leerkrachten in doelmatig ingerichte leslokalen. De ligging der school is zodanig gekozen, dat de leerlingen uit alle dorpen uit de gemeente Bergen, deze huishoudschool kunnen bezoeken. De cursus duurt twee jaar en de leerlingen voldoen hiermede tevens aan de leerplicht van de lagere school. Het spreekt vanzelf, dat vele ouders van deze gelegenheid zullen profiteren om hun kinderen naar deze huishoudschool te sturen. Het is een mooie opleiding en ouders zowel als dochters zullen er hun hele levende voordelen van plukken. Na afloop van de cursus zal een getuigschrift worden uitgereikt. De voorbereidende taak van de primaire opleiding is dan ten einde en de meisjes kennen de beginselen van de huishouding, van de verzorging der kleding en het werk in het gezin. Thans staat de gelegenheid open om zich als leerling voor deze eerste 2-jarige cursus aan te melden. Opgave dient te geschieden op de Gemeentesecretarie te Bergen vóór 27 Juli a.s. De ouders wordt aangeraden de opgave zo spoedig mogelijk te doen, daar slechts een beperkt aantal leerlingen geplaatst kan worden.

Dagblad voor Noord-Limburg 15-07-1949.


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Dagblad voor Noord-Limburg 25-10-1949.


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)
Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Lees verder:

Deze school vormt ’n belangrijke bijdrage inde ontwikkeling van de streek. Dat bleek uit de aanwezigheid van vele autoriteiten bij de opening. Nadat inde parochiekerk door de zeereerwaarde heer pastoor een plechtige H. Mis was opgedragen, om Gods zegen te verkrijgen over het slagen van de opzet van de school, had in het gebouw zelf de opening plaats. De gouverneur, mr. dr. F. Houben, was naar Bergen gekomen en bewees daarmee nog eens ten overvloede, dat deze streek zijn bijzondere belangstelling heeft. Daar waren verder o.a. mej. Bergervoet, hoofdinspectrice van het landbouwhuishoudonderwijs, die het Ministerie van Onderwijs vertegenwoordigde, het Eerste Kamerlid dr. Droessen en de secretaris van de L.L.T.8., dhr. Dings als vertegenwoordigers van deze bond dhr. Th. Peters, lid van Ged. Staten, deken ir. Bemelmans uit Heerlen, dhr. Hermans, inspecteur van het lager onderwijs, mej. Thiel Groenestegen, inspectrice van het landbouwhuishoudonderwijs, deken M. Janssen van Gennep, verschillende pastoors en schoolhoofden uit het dekenaat, alsmede vertegenwoordigers van de K.A.B. en de Middenstand, die allen door hun aanwezigheid getuigden, dat deze school voor Bergen en de streek een belangrijke vooruitgang vormt. Burgemeester Douven riep allen ’n welkom toe als voorzitter van de plaatselijke commissie van toezicht en deed de mededeling, dat de minister nu reeds heeft toegezegd, dat de school mag worden uitgebreid, wanneer daaraan behoefte blijkt. Dat is waarde vol, omdat de school nu reeds te klein is. Met 80 leerlingen is zij volledig bezet en men heeft voor de toelating al selectie moeten toepassen.

HET ACHTSTE CENTRUM  De gouverneur zei, dat hij deze Maria Goretti-school graag heeft willen openen om daarmee ’n gelegenheid te hebben weer van zijn belangstelling te doen blijken. „Het werk hier gaat beginnen”, aldus spreker, „nadat Gods zegen erover is afgesmeekt krachtens de degelijke principes van het Limburgse volk”. De gouverneur herinnerde eraan, dat de L.L.T.B. reeds in 1914 de grondslag legde voor de stichting van het landbouwhuishoudonderwijs. In acht centra zijn sindsdien streekscholen gekomen, terwijl daarnaast nog vele ambulante cursussen werden gegeven. Well had in 1923 zo’n cursus, daarna kwam er ook een in verschillende andere dorpen. Toen in 1946 H. M. Koningin Wilhelmina een bezoek aan Limburg bracht zei ze reeds, dat Bergen een dergelijke school moest krijgen. De gevraagde Koninklijke goedkeuring werd dan ook reeds in 1947 verkregen. Maar toen kwamen de moeilijkheden met de gebouwen: de cursisten werden van het ene gebouw naar het andere verdreven, omdat de nood dwong. In 1948 kon de nieuwe school worden aanbesteed: architect Colsen uit Venray en de uitvoerders de aannemersfirma Roelofs uit Siebengewald hebben een gebouw ontworpen en neergezet dat treffend in al z’n eenvoud met de omgeving harmonieert. Dr. Houben feliciteerde allen en speciaal de L.L.T.B. en sprak de hoop uit, dat hier vele meisjes o.l.v. de directrice mej. Zeguers, tot degelijke Limburgse vrouwen zullen opgroeien. Namens het ministerie van Onderwijs bracht mej. Bergervoet gelukwensen over en insgelijks deed deken Bemelmans, geestelijk adviseur van de L.L.T.B. „ik heb voor deze gelegenheid gaarne de inzegening van ’n groot warenhuis afgezegd” zei hij namens de L.L.T.B. de nadruk leggend op de waarde van goede ontwikkeling om te geraken tot ’n geestelijk gezond en welvarend volk. Rector Snijders, Bisschoppelijk inspecteur van het nijverheidsonderwijs sprak er zijn vreugde over uit, dat er weer ’n goede vakschool is bijgekomen, speciaal nu deze voor meisjes is bestemd, die immers de vrouwen en moeders van de toekomst vormen. De heer Laarakker, voorzitter van de L.L.T.B. kring Gennep, deed zijn felicitaties vergezeld gaan van ’n welkom stoffelijk blijk van waardering: de meubilering van de gang van de nieuwe school. Dr. Droessen verenigde nogmaals allen - het Rijk en de provincie, die de financiële lasten grotendeels dragen, daarbij niet vergetend - die eraan hebben meegewerkt deze school in Bergen te krijgen, in een dankwoord. Hierna bezichtigde men de drie leslokalen en de verdere inrichting van het gebouw, waarna men  zich verenigde aan een koffietafel in de school.  Hier was het woord alleen nog aan de directrice en aan ’n leerlinge, het meisje Kersten uit Siebengewald, dat in ’n aardig versje de lotgevallen van de school bezong.

Dagblad voor Noord-Limburg 07-09-1950.


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

September 1950.  De huishoudschool is klaar voor de opening.


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

De nieuwe school op de Bergse Hei. In de buurt lagen alleen een paar boerderijen met percelen ontgonnen bouwland.


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

De huishoudschool na de uitbreiding met drie extra klassen in 1956. Het witte gedeelte is uit 1950.


 

De huishoudschool in de Kleefstraat te Bergen

De organisatie zat goed in elkaar: het bestuur, de Vereniging voor Landbouwonderwijs zetelde in Roermond en bestond uit voorzitter Dr. Ir. W.J. Droessen. en secretaris Dhr. M.J. Dings.

Uit ieder van de kerkdorpen zat er iemand in de  Commissie van Beheer. Dat waren de voorzitsters van de plaatselijke L.V.B. (Boerinnenbond)
uit Well                       Mevr. Nijsen-Weijs
uit Wellerlooi            Mevr. Botden-Beelen
uit Siebengewald     Mevr. Scholtz
uit Afferden              Mevr. Frederix 
uit Bergen                 Mej. Fien Josten.
Verder had zitting in de Beheerscommissie burgemeester A. van Mackelenbergh en pastoor J. Peeters uit Bergen.
De Directrices Mej. Zeegers (1950 -1953) - Mej. Willems (1953 -1956)  en daarna  Zuster Hermina (1956-1967) hadden een korps van leerkrachten voor de Naaldvakken, Ziekenzorg, de Huishoudelijke vakken zoals koken, poetsen, strijken  en er werd Algemeen Vormend Onderwijs, Vrije Expressie, Engels, Tuinbouw, Zang en Muziek, Godsdienst, Koken, Opvoedkunde, Maatschappijleer, Gezondheidsleer, Gymnastiek en Smaakontwikkeling gegeven.
De leerlingen van toen zullen zich deze docenten zeer zeker herinneren. Stuk voor stuk leerkrachten die (zoals vermeld in het jaarverslag) door hun persoonlijke inzet en prettige samenwerking zeer veel hebben bijgedragen aan de vorming van de vrouwelijke jeugd in deze streek. Zuster Hermina werd als directrice opgevolgd door Annie Vedder 

Na de uitbreiding van het schoolgebouw werd in 1956 gestart met de Mater Amabilisklas en andere Jongerencursussen.

Met de mammoetwet van 1968 kreeg het de naam Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs  (LHNO)


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Het briefhoofd in 1962


 

Beeld van Maria Goretti bij de school

In 1950, het jaar dat de school geopend werd was Maria Goretti heilig verklaard en zoals veel scholen en instellingen werd ook deze huishoudschool naar haar vernoemd. Ook werd er een kunstwerk bij de school geplaatst, gemaakt door beeldhouwer Peter Roovers uit Heijen. Het is bij Archief Well niet bekend in welk jaar dit kunstwerk is gemaakt.


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Briefhoofd in 1963. 


 

ca. 1946 met o.a Nel Krebbers uit Well geheel links achteraan en Mientje Valckx (Hannes) staande op nr.12 

Foto uit ca. 1950 -'51. Voor zover bekend v.l.n.r.

Staand: Nel Krebbers (Well) - Mia van Oijen - Magda Kempkens (Siebengewald) - Lenie Janssen (Siebengewald) - Mina Lenssen (Heukelom) - Hela Cox (Siebengewald) - Zus Martens (Well) - Annie Bongaers (Heukelom) - Nellie Deriks (Heukelom) - Mientje Frederix (Heukelom) - Mientje Valckx (Well) - Annie Valckx (Well) - Betsie Jaspers (Siebengewald) - NN - Toos Knoops (Bergen) - NN - Miep Geenen (Bergen) - juf Zeegers? - Milia Giesbers (Bergen) - directrice Mej. Zeegers uit Maastricht.

Gehurkt: Anneke Urselmann (Bergen) - Anneke Maas (Heukelom) - Koos Urselmann (Bergen) - Han Vink (Siebengewald) Jo Elbers (Bergen) - Maria Schoofs (Bergen) - Tiel Rutten (Bergen).

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Dezelfde groep als bovenstaande foto.


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

ca. 1952.  Uit Well herkennen we Betsy Simons - Bets Lenssen - Hannie Haumann -  Fien Coppers - Marij Vullings - Annie Valckx - Nellie Krebbers - Mientje Valckx.


 

1952. Uit Well: Til Haumann-Leny Vink-Annie Luijpers-Tiny Valckx-Dieneke Luijpers-Mariet Smits en Gerda Klabbers.

1952.

Staand v.l.n.r. Joke Kersten (Siebengewald) - Mia Vink (Siebengewald) - Juf Zeegers -Tiny Valckx (Well) - Mia Jansen (Siebengewald) - Doortje Scherders (Siebengewald) - Anny Luijpers (Well) -  Juf  ? (naaldvakken) - Leny Vink (Well) - Til Haumann (Well).

Zittend: Annie Camps (Siebengewald) - Dieneke Luijpers (Well) - Marietje Smits (Well) - Gerda Klabbers (Well).


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Eerste klassers in 1954, met de meeste meisjes uit Well.

v.l.n.r. staand: Anny Fleuren - Gerda Koppes - Thea Toekook (Hamert) - Keetie Thijssen - Betsy Vermazeren (Hamert) - Lea Wijnhoven (Wellerlooi) Cis Luijpers - Ernst Janssen (gymleraar) en Juf Willems (directrice)

Ria van Vegchel - juf van Melick - Toos Cornelissen - meester P. Ghijsen ( A.V.O. - Engels en Tuinbouw vakken) - Toos van den Hoef (Piet dr.) Marianne Roosen - juf  G. Verheijden (naaldvakken)

Joke Janssen - Thea Reiniers - Betsy Cornelissen - Mia Peeters - Gineke Janssen.


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Dagblad voor Noord-Limburg 13-05-1958 


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

De 2e klas in 1958.

Staand v.l.n.r. Zr. Clarina - Anita Janssen - Mia van As - Marietje Frenken - Annie Hendrikx - Carry Schols - Tonny Hiep - Juf Verheiden - Gerrie Raaymakers - Juf Cuypers - Annie Martens - José Langen - Fien Derks - Betsie Kersten - Meester P. Ghijsen - Zuster Hermina.

Zittend: Diny Heijnen - Marian Dorenbos - Carolien Giepmans - Marietje Derkx - Mia Thissen - Anny Beumers - Nelly Streutjes - Maria Poen.


Leraressen en Leraren in de schooljaren 1958 -1959. (Onder hen personen die vertrokken per 01-08-1959)

Zr. Hermina (W. J. van den Hengel) Directrice - Mej. A. Beerntsen Naaldvakken - Mej. Th. Belscher A.V.O. - Mevr. Bergkamp-van Exel Ziekenzorg -  Mej. J. Blauw Huishoudvakken - Mevr. Bovend'Eert Opvoedkunde - Mej. A. Cuypers Huishoudvakken - Mej. M. Coppers Vrije Expressie en A.V.O. - Mej. H. Dings Huishoudvakken -  Zuster Adelberta (van Doorn) Naaldvakken - Dhr. C van Etten A.V.O. en Vrije Expressie - Dhr. P. Ghijsen A.V.O., Engels en Tuinbouwkunde - Dhr. G. Hermsen Zang en Muziek - Kapelaan J. Heijmans Godsdienst - Mej. A. Janssen Koken en Opvoedkunde  - Dhr. G. Janssen  A.V.O. - Dhr. W. Koppers - A.V.O. Land- en Tuinbouw - Mej. H. Luijerink  Huishoudvakken - Mevr. A. Nahuis-Smölders Opvoedkunde - Dhr. van Rens Maatschappijleer - Pater Emanuel v.d. Nieuwenhof Godsdienst - Pater Reginald Spekman Godsdienst - Pastoor J. Peeters Godsdienst - Dhr. J. Schreurs Gezondheidsleer - Mej. M. Sloot Opvoedkunde -  Mej. E. Sloot Smaakontwikkeling - Mej. A. Vedder Huishoudkunde - Dhr. A. Veraart Gymnastiek - Mej. G. Verheijden Naaldvakken - Zuster Clarina (W. Versteegen) Naaldvakken - Mej. N. Verstappen - Maatschappelijk werkster - Pater Martinus Zwanenberg Godsdienst.  

Hulppersoneel:

Zuster Adelberta Administratie - Dhr. Jaspers Tuinman - Mej. Fr. Vervoort Surveillante - Mej. J. Vervoort Bediende - Mej. J. Vervoort Huishoudster - Mej. M. Welles Surveillante - Dhr. A. Veraart Administratie - Dhr. J.H. Reiniers Administratie.


 

Ritmische oefeningen

ca. 1959. Ritmische oefeningen. Helemaal links Mia Coppers uit Well, lerares A.V.O. en vrije expressie. 

Van voor naar achter linkse rij: Toos Molmans (Afferden) - Poldi Janssen (Siebengewald) - Koos Verhovens (Bergen) - onbekend - Tiny de Groot (Bergen)

midden: Riek Hendriks (Wellerlooi) - Mia Baltissen (Well) - Antoinet Kellenaers (Bergen) - Mariet Drissen (Afferden)

rechts: Annie Deckers (Siebengewald) - Mia Ossen (Afferden) - Nellie ....? (Well) - twee laatste meisjes zijn niet zichtbaar.


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Diploma uitreiking in 1960. Voor zover bekend:

Staand v.l.n.r. 4 Truus Litjens (Wellerlooi) - 6 meester P. Ghijsen - 11 naaldvakken juf Beerntsen - 12 muziekleraar Hermsen - 13 gymleraar Fons Veraart.


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

22-07-1960. Demonstratie ritmische oefeningen door leerlingen van de assistentenklas voor hun ouders.


Op 22 juli vond aan de Huishoudschool 'Ten Plattelande' de diploma uitreiking plaats. In zijn openingstoespraak legde de Edelachtbare Heer burgemeester de nadruk op het grote nut, dat de school voor de omgeving heeft. Het deed hen bijzonder veel genoegen aan de talrijke aanwezigen, waaronder wij de Zeereerwaarde Heren Pastoors van Wellerlooi, Siebengewald en Bergen opmerkten, te kunnen mededelen dat de school zich steeds meer en meer uitbreidde. Hij vestigde nogmaals de aandacht op de mogelijkheden die er zijn voor de meisjes, wanneer ze na hun primaire opleiding zich nog verder willen bekwamen. De mooiste voortzetting vormt de assistentenklas, maar voor hen, die geen volledig dagonderwijs meer kunnen volgen, bestaat de mogelijkheid de naaiklas te bezoeken. Hij vroeg de bijzondere aandacht voor de avondklas, waarin de oudere meisjes twee avonden per week nog huishoudonderwijs kunnen genieten. Na de opening werd de ouders een licht-cultureel programma van zang, declamatie en dans geboden door de leerlingen van de school. De modeshow genoot grote belangstelling. Bijzonder in het oog vallend was de goede kwaliteit van het gebodene. In haar slotwoord vroeg de direcctrice Zr. Hermina de medewerking en begrip van de ouders bij de moeilijkheden welke zich bij de vorming van de tegenwoordige leerlingen voordoen. Na een woord van dank aan de scheidende leerkrachten werd buiten onder leiding van de heer Veraart een keurige gymnastiekdemonstratie gegeven.

Huishoudschool Bergen 1960

22-07-1960. Diploma-uitreiking aan de eerste assistentenklas.

Voor zover bekend: v.l.n.r. Gymleraar Fons Veraart, ook fysiotherapeut te Bergen​ - Meester Cor van Etten, later adjunct-directeur van de LHNO/MHNO te Gennep - Juf A. Cuypers - Meester P. Ghijsen (bijnaam "de Sul") - Directrice Zr. Hermina - Muziekleraar G. Hermsen (bijnaam "Mozart") - NN - NN - NN

Zittend: Annie Stevens (Well) - Carry Schols (Siebengewald) - Hanny van Rens (Well) - Zr. Clarina - Ger Raaymakers (Afferden) - Juf van de Camp (KNO lessen) -  meisje uit Bergen - pater Reginald Spekman - NN - NN - NN - Anny Beumers - Marga Klabbers (Well) - meisje uit Siebengewald.

Uit Bergen en Aijen slaagden: A. Beumers - M. Dorenbosch - M. Frenken (met lof) - J. Hendrikze - M. Vervoort. Uit Siebengewald: G. Scholtz - en A. Janssen. Uit Afferden: F. Derksen en G. Raymakers.

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

22-07-1960. Het lerarenteam bij de diploma uitreiking. 1 NN. - 2 pater Reginald Spekman - 3 meester P. Ghijsen - 4 meester Cor van Etten (A.V.O en vrije expressie) - 5 juf A. Cuypers (huishoudvakken) - 6 NN - 7 juf van de Camp - 8 gymleraar Fons Veraart - 9 NN - 10 muziek en zangleraar G. Hermsen - 11 zuster Clarina (naaldvakken). Geef de ontbrekende namen s.v.p. door.


 

1961. Klas 1 A.  Uit Well: Maria Stevens - Toos Janssen - Annie Trienekens - Mia Deckers - Ellie Rothoff - Riny Hagens.

Klas 1A. Voor zover bekend: Boven: 1 Nellie Thissen (Siebengewald) - 2 Zr. Hermina - 3 Tiny Frenken (Bergen) - 4 Maria Stevens (Well) - 5 Janny Voorbij (Wellerlooi) - 6 ? - 7 Rieky Martens (Wellerlooi) - 8 Toos Janssen (Well) - juf Berendsen (naaldvakken)

Midden: 1 Annie Trienekens (Well) - 2 ? - 3 Wiesje Koenen (Afferden) - 4 Betsy Cox (Afferden) - 5 Jo Thijssen (Wellerlooi) - 6 ... de Kok - 7 ... Lambregts (Heijen)

Zittend: 1 Mia Deckers (Well) - 2 Mientje Wijnen (Bergen) - 3 Elly Rothoff (Well) - 4 Elly Kersbergen (Wellerlooi) - 5 Rini Hagens (Well) - 6 Diny Hesen (Aijen) - 7 Cecile Timmermans (Wellerlooi) - 8 Toos Linders (Aijen)


 

1961. Zuster Hermina - Meester Sins- Juf Coppers. Zie namen op deze pagina. 

1961. Boven v.l.n.r. Nelly Tebarts (Afferden) - Zuster Hermina - Ria van Rensch (Afferden) - Koos Sins (gymleraar) - Joke de Rijk (Bergen) - Leida Cuijpers (Bergen) - Mia Coppers (Well - A.V.O. en vrije expressie lerares) - Elly Boskamp (Afferden).

Knielend: Els Heuts (Bergen) - Betsy Peeters (Bergen) - Leny Theeuwen (Bergen) - Ria Gramser (Siebengewald).

Zittend: Gerda Brouwers (Bergen) en Fieny Peeters (Bergen).


 

1962. De Assistenten klas met Annie Rutten en Nikki Klabbers uit Well.

Assistentenklas 1962. 

Boven v.l.n.r.: Henny Rutten (Bergen) - Thea Poels (Bergen) - Mia Welbers (Bergen) - Juf Luierink - Truus Janssen (Bergen of Siebengewald) - Marian van Lieshout (Bergen)​

Midden: Mien Steegh (Wellerlooi) - Annie Rutten (Well)

Zittend: AnnieTheeuwen (Wellerlooi) - Toos Denissen​ (Vierlingsbeek) - Lia Putker (Afferden) - Greet Denissen (Vierlingsbeek) - Nieki Klabbers (Well) - Truus Stammen (Siebengewald).


 

Mei 1962. UIt Well: Annie Reiniers - Nellie Hendriks - Mia Cornelissen.

v.l.n.r. Pater - Agnes Verkoelen - Annie Frenken - Mieke Lenssen - Mientje van Triel - Leny Jaspers - Zr. Hermina - Betsy van Mil - Anny Vogelzangs - Juf Clerkx

Midden:  Mieke Simons - Annie Reiniers (Well) - Nellie Hendriks (Well) - Truus Janssen - Coby Wolters - Truus Wijers - Anneke van de Hoogen - Martha Kessels

Zittend: Mia Cornelissen (Well) - Riet Theeuwen - Bep Wijnhoven - Maria Frederikx - Annie Thomassen - Henny Valckx.


 

Mater Amabilisklas 1963

Mater Amabilisklas uit 1963. Meisjes uit diverse kerkdorpen van de gemeente Bergen.

v.l.n.r. Minie Heijnen (Bergen) - Gonny van Rhee (Wellerlooi) -  Leen Peeters (Well) -  Thea Heijnen (Well) - Anny Krebbers - Jacqueline Jacobs (Well) - Jules Franken (Afferden) - Els Belgers (Well) - Nelleke Drissen (Wellerlooi)

Onderaan:  Anny Verblackt (Well) - Jet Kwanten (Well) - onbekend - Mien (Wil) Seelen (Wellerlooi) - Mieke Drissen (Wellerlooi) - Gerda van Soest (Well).


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Zuster Hermina.

Voor de zusters Hermina, Clarina en Leonardis werd op 01-07-1967 het lesgeven aan de Maria Gorettischool afgesloten. Zuster Hermina werd directrice van de enige katholieke huishoudschool in Friesland, de Franciscusschool in Wolvega, terwijl zuster Clarina de scepter ging zwaaien over het internaat van die school. Zuster Leonardis werd overgeplaatst naar het moederhuis van de St. Jozeforde in Amersfoort. Juf A. Vedder uit Ottersum volgde zuster Hermina op als directrice. Docenten, leerlingen en veel personen die in 12 jaar direct of indirect met de zusters van St. Jozef te maken hadden namen tijdens een receptie afscheid van deze zusters, die tijdens een belangrijke periode aan de school verbonden waren.


Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

 Deelneemsters uit Well zijn Annie Koppes - Tiny Deckers - Annie Rutten - Truus Derks - Wilmy Peeters - Fien Verdellen.

Heb jij meer info over deze muzikale uitvoering? Laat het weten.


 

Schoolreis eind jaren zestig naar de Adler fabriek met o.a. meester Aarnoutse.

ADLER Schrijfmachinefabriek te Cuijk - uitstapje klas Huishoudschool ca.1970. De meisjes kregen in die tijd typeles met het tienvingersysteem. In 1969 werd het bedrijf Royal McBee onderdeel van de Nederlandse Adler fabrieken, onderdeel van de Triumph/Adlerwerke Frankfurt. 

 Voor zover bekend: v.l.n.r.  Meester Hammecher - Truus Arts - Liesbeth Frederix - Gemma Rühl - Maria Koenen - Mia Aengenend - Mientje Jacobs - Man die typeles gaf op school, met hoed - Lea Josten - José Megens - NN niet zichtbaar - Ied Nabuurs - Caroline Verstegen - Maria Huibers, met lichte jack - Achteraan NN - Agnes van de Lisdonk - Maria Maas - (Boven) Mariet Verstraelen - Tiny Eickmans - meisje met lange jas Elly Boumans - Annemarie Kuhnekath - Rieky Welbers - (half zichtbaar NN) - Tineke Koenen - Nelly Janssen - Mieke Mooren - met bril NN  - NN - Gonny Boskamp - Betsy Jacobs - Carla de Riet - Ria Gramser  - Leny Jacobs - Man van Adler fabriek, met bril - Meester Aarnoutse.

Gehurkt: Christa van Berlo - NN - NN. Rechts: Jacqueline de Riet - Dorien Jenneskens.


 


 

Huishoudschool ten Plattelande - Maria Goretti in Bergen (LHNO)

Aanvullingen / verbeteringen van namen op alle foto's zijn welkom! Heb jij nog een foto die je hier wilt delen? Laat het de webmaster even weten.