Zoek

5e & 6e klas bij Zr. Victurina in 1959

Staand v.l.n.r. Loes Smits* - Diny Hebben* - Fien Chlod - Marianne van den Hoef - Gea Reiniers - Mia Deckers - Elly Rothoff - Elly Laarakker - Toos Klabbers - Mia Nijsen - José Thijssen - Thea van Vegchel - Jeanne Derks.

Zittend vooraan: Elly Drissen - Gonnie Roosen - Nellie Rijs

2e rij: Marianne Remmen* - Mia Sprunken* - Maria Stevens - Rieky Janssen - Jeanne Smits.

3e rij: Tineke Hendriks* - Annie Groenen* - Truus Peeters - Nellie (Petra) Rutten - Annie Trienekens

4e rij: Mia Kusters* - Francien Theunissen* - Sanja Kessels - Carla Roodbeen 

5e rij: Miny van den Hoef* - Willy Simons - Rinie Hagens - Nellie Cornelissen  en achteraan Truus Rutten. 

Niet zichtbaar: Toos Janssen en een onbekende leerling. 

De meisjes met een * zitten in de 5e klas 

De 6e klassers hielden op 14-04-2012 een reünie.

Bovenste rij:  Elly Rothoff - Jeanne Derks - Marianne van den Hoef - Toos Janssen - Mia Deckers - Elly Laarakker - Gea Reiniers - Nellie Rijs - Thea van Vegchel - Petra Rutten - Maria Stevens - Mia Nijsen en Annie Trienekens.

Onderaan: Elly Drissen - José Thijssen - Willy Simons - Rieky Janssen en Gonnie Roosen