Zoek

Vrienden Archief Well

 


 

Openbaarheid van Archief Well: 

Het multifunctionele karakter van de Buun biedt het archief en de bezoeker tal van mogelijkheden. 
Denk aan exposities, geregelde openingstijden, waar u de mogelijkheid hebt om gratis boeken en ander materiaal in te zien en informatie te krijgen op historisch gebied. Ook scholieren kunnen er terecht om b.v. werkstukken te maken.  
Maar deze behuizing schept ook verplichtingen van financiële aard zoals de huur van deze archiefruimte. Verdere kosten zijn o.a.om de archief website in stand te houden. Ook moet er nog van alles aangeschaft worden op digitaal gebied.
Het archief is afhankelijk van schenkingen & donaties en dat zal zo ook blijven. Het ontvangt helaas geen enkele gemeentelijke of landelijke subsidie. Wil het openbaar blijven op deze website en in de Buun dan heeft het Wellse archief veel vrienden nodig. Gelukkig zijn er al mensen die dit inzien en steunen het Wellse erfgoed.  
Daarom vragen wij u, om ons ook te steunen. De Archief vrijwilligers kunnen niet zonder en zouden het geweldig vinden om u te mogen verwelkomen als Vriend van Archief Well. 
Zij leveren jaarlijks een bijdrage van € 25,00 waardoor wij in staat worden gesteld diverse activiteiten te ontplooien.
Uiteraard zijn wij al onze donateurs en vrienden hier zeer erkentelijk voor.

Met deze jaarlijkse bijdrage steunt u ons werk:
Met verzamelen en archiveren van de geschiedenis en taal (dialect) van Well e.o. in woord en beeld uit heden en verleden.
En natuurlijk ook het openbaar blijven via deze website en de gehuurde ruimte in MFC de Buun.
Als vriend heeft u vrije toegang tot of korting op de door ons georganiseerde lezingen, tentoonstellingen en exposities.
Ook ontvangt u korting op de door ons uitgegeven boeken.
Na het invullen van onderstaand formulier krijgt u bericht hoe u de bijdrage kunt voldoen.
U kunt hierover ook contact opnemen met vriendenbeheer:
Veronica Jeuken-Sijberts, tel. 0478-502684


 

Vrienden ondersteunen het Archief én genieten zelf van een aantal aantrekkelijke voordelen. 

Vul onderstaand formulier in. 

* required fields

Hartelijk bedankt en u hoort van ons!


Archief Well hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Archief Well houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Uw persoonsgegevens worden door Archief Well verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Het aangaan van de Vrienden van Archief Well overeenkomst.
• Het versturen van de jaarlijkse factuur en evt. mailingen.

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Naam- en adresgegevens
• Telefoonnummers
• E-mailadres

Verstrekking aan derden.
De gegevens die u ons geeft, zullen wij niet aan derden verstrekken.