Zoek

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

In "De Maasgouw", het orgaan voor Limburgse geschiedenis, Taal- en Letterkunde d.d. 31 oktober 1893 ( de 15e jaargang No.20) staat een in een artikel van onze Wellse kapelaan  M. J. Janssen:

De familien van Gulick, Daemen, Hoeck, Gudden en Heijlen behoorden tot de oudsten des dorps. Op het gehucht Elsteren ligt 'Gulickshof', dat eigendom is geweest van verschillende families o.a. Gülick, Peters en ook Kasteel Well.

Door Wellenaren wordt deze hof nog steeds: de boerderij van Rijs genoemd, oftewel "Ries' in het Wellse dialect.

Aan den Maaswaard ligt Guddenhof, sinds het laatst van de vorige eeuw (eind 1700) bewoond door de afstammelingen van Derk Heijligers.

De naam werd veranderd in 'van den Speulhof'. Voor oudere Wellenaren was het in de volksmond "Smitsboer".

We zien soms dat boerderijen en huizen in de loop van de tijd wel eens anders genoemd worden, maar in de historische artikelen, in oude aktes en archieven wordt steeds de oude benaming gehanteerd. Dus Gulickshof en Guddenhof. Zo ook Kamper- of Kapelhof, Huberdenhof.

De familie Daemen bewoonde deze Kamperhof  (en afstammelingen wonen er nog steeds.)


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Op een kwartier uur afstand van het dorp, aan den voor een veertigtal jaren nieuw aangelegden Rijksweg Venloo-Nijmegen ligt de deftige huizinge de groote Waai of enkel de Waai genoemd, naar den Maaskant van vruchtbare bouw- en weilanden omgeven. Van de andere zijde rust het oog op ruime heidevelden, waar, achter den Galgenberg het voor de Meyerijsche pelgrims naar Kevelaer zoo bekende «Meir, met zijne sompige grasgronden en turfvenen zich uitstrekt.
 Het goed dat reeds vroeg in handen van adellijke bezitters schijnt geweest te zijn, was in vorige eeuwen landhoeve, bierbrouwerij, jeneverstokerij en herberg met logement verbonden, wat het gedeeltelijk nog is.
 Oudtijds komt het voor onder den naam hoff ter Waaijen, de Waeie, de groeëte Waijsen hoff, de Watje, en ontleend zijn naam aan eene wade, wadde of wed (Lat. vadum), eene ondiepte waar men beesten watert of drenkt, in de nabijheid gelegen. Minder volmondig dan de bewoners van 't Maaswaalsche het woord woai, spreekt de Wellsche ingezetene zijn wèj uit, terwijl hij eene weide of beemd korfaf wijj, betitelt. De naam aanduiding de groote weide,welke men thans in sommige aankondigingen leest, stemt dus niet overeen met de oude opgave, noch met de uitbraak der plaatselijke benaming.
 De nederzetting was voor dezen nie t alleen tiendvrij, maar bezat zelf eene tiende in vruchten, welke uit de omliggende akkers geheven werd, en ten jare 1662 op voordracht der van Oijens partijen op 18 gulden gesteld.
 De oude regenten-familie van Oeijen uit Venloo, welke zich later in Leuth (nu Pruissen) vestigde en naar een voormalig riddergoed zich d'Oeijen d' Altkriekenbeek noemde, was reeds in de 16e eeuw in bezit en voerde als wapenschild eene heraldische lelie omgeven van vijf bollen beide van keel op zilveren velde.
 Uit het huwelijk van den licentiaat in de Rechten en Venloosch burgemeester Johan van Oeijen met Elisabeth Moetz, werd behalve den Leuther vicarius Seger Willem (†1671) en andere kinderen, een zoon geboren met name Joncker Wijnand van Oeije († 1697) aan welken als erfdeel de Waaisenhoof met tiende onder Well te beurt viel. Een kleindochter van Wienand voornoemd (kind van Seger Willem en van Eva Felicitas Perpetua von Voordt) Maria Agnes van Oeijen was gehuwd met Johan Frans Joseph von Kriekenbeek uit Ersdorp. Deze laatste ontving bij magescheijd van 18 Mei 1761 voor zijne minderjarige dochter Felicitas Perpetua als aandeel het Wellsche goed, en onderteekende nog in de jaren zeventig dier eeuw als groot geërfde der heerlijkheid de gemeenterekening.
 De kruisheer Peter Antoon van Oeijen procurator te Bruggen en sedert Januari 1753 tot aan zijn dood 1794 prior te Venlo, was een volle neef van baron von Kriekenbeek, en Maximliaan Gaspar Willem van Oeijen vroeger in Fransche dienst, kinderloos te Venloo (22 Nov. 1874) overleden, een bloedverwant in den vierden (of burgerlijk achtsten) graad.
 In de jaren 1760 waren de echtelieden Barthel Caasen, een inwoner uit 't Opperkwartier of Aufland, en Catharina Duckers pachters van den hof, en schijnen in hooge gunst bij den baron gestaan te hebben. Bij den H. Doop van 's pachters tweelingen, 2 Mei 1764, Jan Frans Joseph en Gomarus Hyacint aanvaarde von Kriekenbeek het peterschap. Voor dezen en na hun vertrek bewoonde de oude Wellsche familie Hoeken de Waai en hield logement vooral voor voerlieden. In de eerste jaren van den Franschen tijd werd de hospes op eene zonderlinge manier bestolen door een aantal dieven die in den nacht voor de herberg kwamen en met de zwepen klapten als bekende voerlieden uit Nijmegen. De niets kwaads vermoedende dienstbode, welke alleen nog ter been was, opende de deur, doch werd terstond aan handen en voeten gebonden en met een prop in den mond ter aarde geworpen, welk zelfde lot de overige bewoners, in hunne rust overvallen, ondergingen terwijl alles leeg geplunderd werd. De daders is men nog thans nimmer op het spoor gekomen. Ook tijdens de Fransche overheersching ging de adelijke bezitting door verkoop in andere handen over; Leonardus Peters lid van den Raad, gehuwd met Petronella Switten uit Grubbenvorst, zette zelf de zaken op den ouden voet voort en liet het goed aan zijn zoon Gerardus Jacobus Peters († 1868).
 Op een heeten Juli dag van het jaar 1727 sloeg de bliksem twee mannen Jacobus Coppis en Petrus Wolters dood ter neder, en werd ook tegelijkertijd de schuur der groote Waai door het hemelvuur verteerd. Ruim honderd één en veertig jaren later, 6 Mei 1869, werd andermaal de schuur en brouwerij door den bliksem vernield, doch werd nadien prachtig opgebouwd, gelijk vroeger reeds het woonhuis. Onder de luiden der Waai hield de befaamde baron de Scherpenseel in de woelige jaren van den Duitschen bond 1848 zijne voorlezingen om de Wellsche boeren en burgers te overreden ; doch de geestdrift openbaarde zich alhier, zelfs in die dagen, alleen maar onder het ledigen der pottekens bier.

 Een weinig lager Maaswaarts aan de Broekstraat ligt de ouderwetsche hoeve «de kleine Waai» behoorende aan de familie Coppis.
In 1626 den 24 April werd de bewoner Thijs «op der cleijner waeijen» door den scholtis van den Schepeneed ontslagen en dat niet om eenige redenen «van oneer offte verletsonge zijnes goeden naem en faem, maer alleen durch sijn onvermeugentheijt ende sijnen hoghen ouderdoms willen».
 In vroegere tijden was dit goed belast, met 1/2 malder gerst, Weller maat aan het Sint Antonius broederschap; als onderpand stonden het huis, tuin en weidje te boek. De daarbij gelegene kruudpaars, dat is eene fabriek of pers om siroop uit karoten of wortelen te vervaardigen (wortelsiroop, wortelkruid, bij de bevolking kruud genaamd) is ten jare 1883 gesloopt.

De Maasgouw 27-11-1886 medegedeeld door M. J. Janssen.

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Dit is de oude boerderij in 1931 van de familie Johannes en Gertruda Koppes-Jacobs.  De Kleine Waaij werd 400 jaar lang bewoond door de familie Koppes (Coppis / Coppus). Het echtpaar poseert hier met de twee oudste kinderen, Mia *1929 en Corrie *1930. Later werden nog Theo *1932, Annie *1934 en Tonny *1939 geboren. Het oude pand is afgebroken.

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

De huidige 'Kleine Waaij' werd in 1933 gebouwd, nu adres Knikkerdorp 2.

De laatste telg van de familie Koppes die hier op de boerderij woonde was Theo *Well 07-02-1932 †Beugen 01-01-2022. Hij trouwde in april 1968 met Tonny Sprengers *Lierop 1931 †Venlo 10-01-1998. Dit echtpaar was kinderloos.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Limburgs weekblad 20-10-1925 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Heinrich Ripkens, zijn vrouw Gertruda Thönissen en twee van hun kinderen Jan en Mia in 1937.

Zij kochten deze boerderij in oktober 1925. Daarvoor was de boerderij van het echtpaar Theodorus (Thei) Koppes en Johanna Christina Sweijen. Zij stierven enkele maanden na elkaar in 1925 aan TBC. Deze boerderij aan de huidige Elsterendijk brandde in oktober 1939 geheel af. Door de vonkenregen sloeg de brand over op de naastgelegen boerderij met ook een dak van stro van de fam. Grad Peters-Hendrix. Op de fundamenten van bovenstaande boerderij werd een nieuwe gebouwd door Heinrich Ripkens en is later gekocht door Grad Xhofleer. Sjang Peters uit de Sterrenbos bouwde een particulier huis op de fundamenten na de brand.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Hoeve 'de Ennenberg. vlak na de Tweede Wereldoorlog. Hier woonde de fam. Zegers-Claes. Ennenberg is een verbastering van het grondstuk 'de Eendenberg' - 'Endenberg'.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden
Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

De Eendekooi in het Wellsmeer in 2006.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Boerderij aan de Wezerweg 9  is gebouwd in 1848, destijds genaamd 'de Kolenvense Hof'.  Het Kolenven was een van de vele vennen in dit gebied dat toen nog bestond uit woeste grond, begroeid met heide. De foto maakte Theo Laarakker in februari 1974.

Reinier en Johanna Jacobs-Heselmann waren eigenaar van 1904-1920. Toen kocht Philomena van Ophoven het pand en later was de fam. van Wylick uit Venlo eigenaar. In 1938 pachtte de familie Peters, toen ze vanuit Frankrijk terug kwamen. Zodoende noemde men hen 'de Fransen boer'. Toon en Marie Kopczinski-Huijgen woonden er enkele jaren na hun trouwen in 1941 en kregen er hun enigst kind Toon jr. Daarnna gingen ze in het z.g. Polenhuis wonen. Bèr Peters (ook bijnaam D'n Fransen boer) woonde er met zijn gezin. Hij was met Mie Zegers uit het Wolfsven getrouwd. Hun twee zonen zijn Frans en Jan. Frans is vrijgezel en woont in de boerderij. Jan en zijn vrouw Marielle Baartz bouwden ernaast een woning op huisnummer 9a. Samen vormen ze vanaf 1985 de Maatschap Peters Graszoden. 


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

"St. Jacobshoeve", gebouwd in 1935 door aannemer Linskens uit Blitterswijck. Hij had bij de aanbesteding ingeschreven voor ƒ7852,00. De boerderij is gelegen op de Kamp naast de Sint Jacobsberg. Ze werd jarenlang bewoond door de fam Kessels-Koppes. Eerst door zijn grootvader Piet en oma Caat en nadat zijn vader Fried (Godefridus) Kessels en zijn moeder waren overleden, werd deze boerderij nog bewoond door zoon Peter Kessels. Hij verkocht het pand in 2013 aan een ontzandingsfirma i.v.m. het aan te leggen Maaspark.

De oude boerderij lag vroeger meer terzijde aan de weg naar het veer Well-Maashees. Destijds heette de oude boerderij Henckenshof. Vroeger was hier een café gevestigd zoals men in die tijd veel aantrof in grote boerderijen. Later was het pand eigendom van de familie Jean en Anna Koppers-Diebels. Anna was een dochter van Peter Johannes Diebels en Hubertina Henckens.

In 1916 verkochten de erven Koppers de boerderij aan Peter Johann Kessels en Cornelia Catharina Koppes, die in dat jaar trouwden. De oude Henckenshof werd afgebroken nadat de nieuwe boerderij St. Jacobshoeve in 1935 klaar was.

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Dagblad voor Noord-Limburg 26-05-1952


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

"Op de Bèj", (de Bije - de Beje) was een pachthoeve waar men (de naam zegt het al ) veel bijen hield.

Deze boerderij is al zeer oud. Er zijn documenten uit 1540 en wordt ook in de archieven van het kasteel vaker genoemd.

De hoeve werd in 1635 bewoond door Henrich van Loene, in 1679 door ene zekere Claes Deckers, in 1795 Henrich Coenen, in 1810 de fam. Boll en in 1829 door de fam. Schreurs.

Later woonde hier de vrijgezel Hannes Smits.Toen zijn zus Mechtildis Haumann - Smits in Maashees in 1912 weduwe werd, liet hij haar en de vier kinderen Gert - Peter - Sophie en Bertha naar Well komen. Mechtildis zoon Gert trouwde met de Wellse Grada Kessels en zij woonden daarna op de boerderij. Hun zoon Piet Haumann en echtgenote Diny Hesen volgden daarna, tot aan de ruilverkaveling.

Wim van den Beuken kocht de boerderij op de Halve Maan en maakte er een paardencamping - kampeerboerderij van die de naam "De Beukenhof" draagt. Wim overleed in 2014. Zijn zoon Paul zette het bedrijf verder voort.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

"Leuker Hof" is gelegen aan het adres Leuken 12 en werd door aannemer Linskens uit Blitterswijck voor de fam. Rijk gebouwd in 1933, naast de oude Saksische boerderij van familie Peter Jacobus Rijk - Anna Maria Goosens, die werd afgebroken. Zoon Carel nam de hoeve over van zijn ouders en ook later wordt deze boerderij bewoond door de volgende generaties van de familie Rijk.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

" Piloriushof - Pyloriushof" op de Kamp werd eertijds bewoond door de familie Martinus en Maria Linders-Ingenpass. In 1965 kwam de famile Piet Fleuren hier te wonen nadat ze uit hun woning moesten i.v.m. het baggeren van het Leukermeer.

Heel vroeger was deze boerderij  eigendom van de zusters Annunciaten van het klooster Trans - Cedron aan de Kleine Beekstraat te Venlo en woonde er ooit de familie van Hoek. Op 16 maart 1662 kocht Mechtild Pilorius uit Venlo (1610-1707)  de hoeve. Zij was de dochter van Johann Pilorius, destijds de Venlose peyburgemeester (tweede burgemeester, verantwoordelijk voor de financiën). Mechtild was getrouwd  met  Jacob van Bree. Hij was eerst schepen - en van 1644-1648 burgemeester  van Venlo. En in haar tweede huwelijk (1651) met Peter Roemer ( Römer), ook hij is burgemeester van Venlo geweest.

Na deze verkoop zal waarschijnlijk ook wel de naam "Piloriushof" zijn ontstaan. De voordeur van de hoeve zat oorspronkelijk aan de Maas zijde, dus naar de zon, een oude van wijsheid getuigende bouwwijze. De van origine Nerdersaksiche boerderij is later helemaal verbouwd tot een burgerwoning. Nog weer later werd er weer flink verbouwd en het pand biedt plaats aan twee gezinnen. Aan een kant de fam. Simon Thijssen en in het andere, nieuwe gedeelte wonen zijn ouders Albert en Marianne Thijssen - Stevens.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Venloosch weekblad 19-03-1881 


 

Venloosch weekblad 05-12-1885.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

De "Huberdenhof" op de Kamp nr. 1 (ook Hubertushof genoemd), werd in 1888 door de kasteelheer van Well, baron von Schloissnigg, gebouwd. De voorloper van deze boerderij was volgens de eerste kadastergegevens van 1832 in het bezit van Louis Portmans uit Geldern. Deze familie had van oudsher vele bezittingen in Well. Op de Tranchotkaart 1803-1820 (Boxmeer) heet de oude boerderij Poldmanshof, maar waarschijnlijk is dit een verschrijving van Portmanshof. Niet duidelijk is waarom op deze kaart ook nr. 3 (Lemmen) Portmanshof wordt genoemd. Er hebben steeds pachters op gewoond. De kasteelheer kocht in 1887 de oude boerderij om er een nieuwe boerderij voor in de plaats te bouwen. Met de verharding van de Kampweg in 1958 werd vanaf de boerderij van Lemmen een stuk van het oude wegtraject afgesneden, waardoor de Huberdenhof niet langer meer pal aan de weg ligt.

Er hebben drie generaties Jenneskens op deze "nieuwe" boerderij gewoond. De eerste was Theodor Jenneskens, die in mei 1888 met vrouw en 7 kinderen vanuit Wanssum naar De Kamp kwam en de boerderij pachtte van het kasteel. In Well werden nog twee kinderen geboren. De oudste van deze kinderen, Peter Johannes Hubertus (Piet), trouwde in 1907 met Anna Maria Manders uit Well en nam de boerderij van zijn vader over. Hij kocht de boerderij toen de bezittingen van het kasteel in en na 1905 onder de hamer kwamen. Daarna was het de beurt aan Piet's zoon Antoon (Toeën Jen, in de volksmond geheten). De naam Huberdenhof wordt in 1938 genoemd door Gerard Peters in zijn Kroniek als zijnde het eigendom van Piet Jenneskens en heeft zodoende geen relatie tot de naam van de vrouw van zoon Toon: Berden.

In grote boerderijen was vaak een café gevestigd als bijverdienste, zo ook in begin 1900 in deze boerderij. De gelagkamer was een gezellig trefpunt en werd door jong en oud uit de omgeving bezocht. Voor landlopers en marskramers waren de café - boerderijen  rustplaatsen, waar men zijn dorst kon lessen met een glas gerstebier. Zoon Toon heeft het bedrijf dus weer overgenomen van zijn ouders. Hij was getrouwd met Lies Berden van Hoeve de Boostenhof uit Blerick. Toon en Lies Jenneskens hadden geen opvolger, niemand van de kinderen bleef in Well wonen met als gevolg dat het pand vanaf 1998 leeg bleef staan.

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Nieuwe Venlosche courant 21-06-1924. Brouwershof.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

'Brouwershof'. 15-04-1974 op de foto gezet door Theo Laarakker.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

"Brouwershof" Het adres was vroeger "Aan het pad". Later de Paad, nu Elsterendijk 28. 

Voorheen woonde hier de familie Mathias (Thies) Janssen. Muijsen Thies was afkomstig van boerderij "de Grote Muijs" op de Halve Maan.

Daarna nam zoon Thei en echtgenote Hanna Wijenberg de boerderij over. Hij kreeg ook de bijnaam Muijsen Thies, terwijl hij Thei heette. Kleinzoon Jan werd zelfs nog Jan van Muijsen Thies genoemd. Hij woonde nog jarenlang met zus Hanna op de boerderij totdat de familie Zeekaf het pand kocht.  


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Nadat de boerderij van de fam. Martens verwoest was na de overstroming in 1926 werd er een nieuwe boerderij gebouwd.  Deze foto van de Kamp 13 is in september 2016 gemaakt.

Op deze plek woonde vroeger wevers uit de Martens familie. Leonard Martens wever *Horst. Gehuwd te Well op 29-04-1800 met Maria Petronella Achten *Broekhuizenvorst 15-08-1773 †Well 27-04-1822

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

"Beej Wèver Tieske" wordt het pand genoemd  nabij Jachthaven 'het Leuken'. Met wèver Tieske wordt bedoeld Mathias Martens, gehuwd met Hendrina Bus. Een van hun kinderen, zoon Louis trouwde met Gertruda van Oijen en bleef op de boerderij wonen. Hij had de bijnaam Pannewèvers Louis. Later werd het pand bewoond door dochter Drikske en haar man Jo Valckx.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

"Guddenhof" / de Speulhof / Hoeve van den Speulhof.

Op het woonhuis is het jaartal 1727 aangegeven, maar de boerderij is al veel ouder. De historicus Pastoor Theo Driessen veronderstelt dat deze hoeve uit de Frankische tijd stamt. Deze eeuwenoude boerderij in de Grotestraat, nabij de brug, werd generaties lang bewoond door, de naam zegt het al, de familie Gudden. Op alle oude kaarten staat deze boerderij ingetekend. Familiegraven van steen, die in die tijd alleen belangrijke mensen hadden, zijn nog steeds te vinden op het oude kerkhof aan de Maas. In september 1869 werd de boerderij bij een openbare verkoop aangekocht door de rentenierster Mevr. M.A. Jenniskens uit Helden. In oktober 1869 verpachtte ze het pand,met de Maaswaarden en de landerijen aan de fam.Heijligers.

In een publieke veiling verkoop op 6 juli 1933, werd de boerderij met bijbehorende Maaswaarden, groot ruim 14.75 ha. verkocht voor f 29.100,- aan de dames Antoinette en Emilie Winters te Venlo. Zij verpachtten de hoeve aan Martinus Smits als 'de Speulhof', (genoemd naar de achternaam van hun moeder Helena van den Speulhof). Daarna namen zoon Math en zijn vrouw Cis Hebben de pacht over. Weer later woonde er de dochter met haar gezin, de fam.Pingen - Smits, zij kochten de hoeve in 1999 van Emilie Winters en zetten de naam 'Hoeve van den Speulhof' op de gevel van de schuur. De voorgevel van het woonhuis ligt aan de Maas zijde, dus naar de zon, een oude van wijsheid getuigende bouwwijze. Frans en Gerdie Pingen-Smits verkochten het pand op Grotestraat 3 aan Maarten Hagens.

Zie ook pagina fam. Smits-Lenders


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Dagblad voor Noord-Limburg 03-06-1952

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Man Zegers met Hen Verblackt en Rich Klabbers van de Aannemers Combinatie Well bouwen aan het nieuwe huis in 1952.

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

"Hoeve Ennenberg" was en is eigendom van de familie Zegers. Huidig adres de Kamp 2.

Eigenaren waren ca. 1620 Hendrik en Bram Ennenberg, vervolgens Mathijs Vervoort. In 1722 betaalde eigenaar Peter Deckers rente aan de kerk in Well en Bergen. Van 1825-1840 was A. Kammans eigenaar. Op 25-01-1843 stierf de eigenaar Johannes Haegens, gehuwd met Sebilla Cox. Ze woonden hier omgegeven door heide aan het gebied 'den Eendenberg'.

De oude hoeve was een kortgevelboerderij met wolfdak en stro gedekt werd het laatst bewoond door fam. Piet en Truuj Zegers - Claes. Deze bouwden in 1952 een nieuwe woning omdat de oude hoeve in de tweede wereldoorlog totaal verwoest werd. Latere bewoners van dit pand op de Kamp 2 is de familie Piet en Gerty Zegers-Eickmans.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

"Eijkelenboomse Hof" is een Saksische boerderij op de Kamp. Op de voorgevel is met muurankers het jaartal 1712 aangegeven. Waarschijnlijk is in dat jaar een restauratie aan het pand uitgevoerd want de boerderij is veel ouder. Rond 1600 omzoomden veel eikenbomen de hoeve, vandaar de naam. Een familietak van de fam. Daemen is in het bezit geweest. Door vererving kwam de boerderij in het bezit de familie Peter Jenneskens uit Wanssum, die het bedrijf verpachtte aan de fam. Heijligers uit Aijen. Daarna was de fam. Petrus Haenen lange tijd pachter. In 1905 werd de boerderij gekocht door P.H. Sprunken uit Arcen. Deze was getrouwd met de in Lottum geboren maar in Well woonachtige Maria Clabbers. Zoon Lei heeft het boerenbedrijf voortgezet tot in de zestiger jaren en het pand verkocht. Daarna werd het omgebouwd tot burgerwoning en werd verkocht aan de families Freddie Textor en Jan de Waard.

Zie ook pagina Sprunken-Mulders


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Op de Tranchotkaart 1803-1820 (Boxmeer) heet deze boerderij de Portmanshof. Door vererving kwam kwam deze boerderij op de Kamp (nr. 3) het in bezit van Piet en Anna Jenneskens - Manders. Na hun vertrek naar de naast gelegen boerderij "Huberdenhof" (ook Hubertushof), werd deze hoeve aangekocht door het echtpaar Johannes Jans - Maria Catharina Lenssen, waarvan dochter Josephina later trouwde met Johannes Mathias Lemmen uit Blitterswijck, ook wel bekend als Lemmen Thies. Zij namen de boerderij over. Rechts naast het oude pand, dat nog steeds, met de voor de hoeve gelegen waterput aan de Kampweg ligt, werd in 1973 een nieuw huis gebouwd. Sjaak van Lemmen Thies woonde er met zijn vrouw Drina Schreurs en hun kinderen Martien en Lineke. Na de dood van haar ouders ging Lineke Lemmen met haar man Hen Welles in dit vervangende huis wonen. Huidig adres de Kamp 3.


 

Hoeve "DE HOLL"

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden
Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

"De Holl"  lag op de huidige Halve Maan, aan de voet van de Vossenheuvel, vlak bij "De Bèj / Bije", op een stuk land nabij de boerderij van Drikus Valckx (Facksen Drikus). Deze oude hoeve was heel vroeger in het bezit van de adellijke familie Van Broeckhuysen. De hoeve werd eeuwenlang bewoond door de fam. Kessels. Bekend in Well was Hollse Fien, geboren op 06-12-1889. Haar meisjesnaam was Josephina Antonetta Roeffen. (dochter van Peeter Roeffen en Elisabeth Broenen.)

Hollse Pèt (Peter) Kessels trouwde met Fien en zodoende werd zij voortaan Hollse Fien genoemd. Ook de kinderen kregen de bijnaam Holl.  Peter en Fien kregen 12 kinderen: Annie *1915 †1998 - Piet *1916 †1995 - Betsie *1918 †1990 - Harrie *1920 †1987 - Mien *1921 †2002 - Mia *1923 †onbekend - Nellie *1925 †2001 - Theo *1927 †1987 - Dien *1928 †2016 - Catharina *1929 †1929 - Theodora *1929 †1930 - Toos *1931 †1990. Peter stierf 20-03-1938 en de weduwe Fien hertrouwde op 16-09-1939 in de St. Vituskerk aan de Maas met weduwnaar Willem van Bebber. Pastoor Amaury Esser heeft hen getrouwd. 

Harrie Kessels trouwde met Doortje Luijpers (van de Vossenheuvel), dit paar ging aan de andere kant van de Rijksweg in de "nieuwe Holl" wonen. 

De oude boerderij is rond 1930 afgebrand na een blikseminslag. Alleen het naastgelegen kippenhok, de "hennekui" is blijven staan. Boerderij de Holl stond aan de voet van de Vossenheuvel, bijna in de paardenwei van het huidige pand Beukenhof, Halve Maan 2, (vroegere boerderij 'de Beij'}. Er is in 1932 een nieuwe woning gebouwd aan de overkant van de Rijksweg op Halve Maan 7. Hier woonde later het gezin van Harrie Kessels en Doortje Luijpers. De resten van de oude hoeve de Holl werden in 1936 gesloopt.

De omgeving van de hoeve heette vroeger op ghen Holl en later Hollsend.

Het volgende verhaal over de boerderij "de Holl" is uit de Maasgouw, 8 januari, no 27 jaargang 1887.

Bij de broekachtige gronden en vennen achter den Kamp in de nabijheid van het Bergsche gehucht Aijen treft men nog de flinke oude boerderij de Holl met allerhande stallen en nevengebouwen, weshalve de omtrek de Holkant genaamd wordt. Schuin tegenover de daaraangrenzende hofstede de Fack paalt het Holler- of Hölderbroek, waar de inwoners turven (turv steken). Wat er zij van de naam oorspronk Holl, daar staan ons betreffende deze geene gegeven ten dienste. In de 16 e eeuw heet het reeds Bast op dij Holl, later Jacob Derrix genamdt Heijlen op die Holl, omstreeks het midden der vorige eeuw geraakte zij aan Jacobus Kessels wiens erven ze nog bezitten. 

Het staat min of meer vast dat deze boerderij "de Holl" al minimaal sinds 1750 in het bezit is geweest van de fam. Kessels.  

Op de Holl is via Jacobus Kessels, die van een Wanssumse schepen-familie komt, en Aleidis Heijlen een verbinding gemaakt tussen twee voorname families uit eind 1600. Het huwelijk van Jacobus en Aleida was op 28-08-1706 te Well

Zie voor stamboom de website Kessels-Luijpers.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

"Op de Fak" / "de Fack"  is een boerderij gelegen op de Halve Maanseweg 2. Er is een Welsh ponyfokkerij, "de Heidewinde", gevestigd.

Gradus Valckx en echtgenote, woonden al op deze boerderij. Daarna nam zoon Faksen Tinus de hoeve over en weer later dochter Nelly en schoonzoon Wim Peeters. Alle kinderen van Gradus Valckx kregen de bijnaam "de Fak": Gert van de Fak enz.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Hoeve - Herberg 'De Halve Maan'.  Bij de bouw werd in de muur een gevelsteen gemetseld met een afbeelding van een halve maan. Men is later het gebied  rondom de Rijksweg de Halve Maan gaan noemen.

Eigenaar was de vrijgezel 'Grad den Dekker' zo werd hij in de volksmond genoemd. Na vererving was het echtpaar Hendrikze eigenaar.

Gerardus Hendrikze *Well 27-11-1863 had hier deze boerderij annex cafè - logement. Hij werd Roeëje Grad genoemd en was op 24-11-1890 getrouwd met Anna Catharina Boetselaers *Well 20-11-1858. Hun zoon was Leonardus Hendrikze *Well 07-02-1892 en had de bijnaam Lèn van de Halve Maon. Zie ook deze pagina op Archief Aijen.

Later woonde hier fam. Gradus Leenen - de Jong, daarna zoon Toon Leenen die getrouwd was met Mientje Verhoeven uit Aijen, met hun gezin. Na Mientje en Toon de 3e generatie, familie Gerwin en Sylvia Leenen - Eulderink.

Gerhardus Johannes Leenen *Eerbeek 05-02-1896 †Venray 16-01-1980 Gehuwd in Brummen op 03-05-1924 met Wilhelmina Maria Hendrica de Jong *Nieuwer-Amstel 03-01-1894 †Venlo 11-04-1947


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

07-04-1922.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Gradus Leenen van hoeve 'De Halve Maon' laat zijn paard beslaan bij Math Broekmans (Math de Smid) in de Kasteellaan. Links zoon Frans Broekmans.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

"De Kleine Muys" ligt aan de oostzijde van de Rijksweg op de Halve Maan en werd in 1926 gebouwd door Dries en Beth Nijsen - Weijs. Destijds heette het gebied, op het einde van Well, nog Holènd. In de jaren '50 begon dit echtpaar met groepaccommodatie voor verkenners en welpen. De welpen sliepen op stal en de verkenners in tenten in het bos. 

In deze langgevelboerderij woonde later zoon Lei en vrouw Miep Stiphout met hun gezin. Nadat Lei al jong stierf, zette zijn vrouw de kampeerboerderij voort. Hier is nu nog steeds kampeerboerderij met B&B, "Elisabeth", gevestigd.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Hoeve "de Grote Muys" Deze oude pachtboerderij was vroeger o.a. in het bezit van de kasteelheer.  Een van de gezinnen die hier woonden was de familie Janssen. Zoon Mathias werd altijd Muysen Thies genoemd, ook nog toen hij op de "Brouwershof" woonde.

Hannes Smits verhuisde met zijn zus, de weduwe Mechtildis Haumann - Smits van de Bèj (Bije) naar de overkant van de grote weg en zodoende kwam de familie Haumann op deze hoeve. Dit was in 1927. Later nam de familie Peter Haumann de boerderij over. En na zoon Gerrie, die het pand in 1972 kocht, woont hier nu de fam. Pascal Haumann. Naast het boerenbedrijf teelt hij o.a Callas.                   

De vroegst bekende eigenaar was ene Gerith Ghenen in 1470.

De naam is afgeleid van Bartholomeus Gehnen, die in 1525 op hoeve "de Meuss" woonde. Het adres was destijds "op ghen Holl".

In de loop der eeuwen heeft men diverse manieren gekend om de naam van de hoeve te schrijven: o.a. Meus - Meuss - Mewes - Heerenhoff - Meuws - Meuwshoff - Grote Meuws - Muys en Muyserhoff.


 

Oude boerderijen - pachthoeven - hofsteden

Saksische boerderij, gelegen aan de Paad 3. Oude boerderij van o.a. de familie Peter Antoon Seuren. Er was ook een café in gevestigd: "In de Nachtegaal". De voorgevel van de boerderij was helemaal begroeid met een druivenwingerd. Later Göbbels-Seuren. Mina Seuren was getrouwd met Sjang Göbbels en Dora Seuren bleef ongetrouwd. Zij verhuisden naar de andere kant van de weg, naar het pand van Zeekaf op de Paad, waar de ongetrouwde Dora nog jarenlang woonde. In den Nachtegaal gingen Giel en Door Trienekens-Willems wonen. De boerderij werd in de oorlog getroffen door granaatinslag, de schuur werd door brandbommen geheel verwoest. De nieuwe eigenaren, Cees en Diny Vane hebben het pand in eigen beheer gerestaureerd. Ook het oude bakhuisje is in zijn vroegere stijl behouden gebleven. De familie Antoon Splinter-Dupont kocht daarna het oude pand.

Opmerkelijk aan dit pand is, dat een vroegere deur van de oude St. Vituskerk, die exclusief toegang gaf aan de kasteelbewoners, nu als voordeur dient bij de fam. Splinter. De deur is door Seuren naar de Paad gehaald en in het pand gezet. Ook is ze naderhand iets verlengd, de adel was vroeger aanzienlijk korter van stuk.

Rechts dezelfde deur in de oude St. Vituskerk aan de Maas, gefotografeerd in 1927.