Zoek

Wijkgebouw van het R.K. Groene Kruis te Well

 


 

Vervolg van het vergaderverslag 04-11-1938.

Dat ook de t. b. c. bestrijding de volle zorg van de zuster opeischt, blijkt wel uit het feit, dat in 18 gezinnen 20 patiënten 479 maal werden verpleegd; 5 patiënten werden naar verschillende sanatoria uitgezonden. Van den voorraad verplegingsartikelen werden aan 146 gezinnen 274 artikelen uitgeleend. Voorts was het bestuur er in geslaagd om 10 zwakke kinderen uit te zenden naar het kindertehuis „Overbunde" te Bunde. In den loop van dit jaar zal nog worden getracht te komen tot de zoo noodige kraamverpleging. Vervolgens werd door den penningmeester het financieel verslag uitgebracht, waaruit bleek, dat de ontvangsten van de afd. Groene Kruis ƒ 1475.78 bedroegen en de uitgaven ƒ 1476.45, zoodat er een klein nadeelig saldo is. De ontvangsten van de afd. t. b. c. bestrijding beliepen ƒ 928.54 en de uitgaven f 800.22, zoodat hier een voordeelig saldo is van ƒ 128.32. Dit saldo is echter niet geheel juist, daar nog enkele rekeningen na het afsluiten der boeken zijn betaald, die op het afgesloten boekjaar betrekking hadden. Hierna werd door den voorzitter het nieuwe reglement puntsgewijze behandeld. Over het boet plichtig stellen van de jaarvergadering ontspon zich een drukke discussie. Ten slotte werd besloten de boete te stellen op 25 cent. De jaarvergaderingen zullen het eene jaar gehouden worden te Well en het andere jaar te Wanssum, met dien verstande, dat die te Well boet plichtig zijn voor de leden van Well en Wellerlooi en die te Wanssum voor de leden van Wanssum en Geijsteren. Tevens zal vrij vervoer plaats hebben naar het consultatiebureau voor de leden, die in de werkverschaffing of steunregeling zijn. Zij, die hiervoor in aanmerking meenen te komen, moeten zich bij het bestuur opgeven. Tenslotte spoorde de voorzitter aan toch steeds het Emma-bloempje te koopen. Door het Centraal Bureau voor de t. b. c. bestrijding is de verkoop van het Emma-bloempje verplichtend gesteld, daar anders door dit bureau geen subsidie meer wordt verleend bij het uitzenden van t. b. c. patiënten. De voorzitter gaf nog enkele nuttige wenken, meer speciaal betreffende het opsporen van t. b. c.-gevallen, die in onze streek helaas nog te veel voorkomen, waarna hij de vergadering sloot. 


 

Uit de krant van 30-01-1939.


 

Uit de krant van 04-03-1939.


 

Uit de krant van 18-03-1939. Handrie Derks uit de Grotestraat kon aan de slag.


 

Uit de krant van 09-08-1939.


 

Het Wellse wijkgebouw, in de volksmond " 't Groene Kruus".


 

Uit de krant van 16-01-1942.


 

Wellse moeders eind 1945 met hun baby's bij het consultatiebureau.

Voor zover bekend staan v.l.n.r. 1 Lies Laarakker-Rutten met baby Lea (Meerschenhof) - 2 ?? - 3 Stieneke Zegers-Thijssen met baby Nellie (Wezerweg) - 4 (waarschijnlijk) Mia Dijkmans-Linders met baby Mia (Nicolaasstr.) - 5 Mina van Rhee-Rutten met baby Huub (Grotestraat) - 6 Mien van Opbergen-van Soest met baby Mia (Rijksweg-Bosserheide) .

Onderaan: 1 ?? - 2 Drika Driessen-Peters met baby Piet (Sterrenbos) - 3 Fien Koppers-Pessers met baby Sjaak - 4 J. Hommen-Wijnhoven met baby Jozef (Grotestraat).

Weet u hoe het meisje met strik, de andere moeders en/of de baby's heten? Laat het ons even weten! 


 

Het gebouw lag op de hoek Grotestraat / Brugweg.


 

Rechts het Groene Kruisgebouw, waar de zusters van de Heilige Geest werkten als wijkverpleegkundige. Een van hen, zuster Rabouda, heeft in de jaren '50 / '60 jarenlang zorg gedragen voor o.a. moeder en kind. Ook zuster Johanna was actief als wijkzuster.

Het Groene Kruisgebouw werd in 1965 gesloten omdat het te klein werd en werd daarna woning voor de tuinknecht van het bejaardenhuis: Piet Kusters. 

In 1974 werd dit gebouw gesloopt.


 

Foto uit 1966 met het Groene Kruisgebouw op de achtergrond. Voor de Baileybrug ligt de winkelpand van de familie Huijgen - Camps.

De jubilerende zusters van de H. Geest kregen een serenade van harmonie De Vriendenkring omdat ze 50 jaar in Well waren. 


 

In de Sterrenbos werd een nieuw Groene Kruisgebouw neergezet, met rechts eraan vast, een woning voor de wijkzuster.