Zoek

Emile Ribbergh

pseudoniem 'Enne Wellsche jong'

Edmond Emile Jacques Hubert Emile Ribbergh *Well 18-12-1873  †Houthem 11-11-1940.

Zoon van Pieter Hendrik Ribbergh *Roermond 23-08-1830  †Well 13-12-1886. Gehuwd te Roermond op 18-06-1861 met Janetta Gertrudis Hubertina Jennissen *Roermond 10-10-1832  †Well 07-03-1909

Kleinzoon van Franciscus Josephus Ribbergh (tapper) & Johanna Schrijnewerkers en van Franciscus Jennissen & Maria Ida Custers

Broer van Henri Francois Marie Ribbergh arts *Roermond 20-06-1862  †Amsterdam 08-07-1910. Gehuwd (1) in Amsterdam op 15-09-1892 met Emma Henriette John *Hamm (Viersen-Dld) 12-11-1862  †Amsterdam 21-06-1908 Gehuwd (2) in Amsterdam op 26-01-1909 met Ida Antonia Dumstorff onderwijzeres / pianolerares *Kampen16-12-1884 †Amsterdam 02-12-1955

Broer van Leon Charles Hubert Ribbergh *Roermond 10-05-1864  †Well 29-10-1883

Broer van Maria Catharina Adèle Jeanette Ribbergh *Roermond 22-09-1867  †Houthem St Gerlach 03-06-1947 


 

Emile Ribbergh

22-04-1870


In de 19e eeuw was er in Well een notariaat gevestigd. De laatste die het ambt van notaris hier bekleedde was de vader van Emile: notaris Peter Hendrik Ribbergh. Hij volgde in 1870 Jan Willem Hubert van Eijll op, die eerste Kerstdag 1869 overleden was. Na de vroege dood van notaris Ribbergh kwam er na 31 jaar weer een einde aan het Wellse notariaat.

Emile Ribbergh

Het gezin Ribbergh kwam in april 1870 vanuit Roermond met hun drie kinderen Henri, Leon en Adèle naar Well. Ze woonden eerst in bovenstaande woning voor de kerk aan de Maas, (de latere kapelanie). Hier was ook het notariskantoor gevestigd. Dit is het geboortehuis van Emile Ribbergh. Aan de overkant van de straat (nu nr. 36) woonde zijn jeugdvriend, de latere burgemeester Gérard Peters. 


Catharina Alers.

Het jonge gezin van notaris Ribbergh dat vanuit Roermond in de Grotestraat te Well was komen wonen, had op zekere dag een dienstbode nodig en vanwege de vriendschap met een zekere familie Alers uit Asselt bij Swalmen werd daar naar toe gereisd en deze noodzaak besproken. De familie Alers had verschillende dochters en een ervan Catharina voelde er wel voor om mee te gaan. Zo verliet Catharina Alers de ouderlijke woning en kwam in Well terecht. Hier leerde ze schoenmaker Gerardus Hubertus Ariaens kennen met wie ze trouwde. Het wettelijk huwelijk was in Bergen op 01-05-1876. Hun hele leven bleven de Ribberghs goede vrienden. Het echtpaar Grad Ariaens woonde aan het huidige adres Grotestraat 15. Zie foto op deze pagina en ook op pagina Fam. Geraedts

Emile Ribbergh
Emile Ribbergh
Emile Ribbergh

Akte omslag - stempel en handtekening van notaris Ribbergh op 19-06-1878.


 

Emile Ribbergh

Venloosch weekblad 21-05-1881.


 

Emile Ribbergh

Venloosch weekblad 20-10-1883. In 1980 was hij in Den Bosch geslaagd aan de Rijks Hogere Burgerschool. In 1888 heeft Henri in Amsterdam het examen als doctor in de medicijnen afgelegd en werd aldaar tot arts bevorderd in februari 1892.  


 

Emile Ribbergh

Tot groot verdriet van de familie stierf hun zoon en broer Leon op jonge leeftijd.


Op 11-jarige leeftijd in 1884, ging Emile naar het Klein-Seminarie te Rolduc.

Emile Ribbergh

Links op de foto, huidig adres Grotestraat 74. In 1886 liet notaris Ribbergh een statig herenhuis in neoclassicistisch​e stijl met grote voortuin bouwen. De achtertuin liep door tot aan de Hoenderstraat.


 

Emile Ribbergh

In de zijgevel in de Pastoorstraat zit nog steeds deze steen ingemetseld. In hetzelfde jaar overleed de notaris plotseling.

Deze steen is gelegd door
   EMILE RIBBERGH
Well 2 augustus 1886


 

Emile Ribbergh

Venloosch weekblad 18-12-1886


 

Emile Ribbergh

Algemeen Handelsblad 04-09-1892.  Op 15-09-1892 trouwde Henri in Amsterdam met Emma Henriette John.


 

Emile Ribbergh

Limburger koerier 10-08-1893.

In augustus 1896 werden op het Groot Semenarie te Roermond de prijzen der studenten toegekend in de vorm van een studiebeurs van 200 gulden. Ook hier was Emile Ribbergh een van de gelukkigen. Het blijkt dat hij een uitstekende student was. 


 

Emile Ribbergh

1897. De 30 jarige Adèle.


Emile ging in oktober 1893 naar het Groot-Seminarie van Roermond voor een studie theologie en vervolgens weer naar Rolduc.

Op Witte Donderdag 3 april 1897 werd hij door mgr. Boermans tot priester gewijd en op Beloken Pasen droeg hij in de parochiekerk van Well zijn eerste H. Mis op.

Emile Ribbergh

1897. Emile Ribbergh, 23 jaar.


 

Emile Ribbergh

De Maasbode 06-04-1897.


 

Emile Ribbergh

Versiering bij huize Ribbergh.

Het Wellse wapen omgeven met een gedicht dat op de foto moeilijk leesbaar is:

Gelijk de pijl omhoog
Door forsche hand geschoten
Met aandrang uit den boog
In 't luchtruim is geschoten
Zo is uw priesterhart
O jeugdig Christenheld
Der wereld tot een ..art
Ten hooge heengesneld
Sta pal in Jezus strijd
De Heer heeft het gewild
En denk in bangen tijd
Aan 't Wellsche wapenschild 

En de Latijnse tekst rondom het wapenschild: Sursum Corda! (verheft uw hart)


 

Emile Ribbergh

Beloken Pasen 25 april 1897 voor de versierde woning in de Grotestraat, compleet met het Wellse wapen en een gedicht. Op de voorgrond moeder Ribbergh, Emile en zus Adèle


Meteen daarna belandde hij voor korte tijd (onbevoegd) in het onderwijs in Rolduc en studeerde daarna drie jaar lang in Utrecht, Groningen en in Parijs de Franse taal en letterkunde. Hij behaalde in 1900 zijn einddiploma en begon als (bevoegd) leraar in Rolduc. In december 1901 behaalde hij nog zijn B-akte M.O.

Emile Ribbergh

Emile Ribbergh


Hij was heel muzikaal, had een mooie stem en was lid van de Rolducse harmonie en van enkele zangkoren. Hij was een van de voornaamste acteurs en later regisseur van het Rolducs toneel. Ribbergh sprak vloeiend Frans, was medesamensteller van enkele Franse handboeken en nam zitting in examencommissies Frans.

Emile Ribbergh

Adèle Ribbergh op 29-01-1909, de trouwdag van broer Henri met zijn tweede vrouw Ida Antonia Dumstorff. ​ 

Henri 's eerste vrouw Emma John was op 21-06-1908 op 45 jarige leeftijd overleden. Anderhalf jaar na zijn tweede huwelijk stierf broer Henri, de arts in Amsterdam, op 08-07-1910. 


 

Emile Ribbergh

07-03-1909 stierf de moeder van Henri - Adèle en Emile Ribbergh in Well.


Adèle woonde nu alleen in het grote huis. Haar broer Emile bezocht haar zo vaak mogelijk en bleef geïnteresseerd over alles wat er in Well allemaal gebeurde.

Emile Ribbergh

De grafsteen (in 2010) op het oude kerkhof aan de Maas, waar vader, moeder en zoon Leon Ribbergh begraven liggen.


 

Emile Ribbergh

Dagblad De Tijd 09-07-1910. De weduwe Ida Ribbergh-Dumstorff hertrouwde in Amsterdam op 13-10-1925 met de toonkunstenaar Dirk Schäfer.


 

Emile Ribbergh

Het echtpaar Gerardus en Catharina Ariaens - Alers uit de Grotestraat. Op de achtergrond zit Adèle Ribbergh. Zij en haar broer bleven altijd goede vrienden van dit echtpaar.


 

Emile Ribbergh

1919. Adèle heeft bezoek van een onbekende moeder met haar kinderen.

Weet jij wie dit zijn laat het dan weten.


 

Emile Ribbergh

1919. Adèle in haar tuin.


 

Emile Ribbergh
Emile Ribbergh

Adèle Ribbergh verkoopt meerdere percelen grond en landerijen. Ook het huis wordt verkocht op 27-08-1919 aan de in 1917 opgerichtte Coöperatieve Verbruiksvereeniging "Eigen Hulp" U.A.


 

Emile Ribbergh

Op 27 augustus 1919 wordt een gedeelte van de inboedel verkocht.

Emile Ribbergh

27-08-1919. Het is druk in de Pastoorstraat.


 

Emile Ribbergh

27-08-1919. Vanuit de kamer waar de notarisklerk zit zie je het pand van bakker Karel Janssen.


 

Emile Ribbergh

27-08-1919. Adèle staat op de foto met een emmer in de hand.


 

Emile Ribbergh

Op 28 september 1922 was hij 25 jaar leraar te Rolduc. Na 29 jaar leraarschap gaf hij de wens te kennen om meer “zuiver priesterlijke arbeid” te willen verrichten. In november 1926 werd hij tot pastoor benoemd in Houthem, zijn zus Adèle werd zijn hulp in huis. Daar was hij vanaf 1928 ook geestelijk leider van de Lourdesbedevaarten.


 

Emile Ribbergh

Limburger koerier 09-09-1926 


 

Emile Ribbergh

Limburger koerier 15-10-1926.


Installatie van pastoor Ribbergh in Houthem.
Zondag had alhier de plechtige installatie plaats van den Zeereerwaarde heer E. Ribbergh, als Pastoor onzer parochie. Ofschoon het slechts een week van te voren was bekend 
gemaakt, was de versiering schitterend. Niet minder dan 13 erebogen stonden opgericht op een goede 1200 Mtr. Verder was de ingang van de Kerk en de pastorie heelemaal omhangen met guirlanders, terwijl op de pastorie ook nog een mooie schilderij was aangebracht, voorstellende „De goede Herder. Een schijnwerper zorgde 's avonds voor de verlichting. Jammer dat de regen zooveel afbreuk aan het feest heeft gedaan. Zaterdagavond kondigden kamerschoten het feest aan, terwijl Zondagmorgen in alle vroegte weer schoten weerklonken. De heele Zondagmorgen was de jonkheid van de vier gehuchten druk in de weer om de versieringen. aan te brengen. De te volgen weg was heelemaal omhangen met guirlanders.
Tegen twee uur werd de stoet opgesteld. Voorop de ruiterclub, dan Burgerwacht, schoolkinderen, fanfare St. Gerlach, Zangvereeniging Orphée, Kerkelijk Zangkoor, Werkliedenvereniging, bruidjes, studenten van het klooster St. Karl, gemeentebestuur, kerkbestuur, Roode Kruis, 'Groene Kruis. Boerenbond, Boerenleenbank, enz. De Pastoor werd nu aan de pastorie afgehaald, waar hem de herdersstaf werd aangeboden. Daarna werd hij door ons dorp geleid. Er werden nog op verschillende plaatsen versjes opgezegd en toespraken gehouden. Jammer dat het juist zoo geweldig begon te regenen, toen de stoet rondtrok. Aan de kerkdeur werd den nieuw benoemden Herder onder een mooie toespraak de sleutel, aangeboden door Kapelaan Durlinger. Hierna had de installatie-plechtigheid plaats in de kerk. Ondertusschen was de kerk vol gestroomd met geloovigen. De installatie werd verricht door Deken Kallen van Meerssen. Als getuigen traden op pastoor Hermans van Valkenburg en pastoor Bollen van Berg en Terblijt. Deken Kallen besteeg het eerste den kansel en sprak de geloovigen toe. Daarna ging men over tot de installatie. Toen deze was afgeloopen besteeg onze nieuwe Herder den kansel, las het Evangelie van den Goeden Herder voor en hield een mooie toespraak. Tenslotte werd het Te Deum aangeheven. De fanfare geleidde den Pastoor naar de Pastorie terug. 's Avonds werden er serenades gebracht door het Kerkelijk Zangkoor „St. Caecilia", de Zangvereniging „Orphée” en de Fanfare „St. Gerlach". Telkens werden er toespraken gehouden.
Limburger koerier  09-11-1926


 

Emile Ribbergh

Adèle Ribbergh


 

Emile Ribbergh

Adèle en Emile Ribbergh (boven in het midden) te gast op de gouden bruiloft in mei 1926 van Gerardus & Catharina Ariaens-Alers in de Grotestraat.


 

Emile Ribbergh

24-06-1930. In 1930 werd de geestelijke leiding over de Limburgse bedevaart overgenomen door pastoor Ribbergh. Hij bleef haar geestelijke leider tot zijn overlijden in 1940


 

Emile Ribbergh

Uit de krant van 05-04-1937


 

Emile Ribbergh

12-08-1935


In september 1937 werd Emile door Koningin Wilhelmina benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en een jaar later werd hij in Lourdes door bisschop mgr. Lemmens onderscheiden voor zijn grote verdienste voor de Limburgse bedevaart.

Emile Ribbergh

29-06-1938.

De Bef, van oorsprong een Gallicaans waardigheidsteken, dat Limburg in vroeger eeuwen van het bisdom Luik heeft geërfd, is in het Roermondse tot een unieke onderscheiding geworden. Het recht om de Bef, (een vierkant, zwart doekje met witte kraaltjes afgezet, dat onder de kin gedragen wordt) op de toog te mogen bevestigen is een speciaal privilegie, dat alleen de bisschop van Roermond aan vooraanstaande of verdienstelijke priesters verleent.


 

Emile Ribbergh

Voor haar verjaardag schrijft Emile Ribbergh een kaart aan zijn vroegere buurmeisje Hanneke Braem - Peters. Ze werd 56 jaar op 27 november 1940, kort na Emile's dood.


 

Emile Ribbergh

12-11-1940


 

Emile Ribbergh

Emile Ribbergh stierf ten gevolge van een longontsteking.

Hem is veel lijden gespaard gebleven aangezien hij aan kanker leed.

Hij werd onder grote belangstelling met o.a.meer dan 100 priesters en bisschop Lemmens begraven. Deken Krijns van Meerssen droeg de H. Mis op.


 

Emile Ribbergh
Emile Ribbergh
Emile Ribbergh
Emile Ribbergh

 


 

Emile Ribbergh

Adèle heeft haar broer Emile tot aan zijn dood steeds trouw gediend.

Zij betrok na z’n dood enkele kamers in hotel Curfs-Couvreur, in de Onderstestraat te Houthem. 

Adèle stierf te Houthem op 3 juni 1947 en werd bij haar broer begraven.


 

Emile Ribbergh
Emile Ribbergh

 


 

Emile Ribbergh

Het graf van broer en zus Ribbergh te Houthem St. Gerlach.


 

Emile Ribbergh

Bij de uitbreiding van straten en nieuwbouw in de gemeente Valkenburg werd eind jaren '50 een straat naar Emile vernoemd. In 1960 was de aanleg van de Pastoor Ribberghstraat te Houthem-St. Gerlach.


 

Emile Ribbergh

30-09-1960


Ribbergh was een aimabel persoon. In Houthem werd hij door iedereen op handen gedragen. Hij was hij een echte dorpspastoor en kende er iedereen. In 2006 gaf de "Heemkunde-vereniging Houthem St. Gerlach" een boekje uit over dat dorp tijdens het pastoraat van pastoor Ribbergh, getiteld: "Houthem 1926-1940". Ook verscheen er over deze uitgave een krantenartikel

Emile Ribbergh

Emile Ribberg heeft zijn geboortedorp Well nooit kunnen vergeten. Hij was een geregeld en graag geziene gast en spreker bij evenementen en feestelijkheden in Well. Ook bleef hij er zijn vrienden van vroeger bezoeken. Enkele weken voor zijn dood was hij nog in zijn geliefde Well geweest.

Hij schreef op eigen wijze geregeld ingezonden brieven naar de Limburgse Dagbladen. Als het over ons dorp ging onder het pseudoniem "Enne Wellsche jong ".

Vaak nam hij stelling tegen bepaalde zaken waar hij het niet mee eens was, zoals in de jaren 1907 en 1913 bij de bomenkap van de Kasteellaan.

Lees ook: De Kerk te Well in 1915