Zoek

Gregoriaans Kerkkoor

Gregoriaans Kerkkoor

Op 07-07-1931 maakte het kerkkoor een uitstapje naar Köningwinter in de Eiffel

v.l.n.r. Willem Geraedts (koordirigent) - Joep van Bommel - kapelaan Sigebertus Laemers - koster Frans Coppers - Toon Verdijk - Wiel Holla - Toon Vink - Thei Koppers - Gerrit Simons - Jac Reijnen - Willem Simons en Grad Wijers.


 

Gregoriaans Kerkkoor

Het Jongenskoor van de St. Vituskerk ging in 1936 op stap naar Schiphol o.l.v. kapelaan Alexander L.G.H. Mestrom. De jongens zijn ca. 10 - 11 jaar oud. Ze poseren hier voor het vliegtuig "de Pelikaan". Jacob Krebbers en Grad Wijers reden de taxi.

v.l.n.r. achteraan: Harrie Derks - Henk Derks - Jan Krebbers -  kapelaan Mestrom - Jacob Krebbers en Grad Wijers.

tweede rij: Math Simons - Harrie Krebbers - Toon Simons - Karel Verzijl en Harrie Verrijdt.

zittend: Hay Thissen - Jan Simons - Rinus van Aerssen - Joop Thissen en Ben Reiniers.


 

Gregoriaans Kerkkoor

vervolg: De pastoor toonde zich zeer verrast over deze ontvangst, waarbij hij echter zo onvriendelijk was te veronderstellen, dat het constateren van dit jubileum niet te danken was aan de voortreffelijkheid van Burgers administratie maar veeleer te wijten was aan een verraad van Wellse zijde. Mr. van Hooff heeft desondanks de Wellse gasten door zijn dierenpark geleid en hen versteld doen staan o.a. door te vertellen dat een giraffe ƒ 10.000 kost en een rinoceros ƒ 12.000 en door uit een kooi in zijn huiskamer twee chimpansees te voorschijn te halen. Toen men naar Well terugkeerde, was 't gezelschap kerkezangers uitgebreid met twee goudfazanten. 

Dagblad voor Noord-Limburg 03-10-1951.


 

Gregoriaans Kerkkoor

Jarenlang werd het Gregoriaans koor begeleid door koster / organist Frans Coppers uit de Grotestraat.

Voor die tijd  zijn o.a. Jozef Deckers en Martinus Franssen koster / organist geweest ( de vader van Elbert Franssen). 


 

Gregoriaans Kerkkoor

Zoon Gerrit Coppers (rechts) volgde zijn vader op. 


 

Gregoriaans Kerkkoor

Het koor o.l.v. meester Pierre Volleberg.

v.l.n.r.  Vooraan v.l.n.r. Martien Linders - Grad Zegers - Jan Rühl - Wiel Heuren - Sjaak Heuren - Gert Vullings - Harrie Verrijdt en Huub Smits.

Achteraan: Jan Swemmers - Jan Reiniers - Math Linders - Harrie Krebbers en Theo Simons.


 

Gregoriaans Kerkkoor

Jaren geleden toen het Gregoriaans Kerkkoor van de St. Vitusparochie nog op volle strekte was. Dirigent was hier Huub Smits.

v.l.n.r. Martien Linders (Wiel zn.) -  Math Linders (Piet zn.) - Jan Swemmers - Sjaak Heuren - Jeu van Asten - Jan Reiniers - Jan Sijberts - Wim Sijberts - Gert Vullings - Wiel Heuren - Jan Rambags.


 

Gregoriaans Kerkkoor

1987. Vier jubilerende koorleden en de koster worden in zaal Walaria gehuldigd tijdens de jaarlijkse Sint Cecilia viering op 22 november.

v.l.n.r. Jan Sijberts - Gert Vullings - Jan Rambags - Huub Smits en koster Gerrit Coppers.


 

Gregoriaans Kerkkoor

22-11-1992. Gouden jubilarissen van het Gregoriaans koor.

Tijdens de jaarlijkse Caeciliaviering ontvingen Wim Sijberts en Jan Reiniers namens het gemeentebestuur uit handen van burgemeester Klaverdijk een oorkonde van Verdiensten. Hun echtgenotes Greet Sijberts en Marie Reiniers werden verblijd met de Gemeentetrofee 'het Fonteintje'. Namens de Gregoriusvereniging was er een oorkonde en het kerkbestuur schonk de jubilarissen een mooi horloge en de dames een boeket orchideeën.


 

Gregoriaans Kerkkoor

In zaal Vink ontving Jeu van Asten de kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Hij is omringt door mede koorleden: Jan Swemmers - Huub Smits - Gert Vullings - Jan Reiniers - Laureaat Jeu - Martien Linders - Wim Sijberts en Gerrit Coppers.


(Jan Lambert) Bèr Jakobs uit Horst werd per 1 juli 1941 onderwijzer aan de jongensschool in Well. Hij trouwde met Nelly Arts, een dochter van meester Piet Arts. Vanuit Heythuysen, zijn latere woonplaats, stuurde hij  een overzicht van het Kerkelijk Zangkoor van de St. Vitusparochie Well.
Als oud-dirigent  schrijft hij over de verjonging van het koor in zijn tijd: “Omdat het bestaande zangkoor nog slechts bestond uit enkele mannen, die reeds op leeftijd waren, werd dit koor in de loop van het jaar 1941 door Pastoor Eggelen opgeheven. Het koor bestond toen uit de heren: Joep van Bommel, Willem Geraedts, Wiel Holla, Thei Koppers en Piet Stevens. 
Bij de oprichting van het nieuwe koor werd de voorwaarde gesteld, dat men niet ouder mocht zijn dan 25 jaar en slechts voor een paar leden werd hierop een uitzondering gemaakt. Onder de bezielende leiding van kapelaan Jan Geurts werd in het najaar van 1941 met de repetities begonnen. Kapelaan Geurts was op het Groot Seminarie ook reeds "rector chori", d.w.z. koordirigent geweest. Maandenlang werd er wekelijks gerepeteerd, maar nog niet in de kerk gezongen. De leden, die deze vuurproef doorstaan hebben, zijn altijd de kern van het koor gebleven, aldus meester Jakobs. Hoe grondig men te werk ging moge blijken uit het feit, dat het moeilijke, maar prachtige offertorium "Jubilate Deo universa terra" werd ingestudeerd aan de hand van een grammofoonplaat, gezongen door de monniken van Solemnes. Dit offertorium is altijd het favoriete nummer van het koor gebleven.
De eerste dienst, welke door het zangkoor werd opgeluisterd waren de plechtigheden van Palmzondag 1942. Het koor werd op het orgel begeleid door koster/organist Frans Coppers. Deze was op 23 oktober 1923 als koster aangesteld, toen hij al geruime tijd organist was. Op verzoek van Pastoor Eggelen werd ik op 1 juli 1941 aangesteld aan de Jongensschool in Well. Geleidelijk aan ben ik toen ook als dirigent het kerkkoor gaan leiden. In het begin slechts gedeeltelijk, vanwege mijn studie voor de Acte Landbouw L.O.  Eens per 14 dagen leidde ik het koor en de pastoor en de kapelaan droegen om de beurt 's zondags de Hoogmis op.
Mijn 1e optreden was op het feest van Petrus en Paulus in het jaar 1942. Kapelaan Geurts, de celebrant, was kennelijk zeer tevreden, want bij het begin van de preek kwam een misdienaartje mij een briefje brengen, waarop stond: "Het gaat prachtig, ga na afloop er allemaal eentje van mij drinken in Café Simons".
Na het beëindigen van mijn studie, augustus 1943, heb ik de leiding  van het koor helemaal overgenomen. In het begin van 1944 namen we deel aan een "korendag" te Wanssum. Op de door het koor uitgevoerde liederen, de Introitus "Puer natus est nobis" en het Offertorium "Jubilate Deo" kregen we een gunstige en enthousiaste beoordeling van de jury, een Pater Franciscaan.
Helaas heeft mijn samenwerking met het koor niet zo lang geduurd. Vanaf 5 september 1944, Dolle Dinsdag, tot het voorjaar 1945 verbleef ik nl. ten gevolge van de oorlog bij mijn ouders in Horst en was Well voor mij onbereikbaar. Bovendien was toen iedereen geëvacueerd naar noordelijker provincies.
Met ingang van 1 augustus 1945 ben ik benoemd aan de Jongensschool in Horst  en was mijn mooie Wellse tijd voorbij.
Na mij werd de geboren en getogen Wellenaar Jan Verheijen dirigent. Met veel voldoening heb ik met de volgende koorleden mogen zingen: Gerrit Derks - Sjaak Heuren - Wiel Heuren - Wiel van den Hoef - Jaap Jacobs - Lot Janssen - Thei Janssen - Jan Koppers - Bèr Reiniers - Jan Reiniers - Jaap Rutten  - Jan Schraven - Jan Sijberts - Wim Sijberts - Theo Simons - Jaan Smits - Jan Smits - Joep Smits - Herman Stevens.                   
Door hun toewijding en zorg voor de opluistering van de kerkelijke diensten mag met ere van hen gezegd worden:  "Zo zetten zij luister bij aan de feesten."

Heythuysen, maart 1989.  J. L. Jacobs.