Zoek

Genootschap van de H. Kindsheid

Begin vorige eeuw konden kinderen tot 12 jaar voor een halve stuiver per maand lid worden van de Heilige Kindsheid . Dit Genootschap was een landelijke organisatie en viel onder een van de drie Pauselijke Missiewerken. Het voornaamste doel was propaganda onder katholieke kinderen om hun belangstelling voor de katholieke missieactiviteiten op te wekken en daarmee te 'bidden en offeren voor de missie’. Een ander doel was om geld in te zamelen voor de missiewerken onder de inwoners. Pasgeboren baby's werden vaak al lid gemaakt van de H. Kindsheid en kregen dan een gezegende medaille op hun hemdje gespeld. Op school werkten de leerkrachten mee om de echte missiegeest onder de kinderen te verbreiden. Men leerde, ook via devotieprentjes, o.a. bidden voor de arme heiden kindjes. Missie busjes stonden in vrijwel ieder huisgezin en in de winkels op de toonbank. Voor het slapen gaan werd er door de kinderen altijd gebeden en het eindigde met: 'Heilige Maria bid voor ons en voor de arme heidenkindjes'. Ook werd er massaal zilverpapier gespaard en later de aluminium capsules van melk- yoghurt- en vla flessen van de melkfabriek uit Aijen. Dit werd op school ingeleverd en de opbrengst was uiteraard voor de arme kinderen in de missielanden. Vanuit Well zijn er veel missionarissen naar het buitenland vertrokken en hebben er hun hele leven lang gewerkt. Als ze met vakantie in Well waren bezochten ze ook de schoolklassen. In bioscoop Walaria werden door diverse instanties geregeld missiefilms vertoond. Later werd er in Well een missiecomité opgericht dat financiële steun gaf aan de Wellse missionarissen.

Venloosch weekblad 03-09-1904


 

Lied der H. Kindsheid in een liederenboekje voor kinderen, van Karel Verzijl uit 1905.


 

Venloosch weekblad 11-09-1906


 

Venloosch weekblad van 22-09-1906


 

Venloosch weekblad 12-09-1907


 

Venloosche courant 12-09-1908. Op dinsdag 8 september werd er optocht getrokken, maar de schutterijleden kunnen niet zomaar een vrije dag nemen.


 

Kindsheidoptocht ca.1910 -1915.

Het Kindje Jezusbeeld links en het kindsheidvaandel werden meegedragen in de optocht, die hier op het schoolplein is verzameld. Op de achtergrond de woning van Tinus en Mina Simons-Visser, met een van de dochters in het bovenraam (nu Grotestraat 12). Leden van de harmonie rondom hun vaandel en het gilde met vaandels en de koning met hoge hoed, staan in het midden.

De foto werd door de Wellse fotograaf Jos Drissen genomen vanuit de woning van de hoofdmeester. (Nu Grotestraat 16)


 

Venloosche courant 18-09-1913


 

De Kindsheidoptocht draait vanuit de kerk de voormalige Schoolstraat in (nu Grotestraat). Op de achtergrong café Willem Vrede, rechts achter de muur: de bakkerij - café Achten.


 

Bij het kerkhof werd begin vorige eeuw deze foto gemaakt. De stoet trekt richting het bejaardenhuis.


 

Op deze foto uit ca.1922 staan o.a. in de middelste rij links Sraar Stevens *1915, hij draagt een lamsvacht en houdt een kruis met wimpel vast, waarop de tekst: “Agnus Dei”.

Het Chineesje is waarschijnlijk Martin Drissen *1918 en rechts geknield is de Zouave Bèr Simons *1912.


 

 Wellse Kindsheid eind jaren '20 van de vorige eeuw.


 

De twee bovenstaande foto's werden op de speelplaats van de jongensschool gemaakt.


 

 Louis Koppes (Elsteren) en Gérard Verheijen (Hoenderstraat) met de Kindsheidoptocht ca. 1930


 

Hanna Verrijdt (Knikkerdorp) ca. 1930.


 

Lies Groenen mag dat jaar een kruis dragen in de Kindsheidoptocht. Deze en bovenstaande 2 foto's werden bij Meisjesschool 'Kindje Jezus' in de Grotestraat gemaakt.


In de Kindsheidoptocht waren alle volken en het geestelijk leven vertegenwoordigd. Het beeld van het Kindje Jezus werd meegedragen. Kinderen werden o.a. verkleed als paus, bisschop, zuster, pater, engel, negertjes,  Chineesjes, roodhuiden of bruidjes. Voor de jongens was het een eer als je de paus mocht uitbeelden. Ook liepen de zoeaven mee. (pauselijke soldaten) en kinderen die schilden droegen met teksten als: Laat toekomen mijn rijk – Steunt de missie door gebed en offer – Gaat en onderwijst alle volkeren. Volwassenen liepen met vaandels en ook de Wellse harmonie ontbrak niet in de stoet. Later trokken er zelfs praalwagens mee. Voorafgaand had iedereen een H. Mis bijgewoond waar door een missionaris een preek werd gehouden.

Kindsheidprocessie in 1932. De paus zit achteraan op de troon in zijn wit gewaad met de ferula (pausstaf). Dit is Ton Derks uit de Grotestraat.  De kardinaal in het midden is Sjaak Heuren (Grotestraat) met links naast zich Wim de Riet en rechts Thei Cornelissen (beide uit de Bosserheide). In het midden de missiepaters Thei Jenneskens (links) en Huub Janssen. Vooraan zitten vier misdienaars v.l.n.r.: Ferry Holla - Theo Simons - Joep Tinneveld en Gérard Verheijen. Het schild wordt gedragen door Harry Schreurs, vooraan links. Rechts lopen de zouaven.

Hoe hoger de klas waarin je zat, des te hoger de rang in de processie. De paus was altijd een jongen uit de zesde klas evenals de kardinaal en de bisschoppen enz.

Uit de krant van 07-10-1932


 

Er werd een tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven dat eerst “Annalen” heette en vanaf 1934 “De Kleine Apostel”. Door de zelatrices werd het tijdschrift rondgebracht. Men schreef in 1934 in het blad: ‘Nu de H. Kindsheid zóóveel voor jullie doet, moeten jullie ook allemaal propagandisten voor de H. Kindsheid worden. Nieuwe leden bijwinnen! Meer van de Missie houden! Meer voor de Missie bidden! Meer offertjes voor de Missie brengen! De Kleine apostel wil álle kinderen van Nederland tot apostelkes maken!

Afbeelding uit de Kleine Apostel in 1934.

In een vooroorlogs nummer staat onder een plaatje: "Jongens, jongens, in school zitten is nog lang niet altijd ’n pretje; ’t moest toch maar liever altijd vacantie zijn! Zóó denken ook onze zwarte en gele broertjes en zusjes, want zij zijn helemaal niet gewend naar school te gaan. Gehoorzamen hebben ze thuis nooit geleerd; wat vinden ze de meester of zuster streng; en dan zóó lang moeten stil zitten en opletten, zóó lang niet praten! Kleine apostels wij, kunnen hen helpen! Weet je hoe ik dat doe? Ik zeg: Lieve Jezus, vandaag zal ik niet praten in de klas en goed stil zitten, maak U dan, dat mijn zwarte broertjes en zusjes dat ook kunnen! Als alle kleine aposteltjes nu óók ‘ns zoo deden! Een kleine apostel let graag op. Want dan helpt Jezus een kleine heiden om ook graag op te letten."


 

Limburger koerier 13-09-1934


 

Limburger koerier 12-10-1935


 

Kindsheidoptocht 1936. Zijn hele schooltijd al wilde hij op de 6e klas ook graag paus zijn in de optocht en dan zoals gebruikelijk boven op de praalwagen staan. Dat jaar was er echter geen wagen en Paus Karel Verzijl moest spijtig genoeg met zijn kardinalen en zouaven te voet gaan.


 

1936 in de Grotestraat met op de achtergrond het Veerhuis. De bruidjes vooraan zijn ca.1926 geboren. Het meisje links met het bord "Godsvrucht" is Truus Swemmers uit 't Elsteren. Vooraan loopt An Thijssen uit 't Wellsmeer met "Vreze Gods" en verder ook nog Anna Lemmen van de Kamp met het bordje "Raad".


 

Nieuwe Venlosche courant 04-09-1937


 

Mie Vink uit 't Wolfsven als de Heilige Cecilia met twee kleine bruidjes eind jaren '30.


 

Eind jaren '30. Tweede meisje links is Annie Simons, dochter van Willem & Bertha Simons en het grotere bruidje in het midden is Mariet van Hannes Laarakker.


 

Nieuwe Venlosche courant 30-11-1938


 

Jonge zelatrices in 1940. Boven v.l.n.r. Marietje van Bommel - Truus Kessels - Anneke Koppes - Bets Klabbers - Mia Holla
Midden: Mia Coppers (Frans) - Leen Hendrix - Mia Coppers (Toon) - Toos Klabbers - Cor Martens
Onder: Gini Holla -Toos Lenssen - Hannie Martens - Nelly Coppers - Mia Verrijdt


 

Als beloning kregen de kinderen een prentje.


In de oorlogsjaren werd hier het jaarlijks Kindheidsfeest noodgedwongen in de kerk gehouden. Dit werd in verband met het verbod door de bezetter zonder enig feest- of straatvertoon gevierd en kon alleen kerkelijk plaats hebben, alwaar een Pater de feestpredikatie hield.

Nieuwe Venlosche courant 10-10-1940.


In de jaren '50 en '60 werd er voor de Missie gecollecteerd op bruiloften door twee meisjes van de 6e klas. Dit rouleerde, dus iedereen kwam zo veel mogelijk aan de beurt. De zustertjes leerden op school een korte act van buiten en die werd op het bruilofstfeest opgezegd.

In 1966 werd het blad 'de Kleine Apostel' opgeheven.

Helma op het Veldt en Herma Belgers met het bruidspaar Gerrit en Leny Daniels-Vink in 1964.