Zoek

Sint Vituskerk in de Hoenderstraat anno 1958

Pastoor Reiné stond na de Tweede Wereldoorlog voor de zware taak om genoeg geld bij elkaar te krijgen voor een nieuwe kerk. Het gaf hem veel voldoening toen bleek hoezeer zijn parochianen hem de helpende hand toestaken.

Na veel geld inzamelen via donaties en akties, waaronder de Vituskermis, werd in juni 1956 gestart met de bouw van de Vituskerk in de Hoenderstraat.  Het heeft enkele jaren geduurd voordat beslist werd waar de nieuwe kerk zou komen. Opties waren ook nog het terrein van de oude kazerne in de Grotestraat en pastoor Reiné heeft ook nog het plan gehad om ze op de kasteelgaarde te bouwen. Tegenstanders van al deze plannen en van het plan om ze in de Hoenderstraat te bouwen vonden dat de oude kerk aan de Maas herbouwd moest worden, zij het wat groter van omvang. Onder hen was burgemeester Douven, maar hij heeft zijn streven niet in vervulling zien gaan, hij stierf plotseling op 12 november 1950.

Het werd een kerk in Romaanse stijl, ontworpen door architect Jan Ramaekers. Hij ontwierp de  Hubertuskerk Blerick en de St. Oda in Weert-Boshoven. Tenslotte bouwde hij nog onze Sint Vituskerk, die overigens een uitgewerkte kopie is van de kerk in Blerick. Hij gebruikte het boek Sanctuaires Chrétiens de Syrie, van Jean Lassus en de afbeeldingen van deze vroegchristelijke kerken als inspiratiebron. Mede hierdoor lijken zijn kerken sterk op elkaar.


 

Een maquette van de te bouwen kerk werd gedragen door het Sint Vitusbeeld in de nis op Grotestraat 34.


 

Kerkfonds - Vituskermis:

De grote promotor van de Vituskermis was de Wellse huisarts die op de Molenberg woonde: dokter Gerard Smals. Door zijn persoonlijke medewerking werden deze jaarlijkse feesten een financieel succes.

In 1951 was het 25 jaar geleden dat het grote schuttersfeest van het St. Antoniusgilde was gehouden i.v.m. het 500 jarig bestaan in 1926. Minister Leo Peters, geboren en getogen in Well, opende ook die dag in juni de eerste Vituskermis sinds lange tijd. Met attracties van allerlei aard en met medewerking van alle buurtschappen en veel verenigingen werden hier goede zaken gedaan ten bate van het kerkfonds.

Op deze manier werd jaarlijks met de vele acties zoveel geld bijelkaar gebracht dat pastoor Reiné nog eerder dan hij gedacht had aan de bouw van de nieuwe kerk kon beginnen. 

Minister Leo Peters doet een poging maar de Kop van Jut weerstond Kerk en Staat.


 

1951. Kraam op de Vituskermis van de Kajotters met Roel Hendrix.


 

Vituskermis op 15-06-1952


 

Veel verenigingen werkten mee en verzonnen van alles aan activiteiten of koopwaar in hun kraampje om aan geld te komen voor de nieuwe kerk.


 

Dagblad voor Noord Limburg van 10-07-1956


Vondsten: 

Bij het graven van de fundamenten stuitte men op een voormalig Merovingisch grafveld. Bij archeologische onderzoek zijn diverse grafgeschenken aan het licht gekomen. Pastoor Reiné heeft de voorwerpen lang in huis gehad en alles is later naar het Freulekeshuus gebracht, nu Venray's museum. 

Het was o.a. een nalatenschap van een deftige Frank uit Well: drie lanspunten en twee umbo's werden gevonden. 

UMBO : een ijzeren schildknop.

URN uit de Merovingische periode.

De Merovingische periode (450-751) is de periode in de West-Europese geschiedenis na de val van Rome waarin Franken, een Germaans volk, geleidelijk de macht naar zich toe weten te trekken. Hun hoogtepunt bereikten ze in de daarop volgende Karolingische periode (751-987), waarin ze quasi heel West-Europa zouden domineren.

 

URN uit de Merovingische periode.

 


 

Winter 1956.


 

Op 25-12-1956 was de eerste steenlegging. In de toren van de nieuwe kerk werd de steen ingemetseld. Misdienaars waren Pierre van den Hoef - Theo Hebben en Kees Aarts.

Na een plechtig Lof in de noodkerk was men in processie naar de bouwplaats gelopen. Hier konden de parochianen hun naam op een lijst zetten, die bij de oorkonde in de huls werd toegevoegd. Ook aanwezig waren o.a. : burgemeester van Mackelenbergh, wethouders Weijs en Janssen, de gemeentesecretaris van Eekeren en Deken Janssen uit Gennep.


 

Rechts Pater Piet Verdijk en kapelaan Albert Lebens. Links op de achtergrond de aannemer van Fa. Linskens & Verstraelen en verder enkele kerkmeesters en leden van het kerkbestuur: van den Hombergh - van Bommel - Verstappen en Göbbels.


 

Een dokument werd ondertekend, in een huls gedaan en ook ingemetseld.


 

Er was gelegenheid om een Kerstgave te schenken voor het Bouwfonds, dat leverde die dag ƒ 1300,- op.


 

De ingemetselde oorkonde achter deze hoeksteen heeft de volgende tekst:

Op de eerste Kerstdag van het jaar des Heeren 1956, toen Z.H. Pius XII Paus was te Rome, Mgr. Dr. Alfrink Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Dr. Lemmen Bisschop van Roermond, Mgr. Dr. A. Hansen coadjutor van Roermond, Hoogeerwaarde Heer H. Janssen Deken van Gennep, Zeereerw. Heer M. Reiné Pastoor te Well, Weleerw. Heer A. Lebens Kapelaan te Well.

Toen Zijne Excellentie P. J. Houben Commissaris van de Koningin in Limburg was, Edelachtbare Heer A. v. Mackelenbergh Burgemeester van de gemeente Bergen, Edelachtbare Heren Th. Janssen en J. Weijs wethouders van de gemeente Bergen, Weledele Heer P. J. van Eekeren secretaris van de gemeente Bergen.

Toen de Weled. Heer Jan Ramaekers architekt, Linskens & Verstraelen aannemers en de Weledele Heer C. v.d. Stoot opzichter was, werd in tegenwoordigheid van een groot aantal parochianen deze eerste steen gelegd.


 

De kerk in aanbouw in 1957.


 

De kerk in aanbouw in 1957.


 

Well vanaf Wanssumse zijde met de nieuwe kerk in aanbouw. Net te zien is dat de toren in de steigers staat. Op 14 juli 1957 werd het hoogste punt van de kerktoren bereikt.


 

Winter 1957


 

Winter 1957. De pastorie en kapelanie vanaf de kerktoren.


 

De bouw nadert zijn voltooiing in 1957.


 

Twee mannen zonder vrees plaatsen het kruis en de vergulde weerhaan op de toren.


 

Enkele maanden voordat de kerk in gebruik werd genomen stond het water van de Maas nog erg hoog aan de Hoenderstraat en Kasteellaan. Kapelaan Lebens, die destijds in onze parochie werkte, nam deze foto in januari 1958.


 

De bruidjes brachten 'Jezus naar zijn nieuwe huis', zo werd het door de Zusters op school uitgelegd aan de meisjes die in mei 1957 de eerste Communie hadden gedaan.


 

Het H.Sacrament in de monstrans werd in een grote stoet, van de noodkerk in de Tiendschuur op het kasteel, overgebracht naar de nieuwe kerk in de Hoenderstraat.


 

Elf dagen na de inzegening trouwden Jan Boom uit Blitterswijck en Gini Holla uit de Grotestraat als eerste bruidspaar in de spiksplinternieuwe kerk. Dat was op 10-04-1958.


 

Zomer 1958. In de toren was een klokkenstoel gebouwd voor vier klokken. De kleinste luidklok, Maria genaamd, werd direct aangebracht.


 

 Het orgel werd in 1958 gebouwd door Verschueren Orgelbouw Heythuysen B.V.  Het was een half orgel (12 registers).

Kerkbanken. De eikenhouten banken achterin op de verhoging hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd, ze komen uit de oude kerk aan de Maas. Voor zover bekend bestond in onze parochie tot in de 60er jaren het systeem van pachtplaatsen. Een keer per jaar werd het pachtgeld in de sacristie betaald aan de penningmeester van het kerkbestuur. De naam van de pachter stond op het knielkussen. Voor de torenportalen waren de staanplaatsen. Daar stonden meestal de jeugdige mannen met degenen die na de mis als eersten in het café wilde zijn. Ook liepen er weleens tijdens of voor het uitdelen van de Communie naar buiten om de berichten op het mededelingen bord te lezen. Iemand vertelde ooit dat (begin jaren '60) kapelaan Jos Schreurs hen daar buiten een keer de hostie kwam brengen.


 

De kerk werd ingezegend door Deken W.H.M. Janssen en op Palmzondag 30-03-1958 in gebruik genomen. 


 

Brokstukken van het verwoeste altaar in Maastricht.


 

De restauratie van het altaar in Maastrichtwaar onder leiding van prof. dr. Tummers de leerlingen van de Van Eyck Academie het geheel weer in de oorspronkelijke toestand zouden herstellen.


 

 

Het altaar werd in juli 1958 geplaatst, eerder was men nog met de restauratie bezig. De overgebleven heiligenbeelden werden ook geplaatst.

Op de vloer van de kerk liggen Opdalkwartsiet tegels. Op het priesterkoor ligt marmer, dat bovendien in ruitvorm is gelegd met donkere banen als afscheiding tussen de ruiten.

De muren zijn gestuct. De aannemer gebruikte daartoe rood ijzerzand dat gevonden is in de bossen bij Geijsteren, waardoor het stucwerk een geelrode kleur kreeg.

Het plafond in het schip en boven het koor bestaat uit dennenhouten moer- en kinderbalken, die afgetimmerd zijn met paranapine.


 

De kerk telt 716 zitplaatsen.

De schildering boven het hoofdaltaar van de verrijzende Christus werd voor ƒ 2000,- gemaakt door de in Helden geboren restaurator -schilder Harry Kranen. Het is een copy van het schilderstuk uit de school van Rubens dat in de oude St. Vituskerk hing en verwoest werd in de Tweede Wereldoorlog.  Het schilderij wordt aan de zijkanten ingesloten door zware korinthische zuilen, die weer een opstaand geveltje dragen, met in het midden een Sint Vitusbeeld, de patroon van onze kerk. Aan de zijkanten wordt St. Vitus geflankeerd door engelen, waarvan de ene een sleutel en de andere een zwaard draagt. Deze sleutel en het zwaard verwijzen naar de eerdere kerkpatronen Petrus en Paulus, die naast het altaar een plaatsje gekregen hebben. Petrus leunt op een omgekeerd kruis en wordt nog vergezeld door een haan, terwijl Paulus een dik Evangelieboek draagt, als apostel van de heidenen.


 

Uit de krant van 03-06-1958.


 

01-06-1958 hielden oud Wellenaren een geslaagde reünie in ons dorp.

Na bezichtiging van de kerk en een bezoek aan het oud kerkhof werden de ca. 150 oud inwoners van Well  door de harmonie naar de zaal begeleid, waar pastoor Reiné een woord van dank sprak voor de milde steun aan de nieuwe kerk. Veel mensen hadden elkaar al jaren niet meer gezien en er werd dan ook hartelijk over vanalles gepraat. Onder de aanwezigen waren o.a. Leo Peters (burgemeester van Bergen op Zoom) die als voorzitter van de oud Wellenaren optrad - Jan Daemen uit Bergen (sectretaris) - Sjang Krebbers uit Budel - mevr. Willemse-Koppers (haar man was hier huisarts) - Gerard en Tonny van Bracht (huisarts in Well van 1926-1946) Jan Drissen uit Soest - Drie Wellse paters Gerard, Frans en Huub Arts met hun zussen en zwager Toon Kortooms - Toon Willems en Ben Derks uit Roermond - Gerard Remmen uit Tilburg, leden van de familie Simons - Koppers enz. enz. Jac Kessels uit de U.S.A., die vroeger in de Hoenderstraat woonde, stuurde een telegram met de beste wensen en hartelijke groeten.

De nieuwe ramen in de kerk waren giften en geschenken van Wellse families of personen, die vroeger in Well hadden gewoond. Ze wilden op deze manier hun verbondenheid met hun geboorteplaats laten zien.

De oud Wellenaren brachten in een spontane actie ook ruim ƒ 2000,- bij elkaar waarmee het geschilderde tableau boven het hoofdaltaar werd aangekocht. 


 

De bouwpastoor, M.J.A. Reiné, die in 1943 pastoor van Well geworden was, stierf op 05-08-1961.

Later werd er in Well een straat naar hem vernoemd: De Pastoor Reinéstraat.


 

Albertus Hubertus Maria Lebens *Delft 15-08-1918.

Zoon van Pieter Andreas Lebens (*Gennep) en Carolina Maria Hubertina Smeets (*Roermond).

Na zijn priesterwijding in Roermond op 10-04-1943 werd hij kapelaan in Well. In oktober 1946 vertrok hij tijdelijk uit Well en werd kapelaan in Pey. Vervolgens was hij kapelaan in Beek van 1951 -1952. Kapelaan Lebens kwam terug naar Well in 1952 en werd hier rector in het bejaardenhuis. In 1953 werd hij weer tot kapelaan benoemd in onze St. Vitusparochie. In 1959 verhuisde hij met zijn trouwe huishoudster Agnes Verkoelen naar Reuver waar hij werkte van 1959 -1967.  Vervolgens was hij pastoor in Ell 1967 -1971 en pastoor in Baarlo 1971-1984. Hij is overleden in Tegelen 31-07-1994. Albert Lebens was een beminnelijke, vreedzame en bescheiden man.


 

De hoofdingang van de kerk met het kerkplein.


 

Het Missiekruis dat achter in de kerk hangt.


 

De klok Joseph werd op 29 oktober 1961 door Deken Janssen uit Gennep plechtig gewijd. De familie Wijenberg, Pastoor Driessen en kapelaan Schreurs waren hierbij aanwezig. 

Deze klok werd geschonken door Peter Wijenberg, een Wellse emigrant die in Los Angeles U.S.A. woonde.

Luidklokken zijn gewijde objecten en vernoemd naar heiligen. Ze worden ook daadwerkelijk voor ‘personen’ aangezien. De bijzondere waarde die vroeger aan deze personen werd gegeven was dat ze de duivel op afstand moesten houden, buiten de kerkdiensten en andere kerkelijke evenementen. Elke klok draagt een ingegoten tekst, die iets vertelt over zijn of haar eigenschappen.

Twee andere klokken werden aangebracht op 02-04-1963.

De kleinste van deze twee klokken werd "Vitus" genoemd en werd geschonken door de Wellse parochianen als geschenk aan Pastoor Driessen bij zijn zilveren priesterfeest, op het hoogfeest van Pasen 1963.

De grootste, "Salvador", werd door het kerkbestuur geschonken, dus door de kerk. Deze klok weegt ruim 1400 kg. De tonen zijn dis - g - ais - c. De klokken werden gegoten door Eysbouts in Asten, die ook het uurwerk geplaatst heeft.


 

Op 05-04 werd proefgeluid en zongen de klokken voor het eerst samen hun Salve Regina. Officieel werd voor de eerste keer geluid op de eerste Paasdag, 13 -04-1963.


 

De kerk gezien vanaf de Molenbeek.