Zoek

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.
Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

Het maandblad 'Jonge Kracht' was het orgaan van de Limburgse Katholieke Jeugdvereniging.


 

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

Lidmaatschapskaart uit de jaren '40.


 

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

1946. Bij zijn vertrek naar Echt gaat kapelaan Albert Lebens op de foto met meisjes die lid zijn van de R.K. Jonge Garde Well

Boven v.l.n.r.: Miep Roncken - Lien Hendrix (Jan) - Gien Holla - Riek Jacobs - Miep Agteres

Mia Valckx (Màn) - Hannie Wijenberg - Kapelaan Lebens - Thea Brauers - Lies Valckx.


Aan het begin van de twintigste eeuw bestonden er vrijwel geen instellingen die zich bezighielden met katholiek jeugdwerk. Onder het gezag van de bisschoppen werden vanaf 1900 patronaten opgericht. Patronaten, verbonden aan een parochie, hadden als doel godsdienstige vorming bij jongeren te bewerkstelligen. Onderwijs werd door de patronaten gezien als het middel bij uitstek om jongeren katholiek te vormen. Na invoering van nieuwe onderwijswetten, waaronder de Wet op Nijverheidsonderwijs (1921), werd het zogenaamde derde milieu steeds essentiëler. Tijdens het Nederlands Pedagogisch Congres, gehouden in 1919, lanceerde de Nederlandse pedagoog Johannes Hermanus Gunning (1859-1951) het derde milieu met de volgende definitie: ‘’het eigen milieu dat wij beheerschen en ten goede leiden’’. Naast het gezin als eerste milieu, onderwijs als tweede pedagogische milieu, diende de vrije tijd van het kind als derde milieu te worden gereguleerd. Al ver voor de Tweede Wereldoorlog werd het Jeugdwerk ook hier in Well gepropageerd vanuit het Bisdom Roermond. Het centrale secretariaat van de Katholieke Jeugd Vereniging (later Katholieke Jeugd Beweging) was destijds in Meerssen. In Well had men o.a. de Katholieke Arbeiders Jeugd (K.A.J.) en de Katholieke Jonge Boeren (K.J.B.) Ook kon men zich aansluiten bij de 'Heilige Familie'. Eens per week kwamen de leden van de H. Familie in hun vrije tijd bij elkaar in de sacristie, waar door een geestelijke godsdienstoefeningen werden gegeven.Veel gedachtenisprentjes in de verzameling van Archief Well verwijzen naar het feit dat de overledene lid was van de Heilige Familie. Voor jonge meisjes was er in de jaren '30 de Katholieke Actie. Voor de jongens was er de Jonge Wacht. Dit was een jeugdbeweging op streng katholieke grondslag, welke voor de oorlog in het Bisdom Roermond in feite de enige vorm van jeugdbeweging was. Dit was in feite padvinderij overgoten met een rooms sausje. In al deze katholieke jeugdverenigingen was de pastoor of de aalmoezenier in het dorp de geestelijke die de godsdienstige en zedelijke begeleiding van de leden behardigde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het Nederlandse verenigingsleven door de Duitsers ontbonden. Slechts werkgroepen van de Katholieke Actie hielden zich bezig met het jeugdwerk. 

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

Jongeren Gemeenschap Well.

In de jaren na de oorlog werden zoals in veel plaatsen, ook in Well verenigingen en clubs opgericht. Vooral voor jeugdigen kwamen er clubs van de grond. Want na de verschrikkingen van de oorlog, de evacuatie en veel ontberingen moest de dorpsgemeenschap weer tot bloei komen. Sommige clubs hielden stand, andere verdwenen weer. In oktober 1946 vertrok aalmoezenier Albert Lebens, met de komst van kapelaan Frans Rutten werd het R.K. Jongerenwerk weer opgepakt. Voor de jongens was er nu de Verkennerij, voor de jonge mannen de Kajotters en voor de jonge meisjes de Jonge Garde.
Maar de iets oudere meisjes moesten ook opgevangen worden. Op 24 april 1947 kwamen deze tiener meisjes om 15.00 uur bijeen in zaal Walaria. Na de opening sprak kapelaan Frans Rutten een kort welkomstwoord. De Jonge Garde en de hoogste klassen van de meisjesschool voerden enkele dansjes op en zangstukjes. Daarna was het woord aan de algeheel leider van het vrouwelijk jeugdwerk Limburg. Dat was Mgr. Piet Jenneskens uit Roermond *Meerlo 23-09-1891. Zijn thema was: "Het meisje van nu, moeder van morgen". Deze bisschop had een zus in Well wonen op de Kasteelboerderij, zij was getrouwd met Leo Verstappen. Na een kopje thee ging men over tot de verkiezing van een voorlopig bestuur. Maar liefst 50 jonge meisjes gaven zich op als lid.

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

Het Clublied van de Jongeren Gemeenschap.


 

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.
Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

Jonge R.K. meisjes konden zich o.a. op het blad Bloesem abonneren dat 2x per maand verscheen. Tiny Klabbers uit de Grotestraat stuurde een opstel in, dat echter niet geplaatst werd.


 

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

De Jongeren Gemeenschap in 1947 met kapelaan Frans Rutten.

Staand v.l.n.r. Thea Brauers met vlag - juf de Weert - Lidy van Bommel - Riek Jacobs - Miep Achteres - Hannie Wijenberg en Tiny Klabbers.  

Geknield de hulpleiding: Wilmie Daemen en rechts Leen Nijsen.

Zittend: Jo Reiniers - Corrie Linders - Toos Klabbers en Giny Holla. 


Het programma van de Jongeren Gemeenschap was zowel leerzaam als ontspannend.
Ook in deze vereniging speelde de katholieke kerk een grote rol. Activiteiten na de oprichting waren:
24-08-1947: Ouderavond. Voor een bomvolle zaal sprak een Pater Passionist over het doel van de Jongeren Gemeenschap.
Als omlijsting werden door de leden enkele liedjes gezongen en reidansjes uitgevoerd.
En wel mooi in uniform: witte blouse en donkere rok.
Zelfs oud-kapelaan Lebens toonde belangstelling. Een geweldige avond!
Oktober 1947: breien en naaien voor grote gezinnen.
November 1947: Op het feest van Christus Koning algemene H. Communie van eerherstel.
04-12-1947: Missieavond met als spreker een missionaris die tussen de melaatsen in de Belgische Kongo werkte.
Er worden plannen gemaakt postzegels en zilverpapier te gaan sparen.
Viering Sinterklaasavond, waarvoor iemand een lang gedicht op papier zette. 
Viering Kerstavond: Engelen in witte kleren en herders rond de kribbe.
Met meerstemmige kerstzang, een spreekkoor door een Maagdenrij en een Driekoningenspel door de Jonge Verkennersgroep. 
Een Kerstactie voor de zieken en ouderen betekende alleen al voor de mensen in het bejaardenhuis 70 dozen inpakken.
Deze werden op Kerstdag na het Lof overhandigd.
In de gangen van het bejaardenhuis stonden dan ontelbare kribjes.
Met Kerstmis mocht je daar komen en overal werd dan gezongen. 
En zo volgden de activiteiten ook ná het oprichtingsjaar 1947 elkaar op.
Nog enkele hoogtepunten waren:
Het Landjuweel op de Gaarde op 13-06-1948 waar door de Noord-Limburgse jeugd een demonstratie van ideale vrijetijdsbesteding gegeven werd in de vorm van spel - muziek en dans.
Er was een opvoedkundecursus in 1951 en een wekelijkse jeugdmis.
Verder was er op het kasteel een cursus: "Inleiding in het volle leven”.
Gezamenlijk werden de wegkruisen opgeknapt en versierd en als de kapelaan enkele lachfilms draaide werd er hartelijk gelachen.

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

13 juni 1948 werd voor meisjes van de Jongeren Gemeenschap boven de 17 jaar uit de regio de Landjuweeldag gehouden op de kasteelgaarde in Well.


 

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

Dagblad voor Noord-Limburg 06-04-1949.


De Jonge Garde en de Jongeren Gemeenschap deden ook mee aan de kringtoernooien met andere afdelingen, dit waren de wimpelfeesten. Later noemde men het de Zomerfeesten. Vaak werden deze sporttoernooien op de kasteelgaarde in Well gehouden.

Zondag 6 juli 1952. PROGRAMMA ZOMERFEEST.

10.30 uur Hoogmis met volkszang in de open lucht, opgedragen door Z.E.H. rector Joosten.
11.30 uur Officiële opening met vlag hijsen en klaroengeschal.
11.45 uur Polonaise - zang en volksdans.
12.45 uur Picknick met zang.
13.45 uur Wedstrijden, volksspelen. Wie haalt de prijs??
15.15 uur Dansen met muziek
16.00 uur. Uitslag wedstrijden. Prijsuitreiking. Sluiting ...en naar huis!

Dit Zomerfeest werd gehouden voor de leden en besturen van Jonge Boeren, Kajotters en Jongeren Gemeenschap van het Dekenaat Gennep. Er waren ca. 100 deelnemers en deelneemsters. Het weer was prachtig, de zon scheen zelfs wel te overvloedig. Na de Hoogmis stelden allen zich op rondom de vlaggenmasten. Nadat de vlaggen gehesen waren onder klaroengeschal opende de kringvoorzitter van de Jonge Boeren dhr. Maas dit feest. Ook burgemeester van Mackelenbergh sprak een woordje. Hij was blij op deze eerste sportdag van Noord-Limburg tegenwoordig te kunnen zijn en hoopte dat er meer van zulke dagen zouden volgen. Daarna was er een polonaise door de gaarde onder leiding van sportleider Reintjes uit Leunen. De afdeling Siebengewald zorgde voor de muzikale begeleiding. Het meegebrachte brood werd 'opgepicknickt' en hierbij werd limonade geserveerd door de afdeling Well. Voor de wedstrijden en volksspelen werden we verdeeld in 4 groepen: kabouters - fluiters - verkenners en vogels. We kregen allen een herkenningsteken opgespeld. Er was ringsteken per fiets, estafetten lopen, havenspel en moeraslopen voor de meisjes en voor de jongens potje-slaan. Allen deden natuurlijk hun best om een prijsje te winnen. Het was een gezellige drukte. Onder het zingen van een vrolijk liedje marcheerden allen naar het kasteel, waar we op de binnenplaats konden dansen. De fanfare van Siebengewald zorgde weer voor de muziek. Onderhand kon de jury uitknobellen wie een prijs verdiend had. Om ca. 17.00 uur kon mijnheer Joosten dan de gelukkigen feliciteren en de diverse prijzen uitreiken. Ook directeur Mgr. Piet Jenneskens verraste ons nog met een bezoek. Hij was blij dat dit feest zo uitstekend geslaagd was en dat er zo'n prettige stemming geweest was de hele dag. Dit was het einde van dit Zomerfeest '52. Allen keerden voldaan huiswaarts. (Verslag van Wilmie Daemen)

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

De Wellse Jongeren Gemeenschap in 1952 tijdens het Zomerfeest op kasteel Well. De geestelijk adviseur (kapelaan) was belast met het R.K. Jeugdwerk in de parochie. 

Els Thissen
Nel Valckx - Anneke Daemen
Wilmie Daemen - Koos Valckx - Lien Derckx - Ans Vink - Annie Roosen - Kapelaan Rutten - Mientje Valckx - Zus van Bommel
Nel Wilbers? - Annie Valckx - Lena Nijsen - juf de Weert.


 

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

Oktober 1954 in het parochiehuis. v.l.n.r. Toos van Hen Verblackt uit de Grotestraat - Mientje van Peter Janssen (bijnaam de Hoen) uit de Papenbeek en Elly van Tinus Stevens (Kasteellaan). Vooraan: Mieke Jacobs uit de Hoenderstaat en Rietje van Rich Klabbers (Nicolaasstraat) .


 

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

1956.  Bijeenkomst van de Maria Goretti club in het parochiehuis.

v.l.n.r. Fien Coppers - Riek Jacobs - Bernadette Vullings - Nellie Klabbers - Marian Kwanten.

Ria Aarts - Annie Lenssen - Sophie Lenssen - Mieke Jacobs - Rietje Klabbers.


 

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

v.l.n.r. Henny Vink - Nellie Klabbers - Truus van Vegchel (Sjeng) - Leny Vink - Bernadette Vullings - Toos Luijpers - Truus van Vegchel (Giel).

Dien Luijpers - Marianne Kwanten - Gerda Klabbers medio jaren 1950.


Editie van 'Leidraad' februari-maart 1958.


Na kapelaan Frans Rutten (1946-1950) volgden o.a. de kapelaans Piet Baaten (1950-1952), Piet Verstegen (1952-1953), Albert Lebens (1953-1959) en Jos Schreurs (1959-1963) die zich hier ingezet hebben voor het Katholieke Jeugdwerk. Met de komst van kapelaan Jos Schreurs werd er in 1959 een Parochiële Jeugdraad opgericht, met voorzitter meester Pierre Volleberg. Al snel werd er dat jaar door het bestuur een carnavalsvereniging en een meisjesclub opgestart. In 1961 werden op advies van kapelaan Schreurs ook de Gidsen opgericht.

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

Carnavalsdinsdag 1 maart 1960. v.l.n.r. Tonny Stevens - Gonny van Rens - Marika Koppers - Ineke Stevens - Hennie Engelen - Betsy Weijs.

Marian Stevens - Wilmy Sprunken - Els Thijssen - Nieki Klabbers - Jeanne Smits.


 

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

20-03-1960. De Meisjesclub in het "Groene zaaltje" van het kasteel waar na de oprichting op 29-10-1959 hun clublokaal was. De eerste groep van deze club kwam net van de meisjesschool af. Drie leden van de 'oudere' groep kwamen ook nog feliciteren want de nieuwe leidster Mia Coppers werd die dag 27 jaar.

Achter v.l.n.r. Nellie Roosen - Ria Cornelissen - Nellie Cornelissen - Gonny van Rens - Mia Coppers - Truus Derks - Nellie Klabbers - Betsy Weijs - Carla Roodbeen.
2e rij: Wilmy Sprunken - Els Thijssen - Marian Stevens - Gerrie van Pinxteren - Ineke Spillekom.
3e rij: Ellie van den Hoef - Nellie Derks - Maria van Rhee - Gerda Zegers - Marika Koppers - Ineke Stevens
4e rij: Truus Peters - Jeanne Smits - Thea Rutten - Tiny Reiniers - Truus Klabbers - Mariëlle Drissen - Tiny Deckers
5e rij: Nieki Klabbers - Joke Janssen - Truus Peeters - Nellie Koenen
Voor: Ria Rothoff - Wilmie Peeters - Fien Verdellen - Zus Hagens - Annie Rutten.


Op de clubavonden werden veel plaatjes gedraaid van hun favoriete zangers en zangeressen uit de Sixties. Gezellig praten, dansen en bij elkaar zijn. In de lange zomeravonden werden er lange wandeltochten gehouden en een keer per jaar ging de club op kamp. Ook werd er zo nu en dan gefuifd en kon je een gast uitnodigen.

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

Zomer 1961. Tijdens het 'kamp' in Schin op Geul ging de groep een dagje naar het Drielandenpunt in Vaals.

Achter v.l.n.r. : Betsy Fleuren - Ineke Spillekom - Annie Rutten - Nieki Klabbers - Els Thijssen - Tiny Reiniers.

Voor: Gerry van Pinxteren - Maria van Rhee en Marian Stevens.


 

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

Midden jaren '60. Gea Reiniers - Maria Stevens - Nellie Rutten - Mia Deckers - Annie Trienekens - Nellie Rijs - Jeanne Derks - Truus Rutten - Annie Koppes. Zittend: Hilda Huibers - Toos Janssen - Marian van den Hoef.


Meisjesclub Well ging ca.1969-1970 naar het Brabantse Liempde. In een bijgebouw op de boerderij van de familie Jan en Bep van Houtum-Simons waren ze op kamp en kregen deze middag bezoek van Willy Ummenthum. Bep van Houtum-Simons was van geboorte een Wellse uit de Grotestraat.

Jonge Garde - Jongeren Gemeenschap - Meisjesclub.

V.l.n.r. Staand: Marleen Simons -  Francie Koppes - Thea Huibers - Marleen Stevens - Elly Eickmans - Mia Ummenthum Coppers. .

Zittend midden: Annie Reiniers - Gea Reiniers - Elly Smits - Paulien Stevens - Willy Ummenthum - Joke Verzijl 

Rechts zittend: Herma Cornelissen - Chris van den Hoef - Annette Derks.


Verzamelalbum van diverse Meisjesclubs. Met dank aan de clubleden voor het laten scannen van de foto's.


Zie je fouten, weet jij meer of heb je foto's? Deel jouw meisjesclub ervaring.