Zoek

Gilde St. Antonius

Onze voorouders hadden een grote verering voor de " Maarschalk en vriend Gods", de Egyptische kluizenaar Antonius, wiens voorspraak zeer bijzonder werd ingeroepen ter bescherming van besmettelijke ziekten. Veel kerken, kapellen en gilden die in die tijd gesticht zijn, werden toegewijd aan deze grote volksheilige. In de heerlijkheid Well vinden we de kapel van St. Antonius Abt te Aijen en het St. Antoniusgilde te Well. Dit werd opgericht onder de heren van Arendael op 15 juli 1435. Op de Wellse burcht zetelde toen Roelman van Arendael "domine de Well, milite, magistro curiae".

Het beeld van St. Antonius Abt, beschermheilige van het Gilde, gefotografeerd in de oude St. Vituskerk aan de Maas in 1928.

In zijn rechter hand heeft hij een staf met bovenaan een letter T, de Tunnisstaf. In dialect wordt de heilige St. Tunnis genoemd.


 

Het oudst bekende gilde van de gemeente Bergen is het Wellse St. Antonius gilde. Dat blijkt uit de gildebrief, die Roelman van Aerendael, heer van Well, in 1435 aan het gilde gaf.

Zoals gebruikelijk bestond zo'n gilde enkel uit gehuwde en bejaarde mannen. Door erflatingen en schenkingen kregen ze rechten en allerhande bezittingen, die veelal voor goede doelen werden aangewend.

Zo deed het gilde van Well rond 1600 afstand van al zijn bezittingen ten behoeve van de opbouw van het dorp dat tijdens oorlogshandelingen vrijwel volledig van de kaart was geveegd. De gift werd onder meer gebruikt voor een nieuwe kerk aan de Maas.

Het gilde leidde hierna een kwijnend bestaan, tot het rond 1641 nieuw leven werd ingeblazen om op te treden tegen rondstropende benden en rovers die de omgeving op het einde van de Tachtigjarige Oorlog onveilig maakten.

In 1881 maakte het gilde opnieuw een dieptepunt door, waarbij zelfs het zilver moest worden verkocht. Acht jaar later kwam het echter weer tot leven, wat verband hield met de opkomst van de schietsport met het geweer.

Tot 1960 functioneerde het Wellse gilde vooral als schuttersvereniging. Hierna werden nieuwe kostuums aangeschaft en trokken de gildebroeders weer rond met trommelaars, vendeliers en klaroenblazers.

Uit de krant van 07-06-1884.


 

Uit de krant van 02-09-1893.


 

Het gilde werd in 1893 op de foto gezet met vaandels, sabels en lans. Het is de oudste foto van de Wellse schutters. Gildekoning Hendrik prijkt met hoge hoed en koningszilver in het midden. De commandanten droegen een sjerp om hun middel. Links met sjerp en staf is tambour maitre Leonard de Riet (Bosserheide), 2e man van rechts is waarschijnlijk Hendrik Michels (molenaar Knikkerdorp), de anderen namen zijn helaas niet bekend.


De historie van het St. Antonius Gilde staat uitvoerig beschreven op de website van het Gilde.

St. Vitus Gilde

Het Sint Antoniusgilde was niet het enige gilde dat Well kende. In 1695 werd namelijk speciaal voor de vrijgezelle mannen een tweede gilde opgericht dat zich onder de bescherming stelde van St. Vitus.

Kennelijk was dit een wat vrolijker gezelschap want de leden hadden de verplichting om bij allerlei gelegenheden grote hoeveelheden bier te schenken. Zo schreef het reglement voor dat een nieuw gekozen vaandeldrager een halve ton bier moest weggeven en dat 'krakeel' (ruzie) met een 'vierdel biers' werd bestraft. Wanneer een lid trouwde moest hij het gilde verlaten. Iets wat ook nog eens een halve ton bier kostte.

Maar de leden van Sint Vitus waren niet alleen drinkebroers. Het gilde had ook een voorbeeldfunctie. Het reglement schreef voor dat ze regelmatig de mis bij dienden te wonen. En op vloeken en laster stond een flinke boete. Wie zich slecht gedroeg werd uit het gilde verwijderd. 

Verder had Well nog een Onze Lieve Vrouw Gilde en een St. Anna Gilde. Alleen het St. Antoniusgilde heeft de revoluties en oorlogen doorstaan tot aan de dag van vandaag.

Gilde Zilver.

Tijdens de Franse bezetting werd hier in Well een schat verborgen. De toenmalige baron werd door de Fransen verantwoordelijk gesteld voor de inlevering van het zilver van de Schutterij. Het gilde was door de  Franse bezetter verboden. De baron echter metselde het gehele zaakje in de muren van zijn middeleeuws kasteel. Bij de bevrijding van de Nederlanden in 1813 was de baron inmiddels dood en hoe men ook kapte in de dikke muren, het zilver werd -en is nog steeds- niet gevonden. Misschien maar goed ook, want nu is de Schutterij van Well nog rijk, al kan ze het niet laten zien. Een klein deel van het zilverwerk dat niet mee verborgen was, moesten de dappere mannen in 1881 uit geldgebrek verkopen! Dat zilver ligt nu in de donkere catacombe van het Rijksmuseum in Amsterdam opgeslagen.


 

Uit de krant van 20-01-1894.


 

Uit de krant van 01-09-1894.


 

Behalve molenaar was Hendrikus Michels ook actief in het verenigingsleven en o.a. lid van het Wellse Sint Antoniusgilde en hij werd zowaar in 1894 gildekoning. De Gildekoning behaalt zijn koningschap door het afschieten van de vogel. Hij is de drager van de vogel en het koningszilver. Het gebruik is dat de koning een koningsplaat laat maken waar zijn beroep in uitgebeeld is. Deze zilveren plaat is versierd met de Michelsmolen.


 

Uit de krant van 18-01-1906.


 

In 1908 werd Bertus Strutjens uit de Bosserheide koning van het St. Antonius Gilde. Zijn bijnaam was Liene Bertus.


 

Uit de krant van 06-07-1912


 

Uit de krant van 01-08-1912.


 

Uit de Limburger Koerier van 05-09-1925.


500 jaar Gilde St. Antonius.

Ofschoon het eigenlijk nog 9 jaren zou duren voordat het gilde 500 jaar bestond, maakte men er geen bezwaar van om dit al vast in 1926 te herdenken. Op zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juli vierde men dan ook groots het 500 jarige bestaansfeest. Ter ere hiervan werd er uitgebreid geposeerd voor de fotograaf bij het clublokaal café Drissen in de Grotestraat. Het uniform van de Schutterij, zoals het gilde toen genoemd werd, bestond uit een witte broek, donker jasje met een uniform pet en een gele sjerp over de rechter schouder. De schutterskoning was in donker kostuum met een hoge hoed en de sjerp om zijn middel.

 


 

01-07-1926. WELL.

Gildefeesten — Zooals reeds gemeld, zal het St. Antonius-Gilde ter gelegenheid van zijn 500-jarig bestaan op Zondag 4 en Maandag 5 Juli a.s. een groot internationaal schuttersconcours organiseeren. Het bestuur van het jubileerende Gilde, bijgestaan door de verschillende Commissies is ijverig in de weer geweest om de grootsche feesten met zorg voor te bereiden. Het glanspunt der festiviteiten zal ongetwijfeld worden de historische optocht, waaraan niet minder dan ruim 50 gilden en schutterijen uit Limburg, Brabant en Gelderland, tot zelfs uit de Rijnprovincie, zullen deelnemen. De Scherpschuttersvereeniging „Oranje Agatha" uit het Land van Cuiik zal den prachtigen stoet opluisteren met hare triomf en zegewagens, met medailles en bekers: Boxmeer zal schitteren met zijn prachtig H. Bloedsvaandel en origineele costuums, terwijl van de overige deelnemende vereenigingen de Heraut's standaardrijders en vaandelzwaaiers in den optocht een schitterend figuur zullen maken. Zaterdagmiddag zullen de feesten geopend worden waarbij, bij monde van den voorzitter der feestcommissie. het feestvierend gilde zal gehuldigd worden. Daarna heeft de aanbieding plaats van een prachtig herlnneringschild en worden de feesten dien dag met een plaatselijken schietwedstrijd besloten. Naast de gewone schietwedstrijden, zal Zondag een wedstrijd gehouden worden in vaandelzwaaien, tromslaan enz., terwijl prijzen beschikbaar worden gesteld voor 't mooiste en oudste zilver, grootst aantal behaalde prijzen, roffelen, tromslaan. enz. De wedstrijden worden Maandag voortgezet. De feesten worden gehouden op het schilderachtig gelegen historische terrein, nabij het kasteel van Dr. Jur. Rich. Wolters, dat feestelijk voor deze gelegenheid is versierd. De hoofdleiding der feestelijkheden berust bil den heer Peters, oud-Burgemeester van Bergen.

Optocht 4 juli 1926. Twee Marechaussees gaan voorop in de stoet.


 

Optocht 4 juli 1926. Voorzitter van de feestcommissie: oud burgemeester Gerard Peters, links in de koets.


 

Optocht 4 juli 1926.


Dagblad "Het Centrum" 05-07-1926. 

                   500 - Jarig bestaan van het St. Antonius-Gilde

Oude tradities in eere gehouden

Onze aloude gilden zijn de trots van het Zuiden,de levende getuigenissen vooral van de rotsvaste trouw der Zuidelijke provinciën aan Kerk en godsdienst en gezag.
In oude eenvoudige Roomsche families in Brabant en Limburg is het eerbiedwaardige traditie,dat vaders en zonen van geslacht op geslacht op geslacht leden waren van het gilde, de "schutterij" van het dorp.
Een eeuwfeest van een gilde is voor ons gewest dan ook van eene beteekenis, welke zich beter laat gevoelen dan beschrijven.
Vooral in dezen tijd waarin gewaarschuwd wordt voor het „hellend vlak", nu zelfs in ons Roomsche Zuiden het socialisme invreet, nu vooral zijn de aloude vaandels der gilden, gerafeld en aan flarden van ouderom,van te grootere kostbare waarde, omdat zij ons spreken van Brabants' en Limburgs' trouw en waakzaamheid voor het erfgoed der vaderen.
Zoo werd dan Zondag 4 Juli in het dorp Well het 500-jarig bestaan gevierd van het "St. Antonius-gilde".
Ongeveer vijftig zuster-gilden met de met zilver van den roem omhangen „Koningen" aan het hoofd en de banieren geheven,trokken naar Well op om het feest mee te vieren, dat enorme belangstelling trok,ook van de zijde der autoriteiten.
Voor de groote wedstrijden, zonder welke een rijk en kleurig typisch gildefeest niet denkbaar is,waren medailles geschonken door het Koninklijk Huis, den Commissaris der Koningin in Limburg,Mgr. dr. Nolens, Jonkheer Ruys de Beerenbrouck en tal van andere gildenvrienden.
Eerekruisen en lauwerkransen waren uitgeloofd voor het vendelzwaaien, voor 't oudste eere zilver, 't trommelen en roffelen, de flinkste houding in den optocht, de schoonste vaandels en de kranigste schutters.
De lommerrijke omgeving van het kasteel van Well leende zich gunstig voor de eigenaardige pracht en de plechtigheid rondom het jubileerende St. Antoniusgilde dat in zijn bestaan van vijf eeuwen, in vergeelde documenten en eerbiedwaardige traditie een merkwaardig stuk historie verzameld heeft.

Op 06-07-1926 laat de Nieuwe Tilburgsche Courant deze foto van de optocht zien (de dames rechts in lichte kleding staan bij gildehuis café Drissen)


 

In de uitgave van 08-07-1926 toont De Limburger Koerier een foto van het deelnemende St. Petrus & Paulus gilde uit Arcen.


 

08-07-1926 De winnaar vendelzwaaien van het St Willibrordus gilde uit Bakel.


 

Uit dit bericht van 10-05-1928 blijkt dat het gilde erg actief is. Ook is er een nieuwe voorzitter gekozen, die destijds president werd genoemd.


 

Limburger Koerier 04-07-1928 


 

Aankondiging van de nieuwe Wellsche Schutterskoning in de Limburger Koerier op 10-07-1929


 

De  Limburger Koerier bericht op 02-05-1929 over het gouden huwelijksfeest van het echtpaar Willem & Petronella Eickmans, woonachtig in boerderij annex café "t Kruufke"in het Elsteren.  Nu  wordt dit pand bewoond door achterkleinzoon Sjaak Eickmans.

Ook het Gilde gaf een eerbetoon aan dit gouden paar.


 

En dezelfde krant bericht op 25-06-1930 dat de Schutterij weer een nieuwe koning heeft. De verkeerd gespelde naam moet Wim Mulders zijn.


 

Uit de krant van 14-11-1931.

 

Het Gilde in 1931 voor het clubhuis in de Grotestraat. Hen Roosen was dat jaar Gildekoning en Grad Wijers ontving een speciale medaille voor zijn 25 jarig lidmaatschap.  Op de achtergrond de trofeekast met de erekruisen en lauwerkransen van zilver.

Zittend v.l.n.r. Wim Mulders - Wiel Tissen - Mathijs Jans - koning Hen Roosen - Grad Wijers (zilveren jubilaris) - Sjang Weijs - Hen Driessen.

Staand: Chris Lucassen - Jacob Roosen - Piet Ariaans (met geweer) - Engelbertus (Puul) Lucassen - Bertus Streutjes - Grad Thijssen - Mathes Roosen (met geweer) - Heintje Peters - Jöp Thijssen - Wiel Heuren (met trom) - Grad Rutter (tambour maitre bijnaam Grad den Uul).

Te paard: links Drikus Mulders en Vic Vink - rechts Jan Roosen. 


 

En dit artikeltje in de Limburger Koerier van 5 juli 1933 bewijst dat dezelfde Wim Mulders een goed schutter was!


 

Limburger koerier van 13-06-1930.


 

Januari 1937. Het Gilde in vol ornaat tijdens de Oranjeoptocht t.g.v. het huwelijk van Juliana en Bernhard. Koning Hen Hagens in het midden en links vaandeldrager Jan van Soest.


Oorlogsjaren.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog lag het gildeleven in Well noodgedwongen stil. Bij de hevige bombardementen op ons dorp verloor het gilde het complete archief. Het St. Antoniusbeeld uit de gebombardeerde kerk was gehavend maar bleef gespaard. Na de oorlog is het gerestaureerd door Toon Derks uit de Grotestraat. Het gildezilver was door Wim Mulders op de Halve Maan begraven onder een 'schansenhoop'. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen werd het door militairen geroofd, slechts vijf platen werden her en der teruggevonden.

In 1946 nam men de draad weer op en hervatte men het vogelschieten. Voor de oorlog droeg men een blauwe platte pet, een witte broek, een jas van een gewoon pak met een, over de schouder schuin afhangende rode sjerp en voor de koning en commandant een witte singel. Tambour, tambour-maître en de vaandrigs droegen ook een singel. Het uniform van 1946 bestond uit een blauwe platte pet, een witte broek en een witte jas met blauwe epauletten en een blauwe singel. Het bezoeken van wedstrijden en schietconcoursen werd weer opgepakt.

Gaarde Kasteel Well.

Het kasteel ging na de oorlog een grotere rol spelen bij het St. Antoniusgilde, doordat de schietbomen die in de buurt van de molen hadden gestaan, verplaatst werden naar de gaarde van het kasteel. Eerder werd de vogel geschoten bij de molen van Vink waarbij deze was geplaatst op de rechtopstaande wiek van de molen zelf. Het schutterslokaal of gildehuis was tot 1962 steeds in het dorp gevestigd maar alles werd in dat jaar overgebracht naar café - zaal 'Het molenhuis' van Thom Vink. De overgang van Schutterij naar Gilde, zoals dat oorspronkelijk bedoeld was, kreeg haar aanvang.

Bond.

In Well wordt met wedstrijd schieten gebruik gemaakt van de z.g. "Wip' en niet op houten bolletjes. Ook schiet men hier met een kogel van 6mm in lichtere geweren en niet met een zware buks. Verschillen en reden genoeg om zich aan te sluiten bij de 'Kring van het Land van Cuyk' en niet bij een Limburgse bond.

In 1953 nam het Antoniusgilde deel aan een optocht in Weeze met gildekoning Math Linders (van de Pyloriushof op de Kamp)


 

Op de foto gezet in 1955, in zaal Onder de Linden, nadat zaalhouder Man Klabbers koning was geworden. Voor zover bekend zijn dit v.l.n.r.

Achteraan: Thei Rutten (Bosserheide) - NN - Frits Koppes  (Leuken) - NN - Wiel Rutten (Papenbeek) - NN.

rij 2: met vlag Math Linders (de Kamp) - Wim Peeters (Vissert) - Thei Zegers (de Kamp) - Wimke Simons - Grad Martens ('t Zand)  - koning Mantje Klabbers - NN - Theo van den Hoef (Bosserheide) NN -Jan Roosen ( Leuken) - Jan van Soest (Papenbeek) - NN.

Zittend: Math Koenen (Leuken) - Grad Wijers (Moleneind) - Hen Roosen (Bosserheide) - Piet Roosen (Bosserheide) - Toon de Riet (Elsteren) - Grad Klabbers (Leuken)

Trommelaar Rinus Koenen (Leuken) - tambour maître Chris Lucassen (Bosserheide)  en trommelaarJan Koppes (Leuken) 

Aanvullingen / verbeteringen s.v.p. melden via contactformulier.


Uniformen in Middeleeuwse stijl.

De nieuwe gildegeest vereiste ook een andere aankleding. Het tot dan gebruikte uniform had nogal wat bezwaren.  De Wellse bevolking droeg bij aan een nieuwe kostumering. In 1963, bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van Pastoor Driessen, kreeg het Gilde zijn prachtige kostuums en ging een periode van ongekende bloei tegemoet. Als kleuren van de kostuums werden blauw en wit van het Wellse wapen gekozen. Blauw voor de hoed, broek en jas, wit voor de struisverenpluim, kraag, manchetten, singel en kousen. In 1964 werd op 2e Pinksterdag het nieuwe vaandel, vervaardig door de zusters van Aarle-Rixtel, ingeze­gend. Tevens kreeg het Gilde toen 2 nieuwe vendels. Sindsdien heeft Well zijn vendeliers die immers bij het Gilde horen.

1963. Het St. Antonius gilde in de nieuwe uniformen, met gildepriester Pastoor Theo Driessen en naast hem, erelid Hen Roosen.

Verder v.l.n.r. Wim Peeters - Sraar van Vegchel - Martien Linders - Gert Ripkens - Herman Linders - Jan Denissen - Wim Koppes - Frits Koppes - Dries Cornelissen - Gert Valckx - Theo van den Hoef - Sjef Wijnen - Toon de Riet - Roel Hendrix - Ger Hebben - Math van Soest - Martien Peters - Herman Koppes en Jan van Soest.


 

1966. De opening van het vogelschieten was zoals gebruikelijk verricht door pastoor Driessen met het eerste schot.  Hier hangt voorzitter Dries Cornelissen bij Frits Koppes het koningszilver om. Frits is de kersverse schutterskoning van 1966.


Koningin.

Naar oude gewoonte waren de vrouwen van de gildebroeders vanzelfsprekend de gildezusters. Optrekken bij een openbare manifestatie deden ze echter nooit, maar werden op een feestavond getrakteerd. Deze feestavond viel buiten het patroonsfeest. De vrouwen trokken niet mee omdat in oude tijden de gildebroeders dikwijls bij groot gevaar, bij nacht en ontij moesten opkomen voor de bescherming van ons dorp. Het algemeen gebruik om een gildekoningin te hebben werd in 1967 ingevoerd. De toenmalige koning Jan van Soest verscheen in dat jaar voor het eerst als koning met zijn vrouw Nelly als een stralende koningin aan zijn zijde. De koningin draagt een zilveren diadeem, een kunststuk vervaardigd door de fa. Andriessen te Helmond. Zij is getooid in een fluwelen blauwe mantel afgezet met wit bond, de Wellse kleuren.

De inhuldiging van het koningspaar wordt sindsdien gevierd met een extra feest.

Het gilde, compleet met het koningspaar Jan van Soest, bestuur en erelid Hen Roosen, in 1967 bij gildehuis Thom Vink.

Staande v.l.n.r. Leo de Riet - Theo Hagens - Ger Rutten - Toon de Riet - Gerrit Hagens - Sjef Wijnen - Sraar van Vegchel - Roel Hendrix - Herman Koppes - Wim Koppes - Marien Linders - Toon Arts - Peter Sijberts - Dries Cornelissen - Nol Denissen - Gert Valckx - Michel Cornelissen - Wim Theunissen - Herman Mulders en Piet Deegen.

Zittend: Frits Koppes - Math Linders - pastoor Driessen - Nellie van Soest Jansen - Jan van Soest - Hen Roosen - Thomas Vink. 

Vooraan Hayke Theunissen, zoon van Wim, die de vogel mag dragen


 

In 1968 schoot Wim Koppes uit 't Leuken de vogel naar beneden en werd hem de lauerkrans omgehangen.

Rechts Jan van Soest, de koning van 1967 met zijn echtgenote, koningin Nelly Jansen.


 

In 1968 was erelid Hen Roosen maar liefst 65 jaar onafgebroken lid van het St. Antoniusgilde. Hiervan had hij 20 jaar zitting in het bestuur. Drie maal was Hen koning. Als 16 jarige was hij bij de schutterij gekomen, net als zijn vader Jacobus Roosen.

Namens H.M. de koningin ontving de jubilaris uit handen van burgemeester Huyben op 08-04-1970 een koninklijke onderscheiding in zilver. Harmonie de Vriendenkring bracht 's avonds een serenade in Eldershome, waar Hen destijds woonde.

Hen stierf in 1974 en was toen 71 jaar gildebroeder.


 

Jantje Hendrix uit de Sterrenbos en Martien Valckx van de Halve Maan in 1971


 

11 mei 1975, voorafgaand aan het koningsschieten, met het koningspaar uit 1974: Gert en Mien Valckx - van Dommelen.

Staande v.l.n.r.: Jan Hendrix - Herman Mulders - Karel Roosen - Herman Sengers - Sraar van Vegchel - Herman Koppes - Piet Zegers - Jac Kessels - Mien Valckx - Pierre Koppes - Gert Valckx - Sjraar Huibers - Joep Arts - Herman Sprunken - Henk Roosen - Peter Verrijdt - Jos Vink - Herman Eikmans - Ger Kessels - Martien Linders - Martien Valckx - Wilbert Vane met schild - Jan Wolters en Jan van Soest.

Zittend: Wim Koppes - Gerrit Hagens - Ger Rutten - Frits Koppes - pastoor Driessen - Wim Koppers - Thomas Vink - Roel Hendrix - Toon de Riet - Toon Arts.

Vooraan: Henk Verrijdt - Michel van Vechel - Kees Vane - Nico Kessels - Rob Mulders - Joop Kessels - Ger Arts - Peter Cornelissen - Geert Valckx - Harry Kessels.


 

Het gilde houdt de wacht bij de kist met het stoffelijk overschot van pastoor Theo Driessen.  De parochianen konden in de kerk van hun parochieherder afscheid nemen.

Pastoor Driessen werd geboren in Tegelen op 27 nov. 1911 en stierf te Venlo op 16 jan. 1976. Hij was pastoor in Well van 1961-1972

(links met de klok mee):Jantje Kessels - Jac Kessels - Herman Mulders - Martien Linders - Henk Roosen en Piet Zegers.

 

De volgende wacht bij de overleden gildepriester: Toon de Riet, het koningspaar Nel en Joep Arts - Ripkens met daarachter Ger Rutten. Rechts: Gert Hagens - Karel Roosen en Sraar van Vegchel.


 

Op 2 juni 1979 openen de "bielemannen"de grote toegangspoort van kasteel Well, zodat burgemeester Meijer van  de gemeente Bergen de Vituskermis kan openen. De kermis, een oud gebruik, was eenmalig weer in het leven geroepen, om geld te verzamelen voor de Wenen reis van het Jeugdkoor.


 

De opening van de Koninginnebrug op 12 november 1980 met vendelzwaaiers van de Gildes uit Well en Geijsteren.


 

Drie jubilarissen met hun echtgenotes op de vrije gilde dag op 30 juni 1985. v.l.n.r. Frits Koppes & echtgenote - mevr. van Soest met echtgenoot Jan - mevr. de Riet & echtgenoot Toon.

Frits en Jan waren 60 jaar lid en ontvingen de vergulde speld. Toon kreeg het zilveren schild vanwege 40 jaar trouwe dienst bij het gilde.

Uit handen van burgemeester Meijer ontving voorzitter Gert Valckx namens het gilde die dag ook de Koninklijke erepenning vanwege het 550 jarig bestaansfeest.


 

Vrije Gildedag 1985 op de kasteelgaarde: De opmars van veertig verenigingen was een luidruchtige en zeer indrukwekkende gebeurtenis.


 

Op 17 januari 1992, rukte het St. Antoniusgilde in vol ornaat en met slaande trom uit. De dopeling Geert, zeven dagen jong, is namelijk een koningskind. Zoontje van het koningspaar dat samen met de gildebroeders en zusters op 17 jan, de naamsdag van de H. Antonius , het traditionele St. Tunnesfeest viert. Papa Piet Zegers behaalde op 1 mei 1991 de Koningstitel met vogelschieten.

Koningin Gertie, droeg de kleine Geert naar de St. Vituskerk en daar werd hij gedoopt door de gildepriester pastoor Maessen. Voor koningskind Geert was een doopjurk gemaakt van hetzelfde stof als de koninginnejurk van mama. De doop van een koningskind op de naamdag van de H. Antonius is een primeur bij het eeuwenoude gilde.


 

Elk jaar is er traditie getrouw koningsschieten op de gaarde van het kasteel. Er was volop belangstelling van de Wellse jeugd. In die tijd ging je dan ook naar de gaarde kijken als je verder niets te doen had.....

Zo ook HIER in 1962.

 

 

 

 

 

 

 


 

Neem voor aanvullingen contact op met de webmaster