Zoek

De Wellse voetbalclubs

R.K.W.V.C. - Erica - Walaria en E.W.C.'46.

R.K.W.V.C. "Roomsch Katholieke Wellsche Voetbal Club" 

Toen in de jaren twintig van de vorige eeuw een Belgische pater als zielzorger in het bejaardenhuis kwam werken, leerde hij de Wellse jeugd voetballen. Tot dan was dit hier een onbekende sport. In het Knikkerdorp bij de woning van de fam. Albert en Nel Swemers-Theunissen werd begonnen, in het mulle zand op een heiveldje. Huidig adres Kevelaersedijk 5. In Well kwam men al gauw tot het besef dat deze sport erg inspirerend werkte op de jongens. De onderwijzers, de ouders en de jongens zelf waren hier erg blij mee. Op vroege leeftijd moest in die tijd thuis al veel geholpen worden en voor de rest was het leven voor de jeugd nogal eentonig, dus de sport wel een welkome afwisseling.

De R.K. geestelijkheid heeft in de begin jaren '20 nog geprobeerd om ouders zover te krijgen, om hun zonen niet aan het voetballen te laten deelnemen. Een zekere Frater M. Thomas van het Gregoriushuis te Utrecht,roept zodoende de ouders in dagblad "Het Centrum" van 14-04-1922 op met een halve pagina tekst. (zie detail foto in het album)

Hoe geliefd en succesvol de Belgische pater hier ook was, hij werd op de een of andere onfrisse manier door zijn confraters uit Well weggewerkt.

Rond 1927 werd, geinspireerd door het succes van de pater, door een stel jongens het besluit genomen om een voetbalclub op te richten. Dit gebeurde zoals dat in die tijd in Limburg gebruikelijk was onder strikte supervisie van de kerk en zodoende kwam R.K. voor W.V.C. te staan. Er werd gespeeld in zwarte broek, zwart shirt met witte boord en witte manchetten.

Na enkele jaren werd uitgeweken naar een terrein links van de "Grote Waaij" aan de Rijksweg. Een schutting werd aan de Rijksweg zijde geplaatst tegen pottenkijkers, die onbetaald van het spel wilden genieten. Dit terrein was een vooruitgang ondanks dat er geen gras op stond. 

In 1935 werd gespeeld op een terrein gelegen aan de Kasteellaan, waar vijf jaar later de Marechaussee kazerne was gebouwd. Nadat veel Wellse jongens werden opgeroepen voor de Militaire dienst vanwege de oorlogsdreiging, werd er vanaf het seizoen 1936 / 37 niet meer in verenigingsverband gevoetbald.

Uit de krant van 02-08-1928


Het bestuur benaderde de toenmalige kasteelheer Dr. Juris Richard Wolters. Deze aardige kasteelheer was zeer gesteld op de inwoners van Well en het verenigingsleven. Hij tastte diep in de buidel en schonk RKWVC een zilveren wisselbeker, iets wat een unicum was in deze streek. De clubs uit de buurt wilden dan ook maar al te graag aan de wedstrijden meedoen om de Wolters beker in hun bezit te krijgen. Het werd beschouwd als de grootste eer, die er op voetbalgebied te halen was. Dr.Wolters deed de aftrap in de finale wedstrijd, bleef met geduld de hele wedstrijd volgen om vervolgens aan de winnende club persoonlijk de beker uit te reiken.  

Uit de krant van 28-03-1929. Wiel Holla zit namens W.V.C. in het kringbestuur


Rooms Katholieke Limburgse Voetbal Bond 

De toenmalige bisschop van Roermond, mgr. Laurens Schrijnen zette zich ertoe een RK Voetbalbond op te (laten) richten. ‘Het is de plicht der katholieken’, aldus de bisschop, ‘ook in de sport de Roomsche beginselen door te voeren, en daarom meenen wij, dat de ouders niet verantwoord zijn, wanneer zij veroorloven, dat hun kinderen zich organiseeren in zoogenaamd neutrale sportvereenigingen.’ Rector Jos. Gillissen te Heerlen kreeg in 1916 van Schrijnen de opdracht terzake de regie in handen te nemen. Toen de RKLVB eenmaal een feit was, in juni 1917, stelde de parochiegeestelijkheid alles in het werk ‘katholiek’ voetbal te propageren. Van de neutrale bond, o gruwel, ging een bedreiging uit voor het zedelijk leven van de voetballers, ‘terwijl een rein leven toch ook bevorderlijk is voor de sportbeoefening’. Dankzij de massieve steun van met name enthousiaste ‘voetbalkapelaans’ was de RKLVB na tien jaar, in 1927, de neutrale bond in ledental voorbijgestreefd. Ook in de katholieke voetballerij werd het ondermaanse en bovenaardse hecht verenigd, achter ‘het bruine monster’ (een courante metafoor voor de voetbal in die dagen!) aanhollen werd een instrument in de roomse propaganda, getuige de eerste strofe van het bondslied van de RKLVB: ‘Wij planten Roomsche vanen langs voetbalvelden heen; hoe graag wij ook goaltjes maken het geloof staat nummer één’


 

R.K.W.V.C. in 1930. Het eerste en tweede elftal met bestuursleden op het sportterrein aan de Rijksweg, links naast de "Grote Waaij".

v.l.n.r. Toon Verdijk - Gert Krebbers - Toon Janssen - aanvoerder Gert Hagens - Leo Koppers - Joep Krebbers - keeper Piet Krebbers - Karel Janssen Sr. - Engel Hendriks - Geestelijk adviseur Kapelaan Sigebertus Laemers - Rich Klabbers - Voorzitter Jos Schreurs - Wiel Vrede - Wiel Holla - Jacob Stevens - Sjang Krebbers en Jan Drissen.

Knielend Jaan Smits - Karel Janssen Jr. - Piet Kopczinski - Bèr Simons - NN inwonend bij fam. Achten - Thei Spekman - Toon Kopczinski - Len Hendriks en Wim Janssen.

Zittend: Chrit Jacobs - Broer Sprenkels - Bèr Reiniers - Thei Krebbers - Albert Krebbers - Karel Janssen (Bosserheide) - Jo Drissen - Lotje Janssen en Sraar Stevens.   


 

v.l.n.r. Staande: Leo Koppers - Karel Janssen jr. - Joep Krebbers - Rich Klabbers - Engel Hendriks - Len Hendriks - en bondsscheidsrechter Jacob Stevens.

Knielend : Jaan Smits - Gert Hagens (aanvoerder met bloemen) - Piet Krebbers - Wim Janssen en Toon Kopczinsky.  

Zij vormen het kampioenselftal van  R.K.W.V.C. in 1930. "De Zwartjes" werden ze genoemd vanwege de kleur van shirt en broek. In dit seizoen promoveerde Well naar de 1e klas onderafdeling van de Limburg van de IVCB (Interdiocesane Voetbal Competitie Bond).


 

Het 2e elftal van R.K.W.V.C.  in 1930 met de jonge voetballers:

v.l.n.r. Wiel Vrede - Piet Kopczinski - Bèr Reiniers - Chrit Jacobs - Thei Krebbers - NN inwonend bij fam. Achten - Martien Drissen en Lot Janssen.

Knielend: Broer Sprenkels - Bèr Simons - Albert Krebbers - Thei Spekman - Sraar Stevens - Karel Janssen (Bosserheide)


 

Krantenbericht uit de Limburger koerier 23-08-1933.


 

1934. Het voetbalclubje Op de Kamp. Later noemden ze zich "LEUKA", een combinatie van 't Leuken en de Kamp.

 v.l.n.r. Knielend  o.a. Jan Daemen en Piet Theunissen.  Frans Daemen zittend. Wim Theunissen liggend. Staand o.a. Harry Daemen en Wiel Zegers, die men "de Poolvos" noemde.


 

R.K.V.V. ERICA

Liefhebbers om tegen een bal te trappen waren er genoeg, ook aan het begin van de tweede wereldoorlog. Ergens op een afgelegen stukje land in 't Leuken, op een stoppelveldje op de Kamp of in de Bosserheide werden partijtjes gespeeld, die meer en meer bekendheid kregen. Men begon met onderlinge wedstrijdjes en zodoende werd het idee geopperd om een club op te richten, samen met jonge mannen uit Wellerlooi. Deze waren meegenomen door Arnold en  Ben Fleuren. Ben werkte destijds bij het hoenderpark van Valckx in de Papenbeek en ook Arnold werkte in Well.

Deze club startte met 30 leden, waarvan 4 jonger dan 18 jaar.

Bestuur: Voorzitter : Jan Mulders. Secretaris-penningmeester Jan Daemen. Bestuursleden: Toon Hebben - Jan Janssen (Muysen Thies) - Jacob Hagens - H.Hendriks en Jan Janssen (Elsterendijk), later aangevuld met Wim Fleuren uit Wellerlooi.

Voor het café "Klein Amsterdam" ofwel café Rutten in de Bosserheide, waar op 1 juni 1940 de Wellse voetbalclub Erica opgericht werd.

Boven in de boom: Toon van de Hoogen.

1e rij : Jac Rutten - Jac Alleleijn - J. Hendriks - Ben Fleuren - Jan Mulders - Frits Hendriks - Lei Fleuren - Man Fleuren - Hen Driessen - Kaike Arts - Jan Driessen - Teng Martens - Wiel van Soest - Mathes Roosen - Wim de Riet - Jos van Soest - Thei Roosen - Toon Theunissen - Michel Hermans - Jan Cornelissen - Lei Wijnhoven en Andries Cornelissen.

2e rij staande: Engel Hendriks - Jeu Groenen - Fried Kessels - Harry Daemen - Jan Baltissen - Wim Mulders - Sraar (Satje) Arts - Nôl Fleuren - Jan Zielemans - Grad Eickmans - Frans Kessels - Jan Daemen en Piet Rutten.

Zittend v.l.n.r.: Lei Wijnhoven - Jan Janssen (van Muysen Thies) - H. Hendrix - Jacob Hagens - Wim Fleuren - Jan Mulders - Jan Janssen (Grad zn.) - Antoon Hebben - Wiel Rutten - Sef Thijssen en Thei Rutten.


 

Erica kreeg een perceel bouwland van clubbaas kastelein Rutten en toen de rogge gemaaid was, werd het veld maar direct in gebruik genomen. Het perceel lag naast Klein Amsterdam, nabij de tramhalte van de MBS aan de Rijksweg, dus gemakkelijk bereikbaar. Op 10-11-1940 werd het ingezegend door pastoor Esser. Het clubkostuum was, een zwarte (later witte) broek en een groene trui. Leden betaalden 25 cent per maand aan contributie.

WELL. Opening Erica-terrein. — Onder begunstiging van mooi herfstweer opende de voetbalvereeniging Erica Zondag haar nieuwe terrein nabij café Rutten. Om 3 uur speelde Erica II een vriendschappelijke wedstrijd tegen W.V.C. II, welke in een 1-1 gelijk spel eindigde. — Na deze wedstrijd werd het nieuwe terrein door den zeereerwaarden heer pastoor ingezegend, waarbij deze een uiteenzetting van de beteekenis der inzegeningsformule gaf. Hij feliciteerde Erica met haar mooie nieuwe veld en hoopte dat hierop nog menige overwinning mocht worden behaald. Verder spoorde hij de voetballers aan zich degelijk te trainen niet alleen naar het lichaam maar nog meer naar de ziel. De voorzitter van Erica, de heer J. Mulders dankte den pastoor voor de inzegening en zijn sympathieke woorden. Vervolgens heette hij de gast van dezen middag, W.V.C. uit Well, welkom, aan wie hij als herinnering een medaille aanbood. Namens W.V.C dankte de heer Jac. Stevens, die tevens de hoop uitsprak, dat de samenwerking en onderlinge verstandhouding tusschen de beide plaatselijke clubs steeds goed mag blijven, waarna de wedstrijd Erica—W.V.C. een aanvang nam. Voor de rust wist Erica met den wind in den rug een 1—0 voorsprong te bereiken, doch toen daarna W.V.C. het voordeel van den wind kreeg, was de achterstand spoedig ingehaald en in een 2—1 overwinning omgezet. Wat het financieel gedeelte betreft, hierover kan Erica ruimschoots tevreden zijn, daar beide wedstrijden door ongeveer 250 betalende bezoekers werd bijgewoond.

Het tweede elftal van Erica werd kampioen 3e klasse in 1942.

v.l.n.r. Wim Fleuren - Wiel van den Hoef - Jan Mulders - Piet Theunissen - Hay Daemen - Lei Fleuren - Jan Lemmen - scheidsrechter A. Pijpers uit Wanssum. 

2e rij:  Sef Thijssen - Joos Roosen - Wiel Rutten - Engel Hendriks - Wiel van Soest.

Onderaan: Jan Baltissen - Frans Daemen en Toon Theunissen.


 

Het derde elftal van Erica in 1942.

v.l.n.r. Jan Janssen (Brouwershof) - Jan Janssen (Grad zn.) - Thei Roosen - Jeu Zielemans - Michel Hermans  - Jac Alleleijn - Bestuursleden Jacob Hagens - Lei Wijnhoven - Jen van den Hoef.

Knielend: Frans Kessels - Jan Mulders - Grad Eickmans.

Zittend: Dries Cornelissen - Wim de Riet - Hen Janssen en Jeu Groenen.


 

Uit de krant van 03-03-1944.


 

Uit de krant van 30-03-1944.


 

Op 18-06-1944 werd het eerste elftal van Erica ongeslagen kampioen in de 1e klasse afd. Limburg en promoveerden daarmee naar de 4e klasse van de KNVB. 

Foto is gemaakt op terrein bij Ripkens; hoek Sterrenbos / Elsterendijk, later Xhofleer

v.l.n.r.  coach Grad Nillesen - leider Hen Driessen - Nöl Fleuren - Hay Daemen - Nöl Groenen - Thei Wijnhoven - Jan Lemmen - Piet Theunissen - bestuurslid Jacob van den Hoef en voorzitter Jan Mulders

Onderaan: Frits Hendriks - Ben Fleuren - keeper Jan Daemen - Jan Derks en Thei Rutten.


 

Erica vierde het kampioenschap van 1944 in clublokaal Vink. Na afloop van de gezamelijke koffietafel werd deze groepsfoto gemaakt van de leden uit Well en Wellerlooi.

Vooraan jeugdleden v.l.n.r. Thei Kessels - Harrie Vullings - Gert Groenen - Huub Hebben - Herman Groenen - Gert Roosen - Sjef Vullings - Wim Theunissen - Geert Vullings - Jan Ripkens - Wim Cornelissen  -  Frits Derks.

 zittend: Martha Vink-Hermans - Wiel Rutten - Giel van Vegchel - Toon Hebben - Piet Theunissen - Hannes Cuijpers - Grad Nellisen - Jan Janssen - Hai Hendrix - Jacob Hagens - Jan Daemen (secretaris) - Kapelaan Lebens (geestelijk adviseur) - Jan Mulders (voorzitter) - Jan Janssen (Paad) - Teng Martens - Thomas Vink - Man Hebben - Wiel van den Hoef - Jacob van den Hoef - Stien Wijers (Vissert). 

2e rij: Han Festen-de Riet - Jan Wijers - Engel Hendriks - Jan Jacobs  - Wiel van Soest - Hai de Rijk - Hen Theunissen - Gert Kessels - Man Klabbers - Frans van Vegchel - Jan Lemmen - Thei Rutten - Nol Groenen - Nol Fleuren - Frits Hendriks - Ben Fleuren - Thei Wijnhoven - Jan Derks - Harry Daemen - Piet Theunissen - Hen Driessen - Ser Wijers - Piet Peters - Jan Kopczinski - Grad Zegers - Anneke Arts - Nol van Els.

3e rij: Tony Bouten - Karel Roosen - Piet Lemmen - Ben Beukers - Huub Wijenberg - Piet Roosen - Nol Driessen - Hen Janssen - Joos Roosen - Thei Roosen - Joep Daemen - Joep van Soest - Jacob Rutten - Frans Remmen - Jan Mulders - Toon Theunissen - Jan Wijnhoven - Bob Fleuren - Sef Thijssen - Jan Zielemans - Grad Derks - Grad Eickmans - Jan Schelhaas.

Boven: Hen Luijpers - Thei Heijnen - Jan Martens - Jan Lucassen - Frans Kessels - Jeu Groenen - Jan Cornelissen - Jac de Riet - Fried Kessels - Sef Chlod - Wim de Riet - Toon Guelen - Frans Daemen - Toon de Riet - Lat Mulders - Toon Cornelissen - Louis Koppes - Wim Koppes - Jan Eickmans - Frans Groenen - Dries Cornelissen - Jan Cornelissen - Frans Theunissen - Mathes Roosen - Jan van Soest - Wiel Klabbers. 


 

v.l.n.r. Wiel Rutten - Jan Zielemans - Engel Hendriks - Joos Roosen - Thei Cornelissen - Jan Lemmen - Jan Janssen.

Sjef Thijssen - Jan Baltissen - Frans Daemen - Toon Theunissen - Kai Arts

In het laatste competitiejaar 1945/46 telde Erica 76 leden.

Na de oorlog vertrokken de mannen uit Wellerlooi en werden lid van de inmiddels opgerichtte Wellerlooise club RESIA (Rooms En Sportief In Alles)


R.K.W.V.C. Roomsch Katholieke Wellse Voetbal Club

Op 21 juli 1940 werd R.K.W.V.C. opnieuw opgericht. Aan de Rooms Katholieke Limburgse Voetbal Bond werd daarna tot toelating van de Wellse club gevraagd. De club had toen 42 leden, waarvan 7 jonger dan 18 jaar. In witte shirts en zwarte broek werd gevoetbald op het terrein van ruim 90 meter lang en 50 meter breed, waar later de kazerne werd gebouwd. Maandelijks betaalden de leden boven 16 jaar 25 cent en de jongeren 15 cent contributie.

Het nieuwe W.V.C. bestuur bestond uit: Voorzitter Jacob Stevens - Secretaris / Penningmeester Jan Verheijen - Bestuursleden Paul Tinneveld - Rich Klabbers - Toon Kersten - Thei Klabbers - Thei Koppes - Piet Mercus en Len Hendriks. Geestelijk adviseur was kapelaan Wismans. (later pastoor te Wellerlooi)

Toen W.V.C. in competitieverband onder toezicht van de Limburgse Voetbal Bond wilde gaan spelen kreeg de club van het overkoepelend orgaan, de K.N.V.B., de opdracht om de naam te veranderen, want er bestond al langer dan het Wellse W.V.C. een andere club onder de zelfde naam.

WALARIA

Door de W.V.C. leden werden een aantal mogelijke namen ingediend. De naam "Walaria", kwam onder de inzendingen als hoogstgenoteerde keuze uit de bus. Het idee voor de nieuwe naam kwam van kapelaan Wismans, die een speelse variant maakte op "Walaren", de vroegere naam van het oude dorp en inwoners van Well. Zaal - café G. Simons op Grotestraat 60 was in 1935 omgedoopt tot zaal Walaria.

Het clublokaal was bij café weduwe Jacob Drissen, later was Huub Wolbertus hier kastelein. (nu Grotestraat 62)

Het terrein van de kazerne moest al weer snel verlaten worden i.v.m. de nieuwbouw. Walaria speelde vervolgens in het Wellsmeer, de wei bij het kruis aan de Kasteellaan en op de kasteelgaarde.

Om de kas te spekken werden o.a. fancy fairs en loterijen georganiseerd. 

Voor zover bekend heeft Walaria in haar bestaan met twee elftallen aan de competitie meegedaan, is een keer kampioen geworden, maar niet gepromoveerd.

Een van die twee elftallen was de voetbalvereniging RESIA uit Wellerlooi. Deze club was in 1942 opgericht. Zij mochten tijdens de oorlog niet onder hun eigen naam "Rooms En Sportief In Alles" aantreden. Vandaar dat men onder de naam Walaria A l de competitie in ging.

Het inmiddels in ledental gegroeide "Walaria" in januari 1943 op de foto gezet voor zaal 'Onder de Linden' van Mantje Klabbers.

Zittend v.l.n.r. Thei Koppes - Piet Mercus - Rich Klabbers - Toon Kersten - Jan Verheijen (secretaris / penningmeester) - kapelaan Jan Geurts - Jacob Stevens (voorzitter) - Thei Klabbers - Joep Tinneveld - Len Hendriks - Gert Krebbers - Wiel Holla en Gerrit Kooter.

2e rij: Harrie Derks - Rinus van Aerssen - Karel Verzijl - Frans van Soest - Ar Reiniers - Ferry Holla - Harrie Krebbers - Jan Simons - Piet Valentijn - Hen Sijberts - Jan Hendrix - Jan Verstappen - Wim Koppes - Grad Kessels - (beneden) Sraar Klabbers - Harry Verrijdt - Wiel Vrede - Hay Heuren - Arie Rank - Piet Linders en Sraar Stevens.

3e rij: Paul Tinneveld - Jan Simons - Toon van Aerssen - Jan Krebbers - Gert Valckx - Ben Reiniers - Toon van Soest - Gert Janssen - Jan Reiniers - (beneden) Jan Janssen - Bèr Vink - Sjang van Son - Jan Smits - Karel Janssen - Thei Janssen - Joep van Bommel - L. Hermkens - Oos Vink - Gert Kessels (hoger) - Joep Smits - Bèr Reiniers - (lager) Jac Heuren en Hen Peters.

Boven: Thei van Bommel - Jac Jacobs - Wim Sijberts - Chris Thijssen - Joep Tinneveld sr. - Jan Sijberts - Theo Simons - Bèr Simons -  Bèr Reiniers - Lot Janssen en Thei Jenneskens.    


 

Het eerste elftal van Walaria in januari 1943.

Staand v.l.n.r.: Bèr Simons - Piet Mercus - Theo van Bommel - Antoon Rank - Jaan Smits - Joep Tinneveld - Thei Janssen - Wiel Hermkens - Jan Sijberts en Jacob Stevens

Knielend: Thei Jenneskens - Joep Smits - Bèr Reiniers - Toon van Soest en Jan Verheijen.

Antoon Rank was kommies en had de voetbalfoefjes bij Feijenoord geleerd. Dat kwam goed van pas in de Wellse club. 


 

Het eerste elftal van Walaria met de reservespelers in 1943.

Scheidsrechter - Theo van Bommel - Thei Jenneskens - Joep Smits - Jan Verheijen - Thei Janssen - Rich Klabbers - Jaap Jacobs - Bèr Simons.

                                                                  Martien Drissen - Bèr Reiniers - Piet Kopczinski.

                                                                 Antoon Rank - Joep Tinneveld - Piet Mercus.


 

Uit de krant van 26-11-1943


 

Uit de krant van 29-01-1944


Well bezat nu twee rivaliserende voetbalclubs. Allebei speelden ze in de competitie en ook tegen elkaar. Op den duur werd Well zodoende verdeeld in twee kampen. Ruzie en tweekamp bleven niet uit tussen de Wellse "kale kak" en het "heise volk", zoals men zich elkaar noemde. Af en toe werden zelfs flinke klappen uitgedeeld. In families speelde soms de ene zoon bij Erica en de andere bij Walaria. Kapelaan Lebens maakte zich in de oorlogsjaren als geestelijk adviseur grote zorgen over zijn dorpelingen en deed zijn best om de mensen met elkaar te verzoenen. Ook wilde hij komen tot één voetbalclub. Dit is hem in deze jaren echter niet gelukt.

De Wellenaren maakten veel mee na de evacuatie bij het puinruimen en wederopbouwen van hun dorp. Toen kwamen veel mensen er achter dat door samenwerking onderlinge vriendschappen ontstonden.

R.K.E.W.C. later E.W.C.'46 genoemd.

In de maanden na de thuiskomst had de geestelijkheid het er maar druk mee en schrijft pastoor Reiné in zijn oorlogsdagboek op 06-11-1945:Tussen de bedrijven door, met heel veel moeite en tegenstand vooral van de ouderen een fusie tot stand gebracht tussen de twee Wellse voetbalclubs : Erica en Walaria onder den naam E.W.C. Erica / Walaria / Combinatie, waardoor een einde is gekomen aan veel onenigheid en tweespald in de parochie.  Men kwam in Well tot het besef dat één vereniging, zowel de sport als ook het gemeenschapsleven, het dorp ten goede zou komen.

Na eindeloze vergaderingen en heftige besprekingen, werd eind 1945 besloten om een fusie aan te gaan. De oprichtingsdatum werd bepaald op 7 juni 1946 in zaal Walaria. Die avond werd R.K.E.W.C. een feit en er melden zich meteen 115 leden aan bij de nieuwe vereniging. De eerste voorzitter werd meester Roncken (van de Landbouwschool). Afgesproken werd o.a. dat men in witte broek en groen shirt ging voetballen. Bij Thomas Vink werd een kleedruimte ingericht en was het clublokaal.

Men organiseerde o.a. wedstrijden voor de  zes Wellse buurtschappen onderling en die werden sportief uitgevochten.

De vrede in Well was weergekeerd en (bijna) iedereen was tevreden. 

In hun eerste seizoen 1946 / 47 werd het eerste elftal van EWC  in de vierde klasse van de KNVB kampioen. De foto werd gemaakt voor de wedstrijd tegen Quick Boys. De Wellenaren verloren deze wedstrijd overigens met 6-2. In dat eerste jaar was  landbouwschool meester H. Roncken voorzitter en Jan Daemen secretaris.

v.l.n.r. Piet Theunissen - Hay Daemen - Joop van Hulst - Math Simons - Jan Verheijen en Jaan Smits.

Gehurkt: Joep van Bommel - Nöl Groenen - Thei Jenneskens - Jan Derks en Thei Rutten.


 

De eerste groepsfoto van E.W.C.'46 op de verdiepingsdag op 6 juni 1948. Pater Gerardus uit Groesbeek, vanwege zijn befaamd preektalent, werd uitgenodigd om tijdens de Mis in de kerk te preken voor de leden van EWC. Na de koffietafel in clublokaal Vink werd deze groepsfoto gemaakt, met de pater zittend in het midden. 

Bovenste rij v.l.n.r.  : Geert Koppers - Willy van Soest - Martien Peters - Herman Janssen - Huub Lenssen - Ben Simons - Giel de Kunder - Sraar Sijberts - Martien Hebben - Wim Simons - Piet Hendrix - Charlie van Dijck - Jacob Hagens - Jan Cornelissen (Hen zn.) - Jan Kessels - Jan Cornelissen (Jan zn.) - Bets Krebbers - Harrie Daemen - Jo Simons - Nelly Wijers.  

2e rij : Jan Sijberts - Jos Daemen - Herman Groenen - Jacob Heijnen - Piet Martens - Ser Wijers - Roel Hendrix - Frans Groenen - Jup Kopczinski - Theo Koppers - Jap de Riet - Toon van Soest - Arnold Reiniers - Bèr Simons - Bèr Dolders - Jacob Lenssen - Wiel Vrede - Joop van Hulst - Wiel Reiniers - Huub Wijenberg.  

3e rij: Hen Peters - Jac Jacobs - Thei Rutten - Thei Kessels - Mathes Roosen - Rinus van Aerssen - Wim Theunissen - Theunissen - Sraar Jacobs - Herman Kersten - Jan Roosen - Math Koenen - Jacob van den Hoef - Thei Koppers - Toon Kopczinsky - Nol van Elsen - Harrie Verrijdt - Hen Thijssen - Giel van Vegchel - Frans Wijers - Jan Krebbers - Jeu Valckx - Gert Janssen - Grad van Gellecom - Jacob Roosen - Wiel van den Hoef - Toon Peters - Wiel Klabbers - Toon Peters - Nico Kwanten - Toos Klabbers - Sjef Aarts.

Zittend de bestuursleden Thei Jenneskens - Jan Niesen - Wiel Rutten - Rich Klabbers - Jan Daemen (Voorz.) - Kapelaan Rutten (Geestelijk adviseur) - Pater Gerardus - Thei Klabbers - Jan Verheijen - Len Hendriks (Secr.) - Piet Mercus - Bèr Simons - Thom Vink (clubbaas) met dochtertje Joke.


Een sportief oud gebruik.

Aan het begin van elke uit-wedstrijd riep de aanvoerder van de thuisclub bij het eerste fluitsignaal met opgeheven hand: "Een hoeraatje voor E.W.C.", waarop de andere spelers antwoordde, ook met gestrekte hand : "Hiep Hoi". Hetzelfde werd door de E.W.C. aanvoerder en de spelers herhaald voor de thuisclub.

E.W.C. en de Bond

Nederland had verschillende voetbalbonden (de katholieke - protestantste en de neutrale.) zoals ze genoemd werden. Nadat deze bonden waren opgegaan in één Bond, n.l. de KNVB, konden de bestuurders van EWC ook met een gerust hart "andersdenkende" leden aannemen. Dat was vaak het geval in Well met gestationeerde ambtenaren, zoals bijvoorbeeld de Douaniers en Marechaussees.

Koninklijke voetbalvereniging.

Op 20 maart 1961 kreeg E.W.C. een Koninklijke Goedkeuring. Dit was voor de bestuursleden een hele verlichting, omdat ze vanaf dat moment niet meer hoofdelijk aansprakelijk waren. Dat werd overgenomen door de vereniging als rechtspersoon. Er werden statuten en een huishoudelijk regelement opgesteld. In de Nederlandse Staatcourant van 15 juni 1961 werden de statuten officieel gepubliceerd.

E.W.C.1 in 1949. Thei Klabbers werd in dit jaar voorzitter. Hij volgde Jan Daemen op, die twee jaar voorzitter was geweest.

Staand v.l.n.r.: Jan Daemen - Piet Mercus - Nöl Groenen - Wiel Rutten - Hay Daemen - Joop van Hulst - Rich Klabbers - Martien Hebben - Hay Simons - Len Hendriks - Thei Klabbers.

Knielend: Lei Thomassen - Willy van Soest - Thei Jenneskens - Sraar Jacobs - Huubke Hebben - Gert Groenen.  

Lei Thomassen was wachtmeester bij de Rijkspolitie, het gezin woonde in de Papenbeek. Joop van Hulst was kommies en woonde met zijn vrouw en twee zonen in het douanekantoor aan de grens.


 

24-04-1949. In het 3e seizoen wordt EWC I weer kampioen.

Staand v.l.n.r. Sraar Jacobs - Joop van Hulst - Hay Daemen - Giel de Kunder - Martien Hebben.

Gert Groenen - de Kuiper - Thei Jenneskens - Nöl Groenen - Wim Theunissen - Thei Rutten.


 

EWC 2 in 1949.
v.l.n.r. Jan Daemen (voorzitter) -  Màn Eickmans – Ben Reiniers – Jöp Kopczinski – Wim Simons
midden: Arnold Reiniers – Theo Koppers – Sraar Sijberts – Ser Wijers
vooraan: Willy van Soest – Geert Koppers en Huub Wijenberg.


 

EWC 1  in 1951.

Staande v.l.n.r. : Len Hendriks - Huubke Hebben - Gert Groenen - Ben Simons - Hay Daemen - Martien Hebben - Sraar Jacobs en onbekende scheidsrechter.

Knielend : Willy van Soest - Jo Valckx - Geert Koppers - Huub Lenssen - Huub Hebben. 


 

Van 1961 tot 1973 lag het voetbalveld van EWC'46 in de Sterrenbos. 

Ter oriëntatie: Links onderaan is de woning van Grad Xhofleer.


 

Voetbalveld EWC '46 in de Sterrenbos met de huizen van 't Zand op de achtergrond.


 

Het tweede elftal van E.W.C. werd kampioen van de afd. B3 in het seizoen 1964 / '65.

Staande: Piet Baltissen – Kees Hebben – Toon van Vegchel – Ger Hebben – Arie Klabbers – Jeu Roosen.

Jeu Klabbers - Jan Duyf - Jan Wijnen - Mat Hagens - Herman van den Hoef en Ben Wijnen.


 

v.l.n.r. : Nico Sijberts - Huub Simons - Geert Derckx - Hay Leenen - Walter Chlod - Paul Lamers - Arno Driessen - Frans Hendrix - Martien Cornelissen - Pieter op het Veldt - Arno Simons - Henk Schoonderbeek en Wil Derks.


 

Seizoen 1968-69. Het kampioenselftal van de vierde klasse H.  Door 2-1 zege op het Tienrayse TOP gaat EWC I naar de derde klasse. Piet Roodbeen scoorde twee maal in de wedstrijd.

v.l.n.r. Tiny Driessen - Toon Linders - Thei Staaks (trainer) - Ger van Soest - Thei Roosen - Geert Brauers - Chris Denissen - Thei Roodbeen (voorzitter / leider) Broer Klabbers (leider)

Knielend: Henk Mulders - Jos Brauers - Wil Brauers - Ben Lenssen - Herman Peeters - Herman Reiniers - Piet Roodbeen en Ai Klabbers.


 

1971 Jeugdvoetballers bij het 25 jarig bestaan van EWC '46.

v.l.n.r. boven: Ger Driessen - Herman Hendrix - Peter Sijberts - Frans Verbaandert - Hans Simons - Leo Peters - Sjef Anderegg - Math Stevens - Walter Koppers - Jos Koenen - Bert Reiniers - Hay Huebers - P. Nissen

2e rij: Nol van Soest - Nico Sijberts - Hay Simons - Wil Derks - Lei Coolen - Piet Zegers - Tonny Driessen - Gé Huibers - Frans Hendrix - Jan Koppes - Henk Roosen - Harrie Janssen - Eric Verbaandert.

Zittend: Hans Verhoeven - Eddy Schoonderbeek - Hans Jacobs - Joop Schoonderbeek - Geert Reiniers - Chris Derks - Geert Janssen - Jan Hendrix - Twan Krebbers - Ben Lenssen - Jos Brauers - Thei Wijnen.

Onderaan: Huber Simons - Mathje Zegers - Grad Sijberts - Jos Huibers - Jan Gooren - Henk Schoonderbeek - Hans Jacobs - Peter Hendrix - Harrie Leenen - Wilbert Vane - Pierre Krebbers - Jan Hendrix - Peter Groenen en Arno Simons. 


 

E.W.C. Clublied

 

 

 

In Well daar is een voetbalclub zo jeugdig en zo fris

De kleur van ons is groen en wit, waar men wat trots op is

Wij houden onze naam steeds hoog, ons club hiep hiep hoezee

Een beter kan er niet bestaan dan onze E.W.C.

 

Refr: Hup E.W.C. Hup E.W.C. een club die er mag zijn

         Hup E.W.C. Hup E.W.C. geëerd door groot en klein

         Eendrachtig is ons clubverband wij stemmen steeds tevree

         Een beter clubgeest is er niet E.W.C. hoezee

 

Waar of wij ook ten strijde gaan, het zij van groot tot klein

Sportiviteit is onze leus op ieder voetbalt'rein

En als ons spel beëindigd is zingt iedereen voldaan

Laat nu de klok maar luiden want geen club kan ons verslaan. 

Dit was aanvankelijk het Walaria clublied, maar werd na de fusie bewerkt voor EWC: veel was daar niet voor nodig. Men veranderde hoera in hoezee en Walaria in EWC.