Zoek

Verenigingsleven

De Rooms Katholieke Kerk bepaalde vroeger het leven van de Wellenaren. De meeste inwoners, met name de schoolgaande jeugd, ging dagelijks naar de Mis en op zondags naar het Lof.  In veel gezinnen studeerde een zoon voor priester of ging een zoon of dochter een klooster in. Pastoors preekten het katholieke belang in iedere fase en op elk terrein van het leven. Er was een grote sociale controle, wie niet goed meedeed kon problemen verwachten op het werk, op school of in de familie. Het Wellse katholieke verenigingsleven werd in het leven geroepen door het bisdom en was goed georganiseerd. Iedereen was wel ergens lid van. En iedere vereniging, van eiervereniging - middenstandsvereniging tot kasteleinsbond. had een geestelijk adviseur. Dat was de Wellse pastoor of kapelaan. Ook voor de jeugd werden verenigingen opgericht om ze te beschermen tegen onchristelijke invloeden. Op zondag b.v. gingen de jongens en meisjes apart in de kerk naar de 'Heilige Familie'. Alle verenigingen namen in vol ornaat en met vlagvertoon deel aan de processies en men ging (te voet) op bedevaart naar  o.a. Kevelaer of Tienray.

Enkele nog steeds bestaande verenigingen uitgelicht.

- De oudste vereniging die Well heeft is het St. Antonius Gilde uit 1435.
- In juni 1886 besloten de 17 mannelijke leden van 'Zangvereeniging Vriendenkring' om ook instrumenten te gaan bespelen. Zo ontstond de Wellse Harmonie onder dezelfde naam. 
- In 1937 werd de Wellse 'Oranje vereeniging' opgericht die later onderbracht is in K.V.W.Well, de vereniging Kindervakantiewerk. 
- De huidige voetbalclub E.W.C.'46 is ontstaan uit de clubs Erica en Walaria. Eerder hadden we in Well de voetbalclubs Herleving en R.K.W.V.C. 
- Ook een nu nog bestaande vereniging is Hengelsportvereniging 'de Snutters', opgericht 23-07-1950.
- In 1965 werd de Motorcrossclub Well opgericht en nog steeds wordt door MCV Well aan de Wezerweg gecrossd. Het losse zand, heeft het circuit de naam: 'de hel van Well' opgeleverd.

In de jaren 1980 en1990 zijn er eens 52 verenigingen geteld die toen tegelijk actief waren in ons dorp. Rond 2020 telt de Wellse gemeenschap ca.30 verenigingen, clubs en stichtingen. Bekijk ze in het menu op de subpagina's.

Nieuwe Venlosche courant 08-08-1908.


 

Venloosche Courant van 23-09-1911. Ook deze vereniging ging ter ziele. In 1925 werd in Well de toneelvereniging 'Ons Genoegen' opgericht. De zaal van het echtpaar Sjang (Jean) Simons-Smits werd vanaf 1935 'Walaria' genoemd.


 

De Groene Kruisvereniging Well - Wellerlooi werd op 7 mei 1916 opgericht en is koninklijk erkend.

Het bestuur Well - Wellerlooi heeft altijd bestaan uit een vertegenwoordiging van beide dorpen. Met de zilveren legpenning van het Groene Kruis werd Thei Hofmans op 25-05-1982 gehuldigd omdat hij 25 jaar bestuurslid was van 1946 - 1981. Nel Zielemans uit Wellerlooi en Anneke Daemen uit Well ontvingen dezelfde zilveren legpenning voor hun vrijwilligerswerk bij het wegen van baby's op het zuigelingenbureau.


 

Het latere briefhoofd van de vereniging. Zie ook pagina Groene Kruis wijkgebouw.

Tot de opheffing van onze afdeling op 28 -09-1994 heeft het 'Groene Kruis Well-Wellerlooi' veel voor de mensen van deze twee plaatsen betekend. Veel vrijwilligers hebben hun tijd gegeven aan het besturen van deze Groene Kruisvereniging. Als voorzitter was o.a. tientallen jaren Jo Thissen (postkantoorhouder) en verder Herman Kersten. Wellse secretarissen o.a. Wim Koppers en Ed van den Berg. 


Limburger Koerier 12-03-1932

Well.
R.K. Middenstandsvereeniging
. — Op een dezer dagen gehouden vergadering der R. K. Middenstandsvereeniglng traden verschillende nieuwe leden toe.

Alle aanwezige winkeliers traden ook toe tot de Rabat-Spaarzegelvereen., zodat thans zoo goed als alle neringdoenden, een enkele uitgezonderd, hiervan lid zijn, niet alleen winkeliers, maar ook slagers, smeden, schoenmakers enz. Bij contante betaling krijgt men dus bij deze middenstanders voor elk gekocht bedrag van 10 ct. één zegeltje. De volle boekjes van 400 zegeltjes kunnen by ieder aangeslotene worden ingeleverd, waarvoor 1 gld. terug ontvangen wordt.


Limburger Koerier 15-09-1937

Well.
Oranje-Comité.
— Maandagavond werd een vergadering gehouden om te komen tot de oprichting van een permanent Oranje-Comité. Een 30-tal belangstellenden waren aanwezig. Het voorloopig comité, dat zoon uitstekend werk verricht had bij gelegenheid van H. M. verjaardag door de 'schitterend geslaagde kinderfeesten, werd dank gebracht voor alles, wat het gedaan heeft, vooral de voorzitter, dhr. Aartsen kreeg hartelijke dankwoorden. Staande de vergadering werd besloten een Oranje-vereeniging „Voor Oranje en Nederland" op te richten. Alle aanwezigen traden toe, terwijl tot bestuursleden gekozen werden de heren W. Aartsen voorzitter; H. Koppers ondervoorzitter; Jan Drissen 1e secretaris; Jan Kwanten 2e secretaris; Jan Krebbers penningmeester; Th. Hendriks en J. Thissen; leden. Besloten werd circulaires rond te zenden aan alle inwoners van Well, waarin doel en streven der vereeniging uiteengezet zal worden, terwijl het bestuur de statuten en het huishoudelijk reglement zal ontwerpen.


 

Venloosche Courant 01-12-1928.

Op 29-06-1939 gingen leden en bestuur van de Wellse Jonge Boeren & Tuinders een dagje op stap.

Deze vereniging is ondergebracht op de Landbouwschool pagina


 

Nieuwe Venlosche courant 02-11-1938.

WELL. Vaandel wijdingsfeest R. K. Middenstandsvereeniging. — Zondag was het een feestdag voor de R. K. Middenstandsvereeniging te Well. Op dien dag n.l. werd het nieuwe vaandel dezer vereeniging plechtig ingezegend. De dag werd ingezet met een algemeene H. Communie van de leden, 's Middags werd een plechtig Lof opgedragen, dat werd bijgewoond door burgemeester en wethouders en vele raadsleden der gemeente Bergen, alsmede door vele leden der zusterafdeelingen uit de omliggende plaatsen en natuurlijk door alle leden van de afd. Well. Na het Lof werd het nieuwe vaandel door den geestelijk adviseur, pastoor Esser, gewijd, waarna deze een kernachtige toespraak tot de leden richtte. Hierbij liet hij uitkomen, dat de inzegening geschied was op het feest van Christus Koning, waardoor de leden zich onder de bijzondere bescherming van Koning Christus hebben gesteld. Tevens bracht de geestelijk adviseur dank aan den middenstand voor den grooten steun, dien de kerk steeds van den middenstand heeft mogen ondervinden.

Na de wijding ging het in optocht onder een der een vroolijke marsch van de Harmonie naar de zaal Klabbers, waar een feestvergadering plaats vond. Deze vergadering werd behalve door de besturen van de zusterorganisaties als Boerenbond, Boerinnenbond, Jonge Boeren, Boerenleenbank e.a. en de besturen der afdeelingen niet alleen uit den Kring Gennep, maar ook uit andere plaatsen als Velden, Meerlo, Wanssum e.a. De bijeenkomst werd geopend met een gebed voor onze vervolgde geloofsgenooten in het buitenland, In zijn openingswoord heette de secretaris alle aanwezigen, bijzonder burgemeester en wethouders en de raadsleden, hartelijk welkom, terwijl hij dank bracht aan den geestelijk adviseur voor zijn mooie toespraak in de kerk. Aangezien de spreker van dezen middag, de heer Koops, voorzitter van de Nederlansche R. K. Middenstandsvereeniging, wegens autopech niet op tijd aanwezig kon zijn, sprak de heer Kool uit Afferden dan nog een enkel woordje, waarbij hij vooral de rede van den geestelijk adviseur onderstreepte en aanspoorde tot deelname aan de actie op katholiek sociaal terrein. Inmiddels arriveerde de heer Koops, die na 'n welkomstwoord van den secretaris meteen het woord verkreeg, om zijn rede uit te spreken over: „De middenstand van gisteren, vandaag en morgen". Met de hoop, dat de afd. Well en tevens alle afdeelingen onder het nieuwe vaandel moge groeien en bloeien, eindigde spr. zijn uiteenzetting, die met een hartelijk applaus werd beloond. Vervolgens werd door de Harmonie het Wilhelmus gespeeld, dat door de aanwezigen staande werd meegezongen.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 06-10-1948. Dit pand staat op het huidige adres Pastoorstraat 1.

Een van de taken van de kapelaan was de jeugdzorg in ons dorp. In het parochiehuis waren activiteiten voor o.a. de Kajotters en voor de meisjes de clubavonden van de 'Jongerengemeenschap'. Ook de Parochieële Jeugdraad hield hier hun vergaderingen.


 

 


 

Pastoor Reiné en burgemeester Douven met de Bayardruiters op de kasteelgaarde, waarschijnlijk rond 1950. Geheel rechts te paard is Kees Nooren.


 

De Bayardruiters op bezoek bij Sjang Roeffen aan de Wezerweg.


 

Dagblad voor Noord Limburg 25-01-1950.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 21-11-1950.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 01-04-1953.


 

Kapelaan Lebens met de meisjes van de Jongeren Gemeenschap. Foto 1: Op de achtergrond ligt 't Zand met het oude huis van de fam. Kusters-van de Winkel en op foto 2 het nieuwe huis van de fam. Bol Dura-Tewiszen. Waarschijnlijk is dit in 1953.


 

Enkele motorcrossleden van M.C.V. Well op de allereerste baan bij het huidige Reindersmeer. 

Grondleggers van deze club in de zomer van 1965 waren oud voorzitter Jan Gramsen, Jan Dolders, Herman Mulders, Joep Klabbers, Henk Driessen, Ger Reiniers, Hay Hagens, Pierre Cornelissen en Math Lucassen. 


 

Koor van Ouderen Sint Barbara. Opgericht in 1966 door de Bond van Ouderen, nu K.B.O. Well genaamd.

Weekblad Grens en Maas - maart 1991.


 

April 1975. De clubkampioenen van Olympic '72. v.l.n.r. Geert Janssen - Harry Leenen en Peter Groenen.


 

In 1975 organiseerde Tafeltennisvereniging Olympic '72 een geslaagd evenement in zaal Walaria.


 

De hengelsport jubilarissen in 1975 voor hun prijzenkast in clublokaal zaal-café Walaria. H.S.V. de Snutters werd opgericht in 1950. Thei Janssen verzon de naam.

Achteraan v.l.n.r. Rien Eikmans - Gerrit Janssen - Jo Alberts - Kees Hebben - Wiel Rutten - Harry Krebbers.

Midden: Huub Reiniers - Joep van Soest - Wim Baltissen - Thei Janssen - Chrit Litjens - Grad Peters - Piet Peters - Huub Hebben - Lot Janssen - Leo Reiniers.

Zittend: Bertus Tax - Jo Zegers - Jacob Lenssen - Wiel Holla.


 

Gemengde Zangvereniging Wallaria. Opgericht 30-03-1967. Tijdens de algemene ledenvergadering van 28-04-2015 is besloten om het koor op te heffen. Het heeft maar liefst 48 jaar bestaan en helaas net niet zijn gouden jubileum kunnen vieren.

Achteraan v.l.n.r. de mannen: Jan Rambags - Huub Smits - Sraar Sijberts - Theo Krebbers - Sjaak Heuren - Martien van Mil - Math Linders - Gerrit Coppers - Mart Janssen - Pierre Krebbers - Luuk Krebbers - Harry Derks - Jan Swemmers - Joost Rötjes - Martien Linders - Gerald Krebbers - Sjef Vink (Lei zn.)

Dames staand: Jo Peters - Fien Smits - Zus Simons - Paula Simons - Ria van Soest - Riek Krebbers - Sybille Parijs - Dina Derks - Bets Janssen -Truus Mulder - Riet van den Bosch - Mariet Lenssen - Hennie Hebben - Joke Krebbers - Minni van Pinxteren - Leny Coppers - Christine van der Horst.

Vooraan: Henk Koenen - Twan Huijs - Hannie Koppes - Nelly Verheijen - Marianne Thijssen - Ineke Rötjes - Margreth van Soest - Pauline Mooren - Gerry Koenen - Ria van der Horst - Petra Klabbers - Wim Simons - Nelly Wolters - Marleen Stevens - Karel Janssen - Ria Janssen - Wim Sijberts - dirigente Mia Ummenthum.


 

MODEL CLUB VENUS is een modelvliegclub. Er wordt gevlogen op een mooie open vlieglocatie vanaf een kortgemaaide grasbaan. Iedere week zijn er meerdere leden actief bezig op hun baan in het Wellsmeer, naast het Evenemententerrein. Dit gebeurd met toestellen die op electro en brandstof vliegen.  Het terrein werd in 2013 geheel opnieuw ingericht en feestelijk geopend. Er wordt ook met helikopters gevlogen en geregeld zijn er officiële wedstrijden.


V.C. TORNADO W.W.

Deze vereniging is in Well opgericht in 1961. Ze kwam voort uit de 'The Teenagers', een club op het Ambonezenkamp aan de Wezerweg. Het Wellse damesvolleybal kwam snel op gang. De trainingen en begeleiding werden in de beginjaren verzorgd door de 'The Teenagers' jongens. Deze club nam in de regio deel aan vriendschappelijke wedstrijden. Het 1e Tornadobestuur bestond uit: Mia Coppers voorzitter - Marian Kwanten secretaris - Gerda Klabbers penningmeester en kapelaan Jos Schreurs geestelijk adviseur. Getraind werd er in de buitenlucht op het veldje bij het Ambonezenkamp, op het oude voetbalveld achter de kazerne en op het voormalige sportveld in de Sterrenbos. Voor binnentrainingen ging men van Tiendschuur naar de oude Jongenschool. Vervolgens de gymzalen van de Huishoudschool in Bergen, LTS de Hamert en St. Paul.  In 1967 sloten zich ook enkele jongens bij de vereniging aan en zo onstond het latere succesvolle herenvolleybal in Well. 

Na de fusie van Tornado met de Volleybalclub RESIA uit Wellerlooi werd de vereniging omgedoopt tot V.C. Tornado Well - Wellerlooi. Om aan geld te komen werd er veel georganiseerd zoals de ballenhantekeningactie - papier ophalen - bloemenverkoop voor Moederdag en de befaamde grote vlooienmarkten en veiling, die zelfs tot over de grens veel bezoekers naar Well bracht.

15-08-1961. V.C. Tornado en V.C. The Teenagers, bij het kampioenschap van de Tornado dames.


 

Leden van Volleybalclub Tornado W.W., waarschijnlijk bij de opnames van de dorpsfilm in 1970. 

Boven v.l.n.r.  1 Hans op het Veldt - 2 - 3 - 4 - 5 Ger Smits - 6 Sjaak Rothoff - 7 - 8 - 9 Tilly Broekmans.

Midden:  1 Annie  Roosen - 2 Betsie  Roosen - 3 Ellie Roosen - 4 Jeanette van Ham - 5 - 6 - 7 ...Hagens - 8 .... Fransman - 9

Vooraan: 1 Maria Koenen - 2 Dorien Jenneskens - 3 Magda Simons - 4 Hannie Vane - 5 Yvonne op het Veldt  - 6 Thea Huibers - 7 Chris van den Hoef   

Weet jij de namen? Geef ze met rij en nummer door : via de webmaster.


 

Mei 1973. Het eerste herenteam van Volleybalclub Tornado Well-Wellerlooi werd voor de derde keer in successie kampioen in de tweede klasse. Staand v.l.n.r. Spelertrainer-coach Basso Latuhihin - Ger Smits - Herman van Krieken - Pieter Lamers - Toon Rutten - Hans op het Veldt. Beneden: Jac Rothoff - Paul Lamers - Math Sikkelmans en Piet Kessels.


 

De roots van de latere Para Zweef Club Cumulus in Horst liggen bij de in 1975 opgerichte Para Zweef Club Limburg in Well.

In de beginperiode van de tegenwoordige schermvliegsport (toen nog parasailing geheten) werd “gevlogen” met ronde parachutes (Pioneer) welke door een auto aan een lijn opgetrokken werden. Het vliegterrein van P.Z.C.Limburg viel echter ten prooi aan afgravingen van het Reindersmeer. Het terrein veranderde in een grote waterplas en maakte een einde aan de vliegactiviteiten in Well.


 

Leden van "Biljartclub 't Hoekje" in maart 1984 in het café Onder de Linden van Ans en Jo Engelen. v.l.n.r. Gerrit Klabbers - Jan Engelen - Sra Klabbers - Theo Engelen - Henk van den Hoef - Frank Derckx. Beneden Jan Duyf - Jeu Klabbers en Wim Theunissen.


 

Op 07-04-1984 werd 'de Wiekslag' geopend. Dat was het houten (voorlopige) clubgebouw van de in 1979 opgerichte Tennisclub 'het Moleneind'.

Het 1e lustrum jeugdtoernooi werd gewonnen door de leden Ingrid van Vegchel en Ton Stoffels. Zodoende werd door hen tijdens de viering van het 1e lustrum in 1984 de openingshandeling verricht. Destijds was de Wellse huisarts Huub Schönberger de voorzitter van de tennisclub.


 

De leden van de Katholieke Vrouwenvereniging Klimop bij het zilveren jubileum in 1988.

De oprichting van deze Wellse Vrouwenvereniging op 28 februari 1963 vond plaats op initiatief van de mannen van de Katholieke Arbeiders Bond, die hun vrouwen aanspoorden om naast de reeds bestaande Boerinnenbond ook een vereniging op te richten. Aldus geschiedde en de naam werd K.A.V. Katholieke Arbeiders Vrouwen. Het gekozen bestuur bestond uit Diny Derckx, Zus Sijberts, Zus Rutten, Gon Groenen en Leida van de Wijngaard. Kapelaan Jos Schreurs werd geestelijk adviseur en de eerste voorzitster was Han Hendriks. (Han van de Pieël)

Het hele verhaal met foto's staat in 'WELL sporen uit het verleden' deel 2. Het boek is nog te koop.

Filmpje Burgemeester Pelzer bezoekt in 2013 KV Klimop 50 jaar 


 

Gemengde Zangvereniging In Canto in 1991 met pianobegeleider Mario Tarantino uit Well en dirigent Gerrit Vogelsangs uit Leunen op de voorgrond. Het koor werd in 1990 opgericht. Na een tekort aan mannenstemmen werd dit gemengde koor op 03-01-2002 opgeheven. 

Achteraan v.l.n.r Sraar Sijberts - Toon Lichteveld - Jan Vaars - Jan Korstjaans - Herman Stevens - Twan Huijs - Jan Sijberts - Martien Linders - Jeu van Asten - Wim Sijberts - Theo Krebbers Gerrit Vullings - Gerrit Kessels - Theo Visser - Pierre Krebbers en Sjef Vink.

Midden: Koos Peters -  Betsy Vaars - Truus Laarakker - Marianne Verstegen - Bettina Groenen - Nelly Janssen - Gerry Koenen - Riny Janssen - Rieky Derks - Bets Janssen - Dina Derks - Zus Klep - Irene Vink - Antoinette Krebbers - Joke Krebbers - Minni van Pinxteren.

Vooraan: Marleen Timmermans - Mientje Klabbers - Petra Klabbers - Henny Dube - Joke Tarantino - Nelly Wolters - Tiny Reijntjes - Zus Sijberts - Toos Rötjes - Ria Huibers - Joke Sprunken - Gerdy Bouten - Annemiek Kessels - Ria Janssen. 


 

Een bestuur met een grote groep van ca. 150 vrijwilligers vormt de stichting 'Spokentochten Well'.

Het is geregeld griezelen in de Wellse bossen. De inkomsten van de spokentochten gaan naar goede doelen. Spokentochten Well ondersteunt Wellse verenigingen, stichtingen en allen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen zij bij voorkeur in materiële zin en anders in financiële zin met een duidelijk doel voor de bijdrage. Op deze manier heeft men al heel wat verenigingen, vrijwilligers en kinderen blij kunnen maken.


OPROEP: Van de tientallen verenigingen die Well kent en in het verleden kende zijn de hier getoonde foto's en pagina's nog lang niet compleet. Heb je nog gegevens en foto's van jouw Wellse vereniging? Deel ze met de bezoekers van deze website en neem contact op via contact webmaster.