Zoek

Harmonie de Vriendenkring.

Door de17 leden van Zanggezelschap 'Vriendenkring' in juni 1886 tot muziekvereniging omgezet.


In de negentiende eeuw ontstonden zanggezelschappen met jongere mannen. Een groep vrienden wilde ook hier wat leven in de 'Wellse brouwerij' hebben, tot nut en vermaak. De 'Liedertafel' is van oorsprong Duits en werd in Well ook populair. Voor de aanschaf van muziekstukken en om de dirigent te kunnen betalen werden voorstellingen gegeven. Soms ook met toneel of grappige sketches. Maar het gemis van een eigen muziekkorps werd later gevoeld o.a. bij (kerkelijke) feesten en processies. Op het einde van de negentiende eeuw werden meerdere harmonieorkesten opgericht in Nederland m.n. in het zuiden.

Venloosch weekblad 17-01-1885. Lid van dit gezelschap was Gérard Verheijen, onderwijzer in Well. Het is aannemelijk dat hij dit gezelschap dirigeerde.


 

Venloosch weekblad  27-06-1885.


 

Venloosch weekblad 02-01-1886. Deze zangers besloten een half jaar later, in juni 1886, om ook instrumenten te gaan bespelen. 


 

(Vervolg van de krantentekst): Drie dagen later vierde eene voorname familie in de kerk en in eigen huiselijken kring de Zilveren bruiloft. Dat was slechts als het stille voorspel van heden.

Heden, den 22 juni, is het geheele dorp in feesttooi. De nationale driekleur wappert van alle huizen. Het geldt de Gouden bruiloft der achtenswaardige echtelieden Jan Hendrik Remmen en Petronella Huygen. Zoo als vele smeden, is ook onze wakkere mr. smid Remmen een der populairste mannen van het dorp. Ieder houdt van hem en inderdaad, hij is dat waard. Daarbij is hij eene zoo echt type van een ouden dorpssmeder, dat, als wij schilderen konden, wij hem wel met zijn vrouwtje in de Katholieke Illustratie wilden laten zetten. Ondanks zijne tachtig jaren is hij nog vroolijk, levenslustig en bedrijvig zonder weerga: op zijn akker overal vooraan en in de smids nog sterk als een reus, — hij hanteert den vuurhamer nog als in de jaren zijner jeugd, hij is nog rap als een veulen, waaraan hij de eerste ijzers past en vooral braaf en eerlijk als goud. Geen wonder dan ook dat alles te been kwam, toen het klokgelui aankondigde, dat het Gouden jubelfeest van Remmen beginnen zoude. Onder de mis, waaronder de Jubilarissen en hunne naaste verwanten, dankbaar voor Gods zegen en dit buitengewoon voorrecht, tot de H. Tafel naderden, zongen de koorzangers schooner en moediger dan ooit. Na den H.Dienst hief het burgerlijk zanggezelschap een passend feestlied aan en geleidde de gelukkige feesthelden over een met bloemen bestrooiden weg naar de schoon versierde woning, waar het tot teeken van vriendschap en hoogachting geschenken regende en de dag in vroolijke stemming werd omgebracht.Toen de avond daalde bracht het zanggezelschap nog een serenade bij fakkellicht, om den schoonen dag feestelijk te besluiten.

 Wij vereenigen ons geheel met hetgeen de grijze Herder in de Mis tot zijne geachte naaste buren sprak. — Leven de echtelieden Remmen nog lang tot vreugde der familie en mede tot vreugde en stichting der parochie. Chr. De B.


In juli van dat jaar was de Vriendenkring nog een zanggezelschap, ze hadden immers nog geen instrumenten. Nadat de mannen in Well sympathie voor hun idee kregen en geld hadden opgehaald konden op 08-09-1886 de bestelde instrumenten aan het station van Venray worden opgehaald. De harmonie kon vanaf toen van start gaan op initiatief van de groep zingende vrienden. De eerste dirigent van harmonie de Vriendenkring was de Wellse schoolmeester Gerardus (Sraar) Verheijen *Venray 19-03-1855 †Well 10-04-1888​. De eerste harmonie voorzitter was Sigbertus Peters, hij woonde in de Grote Waaij.

Venloosch weekblad 10-07-1886. Het café van Tinus Simons lag aan het huidige adres Grotestraat 12 bij de Molenbeek.​ 


 

Advertentie in de Venloosche Courant van 30-07-1887. Ongeveer een jaar nadat de zangers van de Wellsche Zangvereeniging 'Vriendenkring' hun harmonie onder dezelfde naam opgericht hadden, deed men mee aan dit concert op 07 -08-1887.

De Wellenaren speelden: Etoile du Matin van (Processiemars) van de Heerlen geboren componist Mathijs Joseph Hubertus Kessels en Le Troupier (De Cavalerist) van componist G. Dubin


 

Venloosch Weekblad 18-08-1888. Concert met Wellse Kermis.


 

Venloosch weekblad 02-08-1890.


 

Venloosch weekblad 09-08-1890.


 

 Bericht in Peel en Maas 23-08-1890


 

Drapeau van 'Harmonie de Vriendenkring' gemaakt door de firma's van Hope en Laumen in Roermond. Deze waren landelijk bekend in het vervaardigen van alle soorten kunstborduurwerken, kerkgewaden, kerkornamenten, vanen, drapeaux en banieren.

De eerste 'porte-drapeau' was Gerardus Hagens,voor hem was een belangrijke taak was weggelegd. Hij bewaarde en verzorgde het vaandel. Het kostbare drapeau ging verloren na de Tweede Wereldoorlog. Na terugkomst van de evacuatie lag het nog vervuild bij bakker Janssen op de stoep.


 

Limburger koerier 08-01-1895


 

Limburger koerier  06-12-1895.


 

Limburger koerier 27-12-1895.

Limburger koerier 16-01-1896. 

De eerste voorzitter van Harmonie de Vriendenkring was Sigbertus Antonius (Bertus) Peters *Well 10-09-1849 †Well 12-01-1896. Hij was ongehuwd. Bertus en zijn moeder, de weduwe Mechelina Hendrica Peters-Creemers  woonden in bij het gezin van zijn broer Frans in de Grote Waaij. Moeder stierf daar op 09-06-1898. Brouwer Jean Koppers uit de Grotestraat werd de tweede voorzitter van de harmonie.


 

Limburger koerier 09-04-1896.


 

Venloosche courant 15-01-1897


Statutaire oprichtingsdatum van Harmonie de Vriendenkring is 15-11-1898.

Uit de Staatscourant van 03-02-1899


 

Venloosch Nieuwsblad 01-04-1899.


 

Venloosch nieuwsblad 28-04-1899.


 

Venloosch Nieuwsblad 06-05-1899


 

Venloosch Nieuwsblad 24-06-1899


 

De oudste foto die er is van Harmonie "de Vriendenkring". Op 25 juni 1899 gemaakt met het 12 ½ jarige bestaan van de harmonie.

Staand achteraan: v.l.n.r. Thei Derks -  Sjang Simons - Hannes Derks - drapeau uit 1890 met de vaandeldrager Grad Hagens - Herman Koppers - Gerhard Klabbers en Herman Kessels

2e rij: Jacob Drissen - Thei Stevens - Grad Rutter - Arnoldus Kessels - Tinus Simons - Willem Simons - Piet Kessels - Frans Achten - Piet Arts - Johannes Iskes dirigent sinds 1888 (uit Venlo) - Hubertus Coppers.   

Zittend: Leiendekker (secretaris) - Hendrikus Michels (molenaar) - Jan Koppers (voorzitter sinds 1896) - Arnold Robijns (bakenmeester) - Stadhouwers (ambtenaar) - Christiaan Verhofstad (beschermheer v.a. dec. 1897)


Krantenartikel Peel en Maas van 01-04-1899

Op maandag den 25 juni zal te Well een Internationaal Festival voor Muziek- en Zanggezelschappen gehouden worden ter herinnering aan het 12 ½ jarig bestaan van de Harmonie "Vriendenkring" aldaar. Naar wij vernemen, belooft het een groot en luisterijk feest te worden en hebben reeds verschillende gezelschappen hunne medewerking toegezegd.

Venloosch Nieuwsblad van 27-05-1899

 WELL. Met zekerheid kunnen wij vermelden, dat op den dag van het te houden festival te Well zijnde den 25. Juni e. k. stoombooten zullen varen vice-versa van Venlo naar Well en van Lith naar Well. 

Venloosch Nieuwsblad van 28-06-1899

 WELL.  Zondag, 25 Juni, werd 't festival gehouden ter gelegenheid van het  12 ½ jarig bestaan van de harmonie „de Vriendenkring". Het weer, dat dikwijls dergelijke festiviteiten zoo'n leelijke parten spelen kan, was zeer gunstig.  Dat het een heele drukte was in ons anders zoo stil dorpje, laat zich begrijpen! De gezelschappen van de volgende dorpen luisterden 't feest op: Arcen, Blerick, Boxmeer, Blitterswyck, Groeningen, Meerlo, Sevenum, Velden, Venray, Vierlingsbeek, Wanssum en Walbeek. Omstreeks 1 uur zakte de stoomboot van den heer P. J. Berger uit Venloo de Maas af. Wel 300 personen bevonden zich op het dek en verwelkomden ons dorp met een luid „hoera"! De gezelschappen werden aan de Maas „afgehaald" en op het schoolplein werd aan de commissie van ieder gezelschap den „eerewyn" aangeboden. Alle huizen waren met vlaggen getooid. Zelfs op de stoomboot en op de gierpont ontbraken ze niet. Het windje, dat uit het westen woei, deed ze vroolyk klapperen. Wat een verrukkelijke aanblik! Omstreeks 2 uur trok de feeststoet naar het terrein. Die lange stoet, die wapperende vlaggen, die schitterende vaandels, die opwekkende marschmuziek maakten op allen een blyvenden indruk. De stoet trok over den „kasteelschen dijk", den alom bekenden wandelweg, langs het kasteel, een der fraaisten van geheel Limburg. Een kreet van bewondering ging op, toen men dit schoone kasteel en de schoone omgeving zag. Het terrein was keurig ingericht. De talrijke vlaggen aan de boomen zetten eenigen zwier bij. Aan de tribune had men kosten noch moeiten gespaard! Hoe diep, hoe gevoelvol, hoe geheimzinnig klonken de tonen onder dit dichte looverdak. Nadat alle gezelschappen hunne muziekstukken op de tribune hadden uitgevoerd, werden hun prachtige medailles uitgereikt. Omstreeks 8 uur keerden de gezelschappen van het feestterrein terug, De boot lag klaar. Zij liet haar doordringend gefluit hooren. De passagiers begaven zich aan boord. Weldra stoomde zij naar Venloo. Het was een mooi gezicht die wuivende menigte op de boot, die wuivende menigte op den wal, die muziek op dat plechtige avonduur. Aan de hoera's scheen geen einde te komen. En als de boot achter de kromming verdween klonk het ons nog luide tegen „Leve Well!" „Leve de harmonie „de Vriendenkring !" 

Venloosch nieuwsblad 01-07-1899

In ons verslag over het festival te Well zijn eenige onnauwkeurigheden geslopen, die, hopen wij, ons niemand ten kwade zal duiden. Uit Sevenum waren twee gezelschappen aanwezig n.l. de fanfare „de Vriendenkring" en de zangvereeniging „Unie." Eveneens uit Walbeek luisterden twee zanggezelschappen 't feest op, n.l. „St. Cecilia" en „Linnerverein." Dan vergaten wij nog de zangvereeniging „Les Montagnards" uit Bergen, directeur de heer B. Berendsen. Deze jeugdige zangvereeniging heeft getoond, wat door ijver en volharding is tot stand te brengen. Wij bewonderden haar prachtig vaandel, waaraan de eerste medaille prijkte.


 

Venloosch Nieuwsblad 30-01-1904. Ook de Wellse Schutterij ging mee naar Heijen ter ere van burgemeester Otten.


 

Venloosch Nieuwsblad 08-06-1905


 

Op 30 juli 1905 nam Harmonie "de Vriendenkring" o.l.v. dirigent Constant Ex met 25 personen deel aan het Muziekfeest te Venlo, waar het "Fanfare Gezelschap" haar 50 jarig bestaan vierde.


 

Venloosch Nieuwsblad 26-07-1906.


 

Venloosch Nieuwsblad 18-08-1906


 

Weer een reden om samen op de foto gezet te worden, inclusief de medailles op de revers, zal waarschijnlijk het 4e lustrum in 1906 zijn geweest. De dirigent zou dan Constant Ex uit Venlo moeten zijn, naast hem zit de voorzitter Jan Koppers (bierbrouwer). Deze stierf op 31-10-1908 en werd als president van de vereniging opgevolgd door medeoprichter Arnold Robijns, rechts naast hem. 


UIt de Nieuwe Venlosche courant van 05-10-1908 

Well. (ingezonden)

Zaterdagavond had alhier eene druk bezochte vergadering plaats van de werkende leden van de harmonie „De Vriendenkring". Aan de orde was het aftreden wegens vertrek van den directeur de heer C. Ex en benoeming van een opvolger. De edelachtbare heer Burgemeester, beschermheer der vereeniging opende de vergadering met een warm woord van dank aan de aftredenden directeur, erop wijzende hoeveel de harmonie aan de bekwame leiding en goede zorgen van den heer Ex verschuldigd was. De geachte spreker wees er op dat niet alleen op muzikaal gebied, maar ook door de spaarzame regeling van den directeur, de harmonie op vele wijze had geprofiteerd en onder diens leiding nooit een wanklank in het gezelschap vernomen werd, wat anders op kleine plaatsen nog wel eens kan voorkomen. De eerevoorzitter besloot zijne boeiende rede met een warm woord van dank aan het adres van den heer Ex voor de moeite en opofferingen, die hij zich steeds voor bet gezelschap getroostte en bood hem als stoffelijk blijk van dankbaarheid en herinnering eene prachtige meerschuimen pijp aan. Wij twijfelen niet of de heer Ex zal onder het genot van een heerlijk pijpje Varinas of Portorico nog dikwijls denken aan de genoegelijke uren door hem in de vereeniging „De Vriendenkring" te Well gesleten. Ook wij roepen hem gaarne een hartelijk vaarwel en tot weerziens toe. De heer Ex dankte op zichtbaar aangedane wijze en dirigeerde daarna de marsch waarmede bij als directeur der harmonie begonnen was. Vervolgens werd overgegaan tot de keuze van een nieuwen directeur. De leider der vergadering wees er op dat alhoewel door de commissie van bestuur een candidaat gesteld was, n.l. de heer H. Verheijen, onderwijzer alhier, eene vrije stemming werd uitgeschreven. De uitslag der stemming was dat de heer Verheijen gekozen werd met eene groote meerderheid. Wij wenschen den heer Verheijen van harte geluk met zijne benoeming. Moge hij hierin een bewijs zien van het groote vertrouwen dat de werkende leden van „De Vriendenkring" in hem stellen, want wij durven vrij aanstippen dat het voorwaar geene gemakkelijke taak is, die de heer Verheijen op zijne schouders laadt. Maar wij zijn overtuigd dat hij niet zal aarzelen zich de noodige moeite en opofferingen te getroosten, die noodig zijn om de harmonie „De Vriendenkring" op den ingeslagen weg te doen voortgaan, dat hij het voetspoor van zijn waardigen voorganger zal drukken, en dat onder zijne leiding de harmonie zal groeien en bloeien, zoowel door ontwikkeling der bestaande als door aanwerving van nieuwe muzikale krachten. Nemen wij in aanmerking dat de vader van den heer Verheijen een der oprichters der harmonie was, dan kan zulks niet anders zijn, dan voor hem een prikkel om het in hem gesteld vertrouwen niet te beschamen. Onder genot van een heerlijk potje bier en den geur van eene fijne sigaar, welwillend door den aftredenden directeur aangeboden, werden nog eenige genoegelijke uren doorgebracht. Gaarne besluiten wij met een „Hoch" voor de harmonie "de Vriendenkring" en voor haar nieuwen directeur.


 

Nieuwe Venlosche courant 12-01-1908.


 

Nieuwe Venlosche courant 04-05-1909


 

Nieuwe Venlosche courant 07-08-1909


 

Een Kindsheidprocessie tafereel bij de school, ca. 1910. Links tussen de bomen staan (met hoed) de leden van de Harmonie met achteraan het vaandel en dirigent Herman Verheijen links vooraan.


 

Nieuwe Venlosche courant 06-12-1911. In 1911 bestond de harmonie 25 jaar. Het plan was om het  jubilieum in de zomer van 1912 te vieren, dat ging echter niet door.


 

Nieuwe Venlosche courant 01-02-1912


 

Nieuwe Venlosche courant 01-06-1912. Zaal Festen lag aan de Rijksweg, later zaal Achten en Vroemen.


 

Nieuwe Venlosche courant 10-12-1912.


 

Nieuwe Venlosche courant 04-02-1913.


 

Nieuwe Venlosche courant 15-03-1913 


 

Juli 1913. Twee jaar na dato waren de voorbereidingen getroffen voor het jubileumfeest en stond de kiosk in de wei tegenover het kasteel. Links staat dokter Adriaan Willemse, midden brouwer Herman Koppers en rechts bakenmeester Arnold Robijns.  Robijns was destijds de voorzitter van de harmonie. 


 

Nieuwe Venlosche courant 10-07-1913.


 

Advertentie uit de Nieuwe Venlosche courant 12-07-1913


 

Nieuwe Venlosche courant 21-10-1913.


 

Nieuwe Venlosche courant 31-12-1920. Louis Felten was dirigent in Well van 1920-1924.


 

Nieuwe Venlosche courant 21-02-1925


 

Nieuwe Venlosche Courant 04-07-1925.


 

Nieuwe Venlosche Courant 28-07-1925


 

Nieuwe Venlosche courant 14-02-1931.


 

Nieuwe Venlosche courant 01-07-1931. Na enkele jaren komt Winia weer terug als dirigent naar Well.


 

Nieuwe Venlosche courant 24-02-1934.


Vlaamsche Kermis

Op de Vastenavonddagen 3 - 4 en 5 maart 1935 hield Harmonie de Vriendenkring een Vlaamsche kermis,een soort Fancy Fair, in de muziekzaal. Er waren kermisattracties en kraampjes zoals ballen gooien naar blikken, sjoelen, darten en een rad van fortuin. Ook werd er een oud Beiersch Bierhuis ingericht (zie foto hier onder). Er werd assistentie van een groot aantal Wellse meisjes ingeroepen, die zich in Beiersche kledij staken. De leiding van de 40-koppige groep dames bestond uit: Mina Rutten - Mien Arts - Dien Luijpers - Marie Derks en Maria Cornelissen. Van het Vlaamsche Kermis Comité ontving de penningmeester op 17 maart een bedrag van ƒ 500,-

Samen met leden en bestuur van de Vriendenkring werden ze op 3 maart voor de muziekzaal 'Onder de Linden' van de familie Klabbers op de foto gezet. Voorzitter Piet Kessels werd vanwege ziekte waargenomen door zijn vriend Herman Koppers.

Zittend v.l.n.r. : de bestuursleden: Piet Jenneskens - Herman Verheijen - waarnemend voorzitter Herman Koppers - Handrie Derks en Hendrik Krebbers. 

1e rij: Jo Derks - Piet Luijpers - Bèr Simons - Nöl Reiniers - Jan Smits - Thei Cornelissen - Gert Derks - Leo Koppers (ged. zichtb.) - Herman Stevens - Nöl Albers - Sjang Krebbers - Koos Verdijk - Herman Kessels - Toon Janssen - Sjang Simons - Rich Klabbers - Mantje Klabbers - Gerrit Simons - Jan Drissen -Thei Koppers - Jacob Stevens - Thei Krebbers en Sraar Stevens met het vaandel. 

Rij midden: Nelly Sprenkels - Anna Klabbers - Mia Simons - Dina Hermans - Anna Wijers - Anna Remmen - Greet Roosen - Zus Janssen - Greet Manders - Anna Manders - Drika Rutter - Grada Klabbers - To Drissen - To Janssen - Nel Luijpers - Zus Driessen - Drika Rothoff - Marie Derks - Marie van de Kaay en Stieneke Rutten. 

Boven: Paula Jenneskens - Nelly Drissen - Jet Smits - Truus Derks - Dien Drissen - Mina Rutten - Nel Hagelaar - Marie Simons - Mie Stevens - Sibilla Stevens - Mieneke de Rijk - Marie Janssen - Nel van Vegchel - Nel Janssen - Tonny Krebbers - Guus Drissen - Dien Derks - Mien Arts - Mie Cornelissen en Corry Derks.


HARMONIE WELL
05-03-1935 Vlaamsche kermis. — Zondagmiddag werd de Vlaamsche kermis gehouden door de harmonie. De Vriendenkring" door Burgemeester Otten officieel geopend. Bij deze opening waren aanwezig beide wethouders der gemeente met verschillende leden van den Raad, vertegenwoordigers der verschillende organisaties, verder vele notabelen en genoodigden. In 't gezellig ingerichte Beiersche bierhuis heette de voorzitter van 't comité der Vlaamsche kermis, dhr. Jan Drissen, in een mooie toespraak allen hartelijk welkom, vooral 'n hartelijk welkom aan burgemeester Otten, die door zijn aanwezigheid toont, sympathie te hebben voor de Harmonie en dit feest. Hij wijst er op, hoe alleen door steun en sympathie van allen de Harmonie kon bestaan. In 't kort behandelt hij 'n drietal vragen: Wat is 'n Harmonie? Waarvoor is 'n Harmonie? Hoe gaat 't de Harmonie? Hij dankt alle aanwezigen voor 't geen ze steeds voor de Harmonie gedaan hebben en hoopt, dat ook in deze kermisdagen de Harmonie op aller sympathie en steun kan rekenen. Burgemeester Otten zegt, dat hij gaarne naar Well is gekomen om deze Vlaamsche kermis te openen. Hij betuigt zijn volle sympathie met 't streven en werken der Harmonie, die 't vooral in deze tijden, zoo zwaar te verantwoorden heeft. Hij hoopt, dat deze Vlaamsche kermis flink moge slagen en verklaart 't feest geopend. Dhr. J. Drissen dankt den Edelachtbaren Heer Burgemeester voor zijn sympathieke woorden, waarna de Harmonie onder directie van Directeur Winia het Wilhelmus inzet, waarna met een pittige marsch het muzkaal gedeelte geopend werd. Ondertusschen was de zaal al flink bezet en konden de aanwezigen van de verschillende kermisvermakelijkheden genieten. De verschillende attracties kregen al dadelijk druk bezoek en in Ober-Beieren heerschte een gezellige drukte. We twijfelen er dan ook niet aan of deze Vlaamsche kermis zal, dank zij de degelijke voorbereiding en de daadwerkelijke medewerking der Wellsche jonge dames, even goed slagen als alle feesten, welke door onze Harmonie georganiseerd werden.

Vlaamsche kermis 1935: De bühne in Muziekzaal Klabbers werd ingericht als een oud Beiers bierhuis, compleet met houten biervaten...


 

Limburger koerier 04-05-1935. De winnende naam voor zaal Simons werd 'Walaria'.


 

Nieuwe Venlosche courant 14-01-1936


 

 


 


 

Twee gouden jubilarissen in 1936: de medeoprichters Arnold Robijns (bakenmeester) en rechts Peterhan Derks (kleermaker).


 

Gérard Peters was een der zangers die de harmonie mee oprichtte.


 

Bij het gouden feest werd op 24 juni 1936 op het kasteel deze groepsfoto gemaakt.

Zittend v.l.n.r. Piet Jenneskens - Handrie DerksHannes (Peterhan)  Derks - Arnold Robijns (ere president) - Dr. Juris Richard Wolters (beschermheer) - Jean Winia (dirigent) - Herman Koppers (voorzitter) - Herman Verheijen. 


Artikel uit De Limburger Koerier 27-06-1936

VRIENDENKRING TE WELL IN GOUD

Het festival in de tuinen van het kasteel.
WELL. — A.s. Zondag herdenkt de Harmonie „De Vriendenkring" haar gouden bestaan, door het houden van een groot internationaal festival in de prachtige lommerrijke tuinen van 't kasteel Well. 26 Muziekgezelschappen nemen er aan deel. „Waar eigen zeden, eigen schoon, het hart des volks bekoort". Daar in die provincie, waar men deze strofe uit het zoo mooie volkslied zingt, daar zijn die zeden nog bewaard gebleven en het is mooi, hier eens op te wijzen. De zedelijke drang, dat in de jaren omstreeks 1870 tot het einde der eeuw overal muziekgezelschappen werden opgericht, vond ook zijn weerklank in Well, het aloude Maasdorp met zijn kasteel en legende, van ridderlijke maaltijden 'en officieren diners, van hoevengekletter en duels, het dorpje met zijn prachtige lindenlanen en gezellige bevolking.

Het was in het jaar 1886, toen eenige muzikale inwoners, die reeds eerder een zanggezelschap "den Vriendenkring" vormden, den grooten algemeenen drang, ook een Muziekvereeniging te hebben in eigen dorp, niet meer weerstaan en stappen ondernemen om een Harmonie op te richten. De officieele oprichtingsdatum wijst ons medio Juni aan op den Venloschen Almanak. De muziekenthousiasten,17 in getal, trokken uit om geld en sympathie voor hun onderneming te winnen en zagen hun werk bekroond, door de bekende offervaardigheid der Wellsche ingezetenen. Over bestelling en verdeeling der instrumenten, werd gepraat en geconfereerd, zoodat dd. 8 September de instrumenten aan het station te Venray konden worden afgehaald. Onder presidium van den heer Hub. Peters en onder leiding van den heer G. Verheijen werden de eerste gave tonen, bij gelegenheid van een processie, aan de nog zoo mooie, blinkende instrumenten ontlokt. De studie op het instrument was een zeer voorname factor, en de prestaties hielden hiermede gelijken tred. In de tijden, dat ieder zich schrap zette en studeerde, waren de klanken werkelijk harmonisch en volgens overlevering speelde men na eenige jaren al heel verdienstelijk. 

Het zou te ver voeren, het geheele archief der vereeniging bloot te leggen, we willen slechts volstaan met de volgende feiten die het voornaamste zijn:
1888—1890. De Harmonie, geprikkeld door de zustergezelschappen die reeds een vaandel voor de vereeniging uitdroegen, hield een huiscollecte en kon zich in het bezit stellen van een vaandel, hetwelk met grootsche plechtigheid en festiviteit werd ingewijd.
1888. Overlijden van den heer Verheijen (10 april), directeur, die werd opgevolgd door den heer Kollembom. In deze jaren had de vereeniging zwaar te kampen met de leiders en na den heer Verheijen namen het dirigentschap over de heeren Iskens en Pizarowitz, totdat dit constant gemaakt werd door den heer Jan Ex, die eenige jaren aan de Harmonie verbonden bleef.
1892. De heer J. Ex neemt ontslag wegens vertrek.
1896. De president der Harmonie, de heer H. Peters, wisselende dit leven voor het hiernamaalsche en werd opgevolgd door den heer Jan Koppers.
De periode van 1889—1910 was voor de Harmonie een bloeiend tijdperk. Onder leiding van den heer Constant Ex die het dirigentschap van zijn neef had overgenomen, gingen de prestaties steeds crescendo en men sprak in de naaste omgeving van Well, over de Harmonie „De Vriendenkring" lof en roem.
1908. De Heer Koppers werd aan 't gezelschap ontnomen, en de huidige President, de heer Arnold Robijns, trad in zijn plaats. Voor ups and downs werd ook de Harmonie niet gespaard, en het was vooral in de laatste voor-oorlogsjaren, dat men kampte met downs. De heer Herman Verheijen had inmiddels door vertrek van den heer C. Ex in 1909 de leiding genomen en goed geschoold, volgens het systeem van den heer Ex, maakte men weer een periode van opleving mee".
1911. De Harmonie viert haar 25-jarig bestaan op grandiose wijze en vertolkt een fragment uit de opera “ Martha” van  Friedrich von Flotow op zeer verdienstelijke wijze.
1914. Europa in rep en roer, doch de Harmonie zet haar werk voort met de helft der leden.
1920. Bij de heroprichting, of liever bij het wederom actief worden der vereeniging, gingen stemmen op, om naast den dagelijkschen Directeur een extra instructeur aan te stellen. Men deed hiertoe stappen bij bevoegden personen en vond den heer Feiten uit Venlo bereid, te Well om de 14 dagen instructielessen te geven. Onder leiding van dezen ging het met de Harmonie sterk crescendo. Men leerde „fachmannisch" aanzetten en blazen, staccato en opvatting van het genre der beroepsmusici. De heer Feiten gaf zijn, functie, na eenige jaren zeer verdienstelijk werk, over aan onzen huidigen Directeur den hooggeachten heer Jean Winia, die met een vurig enthousiasme het werk van den heer Feiten overnam en met datzelfde enthousiasme tot op heden nog doorwerkt. De finantiëele zorgen der vereeniging, die op en af gingen, deden in 't jaar 1926 heel erg van zich spreken. De heer Piet Kessels, die vanwege den hoogen ouderdom van den heer Robijns het presidium der vereeniging had overgenomen in dat jaar, zag zich na afloop van het laatste groote Festival, 40-jarig bestaan der vereeniging voor een moeilijk probleem geplaatst. De tering moest naar de nering gezet worden, en voor bekostiging van de instructeur waren de baten te gering. Lang en breed werd overwogen, totdat de geldzorgen, het zwaartepunt in menige vereenigingsschaal, naar die zijde oversloeg en de heer Winia tijdelijk eervol ontslagen werd, om bovengenoemde reden. Men ondervond echter na eenige jaren de geweldige nadeelige invloed, die het ontslag van den heer Winia had teweeggebracht, zoo dik terug in de prestaties, dat er wederom uitgezien werd naar een beroepsleider, die in 1928 in den persoon van den heer Johan van der Mee uit Nijmegen, den dirigentstok opnam. Ofschoon de heer van der Mee zeer verdienstelijk werk heeft gedaan, nam hij vanwege drukke werkzaamheden in de naaste omgeving zijner woonplaats, in 1932 ontslag. De heer Winia, die nog steeds in herinnering bij het gezelschap en de Wellsche bevolking was, vanwege zijn prettige en tactvolle leiding, werd wederom aangezocht als Directeur te willen fungeeren en trad als zoodanig nog hetzelfde jaar wederom in dienst. Wij verheugen ons op dit oogenblik in 1936 zeer, dat wij, al willen we onze prestaties niet hoog aanslaan, toch mogen staan in de rij van die gezelschappen die de edele toonkunst matig beheerschen volgens het begrip van den dilettant muzikant.


Pastoor Driessen maakt in "Well en wee" gewag van een voorloper van deze Wellse harmonie, die t.g.v. het bezoek in 1841 van Koning Willem II aan Well de muzikale omlijsting verzorgde bij zijn ontvangst op het kasteel.

Dit was echter geen Wellse, maar de in 1817 opgerichtte harmonie van Horst. Dat blijkt uit geschriften die de harmonie van Horst bezit en uit de aantekeningen van rentmeester van Kasteel Well, van Eijll.

Het feestprogramma ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard op 7 januari 1937

Om 6 uur in de morgen blies men de Wellenaren wakker met de reveille!


 

Harmonie de Vriendenkring tijdens de optocht, die om 13.00 uur startte, zoals in het bovenstaande krantenbericht te lezen is.

Meer foto's van deze optocht staan  HIER


 

Limburger koerier 03-02-1937.


 

Limburger koerier 12-06-1937


 

Limburger koerier 07-08-1937.


 

Leden van de harmonie met  Koninginnedag 1937.  Dit viel op dinsdag 31 augustus met de Wellse kermis. Met enkele bestuursleden werden de muzikanten op de kasteelgaarde gefotografeerd.

v.l.n.r. Hendrik Krebbers - Sraar Stevens met het vaandel - Gerrit Simons - Gerrit Derks - Piet Stevens - Tinus Stevens - Rich Klabbers - Wiel Hermkens - Jan Drissen - Herman Stevens - Bér Simons en Handrie Derks.

Gehurkt: Ferrie Holla - Herman Kessels - Jacob Krebbers - Wiel Heuren - Toon Janssen - Wim Janssen - Piet Jenneskens.

Liggend vooraan Theo Krebbers, (zoon van Jacob)


 

ca. 1939. Staand v.l.n.r. Jacob Stevens - Bèr Simons - Leo Koppers - Jan Verzijl - Mantje Klabbers - Nöl Reiniers - Handrie Derks - Sjang Krebbers - Koos Verdijk - Ben Simons - Herman Koppers (voorzitter) - Thei Koppers - Jan Drissen - Hendrik Krebbers - Herman Verheijen. Links onder: Jo Derks - Rich Klabbers - Wim Janssen.

Zittend Dr. Richard Wolters. Hij was vanaf 1906 beschermheer en had het met de harmonie, zowel als met de voetbalclub en het gilde goed voor. Zijn kasteelweiden stelde hij bij ieder feest beschikbaar. Tot in 1936 lagen die beschikbare weiden van het dorp uit gezien achter het kasteel (nu gezien tussen kasteel en kruis en aan de overkant van de weg). De Kasteellaan liep destijds nog rechtdoor. Later ging men naar de huidige Kasteelgaarde.


 

Ondanks de regen trokken harmonieleden, met enkele overgebleven instrumenten, op een vrachtwagen door het verwoestte dorp in de Bevrijdingsoptocht op Koninginnedag 31-08-1945.


In WO II gingen de harmonie activiteiten gewoon door, voor zover het mogelijk was. Twee jaar lang is het door de Duitse bezetter verboden geweest om in het openbaar muziek te maken en leek het of de harmonie ter ziele was. Alhoewel de harmonie niet opgeheven is tijdens WO II werd ze in 1946 toch weer symbolisch opgericht en wel in de gehavende pastorie van pastoor Reiné. Tijdens de processie van dat jaar blies er weer een bescheiden muziekgezelschap. Men ontving een rente oorlogsschadebedrag en een bedrag van de Nederlansche Herstelbank.

In 1946 had men eigenlijk het 60 jarig bestaansfeest moeten vieren, maar de oorlog die net voorbij was had dit onmogelijk gemaakt. Bijna alle instrumenten waren verloren gegaan. In de eerste jaren na de oorlog moest er bovendien eerst veel werk verzet worden en daarna pas was er reden tot feesten. Geld om het jubileum te vieren was er niet. In 1948 was het nadelig saldo ƒ136,99 

Om toch weer bij kas te komen werden er (Mutsen-) Bals gehouden, ook met prijsdansen, concerten gegeven met entree en toneel gespeeld in Well - Afferden en Wellerlooi. In Café Drissen werd gekaart en de opbrengst was ƒ24,80.  Een Eierfestival en diverse Wielerrondes brachten ook geld in het laadje. Voor een trommel en veertjes werd in 1948 ƒ13,60 neergeteld, ook werden er andere instrumenten en muziekkaften gekocht.


 

De eerste geluidsopname van de harmonie dateert uit 1948, toen er twee marsen op een 78 toeren plaat gezet werden om naar “onze jongens in Indië” te sturen. 

De plaat is >> HIER << te beluisteren.

 


Op 22 mei 1949 werd een groot festival gehouden waaraan 16 korpsen uit de regio deelnamen. De jubilerende harmonie bestond dat jaar uit 21 werkende leden. In november 1949 betaalde de penningmeester aan de Aannemers Combinatie een bedrag van ƒ753,14 voor een kiosk, die links van het huis van Hommen op het kermisplein werd geplaatst. Voor de Cecilia Mis betaalde men in die tijd ƒ8,-

 


 

Deze foto werd gemaakt t.g.v. het 60 jarig jubileum, dat niet in 1946 gevierd kon worden, maar pas in 1949. Na de oorlog was het instrumentarium niet meer op peil en moesten er eerst nieuwe instrumenten aangeschaft worden.

v.l.n.r. zittend: Wiel van Bommel en Karel van Elsen.

1e rij: Frits Sijberts - Theo Simons - Wiel Holla - Gerrit Simons - Frans Coppers (dirigent) - Gerrit Krebbers (voorzitter), Antoon Kersten, Wim Simons en Piet Klabbers.

2e rij: Cor van der Meij - Martien Hebben - Mantje Klabbers - Mich Simons - Herman Stevens - Wim Janssen - Piet Broekmans - Richard Klabbers.

Bovenste rij: Tinus Stevens (2e dirigent) - Lei Koppers - Wiel Daniels - Hay Simons - Sraar Sijberts - Herman Lenssen - Hay Derks - Bèr Simons - Thei Jenneskens en Jo Derks.

1949. Frits Sijberts uit de Grotestraat.


 

Het feestcommité in 1949 bestond uit de heren:

Zittend v.l.n.r.:  Jos Schreurs, hoofd der school - Gerrit Simons, café zaal 'Walaria" -  Thei Douven, burgemeester gemeente Bergen - Gerrit Krebbers voorzitter - Dr. Gerard Smals, huisarts - Willem Simons, tuinder - Piet Klabbers, transportbedrijf en kolenhandel.

Staand: Man Klabbers, café zaal "Onder de Linden" - Wim Koppers, onderwijzer - Sjang Göbbels, landbouwer - Wiel Holla, schoenmaker - Antoon Kersten, boswachter - Toon Vink, molenaar - Jozef Laarakker, landbouwer - Frans Coppers, koster, winkelier & dirigent - Tinus Stevens, verzekeringsagent - Grad Wijers, transportbedrijf & rijwielzaak - Thei Derks, kleermaker.


 

Foto uit ca. 1950 op de Kasteelgaarde. 

v.l.n.r. Thei Koppers (Brouwer) – Martien Hebben – Jan Simons – Hay Simons – Harrie Derks – Bér Simons – Mich Simons – Wiel Daniels – NN – Herman Groenen – Piet Broekmans – Thei Jenneskens – Leo Koppers – Thei Klabbers – Tinus Stevens.

Gehurkt: Herman Klabbers – Wiel van Bommel  – Rich Klabbers – NN – Karel van Elsen – Math Simons – Wim Janssen – Jan van Houtem – Sraar Sijberts.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 09-02-1952.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 19-02-1952.


 

18-03-1953 De bonte avond revue. v.l.n.r. Fien Coppers - Joke Janssen - Marian Kwanten - Zus Hagens en  Frans van Dooren, de schrijver van de revue aan de microfoon. Na de Tweede Wereldoorlog in 1952 schreef Frans van Dooren de eerste revue voor Well met als titel: Well aan de Maaskant.


HARMONIE WELL 1958

Waarom is oprichtingsjaar 1886 veranderd in 1888?

Vanaf 1958 viert Harmonie de Vriendenkring de jubileumfeesten twee jaar later dan de oprichters van 1886 voorheen diverse keren deden. Nadat in 1958 de nieuwe secretaris Mich Simons de statuten opgevraagd had, zag men dat deze bindende grondregels van de harmonievereniging op 15-11-1898 notarieel zijn vastgelegd. Deze statuten zijn op 21-01-1899 goedgekeurd door de Nederlandse Staat. De publicatie was op 03-02-1899 in de Staatscourant. Ondanks al deze gegevens en wetende van het historische oprichtingsjaar juni 1886, heeft het harmoniebestuur o.l.v. voorzitter Wim Koppers vanaf 1958 het jaar 1888 als oprichtingsjaar aangehouden. Waarom men dit gewijzigd heeft weet niemand meer te vertellen, ook de gevraagde oud-secretaris Mich Simons niet. 

Eerste vrouwelijke leden van de harmonie werden na 72 jaar toegelaten.

Rietje Klabbers uit de Nicolaasstraat en Elly Stevens van de Kasteellaan.

Vanaf de oprichting in 1886 was de Harmonie puur en alleen een mannen aangelegenheid geweest. Maar de jaarvergadering besliste dat vanaf toen ook vrouwen en meisjes lid konden worden. Deze twee meisjes waren de eerste vrouwelijke leden in dat jaar. Het was 1958.


 

1958. Zij vormden met deze jongens het eerste trommelkorps dat twee jaar eerder was opgericht. Karel van Elsen was destijds hun instructeur.

v.l.n.r. Rietje Klabbers - Ger Hebben en Elly Stevens. Gehurkt: Gerry Driessen - Theo Hebben en Arno Hebben.


 

Er werd een actie met loterij opgestard in 1959 voor een nieuw vaandel. Het eerste vaandel was in de Eerste Wereldoorlog verloren gegaan.

Het nieuwe vaandel uit 1961 met een afbeelding van de Heilige Cecilia, patrones van muzikanten.

 Wat veel mensen niet weten is dat het jaartal 1888 onderaan ingeweven is.


 

Bij de viering van het 75 jarig bestaansfeest in 1963 werd dank zij een grote actie de Harmonie voor het eerst in uniformen gestoken.

Het Actie Comité 'Nieuwe Uniformen' (vooraan eerste rij), met Dr. Harry Smals als  comité voorzitter. 

Het  harmoniebestuur compleet met bolhoed en de leden in blauw uniform met kolbak - het trommelkorps kolbak met veer.

 

1963. Het bestuur: zittend v.l.n.r. Harrie Verrijdt - Piet Laarakker - Wiel Holla - Willem Simons (ere bestuurslid) - Pastoor Theo Driessen (geestelijk adviseur) - Wim Koppers (voorzitter) - Tinus Stevens (dirigent) - Toon Kersten - Toon Jenneskens - Wim Simons - Thei Klabbers. Bij de drumband was Math Simons de Tambour-maître.


 

Cecilia feest 1969: Harrie Derks ontvangt uit handen van geestelijk adviseur pastoor Theo Driessen een onderscheiding vanwege zijn 35 jarig lidmaatschap. Harrie Derks werd als 9 jarig jongetje lid op 22-11-1934  Tot op hoge leeftijd zelfs nog actief spelend op zijn tenor sax.

Harrie begon als bordendrager, vervolgens werd hij leerling muzikant en bespeelde de es klarinet. Later ging hij over op de alt sax en tenslotte de tenor sax. In 2014 vierde hij zijn 80 jarige lidmaatschap en schreef zodoende geschiedenis bij de Harmonie.  Hij overleed op 19-05-2015 

 

 

 

Harrie Derks in de periode van leerling muzikant.


 

Toon Schellens had de muzikale leiding in 1973 bij het 85 jarige bestaansfeest.


 

1976. Toon Jenneskens - Wiel Holla en Rich Klabbers.

Na gedane arbeid is het goed rusten met een borrel en een sigaar er bij. Het leverde een rokerige foto op.


 

1978 o.l.v. Chris Cuppen. 


 

Op 12-04-1982 nam de 71 jarige Tinus Stevens definitief afscheid als (inmiddels 2e) dirigent.

Op de afscheidsreceptie waren ook oud Wellenaren Sjang en Miet Krebbers-Drissen. Van dit echtpaar hadden Nel en Tinus het huis gekocht aan de Kasteellaan.


 

In 1988 had de 100 jarige harmonie enorm succes met de revue 'Well ien Harmonie".

Tientallen Wellse amateurspelers van alle leeftijden,  o.l.v.  decorschilder / regisseur Vic Timmermans, speelden de sterren van de hemel in de grote feesttent op de kasteelgaarde. Een jaar lang was er tekst, muziek en choreografie geschreven en gerepeteerd. 

Een comité o.l.v. Herman Stevens was twee jaar bezig geweest om een feestprogramma samen te stellen.

Van 2-12 juni  1988 werd er uitgebreid en groots feest gevierd met o.a. het gemeentelijke muziektoernooi - Een receptie met daarna Früschoppen m.m.v. Hofkapel Venray - Een zeskamp was er georganiseerd waarin de verenigingen het tegen elkaar opnamen - Voor de senioren was een 50+ middag met 'Toedem' en volksdansen en de kleintjes amuseerden zich met een  tekenwedstrijd - clownvoorstelling - spellen en schminken. De Koninklijke Mariniers Kapel gaf voor ƒ2,50 entree een concert en veel (ex) leden namen deel aan een groot dorpsontbijt. Diverse avonden speelden er bands en was er een piekavond waar je dus voor 1 gulden een pilsje kon kopen. Het feest werd op 12 juni afgesloten met een Internationaal Muziektreffen met een defilé door het dorp en concerten van 10.30 -20.00 uur. 


 

De leden van de harmonie in 1988 met ereleden.


 

Receptie in 1988 ter gelegenheid van het Nederlands Kampioenschap in de tweede afdeling.


 

1997. Groot feest voor de harmonie en voor Tinus Stevens.


 

In 1997 promoveerde de harmonie naar de superieure afdeling. Het orkest kreeg 319 punten op het concours.

Na de receptie ging dirigent Jacobs op de foto met v.l.n.r. Herman Groenen - Hay Deckers - Wiel Daniels en Herman Lenssen.


 

Harmonie de Vriendenkring in 2005 o.l.v. dirigent Chris Derikx.


 

Handrie Derks was al vroeg lid. Zo ook twee van zijn zoons. Harrie werd als 9 jarig jongetje lid in 1934 en heeft de muzikaliteit doorgegeven.... Dochter Ien en kleindochters Femmie en Anne volgen het muzikale voorbeeld in de familie Derks. Dagblad de Limburger maakte op 17-06-2013 een portret van de Derksen, waar de muziek als een rode draad door hun leven loopt.


 

De harmonieleden in 2013 op kasteel Well.


 

De ereleden gingen nog apart op de foto in 2013.

v.l.n.r. Staand: Wiel Daniels - Herman Lenssen - Herman Groenen.

Zittend: Hay Deckers - Harrie Derks - Rinus van Aerssen en Mia Klabbers.


De directeuren / dirigenten van Harmonie de Vriendenkring:

Johannes Iskes dirigent te Well in 1888 en 1889. 

De in Zutphen geboren, 28 jarige trompetter / dirigent, was in 1988 te Venlo getrouwd met Anna Prosten.


Het leiden van het orkest zelf wordt directie genoemd. Zodoende noemde men de dirigent eerder altijd directeur.

Van muziekdirecteur tot dirigent:

1886-1888 Gerard Verheijen        
1888-1889 Kollenbom en Johannes Iskes        
1889-1890 Arthur Pisarowitz        
1890-1892 Jan Ex                    
1892-1909 Constant Ex
1909-1920 Herman Verheijen
1920-1924 Louis Felten (foto)       

 

1924-1928 Jean Winia
1928-1932 Johan van der Mee
1932-1940 A. Albers / Jean Winia
1945-1949 Frans Coppers
1949-1954 Jean Winia (foto)

1954-1966 Tinus Stevens
1966-1966 Jochems     
1966-1977 Toon Schellens
1977-1986 Chris Cuppen
1986-2000 Geert Jacobs
2000-2006 Chris Derikx
2006-2012 Eric Roefs
2013- nu    Geert Jacobs (foto)  


 

Voorzitters van Harmonie de Vriendenkring.

Sigbertus Peters   1886 - 1896

Jean Koppers         1896 - 1908

Arnold  Robijns      1908 - 1925

Piet Kessels            1925 - 1936

Herman Koppers* 1934 - 1944

Gerrit Krebbers    1948 - 1952

Wim Koppers        02-05-1952 - 22-05-1969

Toon Jenneskens   22-05-1969 - 29-01-1981

Herman Kersten    29-01-1981 - 18-02-1991

Geen voorzitter     rest van 1991

Toon Linders         06-02-1992 - nov. 1994  

Wim Eikmans        nov. 1994 -  2003

José Klabbers       2003 - juni 2011

Herman Stevens    juni 2011 - 2022

Monique Butt-Lenssen Juli 2022 - heden

*Tijdens de langdurige ziekte en na de dood van voorzitter Piet Kessels 07-10-1936 werd wethouder Herman Koppers in 1934 (eerst waarnemend) voorzitter. Nadat Koppers was overleden is er van 1944 -1948 geen voorzitter geweest i.v.m. de Tweede Wereldoorlog.

Actuele gegevens staan op de Harmonie website