Zoek

Siebengewald

Siebengewald

 


De bewoners van Siebengewald gingen vanouds naar de nabije kerk in de parochie Hassum (Dld). In 1823 werd het dorp bij de parochie Afferden gevoegd, ingevolge de grenstrekking. Pas in 1863 werd de zelfstandige parochie Siebengewald opgericht. Door het Rijk werd in 1867 een subsidie van ƒ 3000,- verstrekt voor een eigen kerkgebouw in Siebengewald. Er kwam een eenvoudige neogotische kerk met toren in 1868 gereed naar een ontwerp van J.F. Beuijssen. Zie ook Kerkgebouwen in Limburg

Siebengewald

Uit de krant van 25-03-1867.


 

Siebengewald

H. Jozef kerk.


Het kleine buurtschap Siebengewald was tot 1850 geheel omringd door uitgestrekte heidevelden. De purper paarse kleur moet overheersend zijn geweest aan het einde van de zomerperiode. Dit prachtige panorama is nog steeds ten dele aanwezig in dit grensdorp. De bevolking van Groesbeek bestond voornamelijk uit ambachtslieden, die hun geld verdienden met het maken van bezems en borstels uit hei. De handel in dit soort artikelen, bloeide tot ver buiten de omgeving en was zeker grensoverschrijdend. In het laatste gedeelte van de negentiende eeuw zochten een tiental families hun heil in Siebengewald. Hier was nog volop hei en men kon gemakkelijk handel drijven in het naburige Duitsland. In 1818 woonden slechts 116 personen in het buurtschap Siebengewald. Een deel van deze Groesbeekse dagloners en bezembinders vestigden zich in het buurtschap van “de Groote Horst” ook wel “de Hei” genoemd. Schamele huisjes, plaggenhutten waren tot de eerste wereldoorlog de enige behuizing voor deze zeer arme bevolking. Het Groesbeeks accent is nog duidelijk hoorbaar in het huidige dialect van Siebengewald. Omringd te zijn door de Duitse grens, maakte smokkel tot een geliefde bezigheid. De smokkelarij zorgde naast betrekkelijke rijkdom vooral voor eenheid in het dorp. Door de natuurlijke grens van de bosrijke omgeving en de uitgestrekte heide was het niet zo moeilijk de commiezen uit handen te blijven. Door het uitbreken van de eerste wereldoorlog en de neutraliteit van Nederland bloeide de smokkel als nooit tevoren. Zwartbond jongvee, paarden en pinken gingen van Nederland (Den Bosch) naar de overzijde, maar Duitsland had ook wat te bieden: schnaps of foezel kwam in 5 en 10-liters flessen terug naar Nederland. Natuurlijk om te verhandelen maar een gedeelte was voor eigen gerief. Door te werken bij Duitse boeren en de opkomst van industrie aan de overzijde van de grens kwam er een klein beetje welvaart in het kleine grensdorp. In het begin van de negentiende eeuw werden de grenzen van het grondgebied de Vereenigde Nederlanden geregeld. In ruil voor een enclave in Afferden en een 40 hectare grond werd bij Koninklijk Besluit van 19 november 1817 Siebengewald “overgenomen” van de Duitse Gemeente Weeze en toegevoegd aan de Gemeente Bergen (L).

Siebengewald

Het schoolhuis.  In het rechtse gedeelte woonde het schoolhoofd en in het andere gedeelte werden de kinderen onderwezen. Nadat men later aparte scholen kreeg voor de jongens en de meisjes bleef dit gebouw in gebruik als woning van het hoofd van de jongensschool.

Dit schoolhuis werd gebouwd toen Siebengewald  een zelfstandige parochie werd. Tot 1863 viel men onder de parochie van Afferden. De mensen moesten anderhalf uur lopen. In de akte van de nieuwe St. Jozef parochie staat o.a. dat hier toe behoren: de gehuchten Siebengewald, Kreeftenhei, Flieray, De Vrey, De Koekoek, aan den Grenzen op de Belt, grote en kleine Horst.


 

Siebengewald
Siebengewald

Venloosche courant 10-11-1888.


 

Siebengewald

Venloosch weekblad 05-12-1891


 

Siebengewald

Limburger koerier 12-07-1898. De fanfare uit Siebengewald speelde voor burgemeester Theodor Otten van de gemeente Bergen.


 

Siebengewald

Limburger koerier 17-03-1900 


 

Siebengewald

Venloosch nieuwsblad 07-05-1904.

Begroeting in Siebengewald bij café van Riswick op de hoek Gochsedijk - Augustinusweg.

Maandag 9 mei 1904 was de begroeting van de nieuwe burgemeester Gérard Peters aan de huidige Augustinusweg 1. Het pand was destijds in bezit van het nabij gelegen klooster - semenarie Gaesdonck.

Venloosch nieuwsblad 11-05-1904

Maandag 9 Mei bij gelegenheid van het eerste bezoek van onzen nieuwen burgemeester den E.A. heer G. J. A. Peters, was ons dorp in vollen feestdos. Niet minder dan elf prachtige eerebogen waren met kunstige handen aangebracht. Waren de versieringen in de andere afdeelingen van onze gemeente, zooals Bergen, Well, prachtig, ja zelfs schitterend, verschillende bezoekers, die mede zooals wij ons konden overtuigen van de prachtige versieringen alhier, moesten getuigen dat Siebengewald in dat opzicht in geene gevallen was ten achter gebleven, dat Siebengewald indachtig was geweest het spreekwoord: eere wien eere toekomt, dat Siebengewald verstaat te sieren en weet feest te vieren. Een woord van lof derhalve aan al diegenen, die tot deze versieringen het hare hebben bijgedragen, die geen arbeid te veel, regen en wind trotseerende iets schoons hebben tot stand gebracht. Toen Z.E.A. omstreeks negen uur uit de richting Bergen arriveerde, werd Z.E.A. aan de grenzen op eene hartelijke wijze in ontvangst genomen, door eere wachten te paard en wielrijders. Deze geleidden Z.E.A. tot aan den Augustinus, waar Z.E.A. verwelkomd werd door de schutterij Ons Genoegen, de fanfare Eendracht, de heeren onderwijzers en schoolkinderen en de Z.E. heer pastoor, welke laatste Z. E. A. eene harteljjken welkomsgroet toesprak, en nadat de Schutterij hare eerebewijzen verricht, en een algemeen hoog, waarbij de Fanfare instemde was uitgebracht, zette zich de stoet in beweging over de versierde wegen van ons dorp, bij afwisseling opgeluisterd door de muziek der Fanfare en het trommelgeroffel der Schutterij. Bij den ingang van het schoolgebouw, werd Z. E. A. door een paar lieve bruidjes, onder het opzeggen van een passend gedicht, een prachtig bouquet aangeboden. Na vooraf het schoolgebouw te hebben bezichtigd, waaronder door de kinderen een prachtlied werd gezongen, zette de stoet zich verder in beweging. Bij den laatsten eereboog aangekomen, werd Z. E. A. onder het aanbieden van een prachtig bloemen-bouquet, op eene passende wijze toegesproken door mej. C.van Riswick en na nogmaals een hoog op Z. E. A. te hebben uitgebracht, deed de stoet hem weer uitgeleide tot aan den Augustinus. Eerewachten te paard deden Z. E. A. verder uitgeleide tot aan de grens van Afferden. Moge de welkomstgroeten en wenschen Z. E. A. toegesproken, alsmede de schoone spreuken, die prijken in de eerebogen, bij hem in vervulling gaan, en moge Siebengewald onder het Bestuur van Z.E.A. in bloei en welvaart toenemen, en daarom willen wij nogmaals den wensch herhalen en roepen wij nogmaals: "Lang leve onze Burgemeester!"


 

Siebengewald

Antonia Teun van Baal *Groesbeek 07-10-1848 †Venray 27-11-1918

Dochter van bezembinder Johannes van Baal *Groesbeek 20-03-1812 †Afferden 06-02-1874. Gehuwd op 15-12-1841 met bezembindster Maria Kersten *Groesbeek 27-10-1815 †Afferden 22-06-1886.  

Tonia woonde in Siebengewald toen ze trouwde met Jan Janssen. Ze staat hier voor de plaggenhut die Jan zelf gebouwd had en als stal diende voor de geiten, de bok en de koe. Teun plagde de hei uit het veen in het Wolfsven en omgeving, dat werd gebruikt voor strooisel in de koestal. Teun was kinderloos, het kind is waarschijnlijk van de fotograaf. Ga naar pagina Jan den Duvel.


Toen de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) uitbrak, moest iedereen - ook de schutterijen - uit voorzorg hun wapens inleveren.

Siebengewald

Mobilisatie 1914-18 met soldaten van de Grenswacht aan de Duitse grens bij de woning van Theodorus en Petronella Reintjes - Bodden.

v.l.n.r. Willem (*1902) en Sjaak Reintjes (*1906 - later pastoor te Siebengewald) met vader Dorus Reintjes. In de deuropening waarschijnlijk moeder Reintjes met een dochter.


 

Siebengewald

Echtpaar Katharina Dorothea Knüfer en Gerardus Deckers.

Gerardus Deckers landbouwer-herbergier *Well 14-05-1862 †Siebengewald Gehuwd met Catharina Dorothea Knüfer *Homberg (Dld) 16-08-1864 †Siebengewald 31-07-1939.
Het zijn de ouders van Johanna Jacoba (Han) Deckers en Gottfried (Frits) Rijnders, gehuwd in Bergen 07-05-1925. Frits en Han verhuisden na hun trouwen van Siebengewald naar Maashees, het zijn de ouders van Door Rijnders, getrouwd met Jan Swemmers uit het Elsteren.

Siebengewald

Mobilisatie 08-11-1914. Dit zijn Nederlandse Grenswacht militairen, gelegerd in Siebengewald, met het echtpaar Deckers-Knüfer. 

De foto is gemaakt bij boerderij - café 'De Groote Horst' - Verlof G. Deckers, destijds adres C 128.   (Foto's uit het album van kleindochter Door Swemmers-Rijnders) 


 

Siebengewald

29-11-1919


HANNES WEIJS, een veelzijdige, ondernemende en moedige man.

Siebengewald

Hannes Weijs in 1920, hij woonde tot zijn trouwen op de Halve Maan in Well. 


Peter Johannes Hannes Weijs *Well 22-09-1895 †Well 23-07-1979 Gehuwd in Bergen op 28-08-1919 met Elisabeth Beth Kersten *Siebengewald 31-12-1889 †Venlo 02-07-1968. Weduwe van Theodorus Jans. Kinderen Jans-Kersten: Mathijs (Martien) *12-03-1911, Theodorus *04-11-1912 †01-08-1913, Theodora Gertruda *09-07-1914 †23-04-1915 Antoinetta Maria (Netje) *23-11-1915.

Zoon van: Henricus Weijs landbouwer * Well 20-07-1867 †Well 07-10-1941 Gehuwd in Bergen 06-05-1895 met Hendrika Swemers *Well 15-09-1871 †Well 11-03-1943. 

Kleinzoon van: Johannes Weijs *Well 22-05-1832 †Well 26-11-1876 Gehuwd met Johanna Koenen (Kuhnen) *Wetten (Dld) 08-02-1833 †Well 19-11-1907.

Kleinzoon van: Jacobus Swemers *Well 30-09-1844 †Well 13-12-1925 Gehuwd in Bergen op 06-08-1870 met Maria Theresia Creemers *Well 09-08-1838 †Well 07-03-1906

Broer van: Marie *05-03-1898 X (1) Theodorus Claes X (2) Henricus Hoevenaars - Cobus *23-11-1900 X Hendrica Huibers - Han *01-11-1903 X Jac van der Coelen - Beth *Well 29-05-1907 †Well 06-01-1979 Petronella *24-05-1911 †23-12-1917.

Het gezin Hendricus Weijs-Swemers woonde op Hoeve "de kleine Muijs", Halve Maan in Well. De vader van Hannes was een broer van Willem Weijs, die café - boerderij  de Wellsche Hut runde en getrouwd was met Hutse Beth (Elisabeth Kessels). De moeder van Beth was een zus van Albert Swemers uit het Knikkerdorp. Ook een zus van Hannes was erg voooruitstrevend en actief in het dorpsleven: Beth Nijsen-Weijs

Siebengewald

In 1921 werd deze foto voor de 'Wellsche Hut' gemaakt. Op het naamplaatje naast de deur staat W. Weys. Willem Weijs was in 1918 gestorven, zijn vrouw met drie kinderen bleven achter. 

v.l.n.r. Cobus Weijs - Giel Kessels - Hen Weijs (broer van overleden Willem) - Tinus Weijs - zijn moeder Hutse Beth met dochter Truuj Weijs en zoon Sjang Weijs ( bijnaam Sjang van de Hut). Achteraan staat Hannes Weijs in zijn chauffeur kostuum. De naam van de man in kostuum met hond is onbekend, waarschijnlijk ook een chauffeur.

Hannes Weijs had in 1921 zijn eerste auto gekocht van het merk Adler met het kenteken P 1624. De P staat voor Limburg en het nummer is de volgorde van auto's in onze provincie. Hannes bracht een bezoek aan zijn tante Hutse Beth die naast het Wellse grenskantoor woonde. Zo te zien trakteerde hij zijn vader Hen en aanwezigen op een ritje in de omgeving. Cobus Weijs was een broer van Hannes. Giel Kessels uit het Leuken was een broer van Beth.

Siebengewald

De automobile staat aan de achterkant van de boerderijcafé geparkeerd. Chauffeur Hannes Weijs gaat weer vertrekken en Giel Kessels draait aan de slinger om de auto te laten starten.


 

Siebengewald

April 1968. Gezin Weijs-Kersten. Op het revers draagt Hannes zijn Koninklijke onderscheiding. Staand v.l.n.r. Wiel Reulen en Riky Reulen-Weijs - Dina Jans-Janssen en Martien Jans - Netje Jetten-Jans en Jan Jetten.


 

Siebengewald
Siebengewald

Weekblad Grens en Maas, december 1971.


 

Siebengewald

Nieuwe Venlosche courant 28-07-1925.


 

Siebengewald

Boerenhoeve in de buurt Aldorp, vlak aan de Duitse grens.


 

Siebengewald

Uit de krant van 21-03-1928. 

Hermanus Rutten (metselaar - aannemer) *Well 13-08-1871 †Aijen 25-05-1946.

Siebengewald

Dagblad Het Centrum 07-06-1928.


 

Siebengewald

Nieuwe Venlosche courant 28-03-1935


 

Siebengewald

Nieuwe Venlosche courant 23-05-1936. 

Te Siebengewald vierde de schutterij 'Wilhelmina' haar 25 jarig bestaansfeest. 
1. Bij deze gelegenheid organiseerde genoemde vereniging wedstrijden en andere feestelijkheden. De koning van een Duitse vereniging, welke er te gast was, toont zijn kunst. Aller ogen zijn gericht op het „Ziel".
2.Twee jubilarissen, die 25 jaar onafgebroken lid waren der vereniging.
3. De jubilerende vereniging.


 

Siebengewald

Kobus van den Woldenberg met zijn jongere broertjes.


 

Siebengewald

Hannes van den Woldenberg. Later trouwde hij met  An Bergevoort.  Hun enige zoon kwam in Well om het leven tijdens de oorlog.


 

Siebengewald

De kleine Kobus is een van de oorlogsslachtoffers die op het monument in Well herdacht worden.Zijn overlijden staat HIER beschreven bij zijn tante Hedwig Thijssen-Bergevoort.


 

Siebengewald

Op 5 mei 1945 maakte pater Canutus uit Well (Jan Peters van de Grote Waaij) deze foto van wat er nog over was van de kerk.


 

Siebengewald

Anneke Rutten *Well 28-07-1920 uit 't Leuken 13 trouwde op 12-08-1947 in de noodkerk op het kasteel met Peter Joseph Piet Rühl *Siebengewald 23-03-1913 van de Pannenweg 2 in Siebengewald.

Dochter van Henricus Jacobus Rutten (Landbouwer) *Well 12-03-1875 †Well 30-01-1941 en Theodora Deckers *Well 14-07-1877 †Well 20-01-1940.

Zoon van Hermann Rühl *Hülm (Dld) 06-08-1877 †Siebengewald 11-06-1970 Gehuwd in de kerk van Hassum 14-05-1912 met Johanna Jozefa Rutten *Afferden 07-10-1884 †Venlo 23-04-1964 


 

Siebengewald

De huidige kerk van de St. Jozef parochie.

De nieuwe kerk werd niet op dezelfde plaats gebouwd als de oude. De kerk kwam aan de Boterdijk in een nieuw deel van het dorp, met als achterliggend doel in de verspreide bebouwing van Siebengewald te komen tot de vorming van een dorpskern. Dit is niet gelukt, het dorp bestaat nog steeds uit twee delen. 

Siebengewald

Architect voor de nieuwe kerk was Petrus Wilhelmus Lerou *Rotterdam 1907, destijds woonachtig in Venray. De eerste steen werd gelegd op 10 juli 1955. Op 8 september 1956 werd de kerk ingezegend.


 

Siebengewald

Uit het telefoonboek van 1950.


 

Siebengewald

Riek Jacobs uit de Hoenderstraat in Well en Jeu van Riswick uit Siebengewald.

Ze hadden elkaar leren kennen in Aijen bij bakkerij Coppuswaar ze allebei werkten. Het stel emigreerde naar Australië, trouwde daar op 15-12-1953 en ze kregen vier kinderen. Anita - Joanne - Tiny en †John. Later zijn Riek en Jeu gescheiden, maar het contact bleef goed. 


 

Siebengewald

De grensovergang  toen die nog om 24.00 uur gesloten werd.


 

Siebengewald

Wellenaar Herman Stevens trouwde met Paula Gramsen.

Paulina Jacobina Gramsen *Siebengewald *01-04-1917 †Nieuw Bergen 11-04-2012. Dochter van Jan en Paula Gramsen-Essers.


 

Siebengewald

Orkestleden van 'The Gramstars'. Vooraan: Jan Gramsen sr. - dochter Mimy Gramsen en zoon Jan Gramsen jr. Achteraan links schoonzoon Herman Stevens uit Well en rechts Hay Martens uit Aijen.


 

Siebengewald

Opa en oma Ermers met hun dochter Erna, schoonzoon Karel Roosen en kleinzoon Henk Roosen. Het echtpaar Ermers verhuisde vanuit Siebengewald naar de Sterrenbos. Erna en Karel Roosen woonden in de Papenbeek.

Mathias Ermers *Siebengewald 21-09-1906 †Venlo 19-03-1984 en Hendrina Rogmann *Asperden (Dld.) 22-09-1904 †Well 06-11-1982. 


 

Siebengewald

Zus Hagens uit de Sterrenbos met Riky en Kitty Kersten. Zus had veel contact met de familie Gerrit en Corrie Kersten uit Siebengewald. (Gerrit was muzikant en had de bijnaam Gerrit d'n Tuufert)


 

Siebengewald

Siebengewaldse bruidegom Gert Bleeck en Jo Reiniers uit de Grotestraat met de bruidsmeisjes Anny Bleeck en Nelly Reiniers.


 

Siebengewald

In 1955 bij de bouw van de nieuwe St. Jozefkerk, v.l.n.r. (nr. 2) Gert Bleeck met twee Siebengewaldse collega's. Nr 3 is timmerman - aannemer Toon Coppers uit Well. 


 

Siebengewald

Dagblad voor Noord-Limburg 24-11-1955


 

Siebengewald

Dagblad voor Noord-Limburg 01-12-1959.


 

Siebengewald

Kobus van den Woldenberg trouwde met Tonny Lucassen van de Wezerweg op 14-05-1960.


 

Siebengewald

Wellenaar Gerrit Valckx van hoeve de Sterberg en zijn Siebengewaldse bruid Betsy Jaspers van de Pannenhof.


 

Siebengewald

Pastoor Sjaak Reintjes op de receptie van de Wellse jubilerende Boerenleenbank / Boerenbond op 06-12-1961


 

Siebengewald

Wim Hiep *Siebengewald 15-05-1938 trouwde op 18-04-1963 met Toos Verblackt uit de Grotestraat. Het jonge paar ging in Nieuw Bergen wonen.


 

Jan en Door Swemmers - Rijnders.

Jan en Door Swemmers-Rijnders trouwden op 03-10-1963


 

Siebengewald

Jo Nijsen van de Halve Maan trouwde op 27-10-1964 met Paula Scherders uit Siebengewald. Jarenlang was Jo bij de Brandweer in Bergen. Hij was werkzaam bij de gemeente Bergen.


 

Siebengewald

Piet Frenken uit de Wellse Sterrenbos en zijn Siebengewaldse bruid Maria Wilmsen.


 

Siebengewald

Jan Hendrix van de Eendekooi in het Wellsmeer trouwde 10-02-1960 met Hannie Peters uit Siebengewald. Het paar emigreerde naar Canada waar ze vier kinderen kregen: John - Carol - Debora en Suzanne. De zilveren bruloft werd in 1985 met hun familie in Limburg gevierd.


 

Siebengewald

 Bruidegom Sjaak Nijsen van de Halve Maan en bruid Hannie Clevers uit Siebengewald. Ze trouwden op 23-02-1965.


 

Siebengewald

Vrijwilliger uit Well Broer Klabbers, brengt de eerste warme maaltijd bij Thijs Langen in Siebengewald. De maaltijden werden dagelijks vers bereid door kok Piet ten Haaf in Bejaardenhuis Eldershome in Well. Van daar uit brachten de vrijwilligers ze rond in de gemeente Bergen. 


 

Siebengewald

Ton Rutten uit de Papenbeek en zijn Siebengewaldse bruid Gerrie Peters.


Meer historische informatie over Siebengewald en op Siebengewalds Archief

Ben je op Facebook zoek dan Mien Durpke Siebengewald op voor vele foto's van dit dorp.

Website Mien durpke Siebengewald